| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Κυριακή, 16/06/2024

 

 

Με ηλεκτρονικά μόνο μέσα γίνεται ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων που κατάσχονται για χρέη στο Δημόσιο, ενώ πραγματοποιείται ενώπιον συμβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας όπου έγινε η κατάσχεση ή της έδρας του μεσεγγυούχου που ορίστηκε.

 

 

Όπως γράφει ο Γιωργος Κούρος στην Ναυτεμπορική, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του
συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

Ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. Ε.2041/10.6.2024) της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιούνται οι σχετικές διατάξεις του κωδικοποιημένου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, διενεργείται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ADVERTISING

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι από την κατάσχεση εξαιρούνται πάντα:
α) τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, και

β) προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο οφειλέτης από την ημέρα της κατάσχεσης εάν ήταν παρών, ή εάν ήταν απών από την επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το δικαίωμα της απαλλοτρίωσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης των κατασχεμένων πραγμάτων και κάθε τέτοια πράξη, εφόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Κατάσχεση και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση,

Εάν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα, η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης στον καθ’ ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι άκυρη, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλιστή από τον κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχεσης.

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί να κατακυρώσει οριστικά τον πλειστηριασμό στον τελευταίο πλειοδότη εφόσον η τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ και αυτή είναι ανώτερη του μισού της εκτιμηθείσας με βάση την έκθεση κατάσχεσης αξίας των κινητών που πλειστηριάζονται.

Ο πλειοδότης

Από την πλευρά του ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αμέσως μετά την κατακύρωση να καταβάλει το πλειστηρίασμα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με επιταγή
έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να παραλάβει τα πράγματα, στη δε έκθεση γίνεται σχετική αναφορά.

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται αμέσως και με την ίδια έκθεση αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος διαρκεί για μία (1) ώρα.

Όσον αφορά ειδικότερα την κατάσχεση ακινήτων πρέπει να αναφερθεί ότι για τον προσδιορισμό της αξίας του λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία, ενώ στα πρόσωπα τα οποία υπογράφουν την έκθεση κατάσχεσης περιλαμβάνεται πλέον και ο νομέας, για να καλυφθεί η περίπτωση που τρίτος νέμεται το ενυπόθηκο κτήμα με νόμιμο τίτλο.

Στο νέο κωδικοποιημένο Κώδικα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών, κατά την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει ο αιτών καταδικασθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης για το αδίκημα της δόλιας χρεοκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί ποινική δίκη για το αδίκημα αυτό.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum