Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομία - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 
 
23/04/19
 

 

ΔΕΗ: Μεγάλη μείωση του EBITDA και προβληματισμός

 

Για λόγους συγκρισιμότητας, η παρουσίαση και ο σχολιασμός γίνεται επί των αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή χωρίς τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ και το κέρδος από την πώλησή του για το 2017 και τα αποτελέσματα των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και το 2018.

 

 

Η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά € 198,6 εκατ. λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων € 169,7 εκατ. το 2018 έναντι προβλέψεων € 28,9 εκατ. το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 21,4 εκατ. Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά € 157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019. Από το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη ΔΕΗ να ανέλθει στο ποσό των € 100 εκατ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά € 16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού.

 

Στον αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά € 137,9 εκατ.) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά € 151,6 εκατ.), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018.

 

Στα αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους € 109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν € 32,7 εκατ.

 

Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά 44,5% ή € 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017.

 

Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα του 2018 έχουν επηρεαστεί από τις παρακάτω εφάπαξ επιπτώσεις :

 

- πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 148,8 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και η θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (αρνητική επίπτωση)

 

- οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ. (θετική επίπτωση).

 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επηρεαστεί από την εφάπαξ θετική επίπτωση από την αναγνώριση εσόδου € 359,8 εκατ. που αφορούσε ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016.

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του 2018 διαμορφώθηκε σε € 216,5 εκατ. έναντι € 828,8 εκατ. το 2017.

 

Στα αποτελέσματα προ φόρων, εξαιρουμένων των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, καταγράφονται ζημίες ύψους € 465,5 εκατ. έναντι ζημιών € 214,5 εκατ. πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 509,1 εκατ. έναντι κερδών € 145,3 εκατ. και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € 542 εκατ. έναντι κερδών € 127,6 εκατ. αντίστοιχα.

 

ΙΑΣΩ: Κέρδη 11,68 εκατ. ευρώ το 2018 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2018 για τον όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση, καθώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ AE» μόνο για την περίοδο 1/1-5/4/2018, λόγω πώλησής της (5/4/2018), ενώ αντίστοιχα στη συγκριτική χρήση 2017 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής για όλη τη χρήση.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 99,25 εκατ. ευρώ έναντι 114,15 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας μείωση κατά 13,05%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,45% και ανήλθαν στα 22,19 εκατ. ευρώ από 21,66 εκατ. ευρώ, το 2017, με το σχετικό περιθώριο να αυξάνεται στο 22,36% από 18,97%, την αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,13% και ανήλθαν στα 25,70 εκατ. ευρώ από 24,68 εκατ. ευρώ, το 2017. Το σχετικό περιθώριο (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 25,89%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 17,48%, διαμορφούμενα στα 17,54 εκατ. ευρώ από 14,93 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 19,67 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 217,26%, σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,68 εκατ. ευρώ από 10,51 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 11,13%.

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 71,26 εκατ. ευρώ έναντι 65,75 εκατ. ευρώ, το 2017, εμφανίζοντας άνοδο κατά 8,38%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 20,20 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 5.65%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,03% και ανήλθαν στα 23,18 εκατ. ευρώ από 20,69 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) παρουσίασαν άνοδο κατά 15,02%, διαμορφούμενα στα 18,38 εκατ. ευρώ από 15,98 εκατ. ευρώ, το 2017. Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων, ύψους 4,01 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 26,08 εκατ. ευρώ, ενώ εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους, ύψους 11,41 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 18,68 εκατ. ευρώ, το 2017.

Ο πρόεδρος του ομίλου Γ. Σταματίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, τη δυναμική που διαθέτει ο όμιλος ΙΑΣΩ. Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ, επιβάλλοντας υψηλά ποσοστά περικοπών και εκπτώσεων (Rebate & Claw back), τα μεγέθη μας παρουσιάζουν σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2017. Εξέλιξη που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι και το 2019 θα είναι μία θετική χρονιά για τον όμιλο ΙΑΣΩ.

Το 2018, καταφέραμε να διευρύνουμε τα περιθώρια κερδοφορίας, αυξάνοντας το μερίδιό μας στην αγορά, με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη να υπερδιπλασιαστούν, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της πώλησης του ΙΑΣΩ General. Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός μας μειώθηκε σημαντικά στα 80 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Η ανοδική πορεία του ΙΑΣΩ είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Όλοι, από τη διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους, συνέβαλαν, ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όπως, επίσης και τους πελάτες, που μας εμπιστεύτηκαν και να τους διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες των εταιρειών του ομίλου μας θα συνεχίσουν να είναι υψηλού επιπέδου και να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο».

 

 

 

Intrakat: Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 58% και οριακά κέρδη από ζημίες το 2018

 

Στο ποσό των 232,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στη χρήση 2018 έναντι 147,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 58%.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην επιτυχή ανάπτυξη των εργασιών των νέων έργων της εταιρείας και ειδικότερα του έργου των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου, ανήλθαν σε κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

 

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,3%.

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 227,8 εκατ. ευρώ έναντι 139,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 63% σε σχέση με το 2017.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,8 εκατ. ευρώ του 2017.

 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,6%.


Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Intrakat υπέγραψε εντός του 2018 νέες συμβάσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστό του στις 31.12.2018 ανερχόταν σε 440 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο όμιλος έως σήμερα έχει μειοδοτήσει σε έργα αξίας 120 εκατ. ευρώ και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Η βελτίωση στα αποτελέσματα του 2018 οφείλεται στην συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας όλα αυτά τα χρόνια. Το 2018 σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων μας, την ενδοεταιρική οργανωτική αναμόρφωση και την συνένωση των δυνάμεων μας με τον Δημήτρη Κούτρα. Ο όμιλος προχωρά με νέες καθαρές δομές, σύγχρονο management και τεχνοκρατική κουλτούρα, εστιάζοντας στις κατασκευές δημοσίων έργων υποδομής, σε έργα ΣΔΙΤ και σε έργα περιβάλλοντος και καινοτομίας».

 
19/04/19
 
 

ΔΕΗ: Εξαγορά μεριδίου αιολικών πάρκων 69,7 MW

Στην εξαγορά του 45% των μετοχών δύο εταιρειών της VOLTERRA (θυγατρική του Ομίλου AVAX), οι οποίες εκμεταλλεύονται αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7 MW, προχωρά η ΔΕΗ. Τα ένα είναι εγκατεστημένο στην Αιτωλοακαρνανία (16 MW) και ήδη λειτουργεί με εξασφαλισμένη τιμή (Feed in Premium – FiP) 98 ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (MWh). Ακόμη δύο, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα, είναι χωροθετημένα στη Βοιωτία (ισχύος 42,9 MW με FiP 98 ευρώ/MWh και 10,8 MW με FiP 56,45 ευρώ/MWh).

«Η συγκεκριμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία της σύμπραξης της ΔΕΗ με την εταιρεία VOLTERRA εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και αποτελεί μια από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου για 15πλασιασμό της διαθέσιμης ισχύος της ΔΕΗ σε ΑΠΕ μέχρι το 2030, και για διαθέσιμη ισχύ 600 MW μέχρι το 2022», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης.

Η συμφωνία προχώρησε μέσω της ΔΕΗ – Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) η οποία έχει αποφασιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο να συγχωνευθεί με τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του ομίλου και της στροφής του σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Ωστόσο, η απορρόφησή της δεν έχει ακόμη προχωρήσει, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τράπεζες – δανειστές της ΔΕΗ μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗΑΝ προχωρούν σε κινητοποιήσεις (σήμερα είχαν δίωρη στάση εργασίας), ζητούν την ένταξη του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας στη ΔEΗ και απειλούν ότι δεν ληφθεί μέριμνα για το μέλλον τους θα προχωρήσουν σε απεργίες.

 
18/04/19
 

Attica Bank: Εκλογή αντιπροέδρου και ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Τον Σταύρο Παπαγιαννόπουλο εξέλεξε ως μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο η Attica Bank στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση, έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το οποίο έχει ως εξής:

-Γεώργιος Μιχελής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος),

-Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)

-Θεόδωρος Πανταλάκης, διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

-Αθανάσιος Τσάδαρης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

-Ιωάννης Τσακιράκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

-Χαράλαμπος Μπριλάκης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

-Γεώργιος Παναγιώτου, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-Γεώργιος Βλαχάκης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-Δημήτριος Τζαννίνης, (μη εκτελεστικό μέλος)

-Αθανάσιος Σταθόπουλος, (μη εκτελεστικό μέλος)

-Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

 

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ: Αύξηση κερδών 43,6% το 2018

Ισχυρή απόδοση κατέγραψε για το σύνολο της χρήσης του 2018 η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, με ενισχυμένα μεγέθη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και EBITDA και αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ), με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). 

Τα ευνοϊκά ανεμολογικά δεδομένα και η συνεχής αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος με την αδιάλειπτη υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, οδήγησαν σε αύξηση 21,1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που διαμορφώνεται στα 60,2 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2018, από 49,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν σε 43,0 εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 28,9%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ έναντι € 22,1 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 18,4 εκατ. έναντι 12,8 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 43,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα επίσης κατά 65,8%.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε σε 216,7 εκατ. ευρώ έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2017, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας της περιόδου 2018-2020.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,1 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ κατά το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ. ευρώ, έναντι 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Τα έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 31.12.2018 ήταν: δεκαοκτώ (18) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 282,15 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό 2,00 MW. Εκτός των ανωτέρω, στα τέλη του 2018 είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή του αιολικού πάρκου Επέκταση Τετράπολης στην Κεφαλονιά εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, αυξάνοντας το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στα 295,5 MW.

Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

 

 

Σε ανοδική τροχιά η Σαράντης το 2018

 

Τα οικονομικά αποτελέσματά του για τη χρήση του 2018, τη στρατηγική του, καθώς και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2019, παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 2018, ο όμιλος Σαράντη παρουσίασε για άλλη μία φορά αξιόλογη απόδοση που χαρακτηρίστηκε από σημαντική διψήφια αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία. Η εξαιρετική απόδοση είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής του ομίλου, η οποία εστιάζεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων τόσο σε οργανική βάση, όσο και μέσω εξαγορών, στην αποδοτικότητα σε επίπεδο κόστους, στη βελτιστοποίηση των υποδομών παραγωγής και διανομής, καθώς και στην προστιθέμενη αξία από συνέργειες».

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου, κατά το έτος 2018, ανήλθαν στα 344 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 299,68 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%. Η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01%, στα 116,71 εκατ. ευρώ από 112,21 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, κατέγραψαν άνοδο κατά 21,24%, στα 227,29 εκατ. ευρώ από 187,47 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση κατά 18,49%, στα 46,99 εκατ. ευρώ από 39,66 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 40,57 εκατ. ευρώ από 34,51 εκατ. ευρώ, την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 17,59% και τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 13,65%, στα 32,54 εκατ. ευρώ από 28,63 εκατ. ευρώ, το 2017.

 

Κατά τη διάρκεια του 2018, ο όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2017 ποσού 9,4 εκατ. ευρώ (0,28 ευρώ ανά μετοχή), ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2019 τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018, ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε 10 εκατ. ευρώ.

 

«Η δυναμική επέκταση του ομίλου, που εστιάζει τόσο σε οργανική ανάπτυξη, όσο και σε εξαγορές, αποδίδει και έχει δημιουργήσει μία σταθερή βάση για τη μελλοντική πορεία του. Ο όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νέα γεωγραφική περιοχή όπου διείσδυσε ο όμιλος, μέσω της εξαγοράς της ERGOPACK, μία πολλά υποσχόμενη περιοχή, η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου για το 2019 και το άμεσο μέλλον επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στη βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί σημαντικό στόχο που θα υποστηρίξει τη μελλοντική επέκταση του ομίλου.

Παλαιότερα Σχόλια

 

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....