Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

07:52 - 01/11/18

Στο TAXISnet οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιρειών - Μέχρι πότε πρέπει να δηλωθούν

 

Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη, (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.

 

 

Βάσει του νόμου 4557/2018, όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες θα είναι συνδεδεμένες με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε νομικού προσώπου.

 

Οι πληροφορίες αυτές θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των νομικών προσώπων και θα καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας Taxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία.

 

Το Κεντρικό Μητρώο θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι την 31.01.2019, ήτοι από το τέλος Μαρτίου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν φορτώσει τα σχετικά στοιχεία στο Taxisnet.

 

Σε περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ως άνω υποχρέωση για τήρηση των πληροφοριών θα αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις. Ως τέτοιες κυρώσεις προβλέπονται η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και πρόστιμο 10.000 ευρώ.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

 

Με νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσικής η ως άνω δέσμευση ή τυχόν άρση αυτής θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, βάσει σχετικής ενημέρωσης αυτής μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....