Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

12/03/18

Εθνική Τράπεζα: Στα 1,45δις ευρώ περίπου η επίπτωση από IFRS 9


 

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», το οποίο αντικαθιστά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Το ΔΠΧΑ 9 επιφέρει αλλαγές που αφορούν α) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων, β) στην απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  και γ) στη λογιστική αντιστάθμισης.

 

 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά περίπου €1,45 δισ. Η επίπτωση αυτή οφείλεται στις αλλαγές των διατάξεων απομείωσης κατά περίπου €1,2 δισ. και στις νέες διατάξεις ταξινόμησης και επιμέτρησης κατά περίπου €0,25 δισ. Η επίπτωση των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των σωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου κατά περίπου 10,7%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν σταδιακά στα εποπτικά κεφάλαια, έως το 2023, τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των νέων διατάξεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, η αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 εκτιμάται ότι θα μειώσει την 1 Ιανουαρίου 2018, το Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου κατά περίπου 50 μ.β. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις η εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση στο Δείκτη CET1 ανέρχεται σε 350 μ.β.

Οι εκτιμήσεις της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση βασίζονται σε λογιστικές πολιτικές, παραδοχές και εκτιμήσεις της Τράπεζας, όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα και θα οριστικοποιηθούν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδεχομένως να τροποποιηθούν εντός του 2018. Η οριστική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που θα δημοσιευθεί για την εν λόγω χρήση.

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo -Kερδίστε bonus εγγραφής ). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....