| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Κυριακή, 09/06/2024

 

 

Τα μη σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα (Non Significant Ιnstitutes)/NSI) αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό κυρώσεων που επιβλήθηκαν το 2023 από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 6,825 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε σε σημαντικό ίδρυμα, ενώ τα ζητήματα εσωτερική διακυβέρνησης είχαν την τιμητική τους όπως προκύπτει από την έκθεση που συντάχθηκε από το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Επιβολή Κυρώσεων του SSM στην οποία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία.

 

 

«Στοιχεία για επίσημες διαδικασίες που ήταν σε εξέλιξη στα τέλη του 2023 υποδηλώνουν ότι η διακυβέρνηση είναι πιθανό να παραμείνει στο προσκήνιο όταν πρόκειται για δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων από τον SSM. Παραμένει επίσης μια από τις εποπτικές προτεραιότητες του SSM για την περίοδο 2024-26.» όπως αναφέρεται.

Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης είναι:

Ενώ ο συνολικός αριθμός των διεξαγόμενων διαδικασιών μειώθηκε σε σύγκριση με το 2022, ο συνολικός αριθμός των κυρώσεων που επιβλήθηκαν αυξήθηκε ελαφρά. Συνολικά επιβλήθηκαν 168 διοικητικές κυρώσεις μέχρι το τέλος του έτους. Οι χρηματικές κυρώσεις αντιπροσώπευαν το 53% αυτών, με πρόστιμα ύψους περίπου 25.095 εκατ. ευρώ. Η υψηλότερη χρηματική ποινή ήταν 6.825 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε σε σημαντικό ίδρυμα (SI). 0,23 εκατ. ευρώ για νομικό πρόσωπο εκτός από σημαντικά ή μη ιδρύματα (SI ή LSI)   και 0,07 εκατ. ευρώ για φυσικό πρόσωπο. Το υπόλοιπο 47% των ποινών ήταν μη χρηματικού χαρακτήρα.

Οι δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων αφορούσαν κυρίως τα LSI (μη σημαντικά ιδρύματα) , τα οποία αντιπροσώπευαν το 62% του συνόλου των διαδικασιών που διεξήχθησαν και το 77% όλων των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν. Αυτό ήταν σύμφωνο με την αναλογία LSI προς SI εντός του SSM, με τα LSI να αντιπροσωπεύουν το 69% όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων.

Οι δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων που αφορούν φυσικά πρόσωπα αντιπροσώπευαν το 30% του συνόλου των διαδικασιών που διεξήχθησαν και το 14% όλων των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

Από τις 227 επίσημες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων που ολοκληρώθηκαν το 2023, οι 188 (83%) είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή συνολικά 168 διοικητικών κυρώσεων (89 χρηματικές και 79 μη χρηματικές).

Οι περισσότερες διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν για παραβάσεις σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (37%), την υποβολή εκθέσεων (27%) και τα μεγάλα ανοίγματα (23%) και άλλες με πολύ μικρότερα μερίδια (ίδια κεφάλαια (4%), δημόσια γνωστοποίηση (3%), ανάκτηση (2%), κεφαλαιακές απαιτήσεις (1%), ειδικές συμμετοχές (1%), Ρευστότητα (<1%), Μόχλευση (<1%) και «Λοιπά» (<1%)).

Στον τομέα της εσωτερικής διακυβέρνησης, οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με την επιβολή ποινής που αφορούσε κυρίως τη διαχείριση κινδύνων και τους εσωτερικούς ελέγχους.

Σε ότι αφορά τις χρηματικές ποινές, από τις 168 διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν το 2023 για παραβάσεις των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, οι 89 (53%) ήταν χρηματικού χαρακτήρα, με πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 25,095 εκατ. ευρώ. Επτά χρηματικές κυρώσεις επιβλήθηκαν από τις εθνικές αρμόδιες αρχές  που μετέχουν στον SSM,  σε διαδικασίες που κινήθηκαν κατόπιν αιτήματος της ΕΚΤ.

Η υψηλότερη χρηματική ποινή ήταν 6,825 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε σε Σημαντικό Ιδρυμα (Significant Institute/SI) I. Για άλλους τύπους ατόμων, οι υψηλότερες χρηματικές ποινές ήταν οι εξής: 1,5 εκατ. ευρώ για ένα LSI. 0,23 εκατ. ευρώ για νομικό πρόσωπο άλλο από SI ή LSI. και 0,07 εκατ. ευρώ για φυσικό πρόσωπο.

Πάνω από τα δύο τρίτα όλων των χρηματικών κυρώσεων επιβλήθηκαν σε σχέση με παραβάσεις στους τομείς της εσωτερικής διακυβέρνησης (46%) και της αναφοράς (23%)

Εκτός από αυτές τις χρηματικές κυρώσεις, οι αρμόδιες αρχές επέβαλαν επίσης 79 ποινές μη χρηματικού χαρακτήρα (οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 47% του συνόλου των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν . Από οι κυρώσεις περιλαμβάνουν 70 δημόσιες δηλώσεις – συνήθως επιβάλλονται σε συνδυασμό με χρηματική ποινή – μια διαταγή παύσης και παραίτησης, μια προσωρινή απαγόρευσης άσκησης καθηκόντων σε πιστωτικά ιδρύματα και 7 άλλες ποινές, κυρίως γραπτές προειδοποιήσεις.

Πηγή: Ημερησία

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum