| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομίας - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

 
 

29/05/20

 
 

 

Alpha Finance: Discount 30% για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ

 

Την έναρξη κάλυψης της μετοχής ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δίνοντας σύσταση «BUY – Medium Risk» και τιμή στόχο 3,08 ευρώ, ξεκίνησε η ALPHA Finance, σύμφωνα με την έκθεσή της με ημερομηνία 21 Μαΐου, 2020.

 

Στην έκθεσή της, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται με ένα αδικαιολόγητο discount 30%, σε σχέση με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή της βάση (RAB), τη στιγμή που Ευρωπαϊκές Εταιρείες Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαπραγματεύονται σε premium σε σχέση με τις αντίστοιχες Ρυθμιζόμενες Περιουσιακές Βάσεις τους.

 

Επιπλέον, εκτιμά ότι η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ως μέτοχος του 51% του Ομίλου ΑΔΜΗΕ είναι το καλύτερο «όχημα» για την απόκτηση άμεσης έκθεσης στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης των νησιωτικών διασυνδέσεων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ύψους 5 δις ευρώ για την περίοδο 2020-2030.

 

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Alpha Finance, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις που δρομολογεί ο ΑΔΜΗΕ σε βάθος δεκαετίας δίνουν την δυνατότητα της ανάπτυξης αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων καθιστώντας τον Διαχειριστή ως βασικό πυλώνα υλοποίησης και «enabler» για την μετάβαση στην «Πράσινη Συμφωνία» και τις προϋποθέσεις του Εθνικό Σχεδίου για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (ΕΣΕΚ).

 

Η έκθεση αναφέρει πως το σημαντικό επενδυτικό πλάνο επενδύσεων και το ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο ενέργειας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μέση ετήσια ανάπτυξη των εσόδων του ΑΔΜΗΕ κατά 8% για την περίοδο 2021-2030. Αντίστοιχα, σε επίπεδο κερδοφορίας η χρηματιστηριακή «βλέπει» μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 4% (κέρδη ανά μετοχή), ενώ τονίζει και τη ελκυστική μερισματική απόδοση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με το μέρισμα ανά μετοχή να παρουσιάζει μέση ετήσια αύξηση 8% για την αντίστοιχη περίοδο.

 

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αποτιμά πως ο ισολογισμός της εταιρείας είναι υπομοχλευμένος, διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, προκειμένου να υλοποιήσει το σημαντικό επενδυτικό πλάνο του.

 

Ως παράγοντες ρίσκου, η χρηματιστηριακή σημειώνει την μη έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να καθυστερήσει και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς, ενώ τυχόν καθυστερήσεις στα έργα, αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ενέργειας, χαμηλότερη ρευστότητα στη μετοχή ενδέχεται να επηρεάσουν την μετοχή στο μέλλον.

 

]

BriQ Properties: Αύξηση εσόδων 53,7% το Α' 3μηνο …. Και σημαντική αύξηση των κερδών…

Στο ποσό των 963.000 ευρώ  ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο τρίμηνο 2020 έναντι 626.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 53,7% ,λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Η BriQ Properties κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, την 31η Μαρτίου 2020, το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας  68.183 χιλ. ευρώ έναντι 22 ακίνητων αξίας 59.793 χιλ. ευρώ την 31.12.2019 και 14 ακίνητων αξίας  39.623 χιλ. ευρώ την 31.03.2019.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία υλοποίησε τρεις νέες επενδύσεις. Συγκεκριμένα απέκτησε δύο επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης 4.190 χιλ. ευρώ και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο αξίας 4.200 χιλ. ευρώ μέσω εξαγοράς εταιρείας, καταγράφοντας κέρδος από αρνητική υπεραξία (από την απόκτηση της θυγατρικής) ύψους 848 χιλ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 55,8% και ανήλθαν σε 634.000 ευρώ έναντι 407.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής (848.000 ευρώ), παρουσίασαν αύξηση 77,8% και ανήλθαν σε 562.000 ευρώ έναντι 316.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.130 χιλ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2020 (περιλαμβάνουν κέρδη από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής ύψους 848.000 ευρώ), έναντι 172.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

 

Lamda Development: Μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ

Τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development κατά 640 εκατ. ευρώ (συνολικά έσοδα 650 εκατ. ευρώ, μείον έξοδα έκδοσης 10 εκατ. ευρώ) αποφάσισε χθες 28 Μαΐου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον:

εκ των 133 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό, ποσό 12,4 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία Lamda Marinas Investments S.M.S.A (της οποίας η προηγούμενη επωνυμία και προ της απόκτησης του μεριδίου ήταν Lamda Dogus Investments S.A.) με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και τον έλεγχο της εταιρείας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Η επενδυτική αυτή ευκαιρία κρίθηκε συμφέρουσα από την εταιρεία για στρατηγικούς λόγους. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης και

εκ των 40 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσό των 11 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικής εταιρείας με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων της τελευταίας. Η αλλαγή οφείλεται στην καθυστέρηση της χρηματοδότησης της εν λόγω υποχρέωσης μέσω τραπεζικού δανεισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Ο σχεδιασμός είναι όταν ολοκληρωθεί ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός, το ομολογιακό δάνειο να αποπληρωθεί. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης.

Η παραπάνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

 
 
 

28/05/20

 
 

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 409 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €409 εκατ. παρουσίασε ο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η Εθνική Τράπεζα, έναντι €131 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση σε €277 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και την πώληση χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II τον Ιούλιο 2019. Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 53% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ. το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις

Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας αυξημένες εισροές κρατικών καταθέσεων, με τις καταθέσεις ιδιωτών να διατηρούν τη θετική τους δυναμική. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρούνται σε επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια

H απάντηση της ΕΤΕ στην κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid19)

* H Τράπεζα αξιοποιεί την ανεπτυγμένη δυναμική μετασχηματισμού της για να αντιμετωπίσει επιτυχώς την κρίση

* Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Τράπεζας

* Ταχεία και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας, με το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά με ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και αποδοτικότητα, να αγγίζει το 70% περίπου κατά το μέγιστο

* Τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή σχεδόν 60 χιλ. αιτήσεων που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα

* Συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα στήριξης της Κυβέρνησης για την πανδημία του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ, των δανείων με εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων, καθώς και των δανείων σε επιχειρήσεις με επιδότηση επιτοκίου

* Επιτάχυνση της μετάβασης των πελατών μας σε ψηφιακά κανάλια μέσω διαφημιστικών ενεργειών και εισαγωγή νέων λειτουργιών: αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 60% και πλέον, με τους ενεργούς χρήστες να αγγίζουν τα 1,4 εκατ. τον Απρίλιο (+51% σε ετήσια βάση), και περισσότερους από 130 χιλ. πελάτες να έχουν εγγραφεί σε ψηφιακά δίκτυα από την αρχή του έτους έως σήμερα

Παύλος Μυλωνάς: Δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε τους πελάτες μας

«Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid19) αρχίζει να εισέρχεται στη δεύτερη φάση της με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας. Η φάση αυτή θα είναι ακόμα πιο σύνθετη από την πρώτη, καθώς η αγορά θα δοκιμάσει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι οικονομικοί παράγοντες καλούνται να επωμιστούν σημαντικούς κινδύνους, ενώ οι τράπεζες θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των πελατών τους.

Η Ελλάδα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και να ανοίξει την οικονομία κατά τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου του εποχικού της χαρακτήρα. Η ΕΤΕ έχει δεσμευτεί να στηρίζει τους πελάτες Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην τρέχουσα περίοδο έντονης αβεβαιότητας, παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα μέσω τόσο της διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, όσο και της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, σε συνδυασμό με τη σημαντική δέσμη μέτρων της Κυβέρνησης.

Τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού και η στρατηγική ευελιξία της Εθνικής Τράπεζας αποτελούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, με τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2020 να επαληθεύουν αυτόν τον ισχυρισμό. Πράγματι, η Εθνική Τράπεζα αντιμετώπισε αποφασιστικά το ζήτημα των προβλέψεων που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, σχηματίζοντας προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους σχεδόν €0,5 δισ., συμπεριλαμβανομένων 150μ.β. αποκλειστικά για την κρίση του κορωνοϊού, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την κάλυψη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 300μ.β. Παρά τη μεγάλη αυτή επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ξεπέρασαν τα 400 εκατ. αυτό το τρίμηνο, παρέχοντας περαιτέρω ευελιξία αναφορικά με τη στρατηγική διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο για διενέργεια προβλέψεων σχετιζόμενων με μη οργανικές ενέργειες, όπως η σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Όσον αφορά το μέλλον, παρά την πρωτοφανή αβεβαιότητα, ορισμένα θέματα διαφαίνονται ξεκάθαρα: Πρώτον, η ψηφιακή τραπεζική εξελίσσεται ραγδαία. Δεύτερον, θα εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, ένα νέο, πιο αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο για τις εταιρείες και ειδικότερα τις τράπεζες. Τρίτον, η κρίση θα επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, τις οποίες θα αξιοποιήσουν όσοι επιδείξουν τη απαιτούμενη ευελιξία και ικανότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η πορεία μετασχηματισμού της ΕΤΕ αποτελεί ένα επιπρόσθετο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Τράπεζα κατά τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και από την επιτυχή ανταπόκρισή μας στην κρίση των τελευταίων 3 μηνών, καθώς δημιουργήσαμε ένα ασφαλές λειτουργικό μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίσαμε να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, μεταξύ άλλων, μέσω της ευρείας προσφοράς ψηφιακών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης τραπεζικών υπηρεσιών. Η ΕΤΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις επερχόμενες προκλήσεις, εκπληρώνοντας τον ιστορικό της ρόλο σε αυτήν την εθνική προσπάθεια.»

 

 

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 21% σε 58,1εκ ευρώ

 

Αυξημένη κερδοφορία παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά η ΕΥΔΑΠ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ανέφερε: "Με στόχο τη θεμελίωση των βάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ με προσεκτικό σχεδιασμό προχωρά στον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε έναν Οργανισμό σύγχρονο και αποδοτικό, ο οποίος θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, θα δημιουργεί αξία για τους μετόχους του, θα δίνει προτεραιότητα στον πελάτη αλλά και στη διασφάλιση ενός δίκαιου και δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος."

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 323,7 εκατ. ευρώ από 322,4 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% (+1,3 εκατ. ευρώ). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα από 387,6 εκατ. κυβικά μέτρα το 2018 (+1,2%).

 

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 3% ή -7,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 255,1 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω  της  μείωσης του κόστους πωληθέντων κατά -22 εκατ. ευρώ (-12%).

 

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2019 εμφανίζονται για ακόμη μια χρονιά ενισχυμένοι. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 7,4 εκατ. ευρώ, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,3 εκατ. ευρώ, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά 2 εκατ. ευρώ (υποχώρηση των εσόδων από καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών και περιορισμός των εσόδων προηγουμένων χρήσεων) καθώς και η μείωση των λοιπών εξόδων κατά 0,2 εκατ. ευρώ οδήγησαν στην αύξηση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας κατά 6,9 εκατ. ευρώ (6,9%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα 107,7 εκατ. ευρώ από 100,8 εκατ. ευρώ το 2018. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 33,3% από 31,3% το 2018.

 

Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 7,4 εκατ. ευρώ (11,7%) και διαμορφώθηκαν στα 70,6 εκατ. ευρώ από 63,2 εκατ. ευρώ το 2018. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 21,8% από 19,6% το 2018.

 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 84 εκατ. ευρώ από 80,3 εκατ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,6% ή 3,7 εκατ. ευρώ.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 21% και διαμορφώθηκαν στα 58,1 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ το 2018. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 17,9% από 14,9% το 2018.

 

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο μειώθηκαν από 112,3 εκατ. ευρώ το 2018 σε 78,3 εκατ. ευρώ το 2019. Σημαντική μεταβολή κατά -15,7 εκατ. παρουσιάστηκε στους καταβεβλημένους φόρους (-32,3 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι -16,5 εκατ. ευρώ το 2018) στις προσαρμογές μη ταμειακών στοιχείων κατά -14,5 εκατ. ευρώ και στις προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών κατά -5,3 εκατ. ευρώ.

 

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν από το ΒΆ εξάμηνο του 2019, για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας, η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες και για την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

 

Αναφορικά με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, η ελληνική κοινωνία και κατά συνέπεια και η ΕΥΔΑΠ  λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στις διαμορφούμενες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της, με γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, την δημόσια υγεία αλλά και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της. Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να προσαρμόζεται και να υιοθετεί κάθε νέα τεχνολογία που θα βοηθήσει στην βελτίωση των υπηρεσιών.

 

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή του μεγαλύτερου μερίσματος χρήσης που έχει διανείμει η Εταιρεία, συνολικού ποσού 40.470.000 ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό). Η μερισματική απόδοση με βάση την τιμή κλεισίματος την 31/12/2019 ανέρχεται σε 5%.

 

Frigoglass: Υπερδιπλασιασμός κερδών και βελτίωση πωλήσεων στο α’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, υπερδιπλασιασμό των κερδών της και σημαντική βελτίωση των πωλήσεών της κατέγραψε το α’ τρίμηνο η Frigoglass, ωστόσο η πανδημία επηρέασε σημαντικά τα μεγέθη από τον Μάρτιο με την εταιρεία να εκτιμά πως  ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.

Για το α’ τρίμηνο, η Frigoglass εμφάνισε αύξηση άνω του 100% στα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 4,44 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 8,2% στα 138,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,7% στα 20,5 εκατ. ευρώ.

Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τονίζει πως τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να επηρεαστούν από τη σημαντική πτώση της ζήτησης. Οι πωλήσεις του Απριλίου μειώθηκαν κατά περίπου 54% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρες επιχειρηματικές προκλήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας κυρίαρχο μέλημά μας είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και η συνέχιση της εξυπηρέτησης των πελατών. Είμαι βαθιά ικανοποιημένος και ευγνώμων για τις προσπάθειες των εργαζομένων μας να διασφαλίσουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η θετική επίδοση του πρώτου τριμήνου, σε συνδυασμό με την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων, θα συμβάλουν στην προσπάθεια διαχείρισης του 2020 και θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε μόλις ξεκινήσει η φάση της ανάκαμψης».

Επιχειρηματική προοπτική και ενημέρωση για την πανδημία του COVID-19

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Frigoglass, «παρόλο που η δυναμική ανάπτυξης της περσινής χρονιάς συνεχίστηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020 και ήμασταν αισιόδοξοι για τις προοπτικές του 2020, οι παραγγελίες των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία μειώθηκαν σημαντικά τον Μάρτιο λόγω του αντίκτυπου που είχε στην άμεση κατανάλωση προϊόντων πελατών μας η εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις σε αρκετές από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ο βαθμός που επηρεάστηκε κάθε αγορά ήταν διαφορετικός, με τη Δυτική Ευρώπη να πλήττεται περισσότερο.

Η πλήρης επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στα αποτελέσματά μας για το 2020 παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί άμεσα από την έκταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μετά την άρση των περιορισμών από τις κρατικές αρχές. Αυτό που αποτυπώνουν  οι πωλήσεις του Απριλίου 2020 και η τάση του Μαΐου, είναι ότι ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2020.

Για να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο στην κερδοφορία και τις ταμειακές μας ροές λόγω μείωσης της ζήτησης, λαμβάνουμε διάφορα μέτρα με στόχο την προσαρμογή της κοστολογικής μας βάσης και των κεφαλαιακών μας δαπανών στη νέα πραγματικότητα. Εστιάζουμε στη βελτίωση της ικανότητάς μας για απορρόφηση του κόστους μειώνοντας τα πάγια έξοδα παραγωγής και λειτουργίας, περιορίζοντας  τις μη αναγκαίες δαπάνες όπως ταξίδια, αμοιβές τρίτων και μάρκετινγκ. Έχουμε επίσης μειώσει τις κεφαλαιακές μας δαπάνες σε περίπου €15 εκατ. το 2020. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του κλιβάνου στη Νιγηρία προς το τέλος του χρόνου, επιδιώκοντας έτσι να προστατεύσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον του κλάδου Υαλουργίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς αναστείλαμε προσωρινά την υλοποίηση της πλατφόρμας SAP. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες διαφύλαξης της ρευστότητας δεν επηρεάζουν την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε άμεσα όταν η ζήτηση επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Εισερχόμαστε στην κρίση από θέση ισχύος, έχοντας επιμηκύνει τη λήξη του δανεισμού μας για το 2025 και με χρηματικά διαθέσιμα ύψους €66 εκατ. τον Απρίλιο, αρκετά για να καλύψουν τα χρηματοοικονομικά μας έξοδα.  Επιπλέον, σε κάποιες χώρες έχουμε αυξήσει τις πιστωτικές μας γραμμές με τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά €10 εκατ. Επίσης, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς μας τους επόμενους μήνες».

 

27/05/20

 
 

 

Πλαστικά Θράκης: Κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο, με μείωση τζίρου 6,2%

 

Μειωμένος κατά 6,2% στα 78,4 εκατ. ευρώ έκλεισε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Πλαστικά Θράκης  στο α’ τρίμηνο του 2020 από 83,6 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 ενώ αξιοσημείωτη αύξηση 36,8% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη, που ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

 

Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατ. Ευρώ ή 9,5 εκατ. Ευρώ σε αναπροσαρμοσμένη βάση από 8,4 εκατ. Ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση, με αύξηση 8,7% ή 13,5% αντίστοιχα.

 

Επισημαίνεται ότι η αναπροσαρμογή του EBITDA έγινε με την αφαίρεση των μη επαναλαμβανόμενα εξόδων του α’ τριμήνου του 2020, τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία για τη συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν σε 401 χιλ. ευρώ (δεν υπήρχαν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα στο α’ τρίμηνο του 2019).

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2020 ανήλθε σε 151,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με 146,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019 και ο καθαρός δανεισμός σε 82,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 83,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019. Ο δείκτης καθαρός δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,54 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.

 

 

Βιοκαρπέτ: Αύξηση πωλήσεων το 2019- Πρόταση για μη διανομή μερίσματος

 

Με καθαρές πωλήσεις 125,75 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2019 ο όμιλος Βιοκαρπέτ έναντι 119,41 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη χρήση του 2018, με αύξηση κατά 5,31% και με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 71,38 εκατ. ευρώ έναντι 68,37 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (με αύξηση 4,39%). 

 

Οι εξαγωγές αποτελούν το 56,75% του συνολικού τζίρου, σύμφωνα με την διοίκηση οι ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν σε 54,38 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 6,54%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε 9,53 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 29,84% και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους σε 1,27 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,19 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2018. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε 0,94 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη του 2018.

 

Οσον αφορά τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σήμερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση της. Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας. Η πτώση του κατασκευαστικού κλάδου και του τουρισμού λόγω των μέτρων για το covid-19 επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στον τζίρο το πρώτο 4μηνο του 2020.

 

«Ευελπιστούμε σε ανάκαμψη του οικονομικού εν γένει κλίματος τους επόμενους μήνες» προσθέτει η διοίκηση.

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα του 2019 παρατηρείται σημαντική βελτίωση στα οικονομικά στοιχεία λόγω κυρίως της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ που πραγματοποιεί το 95% του κύκλου εργασιών του ομίλου. 

 

Το ΔΣ υλοποιεί με σταθερά βήματα το πλάνο των επενδύσεων που σχεδιάστηκε για την επόμενη τριετία 2020-2023. Ηδη έχει ξεκινήσει η επένδυση της νέας σύγχρονης μονάδας βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων στο Κουλούρι-Λάρισας. Επίσης κατασκευάστηκε Φ/Β σταθμός 1 MW από την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στο Κουλούρι και κατασκευάζεται επίσης Φ/Β σταθμός 1 MW από την μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στο Λουτρό Λάρισας που θα συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ  τον επόμενο μήνα.

 

Ετσι συνεχίζεται η επέκταση στην Πράσινη Ενέργεια μέσω κυρίως της μητρικής εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ η οποία κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 5,5 MW ενώ η ΕΞΑΛΚΟ 3,5 MW και γίνονται ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση άλλων 10 MW για λογαριασμό της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ. Στόχος του ΟΜΙΛΟΥ είναι στα επόμενα 2 έτη να λειτουργούν Φ/Β σταθμοί 30 ΜW. 

 

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2019.

 

 

Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η συγχώνευση ΣΙΔΜΑ - «Μπήτρος»

 

Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η διαδικασία απορρόφησης της εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική» από τη ΣΙΔΜΑ. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η σύνταξη του σχετικού πληροφοριακού δελτίου.

 

Χθες, οι μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ έδωσαν το πράσινο φως για την απορρόφηση του ενεργητικού και παθητικού της «Μπήτρος Μεταλλουργική». Η απορρόφηση θα γίνει μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της «Μπήτρος». Η ΣΙΔΜΑ θα αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την πρώην ανταγωνίστρια εταιρεία «Μπήτρος» και οι μέτοχοι της τελευταίας θα λάβουν το 25% των μετοχών της ΣΙΔΜΑ.

 

Συγκεκριμένα, με βάση τις χθεσινές αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4,58 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 3,4 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ η καθεμιά, λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ». Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΜΑ θα ανέλθει στο ποσό των 18,3 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 13,6 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων το 75% θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ και το 25% οι μέτοχοι της «Μπήτρος».

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει το σχέδιο συγχώνευσης να εγκρίνει η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ. Εκτιμάται ότι και τα δύο θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να περατωθεί η συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων.

 

Χθες μάλιστα αποσύρθηκε από τη θέση του προέδρου της εταιρείας ο κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας από τον ιδρυτή της «Μπήτρος Μεταλλουργική», κ. Παναγιώτη Μπήτρο. Ο κ. Μπεναρδούτ θα τοποθετηθεί, μετά τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, στη θέση του αντιπροέδρου, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης ανέλαβε από χθες το στέλεχος της ΣΙΔΜΑ Αντώνης Καραδένογλου. Η τοποθέτηση του κ. Μπήτρου στη θέση του προέδρου της ΣΙΔΜΑ θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο επιχειρήσεων, και είναι η πρώτη από τις δύο θέσεις που θα αποκτήσει η «Μπήτρος Συμμετοχική» στο Δ.Σ. της ΣΙΔΜΑ.

 

Η νέα ΣΙΔΜΑ που θα προκύψει θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα στη χώρα, με ετήσιες πωλήσεις ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ. Το 2019, η ΣΙΔΜΑ είχε έσοδα 133,7 εκατ. ευρώ και η «Μπήτρος Μεταλλουργική», ύψους 25,9 εκατ. ευρώ. Η μόνη αβεβαιότητα είναι η πανδημική κρίση η οποία οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων (περίπου 25% τον μήνα Απρίλιο), εντούτοις μέσα στον Μάιο, σημαντικό μέρος αυτής της κάμψης αναπληρώθηκε με νέες πωλήσεις.

 

Αισιοδοξία


Στελέχη της εταιρείας αναφέρουν ότι οι πωλήσεις δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα, αλλά η πορεία τους μέσα στον Μάιο υποδεικνύει ότι η κρίση αυτή θα έχει τη μορφή «V», δηλαδή μια απότομη πτώση που θα συνοδευθεί από μια απότομη επαναφορά στα αρχικά επίπεδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και το πόσο γρήγορα θα επανεκκινήσουν, μετά την επιβολή των μέτρων περιορισμού της κίνησης, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργων που προωθεί η κυβέρνηση. Τέτοιου είδους έργα είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι υποδομές σε λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.

 

26/05/20

 
 

 

ΤΕΡΝΑ: Παραδόθηκε η πρώτη φάση της ανάπτυξης της Μαρίνας Αγίας Νάπας στην Κύπρο

 

Την επιτυχή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και παράδοση της πρώτης φάσης της πολυτελούς ανάπτυξης "Ayia Napa Marina" στην Κύπρο ανακοινώνει η ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ και αποτελείται από δύο φάσεις κατασκευής. Η ΤΕΡΝΑ είναι ανάδοχος για την κατασκευή και των δύο φάσεων.

 

H πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 80 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών, τα βασικά κτίρια λειτουργίας, την εσωτερική οδοποιία και τις Η/Μ εγκαταστάσεις της μαρίνας. Σημειώνεται ότι στην κατασκευή της πρώτης φάσης συμμετείχε η τεχνική εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. ως κύριος και αναγνωρισμένος υπεργολάβος των λιμενικών έργων.

 

Πιο αναλυτικά, η μαρίνα, δυναμικότητας 600 θέσεων ελλιμενισμού, έχει βάθος από 4,5 έως 6 μέτρα και μπορεί  να φιλοξενήσει σκάφη μήκους έως και 65 μέτρα. Στην ξηρά μπορούν να αποθηκευτούν σκάφη μήκους μέχρι 10 μέτρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τεσσάρων επιπέδων (Dry Stack). Για όλα τα σκάφη, μήκους έως 30 μέτρα, δίνεται η δυνατότητα πλαγιοδέτησης (finger style berthing) με παροχή όλων των υπηρεσιών. 

 

Στα βασικά στοιχεία των λιμενικών υποδομών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 

•   Ο προσήνεμος κυματοθραύστης 
•   Ο κρηπιδότοιχος από προκατασκευασμένους τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.)
• Η επίχωση για τη δημιουργία της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, όπου θεμελιώνονται τα έργα της Β’ φάσης
•   Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας 
•   Ο υπήνεμος μώλος
•   Η τεχνητή παραλία στο δυτικό σύνορο της μαρίνας

 

Υπενθυμίζεται ότι, η δεύτερη φάση του έργου που είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται επίσης από την ΤΕΡΝΑ, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο πολυώροφων κτιρίων (high rise), συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών και εμπορικής ζώνης. Συγκεκριμένα, κατασκευάζονται δύο πύργοι, ύψους περίπου 115 μέτρων και συνολικής επιφάνειας 28.000 τ.μ. και 30.000 τ.μ. αντίστοιχα, που θα στεγάσουν πολυτελή διαμερίσματα, συγκρότημα κατοικιών που θα αποτελείται από 29 επαύλεις συνολικής επιφάνειας  16.500 τ.μ. περίπου, καθώς και εμπορικό κέντρο συνολικής έκτασης πλέον των 8.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της μαρίνας και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολυτελή εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, τριώροφο υπέργειο parking και χώρο εκδηλώσεων.

 

 

"Πράσινο φως" για ΑΗΣ Μελίτη

 

Υπεγράφη η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ Μελίτης, γεγονός που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία της.

 

Η ΑΕΠΟ υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της λήψης των γνωμοδοτήσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Η νέα ΑΕΠΟ του ΑΗΣ Μελίτης θα έχει διάρκεια δέκα ετών, με την επιφύλαξη των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που προβλέπει την απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028 και με δεδομένο ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ που προβλέπει την απόσυρση της εν λόγω μονάδας το 2023. 

 

Στην απόφαση αναφέρεται -μεταξύ άλλων- ότι μετά τις 30 Ιουνίου 2020 οπότε λήγει η ισχύς του Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), η μονάδα υποχρεούται να συμμορφωθεί με τα θεσμοθετημένα όρια της κοινοτικής οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων. Μετά την 1η Αυγούστου 2021, η μονάδα οφείλει να συμμορφωθεί επιπρόσθετα με τις νέες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές Περιορισμού της ρύπανσης που προκαλείται από την λειτουργία της, όπως προβλέπονται σε σχετική Απόφαση της ΕΕ του 2017.

 

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση νέας ΑΕΠΟ για τη μονάδα της Μελίτης κατέστη αναγκαία μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις αρχές του έτους, με την οποία είχε ακυρωθεί η προηγούμενη ΑΕΠΟ που είχε εκδοθεί το 2018. Το σκεπτικό του ΣτΕ ήταν ότι με την ακυρωθείσα απόφαση επέρχονταν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις και μεταβολές στη λειτουργία της μονάδας, χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται από το νόμο.

 

25/05/20

 
 

 

Mohegan Gaming: Διατηρούμε τη δέσμευση για το έργο στο Ελληνικό

 

Mohegan Gaming & Entertainment με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή της απέναντι στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, όπως επιβεβαίωσε πριν λίγες μέρες ο Πρόεδρος και CEO της εταιρείας, Mario Kontomerkos.

 

«Η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης και λειτουργίας διακεκριμένων ολοκληρωμένων συγκροτημάτων ψυχαγωγίας παγκοσμίως διαθέτει την οικονομική ισχύ και δυνατότητα να υλοποιήσει όλα τα τρέχοντα έργα που αναπτύσσει ανά τον κόσμο.

 

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το Las Vegas project (πρώην Hard Rock), το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση και πρόκειται να ανοίξει στις αρχές του 2021, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

 

Ταυτόχρονα, το Inspire project στην Νότιο Κορέα είναι στην 1η φάση ανάπτυξης (ύψους 1,3 δισ. δολάρια από το συνολικό προϋπολογισμό των 5 δισ.) και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Δύο μονάδες της Mohegan Gaming & Entertainment έχουν ξεκινήσει εκ νέου τη λειτουργία τους, ενώ η ναυαρχίδα της εταιρείας αναμένεται να ανοίξει την 1η Ιουνίου», αναφέρει η ανακοίνωσή της.

 

 

 

Pasal: Στα 0,67 ευρώ/μετοχή η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει  η εταιρεία σε ανακοίνωση της. Στα 0,67 ευρώ ανά μετοχή ορίζεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Pasal Development, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. 

 

Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α., όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα καθοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση.

 

ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τη συνεδρίαση του στις 25.5.2020, και αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό έως 7.483.968 Ευρώ που αποφασίστηκε από την 02.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και έκδοση έως δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (14.967.936) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η καθεμία, (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") καθώς και σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, αποφάσισε και ανακοινώνει τα εξής:

 

(α)Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίζεται σε εξήντα επτά λεπτά του Ευρώ (€0,67) ανά Νέα Μετοχή.

 

(β)Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 8.419.464 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.838.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης. Το ποσό που θα προκύψει από την διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών και της ονομαστικής αξίας (η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών) σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 2.544.549 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας "Διαφορά υπέρ το άρτιο".

 

(γ)Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων είκοσι οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεπτά Ευρώ (€10.028.517).


(δ)Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με μεταγενέστερη απόφασή του και θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

 

23/05/20

 
 

Autohellas: Καμία επίπτωση στην υπαγωγή της Hertz στον πτωχευτικό κώδικα

Με ανακοίνωσή της η Autohellas καθιστά σαφές ότι η υπαγωγή της Hertz Global Holdings σε καθεστώς χρεοκοπίας σε ΗΠΑ και Καναδά, δεν έχει αντίκτυπο στην εταιρεία. Όπως αναφέρεται, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (το κύριο αντικείμενο της Hertz Global) αντανακλούν το 16% του κύκλου εργασιών της Autohellas, ενώ οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων και η εμπορία αυτοκινήτων το υπόλοιπο 84%.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Autohellas αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης μας στις 06/05/2020 σχετικά με την Hertz Global Holdings, η Autohellas ενημερώνει για τα ακόλουθα:

H Hertz Global Holdings ανακοίνωσε ότι, επηρεαζόμενη σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας και των περιορισμών που αυτή επέφερε στη μετακίνηση κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, υπέβαλε την 22/05/2020 αίτηση για την υπαγωγή της σε "πτωχευτική διαδικασία αναδιάρθρωσης σε λειτουργία" του Chapter 11 για την ίδια και τις θυγατρικές της σε Αμερική και Καναδά.

Με βάση τις ανακοινώσεις της Hertz Global, κατά της διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης η λειτουργία της σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της συνεχίζεται κανονικά για όλα τα brands που έχει στην κατοχή της (Hertz, Thrifty, Dollar και Firefly), χωρίς επιπτώσεις στις κρατήσεις της ή τα προγράμματα προνομίων και πιστότητας των πελατών της.

Όπως έχει επισημανθεί και στην προηγουμένη ανακοίνωση, η Autohellas η οποία εκμεταλλεύεται το σήμα της Hertz σε Ελλάδα και σε 7 χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων, δεν έχει μετοχική σχέση με την Hertz Global, ούτε σχέση πιστωτή της Hertz Global αρά δεν έχει άμεση οικονομική επίπτωση από την εξέλιξη αυτή.

Εκτίμησή μας είναι ότι με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, μέσω του Chapter 11, η Hertz Global θα μπορέσει να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο με μεγαλύτερη δυναμική και αποτελεσματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (το κύριο αντικείμενο της Hertz Global) αντανακλούν το 16% του κύκλου εργασιών της Autohellas, ενώ οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων και η εμπορία αυτοκινήτων το υπόλοιπο 84%. Επίσης τα ίδια κεφάλαια της Autohellas την 31/12/2019 ήταν €294εκ. με την ευνοϊκότερη (χαμηλότερη) σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια μεταξύ όλων των εισηγμένων εταιρειών RAC ή Operating Leasing εταιρειών σε όλη την Ευρώπη», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

 

 

Τίτλοι τέλους για την Akazoo, ετοιμάζονται μαζικές αγωγές

 

Για άλλη μία φορά, ο πρώην αλεξιπτωτιστής του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Quintessential Capital Management LLC (QCM) Γκάμπριελ Γκέκο έκανε διάνα στη στόχευσή του. Ενα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση της αναφοράς περί φαλκίδευσης των μεγεθών της εταιρείας Akazoo, ο ίδιος και η εταιρεία του επαληθεύθηκαν πλήρως. Η ειδική επιτροπή που συστάθηκε στην εταιρεία Αkazoo, προκειμένου να εξετάσει τις κατηγορίες της QCM, επιβεβαίωσε πλήρως και μάλιστα κάθε πτυχή που είχε επισημανθεί και είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας η επενδυτική εταιρεία QCM. Συγκεκριμένα, η ειδική επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία Akazoo παρουσίαζε επί χρόνια εικονικά οικονομικά στοιχεία, είχε αμελητέα έσοδα και πελάτες και ότι η είσοδός της στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq έγινε με τα ίδια πλαστά στοιχεία.

 

Όπως γράφει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης στην Καθημερινή: «Η ειδική επιτροπή, με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων και νομικών, ολοκλήρωσε την έρευνα και αποφάσισε ότι η πρώην διοίκηση της Akazoo και ορισμένοι συνεργάτες της εξαπάτησαν τους επενδυτές της Akazoo, συμπεριλαμβανομένης της προκάτοχης εταιρείας ειδικού σκοπού Modern Media Acquisition Corp. (MMAC), αλλοιώνοντας τα επιχειρηματικά, λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα της Akazoo, ως μέρος μιας πολυετούς εξαπάτησης», ανέφερε χθες η δήλωση της εταιρείας προς τις αμερικανικές χρηματιστηριακές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η Akazoo εισήλθε στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq τον Σεπτέμβριο του 2019 μέσω αντίστροφης εξαγοράς της από την εισηγμένη MMAC.

Του πορίσματος της ειδικής επιτροπής της Akazoo φέρεται να ήταν ενήμερες οι χρηματιστηριακές αρχές της Νέας Υόρκης. Η διοίκηση του χρηματιστηρίου έλαβε απόφαση από 15 Μαΐου 2020 για τη διαγραφή της μετοχής της Akazoo από το αμερικανικό χρηματιστήριο. Η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί 27 Μαΐου και, σύμφωνα με όσα δήλωσε η σημερινή διοίκηση της Akazoo, δεν πρόκειται να εναντιωθεί νομικά στην απόφαση αυτή. Το δικαίωμα άσκησης της έφεσης κατά της απόφασης για τη διαγραφή της μετοχής έληξε χθες, 22 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση της μετοχής της Akazoo είχε ανασταλεί από την 1η Μαΐου 2020, καθώς η εταιρεία δεν παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 στις 30 Απριλίου, όπως είχε γνωστοποιήσει στο οικονομικός της ημερολόγιο. Επίσης, η προσωρινή διοίκηση δήλωσε ότι αδυνατεί να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα. Τώρα η ίδια προσωρινή διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι θα εργαστεί για να αποδώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποζημίωση στους μετόχους και στους επενδυτές της επιχείρησης.

Πάντως, τον λόγο τώρα αναμένεται να λάβουν διάφορες αμερικανικές δικηγορικές επιχειρήσεις οι οποίες ετοιμάζονται να υποβάλουν μαζικές αγωγές εκπροσωπώντας τους εξαπατημένους μετόχους. Τουλάχιστον 10 νομικές εταιρείες θα υποβάλουν μαζικές αγωγές οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στα αμερικανικά δικαστήρια στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Με τις χθεσινές ανακοινώσεις, ουσιαστικά μπήκαν οι τίτλοι του τέλους σε μια υπόθεση που είχε τελειώσει λίγες ημέρες μετά τις 20 Μαΐου 2020 όταν η QCM δημοσιοποίησε τη σχετική έκθεση. Η βεβαιότητα περί της ορθότητας των ισχυρισμών της QCM δημιουργήθηκε τόσο από την αντίδραση της εταιρείας –δεν διέψευσε καν τους ισχυρισμούς της QCM– όσο και από την άμεση απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης.

Η Akazoo είναι η τρίτη εταιρεία με δεσμούς στην Ελλάδα που «γκρεμίζει» η QCM. Είχε προηγηθεί το 2015 η Globo, ακολούθησε το 2018 η Folli Follie και τώρα η Akazoo, η οποία αν και είχε έδρα το Λουξεμβούργο, οι ρίζες της βρίσκονται στη χώρα μας.

 

 

Από το φθινόπωρο η πώληση των δικτύων ηλεκτρισμού 

 

Κινείται το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης για να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση των δικτύων ηλεκτρισμού, παρά το «φρένο» στην οικονομία εξαιτίας της πανδημίας. Αν και αποτελεί ακόμη ζητούμενο αν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών – στόχος είναι να ξεκινήσουν εντός του τρίτου τριμήνου -, παραμένει δεδομένο το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

 

Ανεπηρέαστοι από την κρίση

 

Κι αυτό διότι τόσο ο ΑΔΜΗΕ, που είναι ο διαχειριστής των δικτύων της υψηλής τάσης, όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ, που διαχειρίζεται τη μέση και χαμηλή τάση, έχουν μείνει ανεπηρέαστοι από την κρίση, καθώς η δραστηριότητά τους είναι μονοπωλιακή, τα έσοδά τους ρυθμιζόμενα, άρα εξαρτώνται από το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) που εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Μάλιστα, με δεδομένο το μεγάλο επενδυτικό πλάνο των περίπου 5 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ για την επόμενη δεκαετία και το φιλόδοξο – σύμφωνα με πληροφορίες – business plan του ΔΕΔΔΗΕ (αναμένεται να αποσταλεί για έγκριση στη ΡΑΕ προς τα τέλη Ιουνίου), τα έσοδά τους αναμένεται ότι θα αυξηθούν.

 

Ειδικά για τον ΑΔΜΗΕ, η κινεζική State Grid, που κατέχει το 24% (το 50,1% ελέγχει το Δημόσιο), έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης για το ποσοστό που θα παραχωρηθεί. Ενδιαφέρον επίσης έχουν δείξει ευρωπαϊκοί διαχειριστές δικτύων, όπως η ιταλική Terna, η βελγική Elia και η γαλλική RTE. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι μεγάλος ελληνικός όμιλος, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο στον ενεργειακό τομέα, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του στη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο διαγωνισμός για την περαιτέρω αποκρατικοποίησή του δεν θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους.

 

«Ζεστό» χρήμα» για αναβαθμίσεις

 

Στους τελευταίους μήνες του 2020 τοποθετούν οι ίδιες πηγές και την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε ιδιώτη. Η ιδιωτικοποίησή του αναμένεται ότι θα φέρει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία του για την υλοποίηση απαραίτητων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού. Προτεραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση του project εγκατάστασης έξυπνων μετρητών κατανάλωσης που θα αντικαταστήσουν τα παλιά «ρολόγια» εντός της επόμενης πενταετίας.

 

Οι έξυπνοι μετρητές έχουν πλεονεκτήματα τόσο για τους καταναλωτές (εξ αποστάσεως καταμέτρηση, δυνατότητα χρήσης πολυζωνικών τιμολογίων με διαφορετικές χρεώσεις κ.λπ.) όσο και για τον διαχειριστή, ο οποίος θα αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες αλλά και θα ελέγχει τις ρευματοκλοπές. Προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί επίσης η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός των επενδύσεων από περίπου 150 εκατ. ευρώ ετησίως στα 400 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον για τον ΔΕΔΔΗΕ είχαν εκδηλώσει στο παρελθόν διάφοροι ελληνικοί αλλά και ξένοι όμιλοι, όπως ο ιαπωνικός Tepco Power Grid, η ιταλική ENEL, η γερμανική EON, αλλά και διάφορα funds που επενδύουν σε υποδομές.

 

Η αντιπολίτευση και τα «ασημικά»

 

Ωστόσο, ο αντίλογος που εκφέρει η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι τα δίκτυα της χαμηλής και μέσης τάσης αποτελούν τα «ασημικά» της ΔΕΗ και με τη μεταφορά τους στον ΔΕΔΔΗΕ για πώληση η επιχείρηση θα απολέσει ένα ετήσιο έσοδο της τάξης των 360 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η αξία τους πολλαπλασιάζεται καθώς σχεδιάζεται να αποτελέσουν βάση ανάπτυξης δικτύου μεταφοράς δεδομένων πέμπτης γενιάς (5G).

 

22/05/20

 

Και επίσημα «απάτη» η Akazoo

Ως μια πολυετή και «σοφιστικέ» απάτη περιγράφεται από την ειδική επιτροπή που συστήθηκε μετά τις καταγγελίες του fund QCM η υπόθεση της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας του Nasdaq.

Η Akazoo S.A. ανακοίνωσε πως η ειδική επιτροπή έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει την έρευνά της και έκρινε πως τα πρώην μέλη της διοικητικής ομάδας και οι συνεργάτες της Akazoo εξαπάτησαν τους επενδυτές της Akazoo, περιλαμβανομένης της υπόθεσης απόκτησης της Modern Media Acquisition Corp (MMAC), καθώς δεν εκπροσώπησαν σωστά τις δραστηριότητες, λειτουργίες και τα οικονομικά αποτελέσματα της Akazoo, στο πλαίσιο μιας πολυετούς απάτης.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Επιτροπή έκρινε, μεταξύ άλλων, πως (i) οι προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις της Akazoo, που ελέγχονταν από πολλές έμπειρες παγκόσμιες λογιστικές εταιρείες για χρόνια, ήταν ουσιαστικά ψευδείς και παραπλανητικές, (ii) η Akazoo, στην πραγματικότητα είχε αμελητέα πραγματικά έσοδα και συνδρομητές για χρόνια και (iii) πρώην μέλη της διοίκησης και συνεργάτες της Akazoo συμμετείχαν σε ένα «σοφιστικέ» σχέδιο για να παραποιήσουν τα βιβλία και αρχεία της Akazoo, περιλαμβανομένου του υλικού due diligence που παρείχε στην MMAC και στους νομικούς, οικονομικούς και άλλους συμβούλους σε σχέση με τον επιχειρηματικό συνδυασμό της Akazoo το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Απριλίου, το Δ.Σ. της Akazoo συνέστησε μια ειδική επιτροπή για να εξετάσει τις καταγγελίες του QCM. Ανέλαβε δράση αμέσως και με δική της πρόταση το Δ.Σ. από την 1η Μαίου καθαίρεσε τον Απόστολο Ζερβό από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ως προσωρινό CEO τοποθέτησε τον Michael Knott. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η κίνηση αυτή επίσπευσε τις εξελίξεις και την έρευνα που αποκάλυψε την πολυετή απάτη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η εταιρεία σκοπεύει τώρα να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ανάκτηση για τους εξαπατηθέντες επενδυτές περιλαμβανομένης, όπως αναφέρεται, της αναζήτησης τρόπου ανάκλησης του επιχειρηματικού «παντρέματος» μεταξύ MMAC και Akazoo. Παράλληλα της συστήθηκε από την Ειδική Επιτροπή να γίνουν παραπομπές και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Εν τω μεταξύ, η Akazoo έλαβε επιστολή για delisting από το Nasdaq, την οποία δεν θα αμφισβητήσει. Ετσι από τις 27 Μαίου σταματά η διαπραγμάτευση της μετοχής στο χρηματιστήριο.

 

21/05/20

 
 

 

ElvalHalcor: Στα 32,7 εκατ τα αναπροσαρμοσμένα ebitda to πρώτο τρίμηνο

 

Αν και οι προοπτικές για το 2020 ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής στους περισσότερους τομείς σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο, αναφέρει η διοίκηση της ElvalHalcor, μέλος του ομίλου Viohalco.

 

Oπως επισημαίνουν από την εταιρεία, η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών, επηρέασε αρνητικά τις φορτώσεις του Μαρτίου, με μικρή μείωση των όγκων πωλήσεων για το τρίμηνο, η οποία ανήλθε στο 3,7%.

 

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,9% για το πρώτο τρίμηνο του 2020 και ανήλθε σε 530,3 εκ. ευρώ έναντι 551,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου.

 

Οι τιμές κατεργασίας σε μεγάλο βαθμό παρέμειναν σε καλά επίπεδα, με εξαίρεση συγκεκριμένες αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ στην οποία οι τιμές διατηρήθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία διαμορφώθηκαν κατά το Δ’ τρίμηνο του 2019, και κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες η συγκρίσιμη περσινή περίοδος ήταν σημαντικά καλύτερη. 

 

Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων και τιμών ήταν κατά συνέπεια, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρίας, και ανήλθαν σε 32,7 εκ. ευρώ έναντι 37,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

 

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 11,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 0,7 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 24,7 εκ. ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 έναντι 40,4 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,0 εκ. ευρώ έναντι 38,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

 

Σημαντική βελτίωση κατά 10% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το Α’ τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 15,0 εκ. ευρώ έναντι 13,8 εκ. ευρώ. Ο φόρος για την περίοδο ήταν θετικός 1,2 εκ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλομένης φορολογικής υποχρέωσης, έναντι ζημίας 1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκ. ευρώ έναντι 16,5 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. 

 

Κλάδος Αλουμινίου

 

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2020, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε πτώση των όγκων πωλήσεων κατά 4,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 264 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,0%. Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, τον έντονο ανταγωνισμό στο foil που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων, αλλά και αγορών. Ταυτόχρονα, καθώς ο κλάδος συνεχίζει να εργάζεται σε πλήρη δυναμικότητα, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου ελάστρου, η αλλαγή του μίγματος επηρέασε αρνητικά την παραγωγικότητα και τη συνολική δυναμικότητα. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 6 εκ. ευρώ έναντι 11 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 18,6 εκ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2020 έναντι 25,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, παρουσιάζεται μικρή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του, αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του απαραίτητου προσωπικού του προμηθευτή να ταξιδέψει. Σε αναμονή της λειτουργίας του σύντομα και της επακόλουθης αύξησης της δυναμικότητας της θερμής έλασης, ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με στόχο την αξιοποίησή της. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις ανέρχεται στα 35 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 32 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.

 

Κλάδος Χαλκού 

 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 2,3%, αν και ενισχύθηκε από την ενσωμάτωση των πωλήσεων των συρμάτων περιελίξεων (εμαγιέ) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,2% του μίγματος, και τη θετική πορεία πωλήσεων λαμών χαλκού. Μικρή πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού και προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων, κυρίως σε σύγκριση με την ιδιαίτερα καλή πορεία του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, αλλά και λόγω της αδυναμίας ορισμένων κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, με αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε 267 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 4,8%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε ζημία 6,4 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 6,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, λόγω αρνητικής επίδρασης από την πτωτική πορεία των τιμών του χαλκού στις αγορές, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε στα 14,2 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 12,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς οι τιμές κατεργασίας, αλλά και το κόστος παραγωγής κυρίως του σωληνουργείου της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε καλά επίπεδα.

 

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το πρώτο τρίμηνο του 2020, δαπανηθήκαν περί τα 4 εκ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική Sofia Med. Τέλος, σημειώνεται ότι η ζήτηση για την παραγωγή της νεοεγκατεστημένης παραγωγικής της δυναμικότητας στον τομέα των σωλήνων χαλκού παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα με αποτέλεσμα ο κλάδος να κερδίζει μερίδια αγοράς σε δύσκολες συνθήκες.

 

Προοπτικές 2020

 

Οπως αναφέρει η διοίκηση, για το υπόλοιπο 2020 η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Καθώς η Εταιρία αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής με επιτυχία την κατάσταση η οποία έχει προκύψει από την πανδημία Covid-19, τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι επενδύσεις, η παραγωγική δυναμικότητα και η υψηλή ευελιξία της δίνουν την δυνατότητα να μπορέσει να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Παράλληλα, η Εταιρία διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

ΤτΕ: Μεγάλη πτώση 71% των τουριστικών εσόδων τον Μάρτιο

Τις πρώτες «πληγές» στον ελληνικό τουρισμό αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Μαρτίου, με απότομη «βουτιά» των τουριστικών εσόδων στα 92 εκατ. ευρώ, από 318 εκατ. ευρώ  ένα χρόνο πριν. Τα κλειστά σύνορα, τα καθηλωμένα αεροσκάφη και η αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση 46,8% στις αφίξεις ξένων ταξιδιωτών, με μείωση κατά 71% και των σχετικών εισπράξεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών εμφάνισε μικρότερο έλλειμμα 1,106 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, από έλλειμμα 1,538 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, περιορίστηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών. Στο πρώτο τρίμηνμο, το έλλειμα βελτιώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 201 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2019.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 319 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και παρά τη μείωση των σχετικών εξαγωγών κατά 5,4%, καθώς οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό, κατά 12%. Η εξελίξεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ισοζύγιο καυσίμων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Η μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καυσίμων σημείωσαν αύξηση κατά 37%και 82% αντίστοιχα σε σχέση με το Μάρτιο του 2019.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών (που οφείλεται πρωτίστως στη μείωση κατά 16,7% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές) και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών σημείωσε μείωση, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 46,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 71%, λόγω της διακοπής των αεροπορικών μεταφορών και της λειτουργίας των ξενοδοχείων. Οι ταξιδιωτικές δαπάνες των κατοίκων στο εξωτερικό επίσης μειώθηκαν σημαντικά κατά 75,7%, αλλά δεν αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση των εισπράξεων.

Το α΄ τρίμηνο του 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ, κατά 201 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπεραντιστάθμισε την επιδείνωση των υπόλοιπων ισοζυγίων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,5% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5% σε τρέχουσες τιμές και κατά 2,0% σε σταθερές τιμές. Η μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καυσίμων σημείωσαν αύξηση, κατά 5,1% και 15,4% αντίστοιχα.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε βελτίωση το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 5,6% και 17,1% αντίστοιχα, λόγω των εξελίξεων του Μαρτίου.

Τέλος, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν επιδείνωση κατά 38,4 εκατ. ευρώ και βελτίωση κατά 201,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 116,4 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 67 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, λόγω κυρίως της αύξησης των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Το α΄ τρίμηνο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 256,5 εκατ. ευρώ, κατά 70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2020, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 990 εκατ. ευρώ, κατά 615 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Μαρτίου του 2019. Το α΄ τρίμηνο του 2020, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 3,3 δισεκ. ευρώ, μικρότερο κατά 271 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων δεν σημειώθηκαν αξιόλογες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης (κατά 3,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία συνδέεται με τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΚΤ, κατά κύριο λόγο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,3 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 691 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων των εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων, θεσμικών επενδυτών και επιχειρήσεων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων κατά 7,4 δισεκ. ευρώ συνδέεται κυρίως με την αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων κατοίκων προς μη κατοίκους (κυρίως λόγω αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στο εξωτερικό που προέρχεται από αναταξινόμηση υποχρεώσεων οι οποίες σχετίζονται με τιτλοποιημένα δάνεια συστημικής τράπεζας, χωρίς να επηρεάζεται η Διεθνής Επενδυτική Θέση της χώρας), όπως και με κινήσεις του λογαριασμού TARGET.

Το α΄ τρίμηνο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) διαμορφώθηκε σε 885 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού, λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (3,5 δισεκ. ευρώ), η οποία συνδέεται με τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΚΤ, κατά κύριο λόγο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), όπως προαναφέρθηκε. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (1,4 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση του παθητικού του λογαριασμού TARGET.

Στο τέλος Μαρτίου του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 8,5 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2019.

 

Σημαντική πτώση τιμών και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο

Σημαντική πτώση των τιμών και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

   Συγκεκριμένα η ζήτηση, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, μειώθηκε κατά 13 % ενώ η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε πτώση 54,31 % σε ετήσια βάση, στα 28,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 62,4 ευρώ τον περυσινό Απρίλιο,.

   Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η λιγνιτική παραγωγή ρεύματος τον Απρίλιο κατέγραψε δραστική μείωση (88%) ενώ μεγάλη αύξηση σημείωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+50%), τα υδροηλεκτρικά (+32%), οι μονάδες φυσικού αερίου (+16%). Μειωμένες ήταν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές ρεύματος (34% και 46% αντίστοιχα). Σε όρους μεριδίων αγοράς οι μονάδες φυσικού αερίου κάλυψαν το 35,42% του Φορτίου, η παραγωγή των ΑΠΕ το 34,64%, οι Εισαγωγές το 22,14%, η Υδροηλεκτρική Παραγωγή το 4,70% και η παραγωγή των Λιγνιτικών Μονάδων μόλις το 3,11%.

   Μιλώντας χθες σε διαδικτυακή συζήτηση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιάννης Κοπανάκης ανέφερε ότι η μείωση της ζήτησης ήταν μεγαλύτερη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή. Απέδωσε δε την μείωση των τιμών μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει διαφοροποιήσει της προμήθειας φυσικού αερίου εισάγοντας υγροποιημένο αέριο σε χαμηλότερες τιμές.

   Ο Εμπορικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φ. Αερίου της Protergia Ιωάννης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι τον Απρίλιο είδαμε πως θα είναι το σύστημα με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και φυσικού αερίου, μετά τη διακοπή λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων.

   Ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας Αντώνης Κοντολέων, υπογράμμισε πως οι βασικές αιτίες για την πτώση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αφενός οι χαμηλότερες τιμές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας και αφετέρου η μείωση της ζήτησης που επέτρεψε την μη χρησιμοποίηση των ακριβών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Σημείωσε ότι η ελληνική βιομηχανία θα έχει να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται μέτρα στήριξης αλλά και ταυτόχρονα την μείωση της ζήτησης από τις ευρωπαϊκές αγορές λόγω της κρίσης, που θα πλήξει τις ελληνικές εξαγωγές. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι αν δε λειτουργήσει η προθεσμιακή αγορά και εφόσον ο λιγνίτης παραμένει στο ενεργειακό ισοζύγιο οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα θα παραμείνουν υψηλότερες σε σχέση με την ΕΕ.

   Τέλος ο Διευθυντής Διαχείρισης Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Ηρακλής Σκοτεινός ανέφερε ότι το σύστημα αντιμετώπισε μεγάλη βύθιση στην ζήτηση ενέργειες και ανταποκρίθηκε χωρίς να προκύψει κανένα ζήτημα ευστάθειας.

 

20/05/20

 

Πληρωμές με ανέπαφες συναλλαγές προς 198 οργανισμούς και διευρυμένο ωράριο στα καταστήματα του ΟΠΑΠ

Σε επίπεδα ρεκόρ σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή έφτασαν οι πληρωμές λογαριασμών στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας τους.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Κυριακή 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν σχεδόν διπλάσιες πληρωμές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Tora.

Οι χιλιάδες καταναλωτές που εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ απέφυγαν τις ουρές και την ταλαιπωρία, λόγω του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας, αλλά και της ευρύτατης γκάμας πληρωμών που πραγματοποιούνται εκεί. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα του ΟΠΑΠ είναι ανοικτά από τις 10:00 το πρωί (Αττική και Θεσσαλονίκη) έως αργά το βράδυ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, εξυπηρετώντας το κοινό στην εξόφληση λογαριασμών προς 198 οργανισμούς.

Στο «πακέτο» πληρωμών περιλαμβάνονται λογαριασμοί ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, ασφάλειες καθώς και οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ποιες πληρωμές πραγματοποιούνται στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Με την προσθήκη πρόσφατα 70 νέων οργανισμών, η υπηρεσία πληρωμών, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της tora Wallet, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ΟΠΑΠ, καλύπτει πλέον τους εξής λογαριασμούς:

- Ηλεκτρισμό (ΔΕΗ, ΗΡΩΝ, Protergia, Elpedison, Watt & Volt, Green, ΖeniΘ, NRG, ELTA, KEN, Volterra, Volton).

- Φυσικό αέριο (ΖeniΘ, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΕΛΙΝ, ΕΦΑ Ενεργειακή, KEN, VOLTERRA, Volton, NRG, ΗΡΩΝ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, Watt & Volt)

- Ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και δεκάδες ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα)

- Σταθερή-κινητή τηλεφωνία και Internet (Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet-Nova)

- Συνδρομητική τηλεόραση (NOVA, Cosmote TV)

Επίσης, οφειλές προς:

- Δημόσιους οργανισμούς και ταμεία (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, εργοδοτικές εισφορές, ΕΦΚΑ, Εθνικό Κτηματολόγιο)

- Τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

- Δήμους που εξυπηρετούν τοπικές πληρωμές για οφειλές

Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα

Η πληρωμή όλων των λογαριασμών στα καταστήματα ΟΠΑΠ μπορεί να γίνει ανέπαφα, με τη χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, διευκολύνοντας παράλληλα τους φορολογούμενους να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο τους που δημιουργείται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ για να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους στην διεύθυνση https://www.tora.gr/shmeia-eksupiretisis/

 

Nέες συμβάσεις 483 εκατ. ευρώ για την ΤΕΡΝΑ

Τη συμμετοχή της σε τέσσερα νέα έργα σημαντικών ενεργειακών υποδομών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 483 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε στο διαγωνισμό της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» για το έργο «Μελέτη, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 14,99 MW στη θέση Ξηροπόταμος του Δήμου Εορδαίας στην ΠΕ Κοζάνης και ενός Υποσταθμού Υπαίθριου Τύπου». Τόσο ο φωτοβολταϊκός σταθμός όσο και ο υποσταθμός θα κατασκευαστούν σε απαλλοτριωμένες από τη ΔΕΗ εκτάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προτιμητέος υποψήφιος EPC κατασκευαστής στον διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ για το έργο «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός Σταθμού Υποδοχής και Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό (σωληνώσεις, μετρητές, συστήματα επιτήρησης και πυρασφάλειας κ.λ.π.) για φόρτωση βυτιοφόρων ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αερίου στην Ελλάδα όσο και για την ελληνική οικονομία, καθώς αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου για τροφοδοσία και διάδοση του φυσικού αερίου σε καταναλωτές και περιοχές όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο, όπως νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και ορεινές περιοχές της χώρας.

Ακόμη, η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε σε διαγωνισμό της ΔΕΗ για τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 23 MW για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2020. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της μίσθωσης θα ανέλθει στα 2,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πρόσφατα η ΤΕΡΝΑ, σε κοινοπραξία με τη SIEMENS (ένωση εταιρειών SIEMENS – ΤΕΡΝΑ), αναδείχθηκε ανάδοχος στον διαγωνισμό της Αριάδνη Interconnection για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 459,1 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 445 εκατ. ευρώ αφορούν στην κατασκευή των σταθμών μετατροπής και τα 14,1 εκατ. ευρώ στη συντήρησή τους. Η σύμβαση έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

 

19/05/20

 
 

ΟΛΠ: Ρεκόρ containers το 2019, 5,65 εκατ. TEU - Πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο ο Πειραιάς

Στα 149,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ  το 2019, έναντι 132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%, με καθαρό αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 27%, ήτοι κέρδη 35,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 27,9 εκατ. της χρήσης 2018, ενώ το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers, εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο.

Μέσω teleconference πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε., Captain Fu Chengqiu, του Άγγελου Καρακώστα, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και του Tian Chao, επίκουρου διευθύνοντος συμβούλου & CFO της εταιρείας.

Στα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2019 σημειώνονται επίσης τα κέρδη προ φόρων στα 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018, αύξηση 12,5%.

Σημειώνεται ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019, έναντι 4,8 εκατ. εκατ. ευρώ το 2018. Επίσης, τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ, έναντι 80,9 εκατ. ευρώ το 2018 και το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ από 0,424 ευρώ το 2018 (αύξηση 27%).

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Captain Fu Chengqiu, «το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο, λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κλπ και συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών».

 

 

Reds: Ομολογιακό δάνειο 41,5 εκατ. ευρώ - Οι επιδόσεις του Smart Park

 

Στη σύναψη μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 41,5 εκατ. ευρώ, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, προχώρησε η Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Α.Ε., 100% θυγατρική της Reds του ομίλου Ελλάκτωρ.

 

Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, υπό την εγγύηση της Reds Α.Ε. και με διάρκεια έως την 31/12/2029, χορηγείται από την Εθνική Τράπεζα  και την Πειραιώς, με την πρώτη να λειτουργεί και ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Η εκταμίευση του δανείου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και οι πόροι του θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και τη χρηματοδότηση της ήδη υλοποιηθείσας νέας επέκτασης κατά περίπου 15.000 τ.μ., της δομήσιμης επιφάνειας του Εμπορικού Πάρκου Smart Park.

 

Η επέκταση του Smart Park, με πλέον συνολική επιφάνεια 53.000 τ.μ., ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2019 και από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε η λειτουργία των νέων καταστημάτων που καλύπτουν το 80% της νέας μισθωτικής επιφάνειας, ενώ επί της συνολικής μισθωτικής επιφάνειας του Smart Park, το ποσοστό πληρότητας αγγίζει το 93%.

 

Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες συνολικής λειτουργίας, δηλαδή την περίοδο πριν την έναρξη των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19, το Smart Park παρουσίασε αύξηση επισκεψιμότητας κατά 23,5% και αύξηση πωλήσεων των καταστημάτων του κατά 33,0%. 

 

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια που τα Εμπορικά Κέντρα παρέμεναν κλειστά, στο Υπαίθριο Εμπορικό Πάρκο Smart Park συνέχισαν να λειτουργούν η Υπεραγορά Σκλαβενίτης και το Φαρμακείο, καθώς διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Ακολούθως, από 4 Μαΐου 2020, ξεκίνησε η σταδιακή λειτουργία και των καταστημάτων αθλητικού εξοπλισμού και του βιβλιοπωλείου, ενώ από 11 Μαΐου τέθηκαν σε λειτουργία και τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα του Smart Park, καθώς διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές και περίπου 2.000 δωρεάν υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Οι χώροι εστίασης συνεχίζουν για την ώρα να λειτουργούν μόνον για take-away υπηρεσίες.

 

Μαθήματα online banking από την ΕΤΕ

Έμφαση στην εκπαίδευση των πελατών της στην ηλεκτρονική τραπεζική δίνει η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, «πολλοί συμπολίτες μας, ενεργοί στο διαδίκτυο, συνεχίζουν να αποφεύγουν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και τις ψηφιακές υπηρεσίες των τραπεζών, με βασική αιτία να είναι συνήθως η έλλειψη εξοικείωσης με τον τρόπο που γίνονται οι συναλλαγές και τα βήματα που απαιτούνται». Συνεπής στην προσπάθεια διευκόλυνσης των πελατών της με κάθε τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει να εξηγήσει αναλυτικά και να εκπαιδεύσει του πελάτες της ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για τις συναλλαγές τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τα καταστήματα της Τράπεζας. 

Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, η Εθνική εξηγεί βήμα-βήμα στους πελάτες της πώς μπορούν:

- Να αποκτήσουν κωδικούς για είσοδο στο internet banking
- να βλέπουν το υπόλοιπο και τις κινήσεις λογαριασμών, καρτών και δανείων τους
- να κάνουν μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς δικούς τους ή τρίτων
- να πληρώνουν λογαριασμούς και οφειλές

Παράλληλα, οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να τηλεφωνήσουν στην γραμμή εκπαίδευσης «μαθαίνω με την Εθνική», στο 211 100 11 11 και να μάθουν να πραγματοποιούν εύκολα τις καθημερινές τους συναλλαγές στα i-bank ATM, καθώς και να λύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση του InternetBanking. Τέλος, οι πελάτες της Εθνικής μπορούν να επισκεφτούν το nbg.gr και το κανάλι της Τράπεζας στο YouTube.

Με τον τρόπο αυτό η Εθνική υποστηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της, για να περάσουν ομαλά στη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών συναλλαγών, όπου η Τράπεζα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και λύσεις. Με ταχύτητα και με απόλυτη ασφάλεια, τονίζει στην ανακοίνωση της.

 

18/05/20

 

 

Παρέμβαση της Ενωσης Ελλήνων Επενδυτών για την MLS

 

Εντός της εβδομάδος η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, κατόπιν αιτημάτων δεκάδων ομολογιούχων και μετόχων της MLS που είναι παράλληλα μέλη της Ένωσης , θα ζητήσει εκ μέρους τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. το πόρισμα της ΕΛΤΕ που (κατά τον οικονομικό τύπο) εντόπισε ανακρίβειες και εσφαλμένη καταχώρηση στα ποσά των άυλων περιουσιακών στοιχείων της MLS ( πχ δαπάνες ανάπτυξης software) και οδήγησε στην ορθή ενέργεια της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών.

 

Η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνει το εξής: «Καθώς όμως , από προηγούμενες σχετικές αιτήσεις μας ,αναμένουμε την άρνηση της Ε.Κ. (ως γνωστό η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει αλλεργία στη διαφάνεια), θα το ζητήσουμε παράλληλα και από την ίδια την εταιρεία , που αν όντως θέλει να επιδείξει διάθεση συνεργασίας και ότι δεν έχει κάτι να κρύψει , πιστεύουμε ότι θα αποδεχτεί την κοινοποίηση του πορίσματος στους μετόχους και πιστωτές της. Μια τέτοια κίνηση θεωρούμε ότι θα ενδυναμώσει τις απόψεις ( τις οποίες και συμμεριζόμαστε στην Ένωση προς το παρόν)ότι τα πιθανολογούμενα προβλήματα της MLS δεν έχουν καμία ομοιότητα με τα αντίστοιχα της FF και ότι με κατάλληλες κινήσεις θα αρθούν τα τρέχοντα ζητήματα της».

 

Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι μη συνεργασίας της διοίκησης της MLS και τυχόν επιβεβαίωσης ατασθαλιών στη διαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων , το πλήγμα στο – πληγωμένο ακόμα από το σκάνδαλο της FF Ελληνικό Χρηματιστήριο- θα είναι όντως τεράστιο, υποστηρίζει η Ενωση και προσθέτει:« Οι επενδυτές των ομολόγων της MLS, ακόμα και του πρόσφατου 3ου ομολόγου μόλις πριν 10 μήνες, τον Ιούλιο του 2019 , διάβασαν και εμπιστεύτηκαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της ICAP που κατέτασσε την εταιρία σε βαθμό Β , ήτοι χαμηλού πιστωτικού κινδύνου! Αντιγράφουμε από τη σελίδα 42 του του πληροφοριακού εγγράφου του ομολόγου: «Σχετικά με την διαβάθμιση (Credit Rating) Β, στην οποία κατατάχθηκε η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύμφωνα με την ICAP Group A.E. η, αναφέρεται ότι αυτή υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Β χαρακτηρίζονται από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα τους, τη σταθερή πορεία και την ικανοποιητική θέση τους στην αγορά».

 

Η δε πρόσφατη κίνηση της ICAP να αποσύρει την αξιολόγηση της εταιρείας, εν μέσω της πανδημίας και των τεράστιων προβλημάτων που επέφερε στην οικονομία, μόνο περαιτέρω ερωτηματικά για την ορθή στάση της προκαλούν, συμπληρώνει στην παρέμβασή της η Ενωση Ελληνων Επενδυτών.

 

Επίσης, η Ενωση, τονίζει πως θα στηρίξει τα μέλη της αν θελήσουν να προσφύγουν στα δικαστήρια για την περίπτωση της MLS με πιθανή άμεση ενέργεια την κατάθεση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων μη μεταβολής της περιουσίας της επιχείρησης και βέβαια και της περαιτέρω δικαστικής διεκδίκησης από τα πολιτικά δικαστήρια.

 

Τέλος απευθυνει έκκληση στην πολιτεία να μην αδιαφορήσει αλλά να στηρίξει ενεργά την MLS όπως και κάθε άλλη Ελληνική εταιρεία με όραμα , τεχνογνωσία και όρεξη για δουλειά , ώστε τελικά να στηρίξει την Ελληνική οικονομία και το πολύπαθο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Προσοχή στην απάτη «SIM Swapping» -Πώς κινδυνεύουν τα e-Banking σας

Η χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου ως ένα από τα κύρια και βασικά στοιχεία για την ισχυρή και αξιόπιστη ταυτοποίηση του κατόχου/συνδρομητή του, αποτελεί διεθνή πρακτική που χρησιμοποιούν οργανισμοί, εταιρίες και το δημόσιο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Οι τράπεζες, σημειώνει με ανακοίνωση της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών,  δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την πρακτική, αφού χρησιμοποιούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των πελατών τους ως το μέσο για την αποστολή κωδικών μίας χρήσης (OTP) που ενισχύουν την ασφάλεια  ηλεκτρονικών συναλλαγών (μεταφορές κεφαλαίων, αγορές με κάρτες, κ.λπ), την αποστολή ειδοποιήσεων ασφαλείας (alerts) για συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί και την εξ αποστάσεως εγγραφή τους σε νέες υπηρεσίες.

Τι είναι η απάτη της μορφής SIM Swapping;

Καταρχήν, η αντικατάσταση/αλλαγή της κάρτας SIM (SIM Replace) είναι μια καθόλα νόμιμη υπηρεσία που προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στους συνδρομητές τους, ώστε οι τελευταίοι να διατηρήσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής τους ή λόγω ανάγκης χρήσης διαφορετικού μεγέθους κάρτας SIM.   Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας SIM, η παλαιά κάρτα αυτόματα απενεργοποιείται και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (κλήσεις, SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο) πραγματοποιούνται εφεξής από την καινούργια κάρτα που λειτουργεί με τον ίδιο αριθμό.

Στις περιπτώσεις απάτης τύπου SIM Swapping, οι δράστες εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM και προσποιούνται είτε τον κάτοχο της κάρτας SIM ή κάποιον εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο συνδρομητή, προσπαθώντας έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα προς αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος.

Μόλις ενεργοποιήσουν τη νέα κάρτα, η παλιά, που βρίσκεται στην κατοχή του νόμιμου συνδρομητή απενεργοποιείται και έτσι όλες οι υπηρεσίες (κλήσεις, SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο) λαμβάνονται στη συσκευή που βρίσκεται στην κατοχή του εξαπατήσαντος δράστη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες εν αγνοία των νόμιμων συνδρομητών. (π.χ. λαμβάνοντας κλήσεις και μηνύματα που προορίζονται για αυτούς, υποκλέπτοντας κωδικούς μιας χρήσης ή μηνυμάτων επαλήθευσης ασφάλειας κ.λπ).

Πως μπορούν όμως οι δράστες με την αντικατάσταση/ανταλλαγή της κάρτας SIM να μπουν στο e-Banking μου;

Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση/ανταλλαγή της κάρτας SIM αποτελεί συνήθως το δεύτερο σκέλος του παραπάνω παράνομου τρόπου δράσης.  Κατά το πρώτο σκέλος, οι δράστες έχουν καταφέρει να υποκλέψουν τους κωδικούς e-Banking συνήθως μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος «ψαρέματος» (phishing) ή μέσω κακόβουλου λογισμικού (trojan/malware) που έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή του θύματος.

Χρήσιμες Συμβουλές, Τι μπορώ να κάνω;

Αν το κινητό σας σταματήσει να λειτουργεί για ασυνήθιστους λόγους, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μερικές φορές μπορεί να χάσετε σήμα λόγω ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, εάν χάσετε την υπηρεσία σε μια θέση που συνήθως έχει καλή κάλυψη, είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του δικτύου σας και να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η SIM σας.

Μην αποκαλύπτετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εγγραφείτε στις υπηρεσίες των οργανισμών που παρέχουν ειδοποιήσεις SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εκτελούνται συναλλαγές σας.

Μην απαντάτε ποτέ σε άγνωστα μηνύματα ή κλήσεις που σας ζητούν τα στοιχεία λογαριασμών σας και τον καταχωρημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Μην ακολουθείτε συνδέσμους (links) ιστοσελίδων και μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που μπορεί να λάβετε από άγνωστους αποστολείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ελέγξτε προσεκτικά τον αποστολέα καθώς οι δράστες συχνά προσποιούνται νόμιμες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Μην κοινοποιείτε σε κανέναν και μην εισάγετε σε άγνωστες ιστοσελίδες, τους κωδικούς e-banking σας (username και password) ή αριθμούς καρτών. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε επισκεφθεί το επίσημο site της Τράπεζάς σας και θυμηθείτε ότι οι τράπεζες ποτέ και με κανένα τρόπο δεν θα σας ζητήσουν τους κωδικούς σας.

Ο υπολογιστής και οι συσκευές σας (tablet, έξυπνα κινητά) να έχουν πάντα τις τελευταίες ενημερώσεις λειτουργικού και εφαρμογών. Εγκαταστήστε και έχετε πάντα ενημερωμένο ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.

Να ελέγχετε συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών σας.

Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης τύπου SIM Swapping ή έχετε διαπιστώσει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή σας ενημερώστε άμεσα την Τράπεζά σας.

Τι μέτρα λαμβάνουν οι τράπεζες

Οι τράπεζες δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ένας συνδρομητής έχει πέσει θύμα απάτης τύπου SIM Swapping, phishing ή εάν έχει μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό ο υπολογιστής του και έχουν υποκλαπεί οι κωδικοί του.

Οι τράπεζες πάντοτε στοχεύουν στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, δίνεται μεγάλη έμφαση στην εμπειρία χρήσης και την ταχύτητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους Πελάτες τους.

Οι ηλεκτρονικές απάτες είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μερών ώστε να αποτρέπονται ή να προλαμβάνονται. Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του κορωνοϊού, οι δράστες  προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ιδιαίτερες συνθήκες με αυξημένες απόπειρες υποκλοπής στοιχείων.  Στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Απάτης στα Μέσα και Συστήματα Πληρωμών με σκοπό την παρακολούθηση, επεξεργασία και καθοδήγηση στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την Τράπεζα της Ελλάδος και συνεργάζεται συστηματικά με λοιπούς αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες συμβουλές ασφαλείας καθώς και για τα μέτρα προστασίας των συναλλαγών σε κάθε τράπεζα  μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες τους, τον ιστότοπο της Europol και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

 

 

LAMDA Development: Αυτά είναι τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες στα εμπορικά κέντρα

 

Ανοίγουν τη Δευτέρα τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα, μετά την κρίση του κοροναϊού. Η εταιρεία που έφερε ουσιαστικά τα malls στην καθημερινότητά μας, η LAMDA Development, βάσει της υπουργικής απόφασης αναφορικά με το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ανακοινώνει ότι υποδέχεται τους επισκέπτες στα Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στα εμπορικά κέντρα που έχουν κινηματογράφους, αυτοί θα παραμείνουν κλειστοί ενώ οι κανόνες προβλέπουν μεταξύ άλλων θερμικές κάμερες, απολυμάνσεις παντού, αυστηρή τήρηση των αποστάσεων, γάντια και συσκευές απολύμανσης χεριών παντού.


Ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών:

Συσκευές απολύμανσης χεριών

Συσκευές προμήθειας γαντιών μιας χρήσης από την Τετάρτη 20 Μαΐου

Θερμικές κάμερες από την Πέμπτη 21 Μαΐου

Κλιματισμός προσαγωγής 100% νωπού αέρα, χωρίς ανακυκλοφορία, στους κοινόχρηστους χώρους

Συνεχής απολύμανση κοινόχρηστων χώρων

Απολύμανση WC κάθε 15’

Διαρκής έλεγχος τήρησης αποστάσεων

Αυστηρά μέτρα προστασίας εργαζομένων (πχ. καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού).

1 πελάτης ανά 20 τμ.

Χρήση ανελκυστήρων από ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ ή χρήση τροφοδοσίας

Συνιστάται χρήση μάσκας

Οι ώρες λειτουργίας παραμένουν οι ίδιες

Τα καταστήματα εστίασης παραμένουν κλειστά (θα ανοίξουν 25 Μαΐου).

Οι κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν κλειστές

 

16/05/20

 
 

 

Υφεση 2,2% στη Γερμανία το α΄ τρίμηνο του 2020

 

Σε ύφεση 2,2% διολίσθησε το πρώτο τρίμηνο του έτους η γερμανική οικονομία λόγω της αιφνίδιας διακοπής της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία προκλήθηκε από τα μέτρα καταστολής του κορωνοϊού.

 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας, οι δαπάνες των νοικοκυριών και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και μηχανήματα μειώθηκαν δραματικό την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου. Ωστόσο, οι κρατικές δαπάνες και ο κλάδος των κατασκευών συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη ζημία στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Εξ ου και, παρά τη μείωση του ΑΕΠ, η Γερμανία δέχθηκε μικρότερα χτυπήματα από την κρίση του κορωνοϊού σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Συνολικά, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις της Eurostat, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 3,2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η γερμανική στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε επί τα χείρω την εξέλιξη του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, από 0% στο -0,1%. Συνεπώς, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται σε τεχνική ύφεση, έχοντας καταγράψει δύο συναπτά τρίμηνα ύφεσης. Οσον αφορά την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου, η διεθνής κοινότητα και γερμανικοί φορείς προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση της τάξης του 14%, μολονότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν ήδη δρομολογήσει την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. «Τα επόμενα στοιχεία θα είναι χειρότερα, ακόμη και εάν έχουμε ξεπεράσει τη χειρότερη φάση», σχολίασε χαρακτηριστικά στους Financial Times ο Κάρστεν Μπρζέκι, οικονομολόγος της ING. Συνολικά για ολόκληρο το έτος, αναμένεται ύφεση 6,3%, όπως είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Πέτερ Αλτμάιερ.

 

Εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, τα φορολογικά έσοδα της χώρας πρόκειται να μειωθούν κατά 81,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης, πρόκειται για μείωση 10%, ενώ παράλληλα οι δαπάνες θα αυξηθούν και το χρέος της χώρας θα προσαυξηθεί κατά 150 δισ. ευρώ. Βέβαια, ακόμα και πριν από την επέλαση του κορωνοϊού, υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις επιβράδυνσης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Λόγω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και εξαιτίας της προετοιμασίας για το Brexit, οι εξαγωγές, οι οποίες συνεισφέρουν περίπου στο 50% του γερμανικού ΑΕΠ, μειώθηκαν δραματικά.

 

«Το επόμενο βήμα θα είναι η αναζωογόνηση της οικονομίας με στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να επανέλθουν οι ρυθμοί στη βιομηχανία και στο εμπόριο, όσο χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς, ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο θα διοχετευθεί νέο γενναιόδωρο πακέτο στήριξης στην οικονομία.

 

15/05/20

 

 

Ευρωζώνη: Ιστορική πτώση 3,8% του ΑΕΠ το α' τρίμηνο ….. Στο -3,3% η Ε.Ε.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, ιστορική πτώση 3,8% σημείωσε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το α' τρίμηνο του 2020 από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ της Ε.Ε. συρρικνώθηκε κατά 3,3%. Να σημειωθεί πως αυτές είναι οι μεγαλύτερες μειώσεις του ΑΕΠ από την έναρξη της έρευνας το 1995, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία. Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητες έρχεται καθώς τον Μάρτιο, τον τελευταίο μήνα της καλυπτόμενης περιόδου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις άρχισαν να εφαρμόζουν μαζικά μέτρα περιορισμού για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία εξάπλωση του νέου κορονοϊού.  Σημειώνεται πως το δ' τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ είχε εμφανίσει άνοδο 0,1% στην Ευρωζώνη και 0,2% στην Ε.Ε.  Παράλληλα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το εποχιακά προσαρμοσμένο ΑΕΠ υποχώρησε κατά 3,2% στην Ευρωζώνη και κατά 2,6% στην Ε.Ε. το α' τρίμηνο του 2020, μετά από άνοδο 1,0% και 1,3% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.  Αυτές είναι οι μεγαλύτερες μειώσεις από το γ' τρίμηνο του 2009 (-4,5% για την Ευρωζώνη και -4,4% για την Ε.Ε.). Τα στοιχεία δείχνουν κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας στη Γαλλία, με το ΑΕΠ να σημειώνει βουτιά 5,8% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στην Ιταλία καταγράφηκε συρρίκνωση 4,7% και στην Ισπανία 5,2%. Στην Αυστρία το ΑΕΠ εμφάνισε πτώση 2,5%, ενώ στην Πορτογαλία 3,9%. Η Eurostat δεν έδωσε στοιχεία για την Ελλάδα. 

 

Σημειώνεται ότι το α' τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 1,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από άνοδο 0,5% το δ' τρίμηνο του 2019). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% (μετά από +2,3% το προηγούμενο τρίμηνο). 

 

Τέλος,  η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων υποχώρησε κατά 0,2% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ε.Ε. το α' τρίμηνο του 2020. 

 

Αυτή είναι η πρώτη υποχώρηση από το β' τρίμηνο του 2013 για την Ευρωζώνη και το α' τρίμηνο του 2013 για την Ε.Ε. 

 

Το δ' τρίμηνο του 2019, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,3% και στις δύο ζώνες. 

 

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ε.Ε. Το α' τρίμηνο του 2020, μετά από άνοδο 1,1% και 1,0% αντίστοιχα το δ' τρίμηνο του 2019. Αυτοί είναι οι χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης από το α' τρίμηνο του 2014 για την Ευρωζώνη και το δ' τρίμηνο του 2013 για την Ε.Ε. 

 

14/05/20

 
 

 

Ελληνικό: Στην τελική ευθεία η κατεδάφιση 450 κτιρίων

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η άδεια κατεδάφισης περίπου 450 κτιρίων στις προς παραχώρηση εκτάσεις του Ελληνικού και του Άγιου Κοσμά. Με την έκδοση της άδειας ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του παλιού αεροδρομίου, πλην αυτών που κρίθηκαν διατηρητέες, σύμφωνα με την Καθημερινή.

 

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που διατηρούνται είναι τα ολυμπιακά γήπεδα μπέιζμπολ και κανόε καγιάκ σλάλομ.

 

Το ζήτημα του Ελληνικού, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με τον Αμερικανό πρέσβη στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ.

 

«Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ισχυρός εταίρος της Ελλάδας στην πορεία της για την οικονομική ανάπτυξη», έγραψε στο Twitter του ο κ. Πάιατ.

 

 

Κρι-Κρι: Αύξηση πωλήσεων 19,8% το 2019

 

Στο ποσό των 112,90 εκατ. ευρώ ανήλθε ο  κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ στη χρήση 2019 έναντι 94,23 εκατ. ευρώ το 2018 (αυξημένος κατά 19,8%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 21,12 εκατ. ευρώ έναντι 17,29 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,57 εκατ. ευρώ έναντι 14,24 εκατ. ευρώ το 2018. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,02 εκατ. ευρώ έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το 2018.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ελληνική αγορά παγωτού, η ΚΡΙ-ΚΡΙ ενίσχυσε τη θέση της επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 4,8%. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η δυναμική ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής - με την προσθήκη περισσότερων από 1.000 νέων σημείων πώλησης - και η σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού. Οι επιδόσεις θα ήταν ακόμα υψηλότερες, αν οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, δεν ήταν δυσμενείς για τις πωλήσεις παγωτού. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,9% (στοιχεία NIELSEN Δεκ. 2019).

 

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση 13,4%. Στον τομέα αυτό, συνεχίζεται η εστίαση στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων, ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε είσοδο στην κατηγορία βρεφικού γιαουρτιού. Επίσης, ενισχύσαμε τη θέση μας και στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι οι κατηγορίες των γιαουρτιών αγελάδος, των λειτουργικών γιαουρτιών, αλλά και των παιδικών. Συνολικά το μερίδιο των γιαουρτιών Κρι Κρι αυξήθηκε στο 15,7% (στοιχεία IRI σε όγκο, Δεκ. 2019) από 15,2% πέρυσι, διατηρώντας τη 2η θέση στην αγορά.

 

Οι εξαγωγές της εταιρείας παρουσίασαν ετήσια αύξηση 36,27% και διαμορφώθηκαν στο 41,24% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως, από την αξιοποίηση της συνεχιζόμενης δυναμικής του ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

 

Όσον αφορά στις επενδύσεις, η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 26,6 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 15,6 εκατ. ευρώ. 

 

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2019, μικτού ποσού 0,18 ευρώ ανά μετοχή (2018: 0,15 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.


 

Διευκρινίσεις MLS για αναστολή διαπραγμάτευσης


Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, με ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι «σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της εταιρείας». 

 

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι «η καταβολή του κουπονιού του ομολόγου ΜΛΣΟ2 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία».


Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της MLS Πληροφορική ΑΕ, μετοχών και ομολογιών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

13/05/20

 
 

Σταθερές πωλήσεις για την Τιτάν στο 1Q2020 … Ζημίες 15εκ ευρώ 

Oι πρώτες συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο μας ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις», αναφέρει η διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν και εξηγει: «Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες χώρες. Όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της τρέχουσας ζήτησης».

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν αυξήθηκε κατά 6,1% το πρώτο τρίμηνο του 2020, φτάνοντας τα 384,8 εκατ., στηριζόμενος στην ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού από τα μέσα Μαρτίου. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά €3,7εκ. σε €40,6εκ., κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους περίπου €10εκ. το οποίο αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στην Φλόριντα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι (2ο τρίμηνο 2019).

Τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν αντίστοιχα από τη χρονική μετατόπιση του κόστους συντήρησης φέτος. Τα αρχικά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών την περίοδο από αρχής έτους έως και τον Απρίλιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα €508εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €67,2εκ, υψηλότερα κατά €5,7εκ ή 9,3%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες €15,8 εκ., έναντι ζημιών €6,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται στο κόστος €9εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4% λόγω της υψηλότερης ζήτησης στις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησης. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 3% ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατά 2%.

Δεδομένων των κυβερνητικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Γενική Συνέλευση στις 14 Μαΐου 2020 εξ αποστάσεως, χωρίς την φυσική παρουσία μετόχων.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκε στα €878 εκ., μειωμένος σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του 2019 αλλά αυξημένος κατά €42εκ. σε σύγκριση με τα τέλη του 2019, εν μέρει λόγω της ενίσχυσης του αμερικανικού δολαρίου. Ο ‘Ομιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει οικονομικά ισχυρός με ενισχυμένη την ταμειακή του ρευστότητα η οποία, σε συνδυασμό με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης, διαμορφώθηκε στα €400 εκ.

Οι επενδυτικές δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €20,8 εκ., έναντι €22,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Οι επενδύσεις απέβλεπαν κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Οι ταμειακές εκροές από τις δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €-17 εκ., βελτιωμένες κατά €10,3 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργοποίησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών για την απόκτηση έως ενός εκατομμυρίου μετοχών της TCI και συνολικού ανώτατου ποσού €10 εκ. Την περίοδο από τις 20 Μαρτίου 2020 έως τις 11 Μαΐου 2020 ο Όμιλος απέκτησε 590.092 μετοχές συνολικής αξίας €6.569.028. Στις 11 Μαΐου 2020, ο Όμιλος κατείχε 5.364.905 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,51% του μετοχικού κεφαλαίου της TCI.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή ορίσθηκε για τις 7 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με απόφαση που επικύρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε χθες η MSCI η TCI (TITC) είναι μεταξύ των τεσσάρων εταιριών των οποίων οι μετοχές θα διαγραφούν από το δείκτη MSCI Greece, λόγω της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησής της σε σχέση με το ελάχιστο όριο. Η TCI θα ενταχθεί στο δείκτη MSCI Greece Small-cap. Ως υπενθύμιση, η TCI συμμετέχει επίσης στο δείκτη FTSE / ATHEX Large Cap.

 

 

ΕΛΠΕ: Βελτιωμένη η συγκρίσιμη κερδοφορία – Πώς απάντησε ο Όμιλος στις προκλήσεις του Covid-19

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα 44 εκατ. ευρώ (+18%).

 

Σε ένα περιβάλλον διύλισης που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και επηρεάστηκε από την πανδημία covid-19, ειδικά προς το τέλος του τριμήνου, οι βελτιωμένες επιδόσεις των διυλιστηρίων και της λιανικής εμπορίας, αλλά και η αριστοποίηση εφοδιασμού αντιστάθμισαν την αρνητική επίπτωση της τιμολόγησης αργού και ενδιαμέσων πρώτων υλών, καθώς και των μειωμένων πωλήσεων εσωτερικής αγοράς λόγω covid-19.

 

Η αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+9%). Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο πλήρες τρίμηνο σε λειτουργία ΙΜΟ, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό της αγοράς διαθέτοντας όλους τους τύπους προϊόντων, με ουσιαστική διαφοροποίηση στο μίγμα κατεργασίας αργών και προσαρμογές σε λειτουργία και κεφάλαιο κίνησης.

 

Σε ό,τι αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, η μεγάλη μείωση των τιμών αργού και προϊόντων, κατά 50% περίπου μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, είχε ως αποτέλεσμα οι ζημιές από αποτίμηση αποθεμάτων να ανέλθουν στα 540 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -341 εκατ. ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι η επίπτωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ο Όμιλος δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων, ήδη από το Δ’ τρίμηνο 2019.

 

Επιπτώσεις και αντιμετώπιση πανδημίας covid-19 – Κύριες εξελίξεις

 

Το ξέσπασμα της πανδημίας και τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν ληφθεί διεθνώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας και τον κλάδο ενέργειας διεθνώς. Εκτιμάται ότι η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης κατά τη διάρκεια των περιορισμών στις μετακινήσεις και στην οικονομική δραστηριότητα για το Β’ Τρίμηνο, θα ξεπεράσει το 20%, οδηγώντας σε σημαντική πτώση αλλά και μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές αργού και προϊόντων.

 

Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αδυναμία των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων να απορροφήσουν το πλεόνασμα προσφοράς, είχε ως αποτέλεσμα τη συμφωνία για μείωση της παγκόσμιας παραγωγής αργού από τις κύριες χώρες-παραγωγούς πετρελαίου κατά περίπου 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τον Μάιο, ενώ έχει ήδη παρατηρηθεί και μείωση παραγωγής προϊόντων με περιορισμό ή και 2 διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίων διεθνώς στο Β’ Τρίμηνο.

 

Η Ελληνική αγορά καυσίμων έχει επηρεαστεί αντίστοιχα, με τη μείωση στα καύσιμα κίνησης κατά τη διάρκεια του Απριλίου να εκτιμάται στο 40% περίπου. Ο Όμιλος προχώρησε σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου, με κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών, την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων για επάρκεια εφοδιασμού των βασικών μας αγορών, τη διασφάλιση υψηλής ταμειακής ρευστότητας και διαχείρισης κίνδυνου, καθώς και την εκμετάλλευση ευκαιριών στη δομή τιμολόγησης αργού και προϊόντων πετρελαίου.

 

Συντάχθηκε πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από την επιδημία, με συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων, τακτικές απολυμάνσεις και διάθεση μέσων προστασίας.

 

Επιπλέον, προσαρμόστηκαν οι βάρδιες εργασίας στα διυλιστήρια και υιοθετήθηκε μοντέλο τηλε-εργασίας για το συντριπτικό ποσοστό των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία, με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο Όμιλος, έχει ισχυροποιήσει σημαντικά τον ισολογισμό του, διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα στο ξεκίνημα της κρίσης.

 

Από τις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου των επιπτώσεων της πανδημίας, η πρόσβαση του Ομίλου σε πιστώσεις αυξήθηκε περαιτέρω κατά €300 εκατ. από Ελληνικές και ξένες τράπεζες, που σε συνδυασμό με τη χρήση υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας κατά 550 εκατ. ευρώ συνολικά από την αρχή του έτους, συντελώντας στην καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης.

 

Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά μετά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, σημειώνοντας επιπλέον σημαντική υποχώρηση κατά 21%, στα €26 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης και θα προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του.

 

Η ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας και η βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κατά 50% στα επόμενα 10 χρόνια, παραμένουν βασικές προτεραιότητες, παρά τις τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να επιφέρει η κρίση στην πραγματοποίησή τους. Οι εργασίες σχεδιασμού και υλοποίησης για το Φ/Β πάρκο 204MW στην Κοζάνη αλλά και οι διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της ΔΕΠΑ που συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι στις αρχές του Β’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ ΑΕ με την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων και τη διάσπαση του κλάδου υποδομών.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Το Α’ Τρίμηνο καταφέραμε να βελτιώσουμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις και τα αποτελέσματά μας σχεδόν σε όλες μας τις δραστηριότητες, ενώ συνεχίσαμε την ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής μας. Παρά τις όποιες σημαντικές εξελίξεις είχαμε στον κλάδο του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, το γεγονός που αναμφίβολα θα καθορίσει την πορεία του 2020, είναι η πανδημία covid-19 και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία.

 

Ήδη στις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, έχουμε δει πρωτόγνωρες αλλαγές στα διεθνή επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις τιμές. Η εξέλιξη της κρίσης θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά τον τουρισμό που αφορά περισσότερο και τις αγορές που εφοδιάζουμε. Ο Όμιλος ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που έλαβε σχετικά μέτρα, επιτυγχάνοντας την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του, με τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση για μετάβαση σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.

 

Παράλληλα, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία, σχεδιάσαμε και 3 υλοποιούμε δράσεις συνολικού ύψους €8 εκατ. με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και τη στήριξη ευπαθών ομάδων, που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο.».

 

 

Αναστολή διαπραγμάτευσης για την MLS

 

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή και τα ομόλογα της MLS προχώρησαν την Τετάρτη οι χρηματιστηριακές αρχές, στον απόηχο των όσων έχουνε συμβεί τους τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουνε πως η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της κατάθεσης πορίσματος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) επί των πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2018 της εισηγμένης. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, το πόρισμα ολοκληρώθηκε προ ημερών και εστάλη στη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αναφορές σε ζητήματα λογιστικών παρατυπιών που αφορούν συγκεκριμένα την αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

 

 

Εκτός MSCΙ Greece Standard Εθνική, Alpha, Eurobank και Τιτάν

 

Όπως είχανε εκτιμήσει διεθνείς οίκοι, στα πλαίσια της τακτικής αναθεώρησης του οίκου, εκτός του δείκτη MSCI Greece Standard αναμένεται να βρεθεί η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας,  Alpha Bank,  Eurobank (με τις 3 τράπεζες να έχουνε επιστρέψει στο δείκτη μόλις ένα χρόνο πριν) αλλά και Τιτάν. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι εταιρείες μεταφέρονται στον δείκτη χαμηλής κεφαλαιοποίησης ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ανακοινώθηκαν προσθήκες. Στον βασικό δείκτη παραμένουν τέσσερις εταιρείες, ήτοι ΟΤΕ,  ΟΠΑΠ, Jumbo και Motor Oil.  Σημειώνεται πως το rebalancing για τους δείκτες MSCI έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαίου (οι αλλαγές είναι effective από τις αρχές Ιουνίου). Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Societe Generale, οι αλλαγές στους δείκτες έχουνε συνδεθεί με πιθανές εκροές 157,6 εκατ. δολ.

 
 

 

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου το Baltic Pipe LOT3

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings, ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας για έργο χερσαίου αγωγού από την Energinet, διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας.

 

Το έργο περιλαμβάνει 142 χλμ. σωλήνων χάλυβα (SAWL, SAWH) διαμέτρων 32, 36 και 40 ιντσών με εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση πολυαιθυλενίου, εσωτερική εποξειδική επένδυση και γωνίες. Η σύμβαση προμήθειας που ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου αφορά το χερσαίο τμήμα (Energinet LOT3) του αγωγού Baltic Pipe και περιλαμβάνει 47.000 τόνους σωλήνων χάλυβα.

 

Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προσφορά αξιολογήθηκε και κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ άλλων διεθνών κατασκευαστών σωλήνων, ως η πλέον συμφέρουσα από πλευράς τιμής, ποιοτικών χαρακτηριστικών, χρονοδιαγράμματος παραδόσεων και συμβατικών όρων. Η κατασκευή και επένδυση των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2021 και να ολοκληρωθούν εντός 5 μηνών. 

 

Η παρούσα ανάθεση είναι συνέχεια του έργου Baltic Pipe, άλλο τμήμα του οποίου είχε ανατεθεί στη Σωληνουργεία Κορίνθου το 2019 (Energinet LOT 1 υποθαλάσσιος αγωγός Baltic Pipe) και αποτελεί ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο υποδομής που στοχεύει στη δημιουργία νέου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Ο νέος αγωγός θα συνδέσει το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου της Νορβηγίας στη Βόρεια Θάλασσα με αυτά της Δανίας και της Πολωνίας. 

 

Moody’s: Αναθεωρούνται σε σταθερές οι προοπτικές πέντε ελληνικών τραπεζών

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναθεώρησε σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου (outlook) των καταθέσεων πέντε ελληνικών τραπεζών - της Alpha Bank, της Attica Bank, της Εθνικής Τράπεζας, της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς. Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι επιβεβαίωσε όλες τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των πέντε τραπεζών και προσθέτει ότι ο βασικός λόγος για την αλλαγή των προοπτικών είναι ότι περιμένει να καθυστερήσει η εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων τους για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας τους το 2020 - 2021 λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία. 

Σύμφωνα με τον οίκο, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του κορονοϊού όχι μόνο θα επηρεάσει αρνητικά τα ήδη αδύναμα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα δυσχεράνει σημαντικά την ικανότητά τους να μειώσουν τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους (NPEs). Τα μέτρα στήριξης και η εποπτική ελάφρυνση θα αντισταθμίσουν σε κάποια έκταση τη δυσμενή επίπτωση στην ποιότητα των δανείων τους, προσθέτει ο Moody's.

Επιπλέον, ο οίκος αναμένει μία περιορισμένη επιδείνωση των τραπεζικών κεφαλαίων, αλλά προβλέπει ότι θα παραμείνουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις χαλαρωμένες απαιτήσεις των ρυθμιστικών Αρχών.  «Οι αναθεωρημένες προοπτικές λαμβάνουν επίσης υπόψη τις βελτιώσεις στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών, που είναι απίθανο να επηρεασθούν σημαντικά από την πανδημία», σημειώνει ο οίκος, ο οποίος θεωρεί ότι το ελληνικό ΑΕΠ είναι πιθανό να συρρικνωθεί κατά περίπου 5% το 2020 και να ανακάμψει με ένα ρυθμό αύξησης 4% το 2021. 

 

11/05/20

 
 

 

Ελλάκτωρ: Στην Eldorado Gold το 5% της Ελληνικός Χρυσός

 

Στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών με την Eldorado Gold (Greece) BV για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η AKTOR Constructions στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ήτοι 810.430 κοινές μετοχές (ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου) προχώρησε η AKTOR Constructions.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο όμιλος Ελλάκτωρ σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεπής με τη στρατηγική της για επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου και την αξιοποίηση μη βασικών συμμετοχών και παγίων, ενημερώνει ότι στις 11.05.2020, η (εμμέσως) εξ ολοκλήρου θυγατρική της AKTOR Constructions International Limited («AKTOR Constructions”), προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών με την Eldorado Gold (Greece) BV για την πώληση στην τελευταία του συνόλου των μετοχών που κατείχε η AKTOR Constructions στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ήτοι 810.430 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και τη συνολική θέση της AKTOR Constructions στην τελευταία.

 

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών, η AKTOR Constructions, εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα λάβει ως αντάλλαγμα αρχικά το ποσό των 7,5 εκατ. δολαρίων (σε μετρητά) και θα δικαιούται επιπλέον ποσά, στην περίπτωση που μελλοντικά η Eldorado Gold  (Greece) BV πραγματοποιήσει  συναλλαγή με τρίτα μέρη με όρους αγοράς (arms – length), η οποία θα προσδώσει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ αποτιμώμενη αξία (χωρίς να συνυπολογίζεται το ανεξόφλητο χρέος) η οποία θα υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο χρηματικό όριο.

 

 

ΟΛΠ: Το έργο Επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) έχει λάβει όλες τις άδειες και εγκρίσεις

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Με αφορμή άρθρα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αναφέρονται σε δήθεν ελλείψεις αδειοδοτήσεων κατά την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος της ΟΛΠ Α.Ε., η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζοντας πιστά τους νόμους της Ελλάδας και της Ε.Ε καθώς και τις προβλεπόμενες διατάξεις για τις εισηγμένες εταιρείες ενημερώνει για τα ακόλουθα:
 
Το έργο της Νότιας Επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα είναι μία υποχρεωτική επένδυση ύψους 103 εκατ. ευρώ και μάλιστα η μεγαλύτερη που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου (ν.4404/2016).

 

Το έργο έχει λάβει όλες τις άδειες και εγκρίσεις από το σύνολο των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Αττικής, από την οποία συγχρηματοδοτείται η σημαντική αυτή δημόσια υποδομή αλλά και από τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, το έργο είναι πλήρως περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2018. Στις 25/2/2020 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη ως εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, οι οποίοι χαιρέτισαν την έναρξη του έργου και υπογράμμισαν τη σημασία του για την τοπική και εθνική οικονομία. Ακολούθησε η ενημέρωση των Αρχών (Λιμεναρχείο, Υδρογραφική Υπηρεσία, Υπηρεσία Φάρων) για τη λήψη των απαραίτητων αδειών που αφορούσαν στην απόρριψη των βυθοκορημάτων με βάση την υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σημειώνεται ότι για την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έγιναν εργαστηριακοί έλεγχοι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε δείγματα ιζημάτων που ελήφθησαν από την περιοχή του έργου και αφού αξιολογήθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως αδρανή και μη επικίνδυνα υλικά. Σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου εκδόθηκε από τη Λιμενική Αρχή η απόφαση έγκρισης απόρριψης και τα ιζήματα αυτά ως προϊόντα των υποθαλάσσιων εκσκαφών απορρίπτονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που έχει καθοριστεί από το ΓΕΝ.  

 

Οι εργασίες συνεχίζονται ομαλά με στόχο πριν το πέρας της θερινής περιόδου να έχει ολοκληρωθεί τμήμα του έργου ικανό για την ασφάλειά του έναντι της χειμερινής περιόδου. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε 32 μήνες.

 

Με τα ανωτέρω στοιχεία, οι Έλληνες πολίτες και το επενδυτικό κοινό μπορούν να σχηματίσουν ξεκάθαρη εικόνα για τη νομιμότητα και την πορεία του επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΠ Α.Ε.

 

08/05/20

 
 

Εισηγμένες: Γενικές Συνελεύσεις εξ αποστάσεως

Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες με παράλληλη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και διαφάνειας εξασφαλίζει η νέα υπηρεσία του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών  AXIA e- Shareholders΄ Μeeting η οποία δίνει, μεταξύ άλλων,  τη  δυνατότητα διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

΄Ηδη η εταιρεία Jumbo ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της Γενικής της Συνέλευσης  στις 27/5  χρησιμοποιώντας την παραπάνω υπηρεσία ενώ με τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί και η ΓΣ της ΕΧΑΕ στις 29 Μαϊου.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει υποστήριξη σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία έως και την ολοκλήρωση διεξαγωγής της ΓΣ ενώ επιπρόσθετη διευκόλυνση αποτελεί  η δυνατότητα παραμετροποίησης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκάστοτε εταιρείας. 

Με  την AXIA e-Shareholders΄ Meeting, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών παρέχει προς τις εισηγμένες εταιρείες τη  δυνατότητα συγκέντρωσης   στοιχείων και πληροφοριών για τη συμμετοχή των μετόχων τους στις Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση και ειδικότερα  της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καιαριθμού κινητού τηλεφώνου για κάθε μέτοχο- δικαιούχο μερίδας στο Σύστημα Αυλων Τίτλων(Σ.Α.Τ). 
Τα στοιχεία αυτά θα δηλώνονται από κάθε μέτοχο στο χειριστή μερίδας του στο Σ.Α.Τ. και οι εταιρείες θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν  συμπληρωματικά για σκοπούς ταυτοποίησης των μετόχων τους και διευκόλυνσης της συμμετοχής αυτών σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν σε web περιβάλλον να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνουν το λόγο και να υποβάλουν την ψήφο τους.
Στις περιπτώσεις επιστολικής ψήφου, εάν αυτή αποσταλεί από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους στην εταιρεία μέσω αλληλογραφίας, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της πλατφόρμας και με τις ψήφους αυτές. 

Πέραν της διευκόλυνσης πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως και συμμετοχής σε αυτήν, με τη  χρήση της ίδιας πλατφόρμας , παρέχεται η δυνατότητα στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του, να έχει πρόσβαση σε γενικότερες πληροφορίες που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό του όπως για παράδειγμα  ενημέρωση για γενικές συνελεύσεις που έχουν ανακοινωθεί, ανακοινώσεις και εταιρικές πράξεις εταιρειών, ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου του Ομίλου Αthex.

 

 

Η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ αναστέλλει προσωρινά την παραγωγή της

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, σήμερα σε γενική συνέλευση προτάθηκε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στους εργαζομένους μέχρι η εταιρεία να ανακάμψει και να ξεκινήσει κανονικά τη παραγωγή της. Τους δίδεται η δυνατότητα να πάρουν αποζημίωση πολλαπλάσια από την νόμιμη με στόχο να διασφαλιστεί το επίπεδο του εισοδήματος των εργαζομένων για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται.  Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στόχος της εταιρείας είναι να μείνουν ανοιχτά τα μεταλλεία μέ ένα μικρό αριθμό εργαζομένων, έως ότου η οικονομική συγκυρία επιτρέψει την ομαλή της επαναλειτουργία. Η μεγάλη πτώση των εξαγωγών που σχεδόν εκμηδενίστηκαν το τελευταίο τετράμηνο, την ανάγκασε να πάρει αυτά τα μέτρα.

 

Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι και η δημοτικη αρχή στο δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ.Άννας είναι ανάστατοι για την ξαφνική αυτή ανακοίνωση, καθώς το εργοστάσιο αποτελεί σχεδόν την μοναδική οικονομική πηγή. Τα μεταλλεία ήταν μία οικονομική ανάσα για την περιοχή που εξασφάλιζε εισόδημα σε κάποιες οικογένειες. Αυτή την ώρα γίνεται έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όπου θα ληφθούν αποφάσεις.

 

07/05/20

 
 

 

Πώς αξιολογεί ο SSM τους τραπεζίτες 

 

Από το Νοέμβριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2019 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πραγματοποίησε 12.567 ατομικές αξιολογήσεις τραπεζιτών σε όλη την ευρωζώνη

 

Ο SSM έτρεξε αυτές τις αξιολογήσεις με βάση τα πέντε κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας (fit and proper)που περιλαμβάνονται στην Οδηγία της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - CRD IV). Αυτά τα κριτήρια είναι η α) φήμη του τραπεζικού στελέχους, β) η εμπειρία, γ) η σύγκρουση συμφερόντων και η ανεξαρτησία βούλησης, δ) ο χρόνος που διαθέτει στην άσκηση των καθηκόντων του και ε) η συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου. Από τις προαναφερόμενες 12.567 ατομικές αξιολογήσεις, σε 2.199 περιπτώσεις ο SSM προχώρησε σε παρατηρήσεις σε σχέση με κάποιο από το κριτήριο καταλληλότητας.

 

Το CNN Greece ζήτησε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στατιστικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας που έτρεξε για τα ελληνικά τραπεζικά στελέχη το προαναφερόμενο διάστημα και ειδικά για τις περιπτώσεις που εκφράστηκαν αρνητικές απόψεις για την καταλληλότητα των τραπεζιτών, ωστόσο αυτά τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα.

 

«Δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δημοσιεύουμε στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία», απάντησε εκπρόσωπος του SSM.

 

Ο ίδιος ανέφερε πως η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των τραπεζικών στελεχών που τρέχει η ΕΚΤ βασίζεται στις αρχές της δέουσας και δίκαιης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης υπάρχει αλληλεπίδραση τόσο με την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα, όσο και με τα τραπεζικά ιδρύματα. «Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης, όποτε υπάρχουν αμφιβολίες ή ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια οποιουδήποτε υποψηφίου, οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή το θεσμικό όργανο αποφασίζουν σε πολλές περιπτώσεις να αποσύρουν την αντίστοιχη αίτηση και συνεπώς αυτές οι περιπτώσεις δεν καταλήγουν σε αρνητικές αποφάσεις από τον SSM», τόνισε ο εκπρόσωπος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ.

 

Απαντώντας σε ερωτήματα του CNN Greece, για το κατά πόσο οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα που κατέστησαν την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών κατ΄έγκληση διωκόμενο έγκλημα επηρεάζουν τις αξιολογήσεις καταλληλότητας του SSM ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ ξεκαθάρισε πως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχει τα δικά του κριτήρια για να ασκεί τους εν λόγω ελέγχους.

 

Αφού αποσαφήνισε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε υποχρέωση να διαβουλευθεί με την ΕΚΤ για τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές και αφού ξεκαθάρισε πως ο SSM δεν σχολιάζει ποινικούς νόμους ή τρέχουσες νομικές διαδικασίες ή ζητήματα που σχετίζονται με τους μετόχους των τραπεζών, τόνισε τα εξής: «Οι αξιολογήσεις καταλληλότητας από την ΕΚΤ δεσμεύονται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει την Κοινοτική Οδηγία CRD IV, δηλαδή τις διατάξεις που αναφέρονται στα κριτήρια καταλληλότητας (φήμη, εμπειρία, συγκρούσεις συμφερόντων, χρονική δέσμευση και συλλογική καταλληλότητα).

 

Εάν κατά την εκτίμησή της η ΕΚΤ έλθει αντιμέτωπη με γεγονότα που επηρεάζουν οποιοδήποτε από αυτά τα κριτήρια, τότε διενεργεί τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτών των γεγονότων για να εξακριβώσει εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν την καταλληλότητα των ατόμων. Αυτή η αξιολόγηση και η ανάλυση που συνεπάγεται είναι ανεξάρτητη από τον αναφερόμενο νόμο».

 

Πηγή: CNN Greece

 

 

Οι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων θα προχωρήσουν δηλώνει ο Γεράσιμος Θωμάς

 

Οι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων που δεν επηρεάζονται από την υποτίμηση των χρηματιστηριακών τιμών θα προχωρήσουν κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι εύλογο να περιμένουμε λίγο περισσότερο, ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Covid-19: H επόμενη ημέρα για την ενέργεια & τη βιομηχανία στην Ελλάδα» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας.

 

Ο κ. Θωμάς ανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες για μείωση του κόστους της ενέργειας για τη βιομηχανία, που θα περιλαμβάνουν μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, παρεμβάσεις στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και, σε διαρθρωτικό επίπεδο, προώθηση της απολιγνιτοποίησης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ανέφερε εξάλλου ότι το ΥΠΕΝ παρακολουθεί στενά την πορεία της εισπραξιμότητας των προμηθευτών ενέργειας, ζήτημα για το οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα.

 

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ, Κώστας Ανδριοσόπουλος περιέγραψε τις επιπτώσεις της κρίσης στο ενεργειακό σύστημα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε έως και κατά 35 % τη Μ. Εβδομάδα του Απριλίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ενώ η τιμή χονδρικής του ρεύματος τον Απρίλιο έπεσε στα 27,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 50 - 60 ευρώ τις προηγούμενες χρονιές. Ο κ. Ανδριοσόπουλος εκτίμησε ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες ενώ προέβλεψε ότι η ανάκαμψη της κατανάλωσης (σε συνδυασμό και με τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας) θα καθυστερήσει για δύο χρόνια.

 

Ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, σημείωσε ότι η ταχύτητα διοχέτευσης των διαθέσιμων πόρων στην οικονομία θα παίξει σημαντικό ρόλο για την ανάκαμψη. Ειδικά για τον ενεργειακό τομέα τόνισε ότι η πτώση των εισπράξεων δεν είναι ακόμη σε προβληματικά επίπεδα, ωστόσο αν η κρίση συνεχιστεί μπορούν να ληφθούν επιπλέον μέτρα.

 

Τέλος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Αθανάσιος Σαββάκης σημείωσε πως μετά τα μέτρα με τα οποία καλύφθηκε η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων, θα πρέπει να συζητηθούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, η αναμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ο εξορθολογισμός της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών, των διαδικασιών αδειοδότησης κ.α.

 

Σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας λόγω κορονοϊού 

 

Εντυπωσιακή μείωση της τάξης του 11% στην κατανάλωση ενέργειας θα προκαλέσουν οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία, η οποία προβλέπεται να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα κατανάλωσης μετά την παρέλευση διετίας.
Στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των ενεργειακών καταναλώσεων παρέθεσε χθες ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ, Κώστας Ανδριοσόπουλος στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην ενέργεια και τη βιομηχανία που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

 

-Η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα είναι εφέτος 11% χαμηλότερη σε σχέση με τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Το 2021 - 2022  με την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας η ζήτηση θα αυξηθεί, ενώ το 2023 θα επανέλθει στην τροχιά που προβλέπει το ΕΣΕΚ. Η κατανάλωση τα επόμενα χρόνια θα βαίνει μειούμενη σε εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

 

-Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας καταγράφηκε μεγάλη πτώση της ζήτησης κατά 35,5 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

 

-Καταγράφεται επίσης μεγάλη πτώση της τιμής χονδρικής για το ρεύμα, στα 27,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Απρίλιο έναντι 66,4 ευρώ που ήταν ο μέσος όρος το 2019 και 49,9 ευρώ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018. Ωστόσο οι τιμές για τη βιομηχανία παραμένουν 35 % υψηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ.

 

-Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν δραστικά εφέτος κατά 26,5 % σε σχέση με το 2019. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η μείωση δεν θα είναι πρόσκαιρη αλλά οι εκπομπές θα παραμείνουν χαμηλότερες από τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ και τα επόμενα χρόνια (60,8 εκατ.τόνοι το 2025 έναντι πρόβλεψης προ κορονοϊού για 63,4 εκατ.) Ο λόγος είναι ότι η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου φέρνει σε ακόμη πιο μειονεκτική θέση τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

 

-Τα προβλήματα στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού αναμένεται να προκαλέσουν μικρή ανάσχεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εφέτος, ωστόσο ο κλάδος θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά τα επόμενα χρόνια.

 

06/05/20

 
 

JPMorgan: Τι έμαθε για τα σχέδια στον ελληνικό τραπεζικό τομέα

Τα σχέδια του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και το πώς επηρεάζονται από τις σημερινές σοβαρότατες προκλήσεις- απόρροια της πανδημίας- βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που είχαν αναλυτές της JPMorgan Chase & Co με τον Σπυρίδωνα Πατελιά, επικεφαλής της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος.  Έμφαση δόθηκε στην ποιότητα του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στον κίνδυνο δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων, ενώ δίνεται η μάχη για αισθητή συρρίκνωση του όγκου τους, και στην πρόταση της ΤτΕ για μία πανευρωπαϊκή bad bank. Επί τάπητος και το ενδεχόμενο τροποποίησης του νόμου για τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (DTCs).

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, σ συζήτηση έγινε στη βάση των εκτιμήσεων για απότομη συρρίκνωση του ΑΕΠ φέτος. Το υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα σταθερότητας κάνει λόγο για ύφεση από 4,7% έως 7,9%, ωστόσο ορισμένοι επενδυτικοί οίκοι προβλέπουν ακόμη πιο ισχυρό πλήγμα εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ύφεση θα είναι βαθιά και επομένως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν. Παρόλα αυτά, όπως επισημάνθηκε στην τηλεδιάσκεψη, η κρίση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για να γίνουν ταχύτερα και πιο τολμηρά βήματα, όπως αυτά που αφορούν την bad bank και τα DTCs. 

Tα κυριότερα σημεία της συζήτησης είναι τα ακόλουθα: 

Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για ακριβείς προβλέψεις, πρόσφατες αναφορές ειδικών κάνουν λόγο για νέα κόκκινα δάνεια έως και 10 δισ. ευρώ. 

Η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και δυναμικά και αυτό σε συνδυασμό με την ευελιξία που προσφέρουν στις τράπεζες οι εποπτικές αρχές, δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να συνεχίσουν να δανείζουν. Θα χρειαστεί ωστόσο πιθανότατα να αναγνωρίσουν και νέους κινδύνους. 

Η ΤτΕ επιμένει ότι ο «Ηρακλής», αν και σημαντικότατο βήμα, δεν μπορεί να δώσει μόνος λύση στο πρόβλημα, ειδικά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον όπως το σημερινό, στο οποίο οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό και από ξένες τράπεζες στις τιτλοποιήσεις NPLs. Eίναι απαραίτητη λοιπόν σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα μία πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση όπως αυτή της bad bank. Προτάσεις της ΤτΕ μπορεί να δοθούν στη δημοσιότητα το προσεχές διάστημα. 

 

Συρρίκνωση-ρεκόρ στο ΑΕΠ της ευρωζώνης το 2020, προβλέπει η Κομισιόν Δοκιμάζονται τα όρια της ευρωζώνης

Αντιμέτωπη με τη βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της βρίσκεται φέτος η Ευρωζώνη, με την άνευ προηγουμένου συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας να απειλεί ακόμη και το ίδιο το μέλλον του ευρώ, εάν δεν γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί για την αντιμετώπιση της κρίσης, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οικονομία της Ευρωζώνης θα εισέλθει φέτος σε άνευ προηγουμένου ύφεση με 7,7% συρρίκνωση του ΑΕΠ και καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλες τις χώρες-μέλη, όπως προκύπτει από τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού πλήττει περισσότερο τις χώρες του Νότου, με την Κομισιόν να προβλέπει βαθιά ύφεση σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

«Η Ευρώπη βιώνει ένα άνευ προηγουμένου οικονομικό σοκ, το μεγαλύτερο από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης», ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι. Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών προειδοποιούν ότι η κρίση εξαιτίας του κορωνοϊού διευρύνει το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου, δοκιμάζοντας τα όρια της Ευρωζώνης, εξαιτίας της διαφορετικής έκθεσης των χωρών-μελών στην τουριστική βιομηχανία, αλλά και στις δυνατότητες των κυβερνήσεων να στηρίξουν πληττόμμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Η Κομισιόν προβλέπει επιστροφή της οικονομίας του Ευρώ σε ανάπτυξη με ρυθμούς 6,3% το 2021, σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ανάκαμψη 4,7%. Η ανεργία θα εκτοξευθεί στο 9,6% φέτος από 7,5% το 2019, ενώ για το 2021 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8.6%.

Στις χώρες του Νότου -Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία- όπου τα επίπεδα χρέους είναι ήδη υψηλότερα- η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συρρικνωθεί πάνω από 9% φέτος -η Κομισιόν προβλέπει ύφεση 9,5% για την Ιταλία και 9,4% για την Ισπανία- γεγονός που δείχνει ότι ο Covid-19 και τα περιοριστικά μέτρα έχουν επιφέρει μεγαλύτερο πλήγμα σε αυτές τις χώρες σε σύγκριση με την ύφεση κάτω του 7% που αναμένει η Επιτροπή για χώρες του Βορρά, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Χωρίς κάποιας μορφής ενιαίο σχέδιο διάσωσης, οι στρεβλώσεις απειλούν την ίδια τη σταθερότητα της περιοχής, προειδοποιεί η Κομισιόν.

«Τόσο μεγάλες αποκλίσεις συνιστούν απειλή για την ενιαία αγορά και την Ευρωζώνη -μπορούν όμως να μετριασθούν με αποφασιστική, κοινή ευρωπαϊκή δράση» υπογραμμίζει ο επίτροπος Τζεντιλόνι στην ανακοίνωσή του.

Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να κρατήσουν όρθιες τις οικονομίες θα εκτροχιάσουν τους προϋπολογισμούς στο σύνολο των 19 χωρών της Ζώνης του Ευρώ, με το έλλειμμα σε επίπεδο Ευρωζώνης να ανέρχεται στο 8,5% φέτος, από 0,6% πέρυσι και με την Κομισιόν να προβλέπει υποχώρηση στο 3,5% το 2021. Το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 102,7% του ΑΕΠ από 86% πέρυσι ενώ την επόμενη χρονιά αναμένεται να υποχωρήσει στο 98,8%.

Το χρέος της Ιταλίας θα σηεμιώσει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών-μελών, προσεγγίζοντας το 160% του ΑΕΠ από 134,8% το 2019. 

Ευρωζώνη: Η επιχειρηματική δραστηριότητα σχεδόν καθηλώθηκε τον Απρίλιο

H δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο σχεδόν καθηλώθηκε τον Απρίλιο καθώς τα περιοριστικά μέτρα  των κυβερνήσεων για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού οδήγησαν στο κλείσιμο εργοστασίων, καταστημάτων και εστιατορίων, σύμφωνα με έρευνα της IHS Markit. 

Ο κορονοϊός έχει μολύνει πάνω από 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και έχει σκοτώσει περισσότερους από 250.000. Καθώς ζητήθηκε από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτιά τους, η οικονομική δραστηριότητα έκανε βουτιά και η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων ήταν μεγάλη. Για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας δεσμεύθηκε να αγοράσει ομόλογα αξίας μεγαλύτερης του 1 τρισ. ευρώ φέτος και οι κυβερνήσεις ανακοίνωσαν σχέδια δαπανών εκατοντάδων δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.  Οι προσπάθειές τους, όμως, μπορεί να μην είναι αρκετές. 

Ο τελικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της IHS Markit για την Ευρωζώνη, που θεωρείται καλός δείκτης της ευρωστίας της οικονομίας, κατέρρευσε στις 13,6 μονάδες τον Απρίλιο από το ήδη πολύ χαμηλό επίπεδο των 29,7 μονάδων τον Μάρτιο. Πρόκειται για τη με διαφορά χαμηλότερη τιμή του δείκτη από το 1998, όταν άρχισε η σχετική έρευνα, πολύ μακριά από τις 50 μονάδες που αποτελούν το μεταίχμιο μεταξύ της συρρίκνωσης και της αύξησης της δραστηριότητας. 

«Η έκταση της οικονομικής ύφεσης στην Ευρωζώνη προέκυψε από μειώσεις - ρεκόρ σε κάθε χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα τον Απρίλιο, με την παραγωγή να υποχωρεί με πρωτοφανείς ρυθμούς στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της IHS Markit Κρις Γουίλιμασον. Πρόδρομοι δείκτες της έρευνας, πρόσθεσε, είναι δυσοίωνοι και ο βασικός δείκτης PMI υποδηλώνει μία συρρίκνωση του ΑΕΠ με τριμηνιαίο ρυθμό 7,5%. Έρευνα του Reuters τον περασμένο μήνα ήταν ακόμη πιο απαισιόδοξη, προβλέποντας μία συρρίκνωση της οικονομίας κατά 9,6% το τρέχον τρίμηνο. 

Η ζήτηση σχεδόν εξαφανίστηκε καθώς οι καταναλωτές, που ανησυχούν για τις προοπτικές της υγείας και της εργασίας τους, έμειναν στα σπίτιά τους και σταμάτησαν τις δαπάνες παρά τη μείωση των τιμών από τις επιχειρήσεις με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς στην ιστορία της έρευνας. Με τμήματα της οικονομίας να είναι κλειστά, ο κυρίαρχος στην Ευρωζώνη κλάδος των υπηρεσιών βούλιαξε και η δραστηριότητά του σχεδόν σταμάτησε. Ο δείκτης PMI για τον κλάδο των υπηρεσιών υποχώρησε στο επίπεδο - ρεκόρ των 12 μονάδων από 26,4 μονάδες τον Μάρτιο. 

Ορισμένες χώρες της περιοχής, ωστόσο, άρχισαν να χαλαρώνουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα και, αν παραμένει πολύ χαμηλή, η αισιοδοξία σημείωσε μία μικρή βελτίωση. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του κλάδου των υπηρεσιών αυξήθηκε στις 34,3 μονάδες από το χαμηλό των 33,5 μονάδων του Μαρτίου. «Αν και ο ρυθμός μείωσης μπορεί να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, δεν αναμένουμε να δούμε ουσιαστικές ενδείξεις ανάκαμψης έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους και είναι πιθανόν να χρειασθούν αρκετά χρόνια για να ανακτηθεί πλήρως η απώλεια της παραγωγής που προκάλεσε η έξαρση του κορονοϊού», προειδοποίησε ο Γουίλιαμσον.

 

05/05/20

 
 

 

ΟΛΠ: «Πράσινο φως» για τη μετατροπή σε ναυπηγείο της ΝΕΖ Περάματος

 

Σε ναυπηγείο έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, που ελέγχεται μετοχικά από την Cosco.

 

Έπειτα από πολύμηνες διαδικασίες και αφού είχε «χάσει» σε επίπεδο περιφέρειας και επιτροπών υπουργείου Ανάπτυξης, ο ΟΛΠ  προσέφυγε στο ΣτΕ το οποίο με την απόφασή του 766 - 29/4/2020 (Ε τμήμα επταμελούς σύνθεσης) έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του ΟΛΠ για την υπόθεση άρνησης της Περιφέρειας χορήγησης άδειας εγκατάστασης ναυπηγείου. 

 

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα, προκειμένου όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές να έχουν πρόσβαση στο σκεπτικό, αλλά ακόμα και η πληροφορία που κυκλοφόρησε στο μεγάλο λιμάνι έχει ξεσηκώσει ήδη κύματα αντιδράσεων στο μέτωπο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη Ζώνη για εργασίες.

 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου του ΣΕΝΑΒΙ Βασίλη Κανακάκη στη «Ν» ο οποίος επισημαίνει ότι η σύμβαση παραχώρησης της περιοχής που ελέγχεται από τον ΟΛΠ, μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και λιμανιού, δεν επιτρέπει τη λειτουργία ναυπηγείου, παρά μόνο επισκευαστικής βάσης.

 

 

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων κατά 21% στο πρώτο τρίμηνο του 2020

 

Στο ποσό των 86,94 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Σαράντη το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 71,83 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 21,04%. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή ανάπτυξη παρουσιάστηκε σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του ομίλου και αντικατοπτρίζει, αφενός, την ισχύ και την ποιότητα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου στα κανάλια διανομής του και, αφετέρου, την εμπορική ευελιξία και την ικανότητα του ομίλου να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις εν μέσω της COVID-19 πανδημίας.

 

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 29,82 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 συγκριτικά με 22,66 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 31,57%. Οι ξένες χώρες, με συμμετοχή 65,70% στο σύνολο των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 16,19% και διαμορφώθηκαν σε 57,12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 49,16 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

 

Σημειώνεται ότι μετά το ξέσπασμα του COVID-19, ο όμιλος ενεργοποίησε προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβάνοντας την εξ’ αποστάσεως εργασία και την αναστολή τόσο των επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών, ενώ ταυτόχρονα έχει λάβει μέτρα για την βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιδόσεις που παρατηρήθηκαν από τις αρχές του έτους, είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 41,73%, στα 9,84 εκατ. ευρώ από 6,95 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,32% από 9,67% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 58,80% το πρώτο τρίμηνο του 2020 φθάνοντας τα 6,80 εκατ. ευρώ έναντι 4,28 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 7,83% το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 5,96% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

04/05/20

 
 

Εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Akazoo στο Nasdaq (μετά την έκθεση του QCM)

Εκτός διαπραγμάτευσης έθεσε την περασμένη Παρασκευή το αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq την μετοχή της Akazoo. Ταυτόχρονα απαγόρευσε την διαπραγμάτευσή των δικαιωμάτων (warrants) επί μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό χρηματιστήριο, τόσο η μετοχή, όσο και το σχετικό δικαίωμα επί μετοχών, θα παραμείνουν σε καθεστώς μη-διαπραγμάτευσης μέχρι που η εταιρεία να παράσχει στις χρηματιστηριακές αρχές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της.

H Akazoo είχε ενημερώσει τους επενδυτές και τις χρηματιστηριακές αρχές ότι τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτος του 2019 θα ανακοινώνονταν στις 30 Απριλίου 2020.

Σημειώνεται πως νωρίτερα έπαυσε τον Απόστολο Ν. Ζέρβο από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. η Akazoo στον απόηχο της έκθεσης της QCM η οποία απέδιδε ευθύνες στη διοίκηση για κακοδιαχείριση που ζημίωσε τους μετόχους. 

Με ανακοίνωση, που εκδόθηκε ταυτόχρονα την Πρωτομαγιά σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποίησε την απόφασή της να αναθέσει στον Μichael Knott καθήκοντα προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου, σε συνέχεια της σύστασης, από 22 Απριλίου, μιας ειδικής επιτροπής ανεξάρτητων διευθυντών για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους ισχυρισμούς της έκθεσης της QCM. 

Μάλιστα σύφωνα με την Akazoo η επιτροπή έχει ήδη αναδείξει αποδεικτικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συνεργασίας στελεχών της εταιρείας στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε αποφασίστηκε η αποπομπή του κ. Ζερβού. Επίσης από το “ξεσκόνισμα” των ισολογισμών η ειδική επιτροπή διαπιστώνει σφάλματα ενώ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ορισμένες πληροφορίες στις λογιστικές καταστάσεις των τελευταίων χρήσεων.

 

Εξετάζονται ενεργειακές καλλιέργειες για την τροφοδοσία της νέας μονάδας "Πτολεμαΐδα 5"

Ενεργειακά φυτά που θα καλλιεργούνται στις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις επιλογές για το καύσιμο της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της επιχείρησης «Πτολεμαΐδα 5» που είναι υπό κατασκευή.

Η μονάδα προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2022 και προβλέπεται να λειτουργεί με λιγνίτη ως το 2028 οπότε θα πραγματοποιηθεί αλλαγή καυσίμου (όλες οι υπόλοιπες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα αποσυρθούν ως το 2023). Ήδη η ΔΕΗ έχει ζητήσει από την ιαπωνική Mitsubishi, που είναι ο κατασκευαστής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να εκπονήσει μελέτη για τη βέλτιστη επιλογή ως προς το καύσιμο που θα αξιοποιεί η νέα μονάδα μετά το 2028. Μελέτη που πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού σε σχέση με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Την τροφοδοσία της «Πτολεμαίδας 5» με βιομάζα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, την περασμένη εβδομάδα ως μια από τις επιλογές που εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης. Κατά τις πληροφορίες, εφόσον επιλεγεί αυτή η λύση, η ΔΕΗ θα εισφέρει τις εκτάσεις στις οποίες αγρότες και συνεταιρισμοί θα καλλιεργούν τα φυτά που θα υποδειχθούν ως πλέον πρόσφορα, με κριτήριο το ενεργειακό τους περιεχόμενο αλλά και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Οι άλλες εναλλακτικές που εξετάζονται είναι η τροφοδοσία της μονάδας με φυσικό αέριο, με σκουπίδια ή με συνδυασμό των παραπάνω λύσεων, ενώ μπορεί ως ένα περιορισμένο βαθμό να παραμείνει στο μείγμα καυσίμου της μονάδας και ο λιγνίτης εφόσον ωριμάσει η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Που σημαίνει ότι οι εκπομπές ρύπων θα είναι μηδενικές.

Η μετεξέλιξη της «Πτολεμαίδας 5» εντάσσεται μαζί με σειρά νέων επενδύσεων που εξετάζει η ΔΕΗ στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός για τη μετάβαση, που θα περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα και τρόπους χρηματοδότησης αναμένεται να είναι έτοιμος μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση. Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα από πλευράς ΔΕΗ θα δοθεί σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας, όπως είναι η αποκατάσταση εδαφών των λιγνιτωρυχείων και η κατασκευή των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων που σχεδιάζει η επιχείρηση.

 

Ξαναπαίρνουν μπροστά οι μηχανές της ΣΙΔΕΝΟΡ

Στις 30 Μαρτίου η ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας των εργοστασίων της ΣΙΔΕΝΟΡ ήταν ένα ισχυρό και ταυτόχρονα δραματικό μήνυμα προς όσους πίστευαν πως οι επιπτώσεις της πανδημίας περιορίζονται στον τουρισμό ή στην εστίαση και πως η βιομηχανία συνεχίζει τον έτσι κι αλλιώς δύσκολο δρόμο στον οποίο πορεύεται τις τελευταίες δεκαετίες. Ο γενικός διευθυντής του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, Νίκος Μαρίου, σε συνέντευξή του στην «Κ», επιβεβαιώνει ότι από τις 4 Μαΐου οι μονάδες χάλυβα τίθενται και πάλι σε πλήρη λειτουργία, όπως είχε ανακοινωθεί. Σημειώνει ότι η βιομηχανία και η χαλυβουργία θα πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομίας, ειδικά τώρα που η πανδημία έδειξε πόσο ευάλωτοι σε εξωτερικά σοκ είναι άλλοι κλάδοι. Η ισόρροπη ανάπτυξη και οι συνέργειες μεταξύ των κλάδων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια υγιή και εύρωστη οικονομία. Ωστόσο, υπογραμμίζει πως για να μπορεί να ανταγωνιστεί η ελληνική βιομηχανία τους διεθνείς ανταγωνιστές της, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του κόστους ενέργειας, του μεταφορικού και του μη μισθολογικού κόστους.

– Η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας είναι πλέον το κεντρικό θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο. Οι δικές σας μονάδες πότε θα επαναλειτουργήσουν και πώς;
– Από την 4η Μαΐου αίρεται το μέτρο της προσωρινής παύσης λειτουργίας των εργοστασίων της ΣΙΔΕΝΟΡ και της ΣΟΒΕΛ και της διαθεσιμότητας των εργαζομένων μας. Τα εργοστάσιά μας επαναλειτουργούν κανονικά με τα απολύτως απαραίτητα μέτρα προσαρμογής, τα οποία λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και να συνεχιστεί η πορεία της εταιρείας μας. Στην ουσία αρχίζει και πάλι η παραγωγή, γιατί οι δραστηριότητες πωλήσεων διανομής και παραλαβής πρώτων υλών και σκραπ δεν σταμάτησαν καθόλου.

– Ησαστε από τις πρώτες επιχειρήσεις που ανακοίνωσαν αναστολή λειτουργίας. Γιατί;
– Διακόψαμε την παραγωγική λειτουργία με στόχο στο διάστημα αυτό να μειωθούν τα αποθέματά μας και παράλληλα να βελτιωθεί η ζήτηση, ούτως ώστε να μη χρειαστεί να ξαναξεκινήσουμε με πολύ μειωμένη παραγωγή. Ο χάλυβας είναι πάρα πολύ ακριβό προϊόν για να το αποθηκεύσεις. Η παραγωγή πρέπει να συμβαδίζει με τη ζήτηση. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Πάμε σε πλήρη επανεκκίνηση, ακριβώς με την άρση των μέτρων από την πλευρά της πολιτείας, με την παραγωγή στο 50%-80% της προ πανδημίας παραγωγής μας. Και θα την αυξάνουμε σταδιακά, όσο αυξάνεται η ζήτηση.

– Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την πλευρά της ζήτησης;
– Η ζήτηση στον κλάδο μας έχει υποστεί μια πολύ σοβαρή μείωση της τάξης του 50% σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία, καθώς έχουν σταματήσει τα περισσότερα έργα. Και στις ξένες αγορές η εικόνα ήταν η ίδια. Στην Ιταλία είχαν σταματήσει όλα τα έργα κι είχαν κλείσει τα εργοτάξια. Στην Ισπανία μόλις την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν και πάλι σταδιακά.

– Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές;
– Προσβλέπουμε σε αύξηση της ζήτησης. Εχουμε μια κυβέρνηση που τα πήγε πολύ καλά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ νωρίτερα είχαν ληφθεί μέτρα που οδήγησαν σε ανάπτυξη τις κατασκευές και την οικονομία. Αυτό μας δίνει την πεποίθηση ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και στη φάση της επανεκκίνησης. Περιμένουμε μέτρα τόνωσης της ιδιωτικής και δημόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας, ώστε με τη βοήθεια ενός πακέτου χρηματοδοτικής στήριξης από τις τράπεζες, που θα διατεθεί με δίκαιο και σωστά κατανεμημένο τρόπο, να περάσουν σε φάση υλοποίησης μεγάλα έργα που είναι ώριμα. Το Ελληνικό, το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, η νέα γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ο αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου, διάφορες μαρίνες πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουν. Ελπίζω ότι, μετά και τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κατασκευαστές, θα προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα. Η ταχεία επανεκκίνηση του κατασκευαστικού τομέα θα είναι σημαντική γιατί θα μπορέσει να απασχολήσει και σημαντικό αριθμό μη εξειδικευμένων εργαζομένων που απασχολούνταν στον τουρισμό.

– Τι θα κάνετε ως εταιρεία, εάν δεν προχωρήσουν όλα αυτά με τις ταχύτητες που πρέπει;
– Δεν δουλεύουμε στη βάση ενός τέτοιου σεναρίου. Αν όμως η ζήτηση παραμείνει στο 50% κι εμείς παράγουμε στο 100%, κάποια στιγμή προφανώς θα πρέπει να πάρουμε μέτρα μείωσης της παραγωγής. Αλλά δεν είναι το βασικό μας σενάριο και εργαζόμαστε ούτως ώστε να μη γίνει.

– Από την πλευρά της προσφοράς, τι μπορεί να γίνει; Τι μπορεί να γίνει για τους συντελεστές κόστους και ειδικότερα για το κόστος ενέργειας;
– Είμαστε μια εξαγωγική βιομηχανία, άρα, μιλώντας για κόστος, μιλάμε για διεθνώς ανταγωνιστικό κόστος. Σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, Ισπανούς, Γερμανούς, Ιταλούς, ξεκινούμε με ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε ό,τι αφορά το κόστος χρήματος και το κόστος μεταφοράς, στην τιμολόγηση των μεταφορικών υποδομών (λιμάνια, τρένα κλπ.), και στο μη μισθολογικό κόστος. Και σε όλα αυτά προστίθεται και το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν τα χρηματιστήρια ενέργειας και μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει τις τιμές. Πληρώνουμε πολύ υψηλότερο κόστος ενέργειας από τους ανταγωνιστές μας. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε υπερεπενδύσεις και πρωταθλητισμό σε όλα τα άλλα επίπεδα για να καλύψουμε το μειονέκτημα από τα προηγούμενα και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Εχουμε από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια, αν όχι στον κόσμο, τουλάχιστον στην Ευρώπη.

– Με τη διακοψιμότητα τι γίνεται;
– Ο θεσμός της διακοψιμότητας είναι ένα σημαντικό μέτρο που πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Μας δίνει μια ελάφρυνση στην τιμή του ρεύματος. Αλλά από τις 6 Φεβρουαρίου που διεκόπη για τη ΣΙΔΕΝΟΡ και τις άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας, σημαίνει κόστος 800.000 με 1 εκατ. ευρώ επιπλέον τον μήνα για τη ΣΙΔΕΝΟΡ και τη ΣΟΒΕΛ. Η κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια με την Ε.Ε., αλλά δυστυχώς δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα. Είναι αναγκαίο όμως τώρα να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις.

– Εκτός από τη διακοψιμότητα, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος;
– Στο θέμα της ενέργειας υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται και μέσα από τις ΑΠΕ και μέσα από το σταδιακό κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων. Γίνονται συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και την Ε.Ε., που θα πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

– Πολλές πτυχές του ενεργειακού κόστους, ωστόσο, προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.

– Βεβαίως. Γι’ αυτό πρέπει ως χώρα να αξιοποιήσουμε τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Η πανδημία και οι επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας κατέδειξαν τη σημασία της βιομηχανίας και το έλλειμμα που δημιούργησε η μεταφορά παραγωγικών μονάδων από την Ευρώπη στην Κίνα και αλλού. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες η Ε.Ε. βλέπει κι ακούει διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρετε, σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικές μελέτες, κάθε θέση εργασίας στη χαλυβουργία δημιουργεί έξι θέσεις απασχόλησης σε άλλους τομείς, στις μεταφορές, σε βιοτεχνίες κ.λπ. Ο σχεδιασμός για την ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να περιλαμβάνει και τη βιομηχανία χάλυβα.

Η αναδιάρθρωση του κλάδου επιταχύνεται

– Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο κλάδος χρειάζεται αναδιάρθρωση για να αποφύγει την περαιτέρω συρρίκνωση.
– Κατ’ αρχάς, η εταιρεία μας άντεξε τη μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 25% και της ζήτησης κατά 85% τη δεκαετία που μας πέρασε. Αντέξαμε, κάναμε επενδύσεις, στραφήκαμε στις εξαγωγές και αυξήσαμε την παραγωγή και τα μερίδιά μας.

Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε ανταγωνιστικούς συντελεστές κόστους. Θα ξεπεράσουμε κι αυτή τη δύσκολη συγκυρία, θα κάνουμε και άλλες επενδύσεις αν χρειαστεί, αρκεί να βελτιωθεί το πλαίσιο εντός του οποίου παράγουμε.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που θέσατε, πιστεύω ότι η συνολική παραγωγική δυναμικότητα παραμένει πολύ μεγάλη και μετά την έξοδο της Χαλυβουργικής και ο δρόμος είναι ανοιχτός για επιπλέον μεταβολές.

Η σημερινή συγκυρία κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για αυτές τις μεταβολές και η τάση είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

– Ολες οι προβλέψεις συντείνουν ότι φέτος η οικονομία θα γνωρίσει μεγάλη ύφεση. Πώς μπορεί να έρθει η ανάκαμψη;
– Αν κάνουμε τα σωστά πράγματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως τα κάναμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, και αν δουλέψουμε γι’ αυτά από σήμερα, θα πάμε καλά.

Οι διαθέσιμοι πόροι θα είναι σίγουρα λιγότεροι από άλλων χωρών. Οπως όμως τα καταφέραμε με λιγότερες κλίνες εντατικής από άλλες χώρες να τις κάνουμε να περισσέψουν, έτσι θα πρέπει να δράσουμε και για την επανεκκίνηση.

Πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αναστηλωθεί η βιομηχανική παραγωγή που αποδείχθηκε πόσο απαραίτητη είναι για την εθνική οικονομία και για την Ευρώπη συνολικά, να τεθούν οι βάσεις για να γίνει ανταγωνιστική και παράλληλα να αποκατασταθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες.

Τέλος, θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει έγκαιρα και επαρκώς τις επιχειρήσεις, ώστε να νιώσει ασφαλής, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, ο ιδιωτικός τομέας για να συνεχίσει τα αναπτυξιακά του σχέδια και να προχωρήσουν απρόσκοπτα η οικοδομική δραστηριότητα και τα έργα.

Πηγή: Καθημερινή

 

01/05/20

 
 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση 125% στα καθαρά κέρδη ΑΠΕ και 57% Παραχωρήσεων

Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 125% καταγράφηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά 57% στις Παραχωρήσεις σε σύγκριση με το 2018 από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ η οικονομική επίδοση της Κατασκευής, σημείωσε μείωση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και ως προς τα αποτελέσματα μετά από φόρους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα «επιβεβαιώνουν τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η Διοίκηση και προβλέπει, μεταξύ άλλων, επικέντρωση σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ - με συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων - και ταυτόχρονη επικέντρωση της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και διακοπή δραστηριοτήτων (stop loss) σε χώρες ή σε έργα που είχαν αναληφθεί παλαιότερα και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα».

«Απόρροια αυτής της στρατηγικής», προστίθεται στην ανακοίνωση, «καθώς και της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα το 2019, είναι και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών της Κατασκευής που οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1.273,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.857,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2019 σε 80,6 εκατ. ευρώ (193,9 εκατ. ευρώ εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους 113,3 εκατ. από κατασκευή φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αυστραλία, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί) έναντι 142,9 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές 84,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 25,8 εκατ. ευρώ το 2018 και τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές 105,7 εκατ. έναντι ζημιών 95,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος έχει μειώσει πλέον σημαντικά τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό, είτε ολοκληρώνοντας τα έργα που είχε αναλάβει (π.χ. Αυστραλία, Αλβανία, Σερβία) είτε αποχωρώντας από ζημιογόνες δραστηριότητες (stop loss) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού και του εξορθολογισμού της οικονομικής αποτύπωσης του Oμίλου, η Διοίκηση επέλεξε συνειδητά την απομείωση υπεραξίας που είχε σχηματιστεί από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών της Κατασκευής, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου Κλάδου με ζημιές 41,8 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η επίδοση του 2019 είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στους κλάδους ΑΠΕ, Παραχωρήσεων, την ενίσχυση του κλάδου Περιβάλλοντος, αλλά και την αναδιάρθρωση του κλάδου Κατασκευής. Στην Κατασκευή κάναμε αποφασιστικά βήματα, όπως η απεμπλοκή από ζημιογόνα έργα και ο μεγάλος περιορισμός της εκτός συνόρων δραστηριότητας, με επικέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου σε Ελλάδα και Ρουμανία, και υπηρεσιών Facility Management στο Κατάρ. Το 2020, οι προτεραιότητες είναι, πρώτον η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών για την προστασία του Ομίλου και των ανθρώπων του από την πανδημία Covid-19, με παράλληλη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητές μας, δεύτερον η υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων των επιμέρους κλάδων και τρίτον η επίτευξη του στόχου αναδιάταξης της Κατασκευής».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε 846,0 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε επίσης η έκδοση δύο διεθνών ομολογιακών δανείων, το πρώτο των 600 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεύτερο των 70 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης για τον Όμιλο και εξασφαλίζοντάς του πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση τα στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας έχουν ως εξής:

Κλάδος Κατασκευής

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2019 έσοδα 875,2 εκατ., μειωμένα κατά 40,2% έναντι εσόδων 1.463,1 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο EBITDA το αποτέλεσμα του κλάδου Κατασκευής ήταν αρνητικό 127,0 εκατ. ευρώ (αρνητικό 13,8 εκατ. ευρώ εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους 113,3 εκατ. ευρώ Φ/Β στα έργα εξωτερικού) έναντι αρνητικού αποτελέσματος 91,9 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2019, προέκυψαν ζημιές 146,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 126,8 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος Κατασκευής είχε ζημιές 154,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 132,4 εκατ. ευρώ το 2018.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 έχουν επιβαρυνθεί με μη-επαναλαμβανόμενες ζημιές 113,3 εκατ. ευρώ από έργα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων στο εξωτερικό λόγω αυξημένου κόστους που προκλήθηκε από ελαττωματικά υλικά προμηθειών, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων οι οποίες απέφεραν και ποινικές ρήτρες καθώς και λόγω αυξημένων απαιτήσεων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ειδικότερα στην περίπτωση της Αυστραλίας. Τα έργα αυτά συνολικής συμβατικής αξίας 350 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης. Επίσης, μετά τη διενέργεια του ετήσιου Ελέγχου Απομείωσης Υπεραξίας, σύμφωνα με τον οποίο, η αξία χρήσης του κλάδου ήταν μικρότερη από τη λογιστική του αξία σε επίπεδο ενοποίησης, τα αποτελέσματα του κλάδου επιβαρύνθηκαν με απομείωση ποσού 41,8 εκατ. ευρώ της υπεραξίας που είχε σχηματιστεί στο παρελθόν από τις εξαγορές εταιρειών με κατασκευαστική και λατομική δραστηριότητα.

Κατά το 2019 υπήρξε περιορισμένη δημοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Από πλευράς υλοποίησης έργων, έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην υλοποίηση του έργου Gold Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων, καθώς και σιδηροδρομικών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές χώρες των Βαλκανίων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.12.2019 σε 1,3 δισ. ευρώ, καθώς το 2019 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας 337,4 εκατ. ευρώ (Ελλάδα, Ρουμανία και Facilities Management στο Κατάρ), ενώ μετά τις 31.12.2019 υπογράφηκαν επιπλέον συμβάσεις ύψους 235 εκατ. ευρώ (Ελλάδα και Ρουμανία) και εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων για νέα έργα ύψους 570 εκατ. ευρώ στα οποία η ΑΚΤΩΡ είναι μειοδότης ή προσωρινός ανάδοχος (Ελλάδα και Ρουμανία). Επιπροσθέτως, η ΑΚΤΩΡ συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο τελικών διεκδικητών που έχουν υποβάλει δεσμευτική οικονομική προσφορά για το έργο «Γραμμή 4 - Τμήμα Α’ - Άλσος Βεϊκου - Γουδή» του Μετρό της Αθήνας συνολικού προϋπολογισμού 1,51 δισ. ευρώ, ενώ συμμετέχει στον διαγωνισμό του έργου «Λειτουργία και συντήρηση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας» προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αναμένεται αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της ελληνικής κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του Covid-19 στις Οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητα της εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 48% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής (2019) ενώ αντιπροσωπεύουν το 58% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουμανία. Σε σχέση με τη διεκδίκηση έργων στο κράτος του Κατάρ, ακολουθείται πλέον πολύ επιλεκτική προσέγγιση, στοχεύοντας κυρίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, στον Κατασκευαστικό τομέα έχει επηρεαστεί σε ένα βαθμό η ικανότητα εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, ενώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά και το χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης νέων έργων για την αναπλήρωση του ανεκτέλεστου.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Για τη χρήση 2019 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν 239,9 εκατ. έναντι 240,6 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,3%. Η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το 2019, με την κίνηση στην Αττική Οδό να καταγράφει αύξηση 4,5%, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 6,0%, στην Ολυμπία Οδό 4,7% και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου 7,6%. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, στα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων αντισταθμίστηκε από α) τη μη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ΕΠΑΔΥΜ (έσοδα 3,5 εκατ. ευρώ το 2018) λόγω πώλησης της συμμετοχής του 50% της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην ΗΛΕΚΤΩΡ τον Μάιο του 2019 και β) τη μείωση των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από το έργο της Εγνατίας Οδού ( 5,0 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε 155,1 εκατ. έναντι 168,6 εκατ. ευρώ το 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση στη χρήση 2018 αναδρομικής προσαρμογής του προγράμματος Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας του Μορέα με θετική επίδραση ύψους 20,3 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη 60,4 εκατ. έναντι 80,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2018, μειωμένα κατά 25,3% και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε 41,0 εκατ. έναντι 26,1 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 57,1%. Σημειώνεται ότι το 2018 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιλάμβαναν αρνητική επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 31,4 εκατ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2019 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ανακηρύχτηκε «Προτιμητέος Επενδυτής» στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19 και πλέον αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ανοίγοντας το δρόμο για μία επένδυση συνολικής αξίας περί τα 100 εκατ. ευρώ

Σε σχέση με νέα έργα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει σε έργα, των οποίων ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) υπερβαίνει συνολικά τα 3,5 δισ. ευρώ:

- στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της,

- στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και

- στο έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Χανιά - Ηράκλειο και στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ», για το οποίο η εταιρεία έχει προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (Β΄ Φάση).

Επιπλέον των ανωτέρω, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα:

- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων με ΣΔΙΤ.

- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ΣΔΙΤ

- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη με ΣΔΙΤ.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, η κυκλοφορία μειώθηκε σημαντικά μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (~70% αφορά ημερήσια κυκλοφορία για την περίοδο 23.03.2020 μέχρι τις 28.4.2020, αλλά η κίνηση στην Αττική Οδό σωρευτικά από την αρχή του έτους είναι της τάξης του -25%).  

Οι εταιρείες παραχώρησης:

‒έχουν προχωρήσει σε γνωστοποίηση στο κράτος για την ενεργοποίηση των σχετικών άρθρων των Συμβάσεων

‒λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο περιορισμού των συνεπειών πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων

Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2019 ανήλθε σε 87,1 εκατ., έναντι 86,3 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,9%. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε 6,7 εκατ. έναντι 26,4 εκατ. ευρώ το 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 περιελάμβανε μη-επαναλαμβανόμενο κέρδος ποσού 4,2 εκατ. ευρώ (λόγω αντιστροφής παλαιότερης πρόβλεψης από διακανονισμό στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Συμφωνίας της 21ης Μαΐου 2018 για το έργο Λάρνακας) καθώς και αναδρομικές αποζημιώσεις για μη συμβασιοποιημένες εργασίες προηγούμενων ετών ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες μερικώς αντισταθμίστηκαν από πρόβλεψη 2,0 εκατ. για επισφαλείς απαιτήσεις. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2019 επιβαρύνθηκαν κυρίως λόγω:

-αναγνώρισης ζημιών 4,1 εκατ. ευρώ στην Helector Recycling Osnabruck GmbH

-μειωμένων εισερχόμενων ποσοτήτων στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης ( 2,5 εκατ. ευρώ) καθώς και στις μονάδες διαχείρισης κλινικών αποβλήτων (0,4 εκατ. ευρώ)

-απομείωσης υπεραξίας (goodwill) της Helector GmbH που τέθηκε υπό εκκαθάριση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές 0,9 εκατ. έναντι κερδών 21,2 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,2 εκατ. ευρώ το 2018.

Σημειώνεται ότι την 28.05.2019 πραγματοποιήθηκε η αγορά του 75% της Εταιρείας Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ASA RECYCLE. Επιπλέον, την 21.05.2019 πραγματοποιήθηκε η ενδοομιλική απόκτηση του υπόλοιπου 50% της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., από την «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε».

Η ΗΛΕΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της είτε αποκλειστικά είτε ως μέλη κοινοπραξιών υπέγραψαν κατά το 2019 μία σειρά από συμβάσεις έργων, με τις κυριότερες εξ αυτών να αντιπροσωπεύουν έργα συνολικού προϋπολογισμού περί τα 40 εκατ. ευρώ.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, ο τομέας του Περιβάλλοντος δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά, αν και υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων στις εισπράξεις και μείωσης των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών.

Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 2019 ανήλθε σε 64,0 εκατ. έναντι 60,2 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%. Το EBITDA του κλάδου των ΑΠΕ για τη χρήση 2019 ανήλθε σε 50,1 εκατ. έναντι 42,1 εκατ. ευρώ το 2018, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 19,1%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 25,4 εκατ. έναντι 17,5 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 45,2% και τα κέρδη μετά από φόρους, λαμβανομένης υπόψη της αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ανήλθαν σε 33,9 εκατ. έναντι 15,1 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου ΑΠΕ ανέρχονταν στις 31.12.2019 σε 401 MW, από τα οποία τα 105,6 MW βρίσκονταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μέχρι σήμερα είχαν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επιπλέον 90 MW, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του κλάδου ΑΠΕ να ανέρχεται πλέον στα 491 MW. Σε στάδιο κατασκευής βρίσκονται σήμερα ακόμη δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW, για τα οποία ο αρχικός στόχος ήταν να τεθούν σε λειτουργία μέχρι 31.12.2020, λόγω όμως των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, η ολοκλήρωσή τους μετατίθεται για το 2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι λόγω της πανδημίας έχει δοθεί τετράμηνη παράταση για την ισχύ των όρων σύνδεσης έργων ΑΠΕ.

Επιπλέον των προαναφερθέντων, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει 454,14 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 708 GWh, αυξημένη κατά 6,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, γεγονός που οφείλεται στην κατ’ αντίστοιχο ποσοστό αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ. Το μέσο ετήσιο capacity factor του 2019 παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο σε 26,8% έναντι 26,9% της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

O κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων του Ομίλου είχε για το 2019 έσοδα 7,1 εκατ. έναντι 6,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 3,7%. Το EBITDA του κλάδου Ανάπτυξης Ακινήτων για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε 2,6 εκατ. έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως η χρήση 2018 περιελάμβανε αναστροφή απομείωσης της αξίας επενδυτικού ακινήτου ποσού 2,8 εκατ. και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού 0,4 εκατ. ευρώ Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο κλάδος είχε ζημιές 0,4 εκατ. έναντι κερδών 2,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2018 και οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 1,6 εκατ. έναντι κερδών 1,4 εκατ.ευρώ το 2018.

Η κύρια δραστηριότητα του κλάδου το 2019 ήταν η λειτουργία του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Η κατασκευή της Β΄ Φάσης του Εμπορικού Πάρκου, εμβαδού 15.200 τ.μ. περίπου, ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος και η εμπορική λειτουργία της νέας ανάπτυξης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 έχοντας επιτευχθεί μίσθωση συνολικής επιφανείας περίπου 11.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της μισθωτικής επιφάνειας του νέου κτηρίου.

Η απόδοση του Εμπορικού Κέντρου παρακολουθείται στενά από τη διοίκηση μέσω δεικτών, με κυριότερους αυτούς του δείκτη επισκεψιμότητας και του δείκτη πωλήσεων των καταστημάτων. Σύμφωνα με τους ανωτέρω δείκτες για το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας του Κέντρου κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2018, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων σημείωσαν άνοδο κατά 13% αντίστοιχα.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, στον τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης, επηρεάζουν τον ευρύτερο σχεδιασμό του κλάδου.

 

30/04/20

 
 

Πλαστικά Θράκης: θετικές οι προοπτικές για το 2020 

Σταθερές πωλήσεις σε όγκο και σε αξία πραγματοποίησε το 2019 ο όμιλος των Πλαστικών Θράκης το 2019. Η εταιρεία που από το τέλος Απριλίου παράγει υγειονομικές μάσκες στις μονάδες της σε Ξάνθη και Σκωτία προέβη την περσινή χρήση σε αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων με κλείσιμο μονάδων και σε αλλαγή προϊόντικού χαρτοφυλακίου. Τα κέρδη ebitda ενισχύθηκαν το 2019 κατά 4,5% στα 28,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 3,7 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Για την τρέχουσα χρήση η εταιρεία αναφέρει πως το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν καλό ενώ και στο δεύτερο ο όμιλος δεν έχει επηρεαστεί γιατί οι χαμηλότερες πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με κλάδους με περιορισμένη δραστηριότητα (π.χ. εστίαση, τουρισμός), αντισταθμίζονται από την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και τη συσκευασία τροφίμων, προϊόντα για τα οποία η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη και στο άμεσο μέλλον.

Μεγεθη 2019

Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 121,3 χιλ. τόνους, οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε στη χρήση 2019 σε 90,3 χιλ. τόνους έναντι 93,5 χιλ. τόνων το 2018 (-3,4%) και στον κλάδο της Συσκευασίας σε 35,7 χιλ. τόνους το 2019 έναντι 34,4 χιλ. τόνων το 2018 (+3,6%). Η μεταβολή στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κλείσιμο του εργοστασίου των μεγασάκων στη Βουλγαρία και στη μείωση των πωλήσεων των θυγατρικών στη Σκωτία και την Αμερική. Αντιθέτως η άνοδος στον κλάδο της Συσκευασίας προήλθε κατά κύριο λόγο από την Ελληνική αγορά, λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων στους κλάδους τροφίμων και χρωμάτων.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2019 ανήλθε σε 327,8 εκ. Ευρώ έναντι 322,7 εκ. Ευρώ το 2018 (+1,6)

Τα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 63,5 εκ Ευρώ σε σχέση με 63,2 εκ. Ευρώ το 2018. Οριακή ήταν η μείωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 19,4% σε σχέση με 19,6% το 2018. Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μικτούς κέρδους της θυγατρικής του Ομίλου στη Σκωτία, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εργοστασίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση της νέας γραμμής needlepunch, καθώς και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προετοιμασία μετεγκατάστασης της νέας γραμμής στη Σκωτία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της σχετικής παραγωγής της θυγατρικής στην Αμερική.

Το ενοποιημένο EBITDA για τη χρήση του 2019 αυξήθηκε κατά 4,5%. (28,7 εκ ευρώ σε σχέση με 27,5 εκ. ευρώ το 2018). Επιπροσθέτως εντός της χρήσεως 2019 προέκυψαν έξοδα και έσοδα τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία διαμόρφωσαν ανάλογα το EBITDA. Ειδικότερα το “αναπροσαρμοσμένο” EBITDA για το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο «αναπροσαρμοσμένο» EBITDA του 2018 το οποίο ανήλθε σε 29 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Εσωτερική αναδιοργάνωση

Τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και έσοδα της χρήσεως για το 2019 αναλύονται ως ακολούθως: Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα Χρήσεως 2019 (ποσά σε χιλ ευρώ) € 1.679 Απομειώσεις και προβλέψεις αποζημιώσεων στην εταιρεία Thrace Linq. O Όμιλος αποφάσισε την διακοπή της δραστηριότητας της ως άνω εταιρείας εντός του 2020 και την κάλυψη της αγοράς των Γεωσυνθετικών υφασμάτων στις ΗΠΑ μέσω των θυγατρικών που βρίσκονται στην Ευρώπη και μέσω της Lumite Inc., κοινοπραξία του Ομίλου στην Αμερική. Για το λόγο αυτό η εταιρεία προέβη στις απαραίτητες απομειώσεις και προβλέψεις

€273 Εσωτερική αναδιοργάνωση Thrace Ipoma -οριστική παύση της εντάσεως εργασίας παραγωγικής διαδικασίας υφαντών μεγασάκων (FIBC) στη Βουλγαρία

€549 Προβλέψεις αποζημιώσεων του προσωπικού στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Don & Low Ltd. Μη Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Χρήσεως 2019 €640 Κέρδη από πώληση παγίων στη Don & Low Ltd στο πλαίσιο της εσωτερικής της αναδιοργάνωσης. Η Don & Low LTD μείωσε την παρουσία της στα Υφαντά Τεχνικά Υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα Μη Υφαντά Τεχνικά Υφάσματα. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψαν κέρδη από πώληση παγίων (αργαλειών) καθώς και δαπάνες από αποζημιώσεις προσωπικού.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8,3 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρω το 2018 και τα καθαρά κέρδη κατήλθαν στα 3,7 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2019 ανήλθε σε 146,3 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Δανεισμός σε 83,5 εκ. σε σχέση με 78,4 εκ. ευρώ στις 31.12.2018. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,57 σε σχέση με 0,55 στις 31.12.2018. 

Προοπτικές και προβλεπόμενη πορεία της χρήσεως 2020 

Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο ευρύτερο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επηρεάζεται και από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 συνιστούν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις και τους οποίους ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς. Ειδικά σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας και της δυνητικής ύφεσης που έχει ήδη επιφέρει στις τοπικές οικονομίες, δεν δύναται να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση αξιολογεί σε διαρκή βάση τα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, συνεπεία του συγκεκριμένου γεγονότος. 

Αναφορικά με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού δυνητικών κινδύνων, εφόσον προκύψουν στο μέλλον. 

Σχετικά με την πορεία του δεύτερου τριμήνου, μέχρι σήμερα ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι χαμηλότερες πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με κλάδους με περιορισμένη δραστηριότητα (π.χ. εστίαση, τουρισμός), αντισταθμίζονται από την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και τη συσκευασία τροφίμων, προϊόντα για τα οποία η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη και στο άμεσο μέλλον. 

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και της αναγκαίας ρευστότητας, σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας και η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δράσεων, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας. Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

 

 

Ευρωζώνη: Μείωση του ΑΕΠ κατά 3,8% το 1Q 2020…

 

Τη μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση που έχει ποτέ καταγραφεί γνώρισε το α' τρίμηνο του 2020 η Ευρώπη καθώς η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε ένα πρωτοφανές πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης υποχώρησε κατά 3,8% και της Ε.Ε. κατά 3,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.  Να σημειωθεί πως αυτές είναι οι μεγαλύτερες μειώσεις που έχουν καταγραφεί από την έναρξη συγκέντρωσης στοιχείων το 1995. 

 

 

 

Ο μηχανολόγος μηχανικός Άνθιμος Αμανατίδης νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΕΥΑΘ ΑΕ.

Τον Άνθιμο Αμανατίδη, μηχανολόγο μηχανικό, εξέλεξε νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση, μετά από πρόταση του βασικού μετόχου,της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Επίσης, νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ορίστηκαν σε αντικατάσταση οι: μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ, με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, Γεώργιος Σάτλας (μη εκτελεστικό μέλος), χημικός μηχανικός ΑΠΘ, με ειδίκευση στη χημική και περιβαλλοντική τεχνολογία, Μαρία Πεταλά (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), οικονομολόγος, με σπουδές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα, Σοφία Αμμανατίδου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και η πολιτικός μηχανικός, με ειδίκευση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και ελεύθερων χώρων, Αικατερίνη Τσικαλουδάκη (μη εκτελεστικό μέλος). Οι προαναφερόμενοι αναλαμβάνουν θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε αντικατάσταση των Γ. Παπαϊωάννου, Π. Γκόγκου, Ο. Λάτσιου-Χρυσάφη και Σ. Τανιμανίδου.

Επιπλέον, ορίστηκαν νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μαζί με το νυν μέλος Νικόλαο Κλείτου, τις κυρίες Σοφία Αμμανατίδου και Μαρία Πεταλά. Σε ανακοίνωσή της η ΕΥΑΘ ΑΕ σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα συγκροτηθεί σε σώμα την Τρίτη 5 Μαϊου.

Ο κ. Αμανατίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, που συνδυάζει τη διοικητική εμπειρία με τις εξειδικευμένες γνώσεις σε τεχνικά έργα, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση πόρων, στην περιβαλλοντική αποτίμηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στις υποδομές. Μεταξύ άλλων, ο κ. Αμανατίδης από το 2010 είναι στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., υπεύθυνος για την προκήρυξη διαγωνισμών έργων, αλλά και για την επίβλεψη της κατασκευής (Construction Μanagement) μεγάλων έργων υποδομής και Η/Μ εγκαταστάσεων.

 

Υποβάθμιση από την Moody’s της Mohegan (Ελληνικό)

Την εταιρεία-κολοσσό στα καζίνο των ΗΠΑ, Mohegan Tribal Gaming Authority (MTGA), που εμπλέκεται με το καζίνο στο Ελληνικό, υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, κάνοντας λόγο για αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

Η πιστοληπτική ικανότητα της MTGA υποβαθμίστηκε στο «Caa2» από το «B3» με αρνητικές προοπτικές (outlook).

Η MTGA, ιδιοκτήτρια των καζίνο Mohegan Sun σε Κονέκτικατ και Πενσυλβάνια, που εμπλέκεται και στο καζίνο στο Ελληνικό, έχει βρεθεί στη δίνη του κοροναϊού, καθώς και τα δύο καζίνο έχουν κλείσει, επιβαρύνοντας τη ροή εσόδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τη σημαντική πίεση στη κερδοφορία και τις ελεύθερες ταμειακές ροές που θα αυξήσει τη μόχλευση και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών.

Τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού μεταξύ των οποίων και συστάσεις για προσωρινό λουκέτο στα καζίνο πλήττουν την επισκεψιμότητα πιέζοντας σημαντικά τα κέρδη της επιχείρησης.

Στις 16 Μαρτίου και στις 17 Μαρτίου, η MTGA ανακοίνωσε την απόφασή της να αναστείλει προσωρινά τη δραστηριότητά της στη Βόρεια Αμερική συμμορφούμενη με τις οδηγίες κυβερνητικών φορέων. Τα καζίνο παραμένουν ακόμη κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Η Moody’s αναμένει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες στα καζίνο της MTGA θα ανακάμψουν, αλλά σταδιακά, μόλις ανοίξουν και πάλι, επειδή οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης θα αποτρέψουν τη μαζική προσέλευση, ενώ αρνητικό παράγοντα αποτελεί και η αύξηση της ανεργίας που θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Moody’s πιστεύει ότι το πρόβλημα ρευστότητας της επιχείρησης προέρχεται από το κλείσιμο των καζίνο και την αβέβαιη διάρκεια της κρίσης.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η αποτυχία της MTGA να πραγματοποιήσει προγραμματισμένη πληρωμή ύψους περίπου 19,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις 15 Απριλίου του 2020, αντικατοπτρίζει εν μέρει το «εξαιρετικά αβέβαιο λειτουργικό περιβάλλον της εταιρείας».

Από την πλευρά της η εταιρεία, ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί προληπτικό μέτρο προκειμένου να εξοικονομήσει ρευστότητα και να διασφαλίσει χρηματοπιστωτική ευελιξία δεδομένων των πρωτοφανών συνθηκών. Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι αναμένει ότι θα μπορέσει να καλύψει αυτά τα 19,7 εκατομμύρια δολάρια πριν από το τέλος της περιόδου χάριτος 30 ημερών, κάτι που σύμφωνα με τη Moody’s δεν θα επηρεάσει την αξιολόγησή της. Ωστόσο, σε αντίθετη περίπτωση θα πρόκειται για πιστωτικά αρνητικό γεγονός, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε περαιτέρω υποβάθμισή της.

Σημειώνεται ότι η MTGA στις 30 Μαρτίου είχε 187 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά βάσει των οικονομικών στοιχείων της.

 

29/04/20

 
 

 

Αλουμύλ: Πωλήσεις 241,5 εκατ. ευρώ το 2019

Αύξηση 0,3% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Αλουμύλ το 2019 και διαμορφώθηκε στα 241,5 εκατ. ευρώ έναντι 240,7 εκατ. το 2018. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 60,6%.  

Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 18,1%.  

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ το 2018 (αύξηση κατά 666,1%). Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μικρή μείωση 0,3% και διαμορφώθηκε στα 152,8 εκατ. ευρώ έναντι 153,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ το 2018, μειωμένα κατά 21,6%.  

Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, περιοριζόμενα κατά 0,1%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες τράπεζες.  

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αλουμύλ ΑΕ, Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε: «Το 2019 ήταν μια χρονιά εδραίωσης για την Αλουμύλ, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου να ανέρχονται στα 23 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60,6%. Η οικονομική επίδοση της Αλουμύλ, αποδεικνύει ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία». 

 

Ρευστότητα με προνομιακούς όρους στις ΜμΕ από την Τράπεζα Πειραιώς

Χρηματοδότηση χωρίς καταβολή τόκων για 2 χρόνια και προνομιακούς όρους για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, παρέχει από την Τρίτη 28 Απριλίου η Τράπεζα Πειραιώς, συμμετέχοντας στο νέο Υποπρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Η Τράπεζα αξιοποιεί άμεσα τις δυνατότητες του νέου Υποπρογράμματος της ΕΑΤ, «στηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης και να διατηρήσουν την απασχόληση, προϋποθέσεις αναγκαίες για την ομαλοποίηση των συνθηκών λειτουργίας της οικονομίας». 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του Υποπρογράμματος είναι η επιδότηση κατά 100% του επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα 2 πρώτα έτη. Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή δανείων με ανταγωνιστική προσωποποιημένη τιμολόγηση και μπορεί να αφορά δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ή για επένδυση με λόγο συνεπένδυσης 40% ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 60% Τράπεζα.. 

Η δράση “ Κεφάλαιο κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου”, αποτελεί ένα νέο Υποπρόγραμμα στο πλαίσιο του “ ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Επιχειρηματική Χρηματοδότηση”, το οποίο θα λειτουργήσει επιπρόσθετα των υφιστάμενων Υποπρογραμμάτων (υπ. 1: Δανείων Επενδυτικού σκοπού και υπ. 2: Κεφαλαίου Κίνησης) τα οποία συνεχίζουν να διατίθενται.

Σε αυτό το Υποπρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου, ασκούν δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στους πληγέντες ΚΑΔ, όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το ανώτατο ύψος του δανείου ανά επιχείρηση, ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και στα υφιστάμενα Υποπογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους χρηματοδότηση δεν θα υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση αυτή από την Τρίτη 28/4/20 στο https://www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς και διασφαλίζοντας έτσι άριστη συμβουλευτική, ταχύτητα και εξυπηρέτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr, τηλεφωνικά στο 182838 και από τα εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

 

28/04/20

 
 

Οι μαύρες προβλέψεις της Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία

Τουλάχιστον «μαύρες» μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τις εκτιμήσεις της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley, που προβλέπει ότι η επιστροφή του ελληνικού ΑΕΠ όπως και άλλων οικονομιών του Ευρωπαϊκού νότου δεν πρόκειται να καταγραφεί πριν το 2022.

Με αυτή την βάση, όπως εκτιμά, φέτος η ύφεση θα φτάσει το 13,3%, έναντι 10,8% της Ευρωζώνη, ενώ σε περίπτωση δεύτερου κύκλου ή επιδείνωσης της κατάστασης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 21,3%, ενώ για την Ευρωζώνη η ύφεση θα φτάσει και το 19,3%. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Morgan Stanley, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ υψηλού χρέους (180%), με την όλη κρίση του Covid-19 να μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του χρέους στο περίπου 205% έως τα τέλη του 2021.

Βέβαια όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Morgan Stanley, το προφίλ χρέους της Ελλάδας έχει δύο σημαντικούς παράγοντες, σε σχέση και με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.:

Το μεγαλύτερο μέρος του είναι δάνεια της ΕΕ, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια με πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, ενώ το κόστος χρέους της Ελλάδας ήταν περίπου 1,6% το 2019. Σύμφωνα με την εκτίμηση της M.S. το ελληνικό χρέος θα σταθεροποιηθεί με ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 1,5% ετησίως και με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 0,5%.

Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα προμηνύει μια αρνητική πορεία για την Ελλάδα είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα έμεινε από το 2017 σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα τα τελευταία πέντε χρόνια, η ονομαστική ανάπτυξη ήταν κατά μέσο όρο περίπου 1% ετησίως και 2% ετησίως τα τελευταία δύο.

Υποθέτοντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην πορεία ανάπτυξης προ Covid-19, η υψηλή επιβάρυνση του χρέους συνεπάγεται ότι η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να «τρέχει» σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα για να μειώσει το χρέος, παρόλο που ήδη πριν από την κρίση η πολιτική πίεση για να μειωθεί ο στόχος του 3,5% ήταν έντονη, υποδεικνύοντας το μέγεθος των μελλοντικών προκλήσεων για την οικονομία.

 

Έργο ΟΤΕ στην Φινλανδία για τον ECHA 

Τον Όμιλο ΟΤΕ επέλεξε μέσω ανοικτού διαγωνισμού, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), για την παροχή, διαχείριση και υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής (ΙΤ equipment for workplace), στα κεντρικά του γραφεία στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Το έργο διετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης για άλλα δύο χρόνια, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού γραφείου για όλους τους χρήστες του οργανισμού της Ε.Ε. για τα χημικά προϊόντα. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση IT εξοπλισμού γραφείου που υλοποιείται και παρέχεται εξ ολοκλήρου από τον Όμιλο ΟΤΕ ως υπηρεσία (as-a-service), διασφαλίζοντας για τον πελάτη αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, χωρίς έξοδα επένδυσης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένοι μηχανικοί από τον Όμιλο ΟΤΕ θα παρέχουν στα στελέχη του ECHA, τόσο με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ECHA όσο και εξ αποστάσεως από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στην Αθήνα, υπηρεσίες ΙΤ user support δεύτερου επιπέδου, καθώς και πρώτου επιπέδου συμπληρωματικά στις υπηρεσίες που παρέχει το ICT Helpdesk του ECHA

Κρι Κρι: Έφυγε από τη ζωή η Λίτα Τσινάβου

Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια της ΚΡΙ ΚΡΙ αλλά και όλη η σερραϊκή κοινωνία από την είδηση του θανάτου της Λίτας Τσινάβου που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Η εκλιπούσα ήταν δραστήριο στέλεχος της γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ και συγγενής του ιδιοκτήτη της εταιρίας Παναγιώτη Τσινάβου

 

27/04/20

 
 

Η ζημία στην παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να φτάσει τα  6τρις δολάρια

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, η πανδημία του κορωνοϊού θα βυθίσει σε βαθύτερη των αρχικών εκτιμήσεων ύφεση την παγκόσμια οικονομία, με συρρίκνωση 4% της οικονομικής δραστηριότητας και εξανεμίζοντας πάνω από 6 τρισ. δολάρια από το παγκόσμιο ΑΕΠ, όπως προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, η οικονομία έχει εισέλθει σε καθοδική φάση που χαρακτηρίζεται από άνευ προηγουμένου ταχύτητα και σφοδρότητα και με τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις χειρότερες επιδόσεις από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης», προειδοποιούν οι Τομ Όρλικ και Τζέιμι Ρας σε έκθεσή τους. «Συγκριτικά με τις προσδοκίες στις αρχές του έτους, το κόστος υπό όρους χαμένης παραγωγής υπερβαίνει τα έξι τρισ. δολάρια», επισημαίνουν.

Η ύφεση τέτοιου μεγέθους βασίζεται σε «αισιόδοξες υποθέσεις τόσο για τη διάρκεια της πανδημίας όσο και για την ταχύτητα ανάκαμψης» και αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες στις προσπάθειές τους να κρατήσουν όρθια την παγκόσμια οικονομία μπροστά στο σαρωτικό πέρασμα του Covid-19. 

Σύμφωνα με ένα τέτοιο σενάριο, το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα συρρικνωθεί 6,4%, ενώ η Ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση 1,8%. Η οικονομία της Ιαπωνίας θα συρρικνωθεί 4%, ενώ η Κίνα θα παραμείνει σε ανάπτυξη, αλλά με τους βραδύτερους ρυθμούς όλων των εποχών. 

«Οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι πολύ σημαντικοί», σημειώνουν οι Όρλικ και Ρας. Καθώς οι κυβερνήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης του lockdown, το ρίσκο ενός δεύτερου κύματος εξάπλωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη βαθύτερη ύφεση, με 5,6% συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Εάν τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής στήριξης αποδειχθούν ανεπαρκή, η ύφεση θα μπορούσε να φθάσει έως και το 7,2%.

Εν αντιθέσει όμως με την ασιατική κρίση του 1997 και την παγκόσμια ύφεση του 2009, το υφιστάμενο σοκ δεν προκαλείται από οικονομικές ανισορροπίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι χώρες που έχουν εφαρμόσει ικανοποιητικά μέτρα στήριξης ώστε να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα θα επανακάμψουν με ταχείς ρυθμούς, εκτιμούν οι οικονομολόγοι.

«Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να το παρακάνουν με τα μέτρα ενίσχυσης. ΣΤο τέλος όμως, το κόστος του να κάνουν πολύ λίγα θα ήταν μεγαλύτερο», σημειώνουν.

 

ΕΛΒΟ: Αναβλήθηκε για τις 18 Μαϊου η κατάθεση προσφορών για την εκποίησή της

Για τις 18 Μαΐου ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί τελικά η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στην εκποίηση της εταιρίας ΕΛΒΟ δίνοντας έτσι νέα παράταση στην διαδικασία

Η διαδικασία η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αφορά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που είναι σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης . 

Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο πλειοδοτικό διαγωνισμό ήταν για αύριο 28 Απριλίου .

Η παράταση της διαδικασίας αποφασίσθηκε καθώς εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας είναι αδύνατον στα ενδιαφερόμενα σχήματα ανάμεσα τους και επενδυτές από το εξωτερικό να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι ήδη ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει περισσότερα από έξι επενδυτικά σχήματα ανάμεσα τους : η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Γερμανική Krauss-Maffei WegmannGmbH & Co. KG , η Ισραηλινή Plasan, η Paramount Group αλλά και ελληνικά επενδυτικά σχήματα και ο ινδικός ομίλος Tata Group.

 

25/04/20

 
 

Χρ. Μεγάλου: Στηρίζουμε την προσπάθεια των νέων να εισέλθουν στην αγορά εργασίας

Με ψηφιακό τρόπο συμμετέχουν στο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης του 4ου κύκλου του Project Future, οι 244 επιτυχόντες στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Το πρόγραμμα βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησης και στην παρούσα συγκυρία πραγματοποιείται ψηφιακά, με ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες.

Ανοίγοντας το 3day training, o διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε ότι η δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει τους νέους της χώρας στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. «Προσαρμόσαμε το Project Future και το πραγματοποιούμε ψηφιακά για να δώσουμε στους συμμετέχοντες τα εφόδια που είναι χρήσιμα για την επαγγελματική τους εξέλιξη», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των πολιτών από τον κορονοϊό, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί όλες τις φάσεις του 4ου κύκλου του Project Future ψηφιακά, από το στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων ως και το στάδιο των εκπαιδεύσεων που ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Απριλίου. Στη διάρκεια του πρώτου τριημέρου, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ομιλίες από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και να λάβουν πολύτιμες συμβουλές για το ξεκίνημά τους στην αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του 3Day Training, οι νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι επελέγησαν  μεταξύ 3.300 που υπέβαλαν αίτηση, θα συμμετέχουν online στις εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε καίριους τομείς της αγοράς που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, όπως προέκυψαν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις αφορούν τους τομείς Data and Decision Science, Digital Marketing, .Net και Mobile Apps Development, στη Θεσσαλονίκη τους τομείς Data and Decision Science και .Net και για πρώτη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης το Supply Chain.
Το Project Future πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ πολύτιμη είναι και η συμβολή της Google, του Facebook και της Code.Hub, του BCA, του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς, της ΕΑΣΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Bασικός συνεργάτης του προγράμματος από τον 4ο κύκλο είναι και ο ΣΕΒ.

 

24/04/20

 
 

 

Μπρετόν: Η ΕΕ οδεύει προς ύφεση 5-10% το 2020

 

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για τη Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ οδεύει φέτος προς οικονομική συρρίκνωση 5-10% λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

 

«Επί του παρόντος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδεύουμε προς 5% με 10% (ύφεση), το οποίο σημαίνει ότι είναι περίπου 7,5%. Αλλά αυτό είναι σήμερα, και εάν τα πράγματα δεν βελτιωθούν και εάν έχουμε μια δεύτερη κορύφωση (της επιδημίας), τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν», δήλωσε ο Μπρετόν στον τηλεοπτικό σταθμό France 2.

 

 

ΔΕΗ: Αντιστροφή τάσης στο δ’ τρίμηνο του 2019

 

Αντιστροφή της πορείας της ΔΕΗ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ύστερα από την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν από την νέα διοίκηση της επιχείρησης καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους που ανακοινώθηκαν.

 

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση στο Δ' τρίμηνο του 2019 κααγράφηκαν κέρδη 26,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 131,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Επίσης, σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, EBITDA), σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρους του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους (333,6 εκατ.) δημιουργήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο (236,8 εκατ.) ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης

 

Ωστόσο η ΔΕΗ υπέστη πέρυσι μεγάλη λογιστική ζημιά ύψους 2,1 δισ. ευρώ μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, (οι οποίες είναι πλέον ζημιογόνες) με αποτέλεσμα οι ζημιές μετά από φόρους να διαμορφωθούν σε 1,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την πλευρά της διοίκησης, η ζημιά από την αποτίμηση των παγίων δεν είναι ταμειακή, παρά μόνο λογιστική ενώ τονίζεται ακόμη πως τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη υλοποίησης του πλάνου απολιγνιτοποίησης που έχει καταθέσει η ΔΕΗ μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί. Σημειώνεται ότι η αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων του Ομίλου γίνεται κάθε πέντε χρόνια από ανεξάρτητο οίκο και στο ποσό των 2,1 δισ. περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόβλεψη αποξήλωσης των εγκαταστάσεων των σταθμών παραγωγής και των ορυχείων καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των εδαφικών εκτάσεων των ορυχείων όταν οι εγκαταστάσεις παύσουν να είναι παραγωγικές. 

 

Αναφερόμενος στις προοπτικές του 2020 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης επισημαίνει ότι αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οριακής τιμής του συστήματος. «Παραμένουμε, προσθέτει, προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό́ της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό́ της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή́ και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού́ πάρκου που θα κατασκευαστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία συνεχίζεται».

 

Ενώ αναφερόμενος στα αποτελέσματα του 2019 ο κ. Στάσσης τονίζει: «Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019.

 

Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους 236,8 εκατ. ευρώ σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας».

 

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα:
 

- Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,93 δισ. ευρώ έναντι 4,74 δισ. ευρώ το 2018.
- Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,7%.
- Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μειώθηκε σε 75,8% από 81,8% το 2018.
- Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 30% λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών για το διοξείδιο του άνθρακα.
- Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 646 εκατ. ευρώ έναντι 746 εκατ. ευρώ το 2018.
- Στην κερδοφορία πέρασε ο ΔΕΔΔΗΕ με θετικά αποτελέσματα 70 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,9 εκατ. ευρώ το 2018.

 

 

Πλαστικά Θράκης: Γραμμή παραγωγής για μάσκες προστασίας

 

Σε έκτακτη επένδυση ύψους 200 χιλ. ευρώ προέβη ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης προκειμένου να προσθέσει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή χειρουργικών μασκών Τύπου Ι, Tύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙR, με γνώμονα τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων παραγωγικών του εγκαταστάσεων και υποδομών, όσο και της υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα αυτό.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της απόφασης αυτής ήταν αφενός μεν η αξιοποίηση μιας επωφελούς επιχειρηματικής κίνησης αφετέρου η σημαντική κοινωνική προσφορά. Η νέα γραμμή παραγωγής έχει ήδη εγκατασταθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και η παραγωγική της δυναμικότητα  αναμένεται να φθάσει περίπου τις 100 χιλιάδες μάσκες ανά ημέρα.

 

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δραστηριοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια στην παραγωγή μη υφαντών υφασμάτων από πολυπροπυλένιο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από τους παραγωγούς χειρουργικών μασκών και ιατρικών ειδών προστασίας. Η εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των θυγατρικών του Ομίλου στην Ξάνθη και στο Forfar της Σκωτίας. 

 

«Είναι αυτονόητο ότι στην περίοδο της πανδημίας την οποία διανύουμε τα ως άνω προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έχει αποφασίσει η κάθε μια από τις θυγατρικές αυτές να δώσει προτεραιότητα στην προμήθεια των εν λόγω προϊόντων στους τοπικούς παραγωγούς χειρουργικών μασκών και ιατρικών ειδών προστασίας, στην ελληνική αγορά και σε αυτή της Μεγάλης Βρετανίας αντίστοιχα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

 

23/04/20

 
 

 

ΥΠΕΝ: Το Master Plan για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας

 

Η αρχιτεκτονική του Master Plan που θα χρηματοδοτηθεί με τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του νέου ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-27 και η δομή ενός Μεταβατικού Προγράμματος (2020-2021) για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας συμφωνήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.Είχε προηγηθεί σειρά συναντήσεων του Συντονιστή με φορείς και επενδυτές, καθώς και προετοιμασία πρωτοβουλιών.

 

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, ο οποίος παρουσίασε τις αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής της 18ης Μαρτίου. Συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Συντονιστής, κ. Κωστής Μουσουρούληςκαι τα μέλη της Συντονιστικής: η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Γιώργος Στάσσης και ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης.

 

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μουσουρούλης παρουσίασε αναλυτικά την αρχιτεκτονική του Master Plan της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, καθώς και τους στόχους και τους άξονες του Σχεδίου, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. Συμφωνήθηκε από όλους ότι θα υπάρχει ενιαίο πλάνο που θα αξιοποιήσει τις προτάσεις όλων των φορέων και ειδικότερα των δυο Περιφερειών και της ΔΕΗ που ετοιμάζουν συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους δήμους.

Το Master Plan θα κατατάξει τις κλιμακούμενες με το χρόνο αυτές δράσεις σε: α) βραχυπρόθεσμες, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών β) μεσοπρόθεσμες, για την οικονομική αναδιάρθρωση, μέσω προσέλκυσης επενδύσεων, και γ) μεσο-μακροπρόθεσμες, για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, με σκοπό την αξιοποίηση των ειδικοτήτων από τον υπεργολαβικό μηχανισμό της ΔΕΗ και την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των λιγνιτικών πεδίων. Όπως ανέφερε ο κ. Μουσουρούλης, το Master Plan θα στηριχθεί στα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των λιγνιτικών περιοχών και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: οικονομικές – επενδυτικές δράσεις – ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η βιομηχανία, η αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην αποκατάσταση των ανοικτών ορυχείων και τις επενδύσεις ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές από τη ΔΕΗ ώστε να δημιουργηθούν άμεσα θέσεις εργασίας, με την επιστροφή των λιγνιτικών πεδίων στη φύση και την ανθρώπινη χρήση. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, με την έννοια τόσο την περιβαλλοντική, όσο και την αναπτυξιακή.

Όσον αφορά στο Μεταβατικό Πρόγραμμα, σε εφαρμογή απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής, σχεδιάζεται να συμπεριλάβει έργα προτεραιότητας με υψηλό βαθμό ωρίμανσης, καθώς και έργα που θα προκύψουν κατά τη διαβούλευση του Master Plan. Επιδιώκεται οι δράσεις να είναι εμπροσθοβαρείς και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τους ήδη υφιστάμενους πόρους των Περιφερειών, μαζί με το Λιγνιτικό Τέλος της ΔΕΗ και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε με τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου κ.κ. Κασαπίδη και Νίκα να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες προτάσεις για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Μεταβατικού Προγράμματος, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά την προσεχή του αναθεώρηση.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Η Δυτική Μακεδονίαθρήνησε θύματα από τον κορωνοϊό. Το ίδιο και περιοχές κοντά στη Μεγαλόπολη. Μαζί με την απολιγνιτοποίηση που θα προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση θα μεριμνήσει αυτές οι Περιφέρειες να αξιοποιήσουν και τους πόρους και πρωτοβουλίεςπου λαμβάνει η κυβέρνηση στα πλαίσια της εξόδου από αυτή την κρίση. Ο κ. Μουσουρούληςέκανεεξαιρετικήπροετοιμασία, με μεθοδικότητα και συνεργασία με όλους τους φορείς, ώστε η κυβέρνηση να μείνει πιστή στις υποσχέσεις της στην τοπική κοινωνία».

Ο κ. Μουσουρούλης υπογράμμισε: «Σήμερα συζητήσαμε για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που θα οδηγήσει την Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο στη μεταλιγνιτική εποχή. Μια μετάβαση τέτοιας κλίμακας, εκτός από σοβαρή τεχνοκρατική προετοιμασία που έχει ξεκινήσει, απαιτεί θάρρος, αποφασιστικότητα, εμπιστοσύνη και αλήθεια από όλους τους εμπλεκομένους, προκειμένου να σταθούμε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και να χρησιμοποιήσουμε σωστά κάθε διαθέσιμο ευρώ, για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη προοπτική στους πολίτες».

 

 

Στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας μπαίνει η ΘΕΣγάλα

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του, ο ΘΕΣγάλα επεκτείνει τη δραστηριότητα διανομής των προϊόντων του στη γνωστή αλυσίδα supermarkets Γαλαξίας ήδη από τα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα η συνεργασία αφορά αρχικά τη διάθεση των προϊόντων ΘΕΣγάλα σε επιλεγμένα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας στους νομούς Αττικής, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

 

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αλυσίδα supermarkets Γαλαξίας δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1971 και απαριθμεί 161 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 4.800 υπαλλήλους.

 

Η συνεργασία με την αλυσίδα supermarkets Γαλαξίας αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τη ριζική αναδιάρθρωση που επιθυμεί να υλοποιήσει ο Θεσσαλικός Συνεταιρισμός, ενώ διευκολύνει τους καταναλωτές να αγοράσουν το ποιοτικό συνεταιριστικό γάλα διευρύνοντας ή υποκαθιστώντας, όπου χρειάζεται, τα σημεία πώλησης των αυτόματων πωλητών γάλακτος της εταιρείας.

 

Με γνώμονα τη νέα στρατηγική του και πιο συγκεκριμένα την ενίσχυση των καναλιών διανομής του, ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα μεριμνά ώστε να φέρει τους παραγωγούς του ένα βήμα πιο κοντά στον καταναλωτή, αγοράζοντας τα αγαπημένα Θεσσαλικά προϊόντα από τα ράφια των supermarkets.

 

Τα προϊόντα που ήδη διατίθενται προς πώληση μέσω των καταστημάτων Γαλαξίας είναι το γάλα, το γιαούρτι καθώς και άλλα γαλακτοκομικά εμπορεύματα του Συνεταιρισμού.

 

22/04/20

 
 

ElvalHalcor: Mέσα Μαΐου η έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης στα Οινόφυτα

Η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες μεταβολές στη ζήτηση λόγω κορωνοϊού , αλλά διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης . Αυτό τόνισαν τα στελέχη της στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, η πτωτική πορεία των ποσοτήτων σε πληττόμενες από την πανδημία χώρες λόγω επιβολής μερικών ή ολικών περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) ανακόπηκε μερικώς από αύξηση των πωλήσεων σε άλλες χώρες, ή και κλάδους όπως της συσκευασίας τροφίμων και των φαρμάκων όπου παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης, ενώ στους περισσότερους τομείς η υποκείμενη ζήτηση παραμένει προς το παρόν ικανοποιητική.

Η πανδημία, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, και η αδυναμία ξένων τεχνικών να ταξιδέψουν στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα και τη μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, όπως την έναρξη της λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου, η οποία πλέον αναμένεται να γίνει στα μέσα Μαΐου.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίστηκε ότι ο όμιλος και η εταιρεία διαθέτουν επάρκεια για την χρηματοδότηση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη συμμετοχή της ElvalHalcor στην έρευνα για αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Η.Π.Α.. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, και λαμβάνοντας υπόψη της εμπορικές της πρακτικές, αναμένει το αποτέλεσμα να είναι θετικό.

 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερπλεόνασμα 4,4% το 2019

 

Πρωτογενές πλεόνασμα 8,250 δισ. ευρώ ή 4,4% του ΑΕΠ εμφάνισε το 2019 το ισοζύγιο της κυβέρνησης, υπερβαίνοντας για μία ακόμη χρονιά το στόχο του 3,5%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ -που αναμένεται να επικυρωθούν από τη Eurostat-  το πλεόνασμα του 2019 είναι αυξημένο κατά 337 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πλεόνασμα, ύψους 7,913 δισ. ευρώ(ή ποσοστό 4,3% του ΑΕΠ) στα τέλη του 2018. Η κυβέρνηση κατάφερε διεύρυνση του πλεονάσματος, παρά το γεγονός ότι πέρυσι είχε προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις.

 

Το ακακάριστο, ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης ανερχόταν στα  331,1 δισ. ευρώ στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς ή στο 176,6% του ΑΕΠ, μειωμένο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανερχόταν το 2018 στα 334,7 δισ. ευρώ ή ποσοστό 181,2% του ΑΕΠ.

 

Πράσινο φως για την εξαγορά της Κρέτα Φαρμ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά από την ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) των εταιριών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ

Αναλυτικά η επιτροπή σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει: 

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 21 Απριλίου 2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιριών «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)» μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «IMPALA HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει. 
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της από 25.02.2020 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγάρικης Δημοκρατίας «ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)» μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «IMPALA HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε α) τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού της αποκτώμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» β) συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της αποκτώμενης ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», μέσω απόκτησης από την αποκτώμενη της συμμετοχής της στην ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

 
 

Σταθερό το ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ενδιαφέρον των γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα παραμένει σταθερό και ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση του Covid-19, μεταφέρει ο Chief Executive of Foreign Trade & Member of the Executive Board της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK), Δρ. Φόλκερ Τρέιερ (Volker Treier), προς το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, σε επικοινωνία που είχε με τον γενικό διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιο Κελέμη, ο Δρ. Τρέιερ τόνισε ότι «το γενικότερο ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την ελληνική αγορά δεν θα επηρεαστεί από τον Covid-19. Η Ένωση Διμερών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνέχισης των σημαντικά βελτιωμένων ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα των επενδύσεων, και μετά την πανδημική κρίση. Η Ελλάδα προσφέρει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για γερμανικές επιχειρήσεις», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Διοίκησης του DIHK, για να προσθέσει ότι «το DIHK συνεργάζεται στενά με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο από την πρώτη ημέρα εφαρμογής των απαγορευτικών μέτρων κατά του Covid-19, με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζει η ελληνογερμανική επιχειρηματική κοινότητα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα στήριξης γενικότερα των γερμανικών επιχειρήσεων, ώστε να παραμείνουν ισχυρές καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα, τους ομίλους γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, όπως και τις ελληνικές εταιρείες με παρουσία ή εξαγωγική δράση στη Γερμανία, ο Δρ. Τρέιερ επισήμανε ότι «το DIHK διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας, για τη μεταφορά μηνυμάτων, πληροφοριών και στοιχείων, που θα βοηθήσουν το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο έργο του. Οι φορείς εκπροσώπησης της αγοράς έχουν χρέος στη δύσκολη αυτή συγκυρία να αναλάβουν - συντονισμένα - πρωτοβουλίες, που θα καταστήσουν ευκολότερη την πορεία εξόδου των επιχειρήσεων από την κρίση», συμπλήρωσε ο Δρ. Τρέιερ.

Αναφερόμενος, τέλος, στο διάστημα, που θα ακολουθήσει μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων στις δύο χώρες, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης του DIHK υπογράμμισε ότι «στόχος του DIHK είναι να εντείνει το μέτωπο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη του την πρόθεση των γερμανικών εταιρειών να κρατήσουν τις θέσεις τους στην Ελλάδα», για να προσθέσει ολοκληρώνοντας το μήνυμά του ότι, αφενός το γενικότερο ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα παραμένει, αφετέρου η Ένωση Διμερών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας θα στηρίξει και μετά την κρίση του Covid-19 την περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών όπως και των επενδυτικών σχέσεων των δύο χώρων.

 

21/04/20

 
 

Επενδυτική συμφωνία της Skroutz με την CVC Capital Partners

Σε συμφωνία με την CVC Capital Partners, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, προχώρησε η Skroutz ΑΕ. Βάσει της συμφωνίας η CVC Capital Partners αποκτά μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Skroutz.

Όπως ανακοινώθηκε, η νέα αυτή συνεργασία με την CVC Capital Partners - αποτέλεσμα συζητήσεων που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2019 - διευρύνει τις δυνατότητες της εταιρίας για περαιτέρω ανάπτυξη και καινοτομία στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δυναμική της ομάδας της Skroutz για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Skroutz αναφερόμενος στη συμφωνία, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κλείνοντας τα 15 χρόνια από τη δημιουργία του Skroutz, κάνουμε ένα νέο βήμα στην ιστορία της εταιρίας. Η συμφωνία μας με την CVC Capital Partners είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής πορείας ετών και συνεχούς προσπάθειας για εξέλιξη. Έρχεται δε σε μια σημαντική στιγμή για την εταιρία, προκειμένου να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο, βελτιστοποιώντας την αγοραστική εμπειρία των χρηστών, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα».

Η συναλλαγή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η Skroutz, η οποία απασχολεί 300 εργαζόμενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαχειρίζεται τη δημοφιλή πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιμών www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατομμύρια προϊόντα σε πάνω από 4.500 ηλεκτρονικά καταστήματα. Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως η κορυφαία ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε μηνιαία βάση 8,5 εκατομμύρια μοναδικές επισκέψεις.

Η CVC Capital Partners είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) στον κόσμο. Από την ίδρυση της το 1981 έως και σήμερα έχει επενδύσει κεφάλαια άνω των 134 δισ. δολαρίων παγκοσμίως υλοποιώντας περισσότερες από 300 επενδύσεις, ενώ σήμερα διαχειρίζεται assets αξίας άνω των 82 δισ. δολαρίων. Διατηρεί γραφεία σε 23 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

 

Ο ΟΠΑΠ αυξάνει στο 85% τη συμμετοχή του στη Stoiximan

Σε νέα, σημαντική αύξηση του ποσοστού του στον Όμιλο Stoiximan προχωρά ο ΟΠΑΠ, έπειτα από την θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ΟΠΑΠ θα αυξήσει το ποσοστό του στον Όμιλο Stoiximan κατά 15,48%, το οποίο συνδυαστικά με την προηγούμενη επένδυσή του, ανεβάζει τη συνολική συμμετοχή του στο 84,49%, ισχυροποιώντας με τον τρόπο αυτό τη θέση του στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των online τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, έπειτα από την έγκριση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάση της οποίας ο ΟΠΑΠ (μέσω της OPAPINV) πηρε το "πράσινο φως" να προχωρήσει στην ήδη συμφωνηθείσα (από τον περασμένο Σεπτέμβριο) εξαγορά απευθείας μεριδίου 51% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες του Ομίλου Stoiximan που διεξάγονται αυτήν την περίοδο από την GML Interactive Ltd, συμφωνήθηκε να αποκτηθεί επιπλέον ποσοστό που θα ανεβάσει τη συνολική συμμετοχή του ΟΠΑΠ στο επίπεδο του 84,49%. 

Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων, ο αποκλειστικός έλεγχος του Ομίλου Stoiximan θα αποκτηθεί από τον ΟΠΑΠ, μέσω της OPAPINV.  Όπως γίνεται γνωστό, η Stoiximan θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την ίδια επωνυμία "(Stoiximan") μέσω ξεχωριστής νομικής οντότητας, ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ θα διατηρηθεί το υφιστάμενο management. Ο ΟΠΑΠ, μέσω της OPAPINV, θα ορίσει τους εκπροσώπους της στο ΔΣ της νομικής οντότητας που θα διεξάγει τις δραστηριότητες της Stoiximan και, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC, θα έχει τον έλεγχο του Συμβουλίου.

Συγχρόνως, ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει την υπάρχουσα συμμετοχή του, ύψους 36,75%, στην TCB, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού και άλλων τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου (σήμερα έχει παρουσία σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία), υπό την επωνυμία "Betano", μέσω των θυγατρικών της.

Με βάση την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, το συνολικό καθαρό τίμημα για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται στο ποσό των 163,4 εκατ. ευρώ, επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης κριτηρίων οικονομικών επιδόσεων που τίθενται για την Stoiximan, οι πωλητές θα δικαιούνται επιπλέον πληρωμής ποσοστού επί των μελλοντικών κερδών (earnout), που θα υπολογίζονται ως πολλαπλάσιο της διαφοράς των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τα έτη 2020 και 2021.

Το 2019, ο Όμιλος Stoiximan, υπό την μητρική εταιρεία TCB, σημείωσε έσοδα 245,2 εκ. ευρώ και κέρδη προ τόκων και φόρων ύψους 36,4 εκ. ευρώ. Οι δραστηριότητες της SMGC κατέγραψαν έσοδα 196,7 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Ο Όμιλος Stoiximan προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία Stoiximan, καθώς και στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό την επωνυμία Betano, αυτή την περίοδο.

Οι δηλώσεις Ζίγκλερ, Κόουπ, Δασκαλάκη 

Ο Καμίλ Ζίγκλερ, Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: "Η ελληνική διαδικτυακή αγορά εξελίσσεται και εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα εποχή, στην οποία προβλέπεται η πλήρως ρυθμιζόμενη και εποπτευόμενη λειτουργία της, έπειτα από την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας πριν από λίγους μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επένδυσή μας στον Όμιλο Stoiximan – μαζί με την ανάπτυξη των δικών μας διαδικτυακών δραστηριοτήτων – αποτελεί σημαντική κίνηση για τον ΟΠΑΠ, καθώς διασφαλίζει ότι είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η αναπτυσσόμενη διαδικτυακή αγορά. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, που έχει ως στόχο τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, την ίδια την εταιρεία, τους πράκτορες και τους συνεργάτες μας, καθώς και τους ανθρώπους μας".

Ο Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: "Η ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας του ΟΠΑΠ ήταν από την αρχή κύριο στοιχείο του Οράματος 2020. Τα τελευταία δύο χρόνια, εφαρμόζουμε σταθερά τη στρατηγική μας – την ανάπτυξη των δικών μας διαδικτυακών δραστηριοτήτων και την παράλληλη επένδυση στον κορυφαίο ελληνικό διαδικτυακό πάροχο, τον Όμιλο Stoiximan. Αυτό το διάστημα, και οι δύο δραστηριότητες αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, παρότι ξεκίνησαν από πολύ διαφορετικές βάσεις. Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα, ότι μπορούμε όχι μόνο να ολοκληρώσουμε την επένδυση, που ήδη είχαμε ανακοινώσει, αλλά και ότι ήρθαμε σε συμφωνία με τη Stoiximan να αυξήσουμε περαιτέρω τη συμμετοχή του ΟΠΑΠ στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητές τους. Υπό την ηγεσία του συνιδρυτή της εταιρείας Γιώργου Δασκαλάκη, η ομάδα της Stoiximan συνεχίζει να επιτυγχάνει εντυπωσιακή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Για αυτό και είμαι πεπεισμένος, ότι αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει ότι έχουν τεθεί γερά θεμέλια, τα οποία θα συμβάλλουν ώστε οι διαδικτυακές δραστηριότητες να αποτελέσουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κερδοφορίας του ΟΠΑΠ στο μέλλον".        

 

Μετά την Folli Follie στο στόχαστρο της QCM και η Akazoo

Η Akazoo S.A, είναι εταιρεία streaming μουσικής, με φορολογική έδρα το Λουξεμβούργο και είναι εισηγμένη στον αμερικάνικο Nasdaq από τον Σεπτέμβριο του 2019 - με αντίστροφη συγχώνευση. Και ελληνικών συμφερόντων. Η Akazoo S.A βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας του fund QCM και του Γκάμπριελ Γκρέγκο. Είναι ο ίδιος διαχειριστής κεφαλαίων που αποκάλυψε πριν από δύο χρόνια το σκάνδαλο της Folli Follie. Σε σχετική έκθεση του αναφέρει πως η Akazoo S.A. υποστηρίζει ότι είναι μια επιτυχημένη πολυεθνική εταιρεία streaming μουσικής, με έσοδα, κέρδη και χρήστες τα οποία είναι ανταγωνιστικά με τους κολοσσούς της βιομηχανίας όπως η Pandora ή η Tidal.

Με βάση όμως τα στοιχεία που συγκέντρωσε, η Akazoo μπορεί να είναι απλώς μια μικρή, ζημιογόνος εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αμελητέα βάση χρηστών και πωλήσεις. Η ελληνική εταιρεία απασχολεί μόλις 26 υπαλλήλους, με σημαντικό μέρος αυτών να έχει εργαστεί πρόσφατα σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν αποδειχθεί απάτες (Globo Plc1) ή είναι ύποπτες για απάτη (Velti). Η ΑKazoo εισήχθη στο Nasdaq μέσω μιας αντίστροφης συγχώνευσης τον Σεπτέμβριο του 2019 και στο παρελθόν ήταν μέρος της ελληνικής εταιρείας InternetQ η οποία ήταν εισηγμένη στην αγορά AIM του Λονδίνου μέχρι τις αρχές του 2016. Τότε τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης μετά τους ισχυρισμούς από το βρετανικό σάιτ Shareprophets, για απάτη. Μετά από κάποια χρόνια η IntenetQ έκανε απόσχιση (spin-off) την Akazoo και ξεκίνησε διαπραγμάτευση στις ΗΠΑ μέσω μιας αντίστροφης συγχώνευσης με εταιρεία-κέλυφος μετρητών (cash sell). Η κορυφαία υπηρεσία της Akazoo, η Akazoo Music, είναι μια εφαρμογή streaming μουσικής παρόμοια με το Spotify ή το Deezer και επιτρέπει στους χρήστες να ακούν απεριόριστη μουσική με μηνιαία συνδρομή μέσω του κινητού ή του διαδικτύου και ισχυρίζεται ότι έχει 44 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, από τους οποίους οι 5,5 εκατομμύρια είναι συνδρομητές, έσοδα 140 εκατ. δολ. τα οποία αυξάνονται με ρυθμό περίπου 23,2% ετησίως και δραστηριοποιείται σε 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε αναδυόμενες αγορές.

Το 80% των εσόδων της προέρχεται απευθείας από τους καταναλωτές, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από συνεργασίες με φορείς τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και άλλους.

Όπως υποστηρίζει η QCM τα οικονομικά στοιχεία της Akazoo φέρεται να μην είναι πραγματικά. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ κερδών και ταμειακών ροών, μεγάλες επενδύσεις σε πνευματική ιδιοκτησία (IP) και ένα τεράστιο επίπεδο εισπρακτέων λογαριασμών, κάτι που θυμίζει αυτή των Folli Follie και Globo. Παράλληλα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια τουλάχιστον δεν έχει πληρώσει κανέναν φόρο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται πως έχει 21,7 εκατομμύρια δολάρια λογιστικό κέρδος. Στην έρευνά του το QCM διαπίστωσε ότι η Akazoo ισχυρίζεται ότι για την εφαρμογή της έχει πάνω από 500 χρήστες ανά αξιολόγηση, ενώ οι ανταγωνιστές της έχουν κατά μέσο όρο περίπου 31 χρήστες ανά μία αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Akazoo, ο αριθμός των υπαλλήλων της μειώθηκε κατά 17% ετησίως από 45 σε 26 το 2016-2018 και τα έσοδα της  ύψους 145 εκατ. δολ. συνεπάγονται πως οι πωλήσεις ανά εργαζόμενο φτάνουν τα 5,5 εκατ. δολάρια, μία αναλογία οκτώ φορές υψηλότερη από αυτές των Facebook και Apple. Η QCM παρατηρεί ακόμη επίσης ότι η Akazoo έχει κλείσει τα περισσότερα τα γραφεία της εκτός Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών της γραφείων στο Λονδίνο, καθώς και αυτά του Λουξεμβούργου. 

Στην Ελλάδα τα γραφεία της βρίσκονται εντός της InternetQ στο Νέο Ψυχικό (Λεωφόρος Κηφισίας 340), ενώ δεν αναγράφεται πουθενά η επιγραφή της Akazoo. Σε ότι αφορά την ελεγκτική εταιρεία της Akazoo, από το 2015 είναι η Crowe LLP, και αν και δεν ανήκει στις Big 4, έχει καλή φήμη, έστω και αν πρόσφατα δέχθηκε πρόστιμο από την αμερικάνικη επιτροπή κεφαλαιαγοράς ύψους 1,5 εκατ. δολ. για έλεγχο που είχε σε εταιρεία η οποία χρεοκόπησε. Και το QCM ότι η Akazoo μπορεί να είναι τελικά μία πολύ μικρότερη εταιρεία από ό, τι ισχυρίζεται, με μια μικρή και συρρικνωμένη βάση εσόδων με ετήσιες απώλειες περίπου 4 εκατ. δολ. Η οικονομική ανάλυση, το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, η μείωση του προσωπικού και των γραφείων, όλα δείχνουν μια μικρή και ταχέως συρρικνούμενη εταιρεία, με τα ισχυριζόμενα έσοδα και το ρυθμό ανάπτυξης που ισχυρίζεται η Akazoo να μην ταιριάζουν στην εικόνα.

 

16/04/20

 
 

 

JP Morgan Cazenove: Μειώνει έως και 57% τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

 

Σε μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, προχώρησε σήμερα η JP Morgan Cazenove. O COVID-19 έχει διαταράξει σημαντικά τις προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες σημειώνει η αμερικάνικη τράπεζα σε νέα έκθεσή της.

 

Συγκεκριμένα στην σημερινή της ανάλυση η JP Morgan Cazenove μειώνει στα 1,1 ευρώ την τιμή στόχο της Alpha Βank, στα 0,7 ευρώ της Eurobank, στα 1,9 ευρώ της Εθνικής και στα 1,8 ευρώ της Πειραιώς.

 

Να σημειωθεί ότι η μείωση κυμαίνεται στο 51%-57% για τις τρεις τράπεζες, ενώ για τη Eurobank η μείωση είναι της τάξεως του 30%, για την οποία αναβαθμίζει τη σύσταση σε overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς.

 

Η σύσταση για την Alpha Bank και την Εθνική είναι επίσης overweight, ενώ για την Πειραιώς υποβαθμίζεται σε neutral, ήτοι αυτή της ουδετερότητας.

 

Deal ΣΙΔΜΑ - Μπήτρου και τραπεζών με νέους όρους

Υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Μπήτρος «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», της “ΣΙΔΜΑ Α.Ε.”, (αμφότερες πιστούχοι), των τραπεζών (Εθνική, Alpha Bank,  Eurobank, Πειραιώς και Αττικής), καθώς και των εταιρειών ειδικού σκοπού Piraeus SNF DAC, εκπροσωπούμενης από την Intrum και Cairo NO.3, εκπροσωπούμενης από την Eurobank.

Mε το συμφωνητικό τροποποίησης του MoU, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού διά της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., αντί της αρχικά συμφωνηθείσας απόσχισης κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τη ΣΙΔΜΑ.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των πιστούχων, καθώς και ο εταιρικός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους που περιέχονται στην από 1504/2020 τελική Πρόταση Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, που υπεβλήθη από τους πιστωτές.

Επιπλέον, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίοδος Αναστολής Δικαιωμάτων (Standstill), βάσει της οποίας αναστέλλονται δικαιώματα των τραπεζών που εκπηγάζουν από τις ισχύουσες Συμβάσεις Πιστώσεως μεταξύ των Τραπεζών και των Πιστούχων, όπως η είσπραξη τόκων και δόσεων κεφαλαίου, το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων κ.λπ., μετατέθηκε έως την 30.6.2020 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί.

Τέλος, η διάρκεια ισχύος του MoU παρατάθηκε μέχρι την 30.6.2020 ή μέχρι την ημερομηνία αναχρηματοδότησης των πιστούχων, όποια εκ των δύο ημερομηνιών προηγηθεί.

 

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Παράταση απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές της Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας και Αυστρίας παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων.

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές της Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας και Αυστρίας, να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τις οποίες η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου εκτέλεσης της συναλλαγής.

 

Η ισχύς της εν λόγω παράτασης αρχίζει από την 25.04.2020 μέχρι την 18.05.2020

 

Η απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών, που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως καλύπτονται από αγορές μετοχών. Η απαγόρευση αφορά επίσης όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αρνητικής καθαρής θέσης με βάση τα άρθρα 5 και 6 και το Παράρτημα Ι, τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την ανωτέρω απόφαση, αφού διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19 στις αγορές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς, εξακολουθούν να υφίστανται και δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς, δυσανάλογη προς τα οφέλη του μέτρου αυτού. Η απαγόρευση συνιστά προληπτικό μέτρο, το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να εποπτεύει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά.

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα ότι με το άρθρο 20 παρ. 3 του Κανονισμού, η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

 

στις παραπάνω μετοχές

στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών

στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών

στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

 

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

 

Επίσης, από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται η δημιουργία ή η αύξηση καθαρής αρνητικής θέσης μέσω παραγώγων προϊόντων επί δεικτών, με την προϋπόθεση ότι στη σύνθεση του δείκτη δεν περιλαμβάνονται μετοχές που ορίζονται στην απόφαση, σε ποσοστό άνω του 50% της στάθμισης του δείκτη. Επισημαίνεται ότι το μέτρο μπορεί να αρθεί και πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, εάν αλλάξουν οι περιστάσεις που δικαιολόγησαν την επιβολή του.

 

15/04/20

 

Tεχνική Ολυμπιακή: Deal με Ιβάν Σαββίδη για Porto Carras 

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και αναμένεται άμεσα η σύναψη συναλλαγής για το Porto Carras, σύμφωνα με την Tεχνική Ολυμπιακή, που τοποθετεί το τίμημα στην κατ’αρχήν συμφωνία σε 205 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της “T.O. International Holding Ltd” και αφετέρου της “BELTERRA INVESTMENTS Ltd” (συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη) ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής.

Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των παραπάνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εισηγμένη εταιρεία πρόσωπα. 

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: 

Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η Belterra Investments Ltd για την απόκτηση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην εισηγμένη και τη θυγατρική αυτής “T.O. International Holding Ltd” για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis). 

Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώνεται κατά 53.994.360 ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η εισηγμένη. Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της Τεχνικής Ολυμπιακής.

 

14/04/20

 

 

Τιτάν: Θωρακισμένος ο όμιλος από τις συνέπειες του Κορωνοϊού

 

«Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, με τους όγκους πωλήσεων να κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εξάπλωση της κρίσης του κορωνοϊού αναπόφευκτα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τη δική μας δραστηριότητα», αναφέρει η διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν σε μια πρώτη αξιολόγηση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης . 

 

 Οπως επισημαίνει: «Oι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα αναμένεται να πληγούν λιγότερο από την κρίση (ο οίκος Moody’s τους χαρακτηρίζει ως κλάδους «χαμηλού κινδύνου»), αλλά θα υπάρξουν βεβαίως και σε αυτούς τους κλάδους συνέπειες από την πτώση των πωλήσεων, ειδικότερα και πιο έντονα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους».

 

Προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες στη ρευστότητα και στην κερδοφορία του, ο Όμιλος προέβη σε μια αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων, προσομοιώνοντας ένα τεστ αντοχής (stress test) που προβλέπει μειωμένες πωλήσεις για το υπόλοιπο έτος, μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, σταθερά κεφάλαια κίνησης, σημαντική μείωση των επενδυτικών δαπανών και ήπια πτώση τιμών. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν προβλέπει εξοικονόμηση από περιστολές δαπανών, αν και ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των ταμειακών ροών. Σύμφωνα με το ίδιο πάντα σενάριο, η ρευστότητα του Ομίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

 

«Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευέλικτες λύσεις, κι έχουμε ενισχύσει τη ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης», τονίζουν τα στελέχη της Τιτάν.

 

 

ΟΛΠ: Έργα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη ΝΕΖ Περάματος

 

«Η Ναυπηγοεπισκευή Ζώνη Περάματος αποτελεί τομέα προτεραιότητας για τη διοίκηση» αναφέρει η ΟΛΠ Α.Ε., κάτι που, όπως επισημαίνει, «αποδεικνύεται και από τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί».

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η συνολική αναβάθμιση των υποδομών έχει συμβάλλει και στην αύξηση του ναυπηγοεπισκευαστικού έργου στην περιοχή, γεγονός που «δείχνει την αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών για την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη της ΟΛΠ  Α.Ε. και συνεπάγεται οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις που προσφέρουν τις ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες».

 

Στο μεταξύ, σχετικά με πληροφορίες που διακινούνται με θέμα τη λειτουργία χώρων υγιεινής στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, η ΟΛΠ Α.Ε. διευκρινίζει ότι, πέραν των υφιστάμενων υποδομών, έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση δύο πρόσθετων χημικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στη ΝΕΖ, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο έξαρσης της πανδημίας, και επίσης έχει προγραμματίσει την κατασκευή μεγαλύτερων χώρων υγιεινής. Τα συγκεκριμένα έργα υλοποιούνται χωρίς να αποτελούν νομική υποχρέωση της ΟΛΠ Α.Ε., με μόνο στόχο τη συνδρομή στη λειτουργία των επιχειρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευή.

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης-Φάση Β’» σε συνέχεια της Φάσης Α’ του αντίστοιχου έργου, περιλαμβάνονται εκτεταμένες επισκευές και αναβαθμίσεις των υποδομών καθώς και κατασκευές νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων δικτύων ηλεκτρολογικών για τη ρευματοδότηση των πλοίων και των εργαλείων των επισκευαστών, δικτύου υδροδότησης πλοίων, δικτύου πυρασφάλειας, και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης χώρων υγιεινής και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων. Προβλέπεται, τέλος, η προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση αυτών ως χώρων υγιεινής με τις απαραίτητες διαμορφώσεις για ντους και πλύσιμο οφθαλμών.

 

 

ΚΕΠΕ: Το κλειδί για την ανάσχεση των κόκκινων δανείων

 

Τα εμπειρικά δεδομένα έδειξαν πως μια πιθανή ύφεση λόγω του κορονοϊού, στους επόμενους μήνες, θα επιδράσει αρνητικά στις προσπάθειες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, προειδοποιεί και το ΚΕΠΕ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει,  η σχετικά μικρή επίδραση του ύψους του δημοσίου χρέους στην αύξηση τους αποτελεί ένα ενθαρρυντικό μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης μιας περισσότερο παρεμβατικής πολιτικής στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

 

Όπως εξηγεί κύριος μοχλός στήριξης της οικονομίας και ανάσχεσης των κόκκινων δανείων πρέπει να αποτελέσει η αύξηση των κρατικών δαπανών, ως βασικός στυλοβάτης του εισοδήματος σε περιόδους κρίσης με την παράλληλη μέριμνα για διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας των τραπεζών ως την αναγκαία γέφυρα για την "επόμενη μέρα" της ελληνικής οικονομίας».

 

Στην τέταρτη ανάλυση επικαιρότητας με τίτλο «Οι Επιπτώσεις στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των Ελληνικών Τραπεζών εξαιτίας του COVID-19» το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών επισημαίνει τα εξής: 

 

Η συγκεκριμένη ανάλυση είχε ως στόχο να ιχνηλατήσει την εξέλιξη στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, δεδομένου ενός πιθανού σεναρίου ύφεσης της ελληνικής οικονομίας λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν ενσκήψει κατόπιν της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 και στη χώρα μας.

 

Τα εμπειρικά δεδομένα έδειξαν πως μια πιθανή ύφεση λόγω του κορωναϊού στους επόμενους μήνες θα επιδράσει αρνητικά στις προσπάθειες μείωσης των ΜΕΔ (μη εξυπηρετούμενων δανείων), κυρίως μέσω του διαύλου της μείωσης της απασχόλησης η οποία αναμένεται να συνοδεύσει την πιθανή μείωση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ. Ωστόσο, με δεδομένη τη δυσχέρεια στην ιδιωτική οικονομία, σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής ως κύριος αντισταθμιστικός παράγοντας μπορεί να αναδειχθεί η αύξηση των κρατικών δαπανών για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

 

Στην περίπτωση της χώρας μας αυτό μπορεί να σημαίνει μείωση των απαιτούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων του κρατικού προϋπολογισμού για όσο διάστημα απαιτείται, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία υπό έκτακτες συνθήκες, σχεδόν «μεταπολεμικής», ανοικοδόμησης. Η σχετικά μικρή επίδραση του ύψους του δημοσίου χρέους στην αύξηση των ΜΕΔ αποτελεί ένα ενθαρρυντικό μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης μιας περισσότερο παρεμβατικής πολιτικής στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Επιπλέον, ο ρόλος του δημοσιονομικού ισοζυγίου και του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού σχετικά με την εξέλιξη των ΜΕΔ θα πρέπει να εκτιμηθεί σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη θετική επίδραση των δημοσίων δαπανών στη στήριξη του εισοδήματος και του ΑΕΠ, τα οποία αποτελούν τον κύριο παράγοντα επίδρασης στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

 

Από την άλλη πλευρά, η χρηματοοικονομική ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τουλάχιστον αυτή αντανακλάται στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, αποτελεί τη δεύτερη σημαντική γραμμή άμυνας για την ανάσχεση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων όλων των κατηγοριών στο μέλλον, καθώς συμβάλλει στη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και στη χρηματοοικονομική σταθερότητα γενικότερα. Τέλος, η αρνητική επίπτωση που θα έχουν πιθανές δυσμενείς μεταβολές στις τιμές των ακινήτων στα στεγαστικά ΜΕΔ είναι αναμενόμενη αλλά μικρή, ενώ η αύξηση των παρεχόμενων κινήτρων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία θα έχουν βραχυπρόθεσμα ευεργετική, αν και μικρή, επίδραση στη μείωση ή συγκράτηση της αύξησης των ΜΕΔ.

 

Επομένως, τον κύριο μοχλό στήριξης της οικονομίας και ανάσχεσης των ΜΕΔ πρέπει να αποτελέσει η αύξηση των κρατικών δαπανών, ως βασικός στυλοβάτης του εισοδήματος σε περιόδους κρίσης με την παράλληλη μέριμνα για διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας των τραπεζών ως την αναγκαία γέφυρα για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής οικονομίας.

 

Λεμέρ: Η γαλλική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 8% φέτος

Η γαλλική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 8% φέτος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, αναθεωρώντας την πρόβλεψη της κυβέρνησης για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ημέρες.

«Θα έχουμε πρόβλεψη για ανάπτυξη -8% στον επικαιροποιημένο νόμο για τον προϋπολογισμό», δήλωσε ο Μπρουνό Λεμέρ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, αναθεωρώντας πτωτικά την πρόβλεψη από το -6% της περασμένης Πέμπτης.

 

13/04/20

 
 

Εντός των ημερών το νέο δεκαετές του ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΕ

Εντός των ημερών υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ της περιόδου 2020-2029, με σημαντικές αλλαγές που προέκυψαν από τη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς.

Πηγές του ΑΔΜΗΕ επισημαίνουν στο ΑΠΕ - MΠΕ, ως προς την μικρή διασύνδεση της Κρήτης (μέσω Πελοποννήσου,) ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της παραμένει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου το Νοέμβριο του 2020.

Πέρα από τα χρονοδιαγράμματα των διασυνδέσεων, το νέο πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο νέα στοιχεία: 

-Το πρώτο αφορά την συμπερίληψη στοιχείων για το περιθώριο διείσδυσης νέας ισχύος από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προβλέπεται να επιφέρει κάθε νέο έργο διασύνδεσης. Δεδομένου ότι οι διασυνδέσεις των νησιών επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλαπλάσιων μονάδων ΑΠΕ σε αυτά, καθώς η παραγόμενη ενέργεια θα μπορεί να διοχετεύεται και στο εθνικό δίκτυο.

-Το δεύτερο σχετίζεται με την συμπερίληψη στο πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ σχολίων σχετικά με έργα τρίτων που προγραμματίζονται στην ελληνική επικράτεια όπως είναι π.χ. έργα διασύνδεσης νησιών και βραχονησίδων στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, η πόντιση καλωδίου διασύνδεσης με την Αφρική κ.α. τα οποία έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού οργανισμού των Διαχειριστών μεταφοράς ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E). Ο ΑΔΜΗΕ θα τοποθετηθεί σε σχέση με τα οφέλη και τη σκοπιμότητα των έργων αυτών, ενώ θα καταγραφούν και τυχόν αντικρουόμενες απόψεις με τους φορείς των έργων.

Σε σχέση με τις νησιωτικές διασυνδέσεις η εικόνα έχει ως εξής:

-Για τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης (Πελοπόννησος - Χανιά) ο στόχος ολοκλήρωσης παραμένει για το Νοέμβριο του 2020. «Σχετικά με πιθανή επίπτωση της πανδημίας στο χρονοδιάγραμμα, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ουσιαστικές αλλαγές που οποίες να συνάδουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Τα χερσαία έργα συνεχίζονται κανονικά στην Κρήτη. Από την έναρξη του έργου, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους αναδόχους και φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση / αδειοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου», ανέφεραν στο ΑΠΕ πηγές του ΑΔΜΗΕ.

 -Η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο - Αττική) θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Σημειώνεται ότι πρόσφατα εκδόθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν μέσα στον Απρίλιο.

- Έχει οριστικοποιηθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης για τη διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου το α' εξάμηνο 2023. Το χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες διασυνδέσεις της Δ' Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων (Λαύριο-Σέριφος-Μήλος-Φολέγανδρος-Σαντορίνη) παραμένει -τυπικά- ως τις αρχές του 2024. Ο ΑΔΜΗΕ έχει καταθέσει προτάσεις για περαιτέρω επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών προκειμένου να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες διασυνδέσεις.

 

11/04/20

 
 

Δραματική πτώση στα ελληνικά αεροδρόμια έφερε η πανδημία

Oι επιπτώσεις μόλις του πρώτου μήνα των περιορισμών κίνησης λόγω κορωνοϊού συρρίκνωσαν την επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η συνολική μείωση για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανέρχεται μεν σε 19,2%, με τους δύο όμως πρώτους μήνες να έχουν καταγράψει θετικό πρόσημο. Πρόκειται για ένα τεράστιο σοκ που οι ελληνικές αερομεταφορές δεν έχουν ξαναζήσει, δεδομένου ότι ακόμα και στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης αποτελούσαν φωτεινή εξαίρεση.

Ουσιαστικά, ο Μάρτιος στοίχισε στους ελληνικούς αερολιμένες 1,2 εκατ. επιβάτες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Σε μια χρονιά μάλιστα, που οι προβλέψεις ήθελαν η Ελλάδα να ακολουθεί τη διεθνή τάση σταθεροποίησης της ανάπτυξης στις αερομεταφορές διατηρώντας όμως τη δυναμική της.

Η βουτιά κατά 59% στη συνολικής επιβατική κίνηση του Μαρτίου αναδεικνύει αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται. Ότι στις αερομεταφορές τίποτα δεν θα είναι ίδιο την επόμενη ημέρα.

Πιο αναλυτικά, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 τα 5,4 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας πτώση 19,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 οπότε είχαν διακινηθεί 6,7 εκατομμύρια επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 58.712, από τις οποίες 33.405 εσωτερικού και 25.307 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 10,3 %, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 65.437 πτήσεις.

Ο μήνας που έφερε τα πάνω-κάτω τις αερομεταφορές

Μείωση 59% στη συνολική επιβατική κίνηση καταγράφει η ΥΠΑ για τον Μάρτιο του 2020, οπότε διακινήθηκαν μόλις 1,02 εκατ. επιβάτες. Η πτώση έφτασε το 60,2% στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού. Αναλύοντας τα δεδομένα προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 1.027.061 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 15.987 με πτώση 31,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 23.288 πτήσεις.

Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 279.346 καταγράφοντας μείωση 60,2% σε σχέση με το 2019 οπότε είχαν αφιχθεί 701.712 επιβάτες.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται όπως ήταν αναμενόμενο στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, με τον μήνα Μάρτιο να οδηγεί αυτή την βύθιση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΥΠΑ, η μείωση της κίνησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η μείωση έφτασε τον Μάρτιο στο 61,3%, διακινώντας 635.408 επιβάτες αντί 1.640.877 τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Για το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» καταγράφηκαν 172.050 επιβάτες, σημειώνοντας πτώση 57,5% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, ενώ στο Νίκος Καζαντζάκης η πτώση ανήλθε σε 51,6% με 59.058 αντί 122.145.

Όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία: οι περιορισμοί μετακινήσεων επιβατών που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των πτήσεων και την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του Covid-19, έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας.

 

10/04/20

 
 

AS COMPANY: Μείωση πωλήσεων 13,7% το 2019

Μείωση 13,7% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AS COMPANY το 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση του 2018 και ανήλθε σε 23,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μειωμένες πωλήσεις προέρχονται κυρίως από την Εταιρία και τις μειωμένες χοντρικές πωλήσεις στην Ελλάδα . 

Για τον Όμιλο το ποσοστό μικτού κέρδους είναι βελτιωμένο 0,7 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,1% το 2019 από 47,4% την προηγούμενη περίοδο ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν μείωση 21,6%. 

Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο ανήλθαν σε 4,185 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι  4,493 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 6,9% ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε  3,098 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι  3,201 εκατ. ευρώ το 2018, μειωμένα δηλαδή κατά 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 

Το 2019, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 3,081 εκατ. ευρώ έναντι  5,106 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 39,7%. 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 16,300 εκατ. ευρώ έναντι 13,728 εκατ. ευρώ, της προηγούμενης χρήσης , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

Ο Όμιλος εμφανίζει σχεδόν μηδενικό δανεισμό το 2019 έναντι 0,097 εκατ. ευρώ το 2018 Το 2019 η AS COMPANY προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους  918.821,40 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα προτείνει προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 918.821,40 ευρώ.

 

09/04/20

 
 

 

Ευ. Μυτιληναίος: Πλήρης επάρκεια σε ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο

«Είμαστε σε μια εποχή που η πολιτική έχει πάρει το πάνω χέρι από την οικονομία. Όλοι προσβλέπουν στο εθνικό κράτος και δευτερευόντως στην ΕΕ για να καλυφθούν τα προβλήματα της αγοράς», υποστήριξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε εκδήλωση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Κύκλου Ιδεών, με θέμα η «Πανδημία και η επόμενη μέρα στην ελληνική οικονομία». Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι «δεν θα είμαστε στην ίδια αφετηρία όταν μπήκαμε στην κρίση, ούτε όταν θα βγούμε» ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, η οποία μπορεί να αγγίξει και το 35%, με το Μεξικό να ακολουθεί. Σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ σημείωσε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να συγκροτήσει μια μεγάλη οικονομική δύναμη πυρός, εντούτοις η πολιτική αντιμετώπιση» της πανδημίας περνά μέσα από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Εκ των συνομιλητών ήταν ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος μίλησε για καθήλωση της ζήτησης σε ποσοστά ανήκουστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Ανέφερε ότι η υγειονομική κρίση εξελίσσεται σε οικονομική κρίση και -σε κάθε περίπτωση- δυτικές χώρες, όπως η Ελλάδα, δεν μπορούν να μετράνε πτώματα με ευρώ» και τόνισε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Προσδιόρισε το δεύτερο τρίμηνο του έτους την καθίζηση του ΑΕΠ «να ξεπερνά το 20%, ίσως και παραπάνω». Ο κ.Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση "απείρως καλύτερα και γι᾽ αυτό έχουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε” και σημείωσε πως σιγά σιγά φαίνεται το τέλος της κρίσης.«Η επάρκεια είναι πλήρης σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο. Ωστόσο πρόσθεσε ότι στη βιομηχανία τα πράγματα είναι χειρότερα καθώς βλέπουμε επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με αφανισμό για τελείως εξωγενείς παράγοντες» ανέφερε ο κ Μυτιληναίος. 

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ακόμη πως η επόμενη ημέρα ίσως επιφυλάσσει κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις διότι «είναι τόσο πολύ το χρήμα που τυπώνεται παγκοσμίως που αυτό το χρήμα όταν περάσουμε τον πάτο της κρίσης θα αρχίσει να φαίνεται στην οικονομία και θα ωφελήσει την οικονομία το κράτος και τις επιχειρήσεις».

Ο καθηγητής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ Κώστας Κωστής εκτίμησε οτι «οι διεθνείς συνδέσεις έχουν αρχίσει να αποσυναρμολογούνται η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχη και οδηγεί σε από-παγκοσμιοποίηση». Από τη πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ ,Γιάννης Ρέτσος, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για το εθνικό τουριστικό brand της Ελλάδας , που αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη αν και εκτίμησε ότι ο τουριστικός κλάδος άμεσα θα χρειαστεί 1,5-2 δις ευρώ, για να επανεκκινήσει.

Στη συζήτηση παρενέβη ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank λέγοντας πως πρόκειται για τη πιο σοβαρή κρίση μετά το 1929 αφού «για πρώτη φορά έχουμε ένα πλήρες lockdown της παγκόσμιας οικονομίας».Ο κ. Καραβίας προσδιόρισε τρείς παράγοντες ευοίωνων προοπτικών την επόμενη ημέρα. Όπως είπε η Ελλάδα κερδίζει τις εντυπώσεις διεθνώς σε υγειονομικό επίπεδο και αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία αύριο, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες ανάγκες αναχρηματόδοτησης του χρέους και το τραπεζικό σύστημα είναι καλύτερα προετοιμασμένο σε σχέση με το 2008.

Σε ανοδική τροχιά η Ευρωπαϊκή Πίστη

Το 2019, αποτέλεσε για τον όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη την καλύτερη του χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στις μεταβολές του συνόλου των οικονομικών μεγεθών. 

Η διοίκηση του ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, την άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες για το 2019, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2019, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε: 

- Ισχυρή αύξηση 45,5% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ., από 15,4 εκατ. ευρώ το 2018. 
- Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 11,3%, στα 225,3 εκατ. ευρώ. 
- Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% στα 212,4 εκατ. ευρώ από 191,0 εκατ. ευρώ το 2018, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (+28,7%). 
- Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,2% στα 481,7 εκατ. ευρώ, έναντι 429,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018. 
- Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 21,8% στα 141,2 εκατ. ευρώ, έναντι 115,9 εκατ. ευρώ της 31/12/2018. 
- Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 167,6% θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και διασφαλίζοντας το μέλλον των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της. 
- Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 5,9% στα 302,6 εκατ. ευρώ, έναντι 285,7 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης. 
- Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 382,1 εκατ. ευρώ, έναντι 333,8 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018. 
- Αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων κατά 9,2% στα 102,2 εκατ. ευρώ, έναντι 93,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

Ο όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, κατέχει μερίδιο αγοράς 5,2%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του. 

Στη συνέντευξη Τύπου η διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του ομίλου, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στις 28 Απριλίου 2020, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή. 
  
Δηλώσεις διοίκησης 
 
Χρήστος Γεωργακόπουλος διευθύνων σύμβουλος:  «Το 2019 ο Όμιλος μας ολοκλήρωσε το πιο επιτυχημένο του έτος σε λειτουργικό επίπεδο. Ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, σε μία χρονιά που ανέδειξε περαιτέρω τον ουσιαστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία. 

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, η πρόκληση είναι να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Μία πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε θετικά κατά τη χρήση του 2019 και αυτό αποδεικνύεται από την αδιάψευστη μαρτυρία των αριθμών. 

Μέσα από μια διαδρομή 42 ετών, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες με την εξάπλωση του Covid-19. 

Ήδη έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων, θέτοντας τον Όμιλό μας στο πλευρό της Πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας, δωρίζοντας υγειονομικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στηρίζοντας έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του και συμμετέχοντας στη χορηγία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς για να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα σχέδια της επιχειρηματικής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο τριετές επιχειρηματικό μας πλάνο». 
  
Στέφανος Βερζοβίτης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών: «Το 2019 η Ευρωπαϊκή Πίστη κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα, ακολουθώντας μια ακόμα πιο δυναμική και καινοτόμο προσέγγιση αναφορικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, την επενδυτική πολιτική, τη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και των αποζημιώσεων, αλλά και των όρων των αντασφαλιστικών συμβάσεων. 

Μία προσέγγιση, απόλυτα ταυτισμένη με τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου (Φερεγγυότητα ΙΙ), με στόχο τη θωράκιση της Εταιρίας, έναντι των ποικίλων χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή της υψηλότερης κερδοφορίας στην ιστορία της Εταιρίας, με το συνολικό μερίδιο αγοράς να εκτιμάται στο 5,2% για το 2019. Επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς από που ξεκινήσαμε. 

Το 2020, παραμένοντας συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, μέσω κορυφαίων ασφαλιστικών προϊόντων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

 

Cenergy Holdings: Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των εργοστασίων

Τα εργοστάσια παράγουν σε κανονικό ρυθμό, δεν υπάρχουν ακυρώσεις παραγγελιών, δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα στις μεταφορές και τα logistics και δεν υπάρχει ως τώρα κρούσμα κορονοϊού μεταξύ των εργαζομένων: Την εικόνα αυτή έδωσε ο οικονομικός διευθυντής (Chief Financial Officer, CFO) της Cenergy Holdings, Αλέξανδρος Μπένος κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρείας στους αναλυτές, χθες βράδυ.

Στο χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings, υπενθυμίζεται ότι περιλαμβάνονται οι όμιλοι Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια. Όπως ανέφερε ο κ. Μπένος, στον τομέα της σωληνουργίας, η κύρια δραστηριότητα σχετίζεται με μεγάλα έργα υποδομής τα οποία συνεχίζονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Δεν έχει παρουσιαστεί διαταραχή στις πληρωμές αλλά πελάτες από την Ιταλία ζητούν ευελιξία στις παραδόσεις. Στα προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα των κατασκευών, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα μείωση της ζήτησης, αλλά αναμένεται πτώση το επόμενο τρίμηνο. Στα καλώδια επίσης, τα μεγάλα έργα συνεχίζονται, ενώ παραμένουν ενεργές και οι εμπορικές δραστηριότητες, με τις διαπραγματεύσεις να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Στα καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης που θα ανέμενε κανείς άμεσες επιπτώσεις, αντίθετα ο Μάρτιος ήταν καλός μήνας, ίσως επειδή οι πελάτες αποθεματοποιούν. 

Συνολικά όπως είπε ο κ. Μάνος, οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του lock down και την αντίδραση των κυβερνήσεων. Ανέφερε πάντως ότι το επενδυτικό πρόγραμμα, με εξαίρεση τους τομείς έρευνας / τεχνολογίας, και συντήρησης / ασφάλειας των εγκαταστάσεων θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω αλλά δεν θα αναβληθεί. 

 

08/04/20

 

Τα τρόφιμα κράτησαν ψηλά τις ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2020

Με δυο «ταχύτητες» κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2020. Η μείωση της αξίας των εξαγωγών πετρελαιοειδών επηρέασε το τελικό πρόσημο, ενώ οι πρώτες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην εμπορική δραστηριότητα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους, δυσκολεύοντας την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε ανακοίνωση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εξαγωγές κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους. Μάλιστα, από τις κατηγορίες που ξεχώρισαν ήταν τα χημικά (34,1%), τα τρόφιμα και ζώα ζώντα (20,5%), καθώς και τα λάδια (86,7%). Σημείο προβληματισμού εξακολουθεί να αποτελεί το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο ενισχύθηκε το Φεβρουάριο του 2020 κατά 7,8%.
 
Δήλωση

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολιάζοντας τα παραπάνω δήλωσε τα εξής:

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση που προκαλεί τεράστια προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι κλάδοι, όπως τα τρόφιμα, που συνεχίζουν κανονικά να εξυπηρετούν τους πελάτες τους στις διεθνείς αγορές αφού η ζήτηση κυρίως στον τομέα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αντίθετα ενισχύθηκε λόγω της συγκυρίας. Κάτι που για μια ακόμη φορά αποδεικνύει πως σε μια κρίση υπάρχουν πάντοτε και ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος του πλήγματος στις ελληνικές εξαγωγές από την πανδημία θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα αφότου κοπάσει το φαινόμενο και αρχίσει να επιστρέφει μια στοιχειώδης κανονικότητα. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την άμεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έσπευσε να λάβει έγκαιρα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας -κάτι που αναγνωρίζεται και από τον διεθνή Τύπο. Τέλος, είναι αναγκαίο, η πολιτεία να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, παρέχοντας σημαντικές διευκολύνσεις που θα δώσουν ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο».

Ανάλυση

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Φεβρουάριο του 2020 σημειώνουν κάμψη κατά 55,7 εκατ. ευρώ ή κατά -2,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,64 δισ. ευρώ από 2,69 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή καθώς ενισχύθηκαν κατά 8,6% ή κατά 159,4 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 2,02 δισ. ευρώ από 1,86 δισ. ευρώ.

Ελαφρά ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2020 καθώς αυξήθηκαν κατά 65,7 εκατ. ευρώ ή κατά 1,5% και ανήλθαν σε 4,32 δισ. ευρώ έναντι 4,26 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,34 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 42,3 εκατ. ευρώ ή κατά 1,3%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε το Φεβρουάριο του 2020 κατά 121,4 εκατ. ευρώ, ή κατά 7,8%, στα -1,69 δισ. ευρώ από -1,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,32 δισ. ευρώ από - 1,44 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 117,1 εκατ. ευρώ, ή κατά -8,2%.

Η μείωση των εξαγωγών κατά το Φεβρουάριο, περιόρισε την ανοδική τάση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο. Για το πρώτο δίμηνο του 2020 συνολικά, οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 276,2 εκατ. ευρώ ή κατά 5,3% και ανήλθαν σε 5,47 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 4,02 δισ. ευρώ από 3,67 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 349,6 εκατ. ευρώ ή κατά 9,5%.

Οι εισαγωγές στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 αυξήθηκαν κατά περίπου 190,8 εκατ. ευρώ ή κατά 2,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 9,07 δισ. ευρώ έναντι 8,88 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 6,78 δισ. ευρώ από 6,57 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 42,31 εκατ. ευρώ ή κατά 3,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο δίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 85,4 εκατ. ευρώ ή κατά -2,3%, στα -3,59 δισ. ευρώ από -3,68 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -2,76 δισ. ευρώ από -2,9 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 138,1 εκατ. ευρώ ή κατά -4,8%.
 
  Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Φεβρουάριο του 2020, παρατηρείται άνοδος των αποστολών προς την ΕΕ και σημαντική μείωση προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 8,9%, ενώ η πτώση προς τις Τρίτες Χώρες, είναι της τάξης του -14,3%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 8,8% και ομοίως προς τις Τρίτες Χώρες κατά 7,9%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 58,6% από 52,7% το Φεβρουάριο του 2019, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 41,4% από 47,3% το Φεβρουάριο του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,3% και των Τρίτων Χωρών στο 31,7%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2020, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ (9,6%) και ουσιαστικά αμετάβλητη προς τις Τρίτες Χώρες (-0,1%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 10,2% όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 8%.
 
 Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Φεβρουάριο του 2020 οι περισσότεροι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των Πετρελαιοειδών (-25,1%), των Πρώτων Υλών (-15,9%) των Διαφόρων Βιομηχανικών (-8,8%), και της κατηγορίας των Μηχανημάτων (-0,9%) συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2019.
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κατηγορίες των Λαδιών (86,7%), των Χημικών (34,1%), των Τροφίμων & Ζώων Ζώντων (20,5%).
Αυξητικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές της κατηγορίας Ποτά & Καπνός (10,7%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (6%) αλλά και οι -χαμηλές σε αξία- εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (8,8%).

Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2020 σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Λαδιών (+59,5%), των Χημικών (+22,6%), των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (+19,1%), αλλά και αυτές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (+19,5%). Μικρότερες αυξήσεις εξαγωγών εμφανίζουν οι κατηγορίες των Μηχανημάτων (+8,6%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (+4,2%), των Ποτών & Καπνού (+4,2%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+3,5%).
Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διμήνου του 2019, σημείωσαν οι κλάδοι των Πρώτων Υλών (-9%) και των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-6,1%).

 

 

Εγκλώβισε τη ΔΕΗ η μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου

 

Μπούμερανγκ έχουν γυρίσει για τη ΔΕΗ η είσοδος στη χονδρεμπορική αγορά LNG και ο προγραμματισμός εισαγωγής φορτίων για το 2020, που στηρίχθηκε κυρίως στις ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές του καυσίμου. Η ΔΕΗ έχει παραλάβει στη Ρεβυθούσα ένα φορτίο LNG τον Μάρτιο και έχει προγραμματίσει ακόμη ένα για τις 20 Απριλίου και ένα για τα τέλη Μαΐου, ποσότητες όμως που δεν μπορεί να καταναλώσει λόγω της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει προκαλέσει η υποχώρηση της ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 5%.

 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η διαχείριση του ζητήματος που προκύπτει για τη ΔΕΗ, και λιγότερο για άλλες εταιρείες του κλάδου, που επίσης έσπευσαν να κλείσουν φθηνά φορτία LNG πριν από την κρίση του κορωνοϊού, θα αποτελέσει σήμερα το μεσημέρι αντικείμενο τηλεδιάσκεψης μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά LNG, του ΔΕΣΦΑ και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά. Η μη αεριοποίηση του φορτίου της ΔΕΗ δεν επιτρέπει την εκφόρτωση του επόμενου φορτίου που έχει προγραμματιστεί από κάποια άλλη εταιρεία και αυτός είναι ο λόγος που οι κώδικες βάσει τον οποίων ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας προβλέπουν πρόστιμα για τις εταιρείες που δεν παραλαμβάνουν το καύσιμο, τα οποία μάλιστα αυξάνονται εκθετικά για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

 

Για ένα φορτίο 1 εκατ. μεγαβατωρών, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει από 1 έως και 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Το να μην υποβάλει ο ΔΕΣΦΑ κυρώσεις είναι το βασικό αίτημα της ΔΕΗ, κάτι όμως που καταστρατηγεί τους κώδικες οι οποίοι διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας δείχνει να κατανοεί το πρόβλημα της ΔΕΗ να διαχειριστεί τις ποσότητες LNG που έχει προγραμματίσει και τις συνέπειες στα οικονομικά της, γι’ αυτό και κινείται στην αναζήτηση μιας λύσης που θα περιορίζει το κόστος για την επιχείρηση. Τα υποχρεωτικά swaps μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά είναι μία από τις λύσεις που θα τεθεί προς συζήτηση στη σημερινή τηλεδιάσκεψη. Ποσότητες δηλαδή που σήμερα δεν μπορεί να παραλάβει η ΔΕΗ ή αύριο κάποια άλλη εταιρεία να τις ανταλλάξει με ανταγωνιστή της και να τις πάρει πίσω σε κάποια στιγμή που θα τις έχει ανάγκη.

 

Η μείωση των τελών ημερήσιας χρήσης δικτύου στο Σιδηρόκαστρο είναι ένα από τα αιτήματα που αναμένεται να τεθούν επίσης στη σημερινή σύσκεψη από εταιρεία του κλάδου, με το επιχείρημα ότι θα ενισχυθούν οι εξαγωγές προς Βουλγαρία και Ρουμανία, αξιολογώντας τη γενικότερη τάση μείωσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά λόγω κορωνοϊού. Η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σε σχέση και με τη ζήτηση του καυσίμου στη βιομηχανία το επόμενο διάστημα, από τη μια, και η υπερπροσφορά LNG, από την άλλη, προκαλούν μια συνολικότερη ανησυχία στην αγορά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2018 έκλεισε με 18 φορτία LNG, το 2019 με 35 και ο προγραμματισμός του 2020 προβλέπει πάνω από 100 φορτία.

 

07/04/20

 

 

 

Lamda Development: Κέρδη 49,9 εκατ. ευρώ το 2019

 

Στα 49,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν στη χρήση του 2019 τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της Lamda Development, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 2018.

 

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, παρουσίασαν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) τους. Συγκεκριμένα, το EBITDA του 2019 ανήλθε σε 64,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο 8,6% σε σχέση με το 2018.

 

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθαν σε 50,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,9%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA ανήλθε σε 115,9 εκατ. ευρώ

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, «η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%, ενώ συνέχισε να καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από νέους μισθωτές. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων, παρουσίασαν σε σύγκριση με το 2018, αύξηση 2,5% και 0,2% αντίστοιχα. Οι επισκέπτες επιβεβαίωσαν την προτίμηση τους στην υψηλού επιπέδου εμπειρία και το μείγμα καταναλωτικών επιλογών και ψυχαγωγίας που προσφέρουν τα εμπορικά κέντρα μας. Από την πλευρά τους, οι μισθωτές των καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα ωφελούνται από την υψηλή και διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα, καθώς και από τη συνεχή υποστήριξη της Εταιρείας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προωθητικών ενεργειών, διαφήμισης και επικοινωνίας”.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου το 2019 κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

 

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθε σε 50,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,9%. Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 2018, σημαντικότατη μεταβολή που οφείλεται κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων.

 

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε 1.155 εκατ. ευρώ (6,54 ευρώ ανά μετοχή) στις 31/12/2019, από 438,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2018.

 

Η μετοχή της LAMDA Development, την 06/04/2020 ανήλθε σε 5,86 ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 28,8% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 37,3% και 36% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανήλθε στο 37,1%.

 

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: «Το 2019 ήταν ένας σημαντικός σταθμός για τη Lamda Development, καθώς η ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ., της μεγαλύτερης ΑΜΚ μη τραπεζικού ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 10 έτη, οδήγησε την κεφαλαιοποίηση και την καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας σε επίπεδα άνω του €1 δισ.. Ταυτόχρονα, η Lamda Development κατέγραψε, για έβδομη συνεχή χρονιά, σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της, καθώς και αύξηση της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων με ανάλογη αύξηση των καθαρών κερδών και της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV). Σε ό,τι αφορά στο τρέχον έτος, η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά, την ελληνική οικονομία και αναπόφευκτα τη λειτουργία των εμπορικών κέντρων της εταιρείας. Ωστόσο, το 2020 αποτελεί έτος ορόσημο για τη Lamda Development, καθώς αναμένεται η έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου του Ελληνικού. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας την εμπιστοσύνη και στήριξη των μετόχων μας. Το Ελληνικό είναι ένα έργο πνοής, που σηματοδοτεί την ανάπτυξη και θα δώσει νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία».

 

ΑΔΜΗΕ: Τον Απρίλιο οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης

Δύο σημαντικά ορόσημα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης μέσω Αττικής εκπληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την έγκριση, επίσης, των συμβάσεων για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

   Όπως ανέφεραν πηγές της Αριάδνη Interconnection, θυγατρικής εταιρείας του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί τη διασύνδεση, μετά την έγκριση των συμβάσεων για τα καλώδια, ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή τους, το πιθανότερο μέσα στον Απρίλιο. Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι μετά από διαγωνισμό αναδείχθηκαν:

   1. Η Prysmian, για το πρώτο τμήμα το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ενός από τα δυο υποβρύχια καλώδια που θα συνδέουν την Κρήτη με την Αττική και των σταθμών ηλεκτροδίων σε Κρήτη και Αττική.

   2. Η Nexans, για το δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο.

   3. Οι εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ για το τρίτο τμήμα το οποίο αφορά στα υπόγεια καλωδιακά τμήματα που θα συνδέσουν τους Σταθμούς Μετατροπής σε Κρήτη και Αττική με τα υποβρύχια καλωδιακά τμήματα.

   4. Η Prysmian, για το τέταρτο τμήμα το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών.

   Στα τέλη Μαρτίου εξάλλου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής με την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών SIEMENS - ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ως αναδόχου, έναντι 370 εκατ. ευρώ. Και η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί μετά από έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

   Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, η έγκριση δόθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την επισήμανση ότι «η ηλεκτρική διασύνδεση της νήσου Κρήτης με την Αττική αποτελεί μεγάλο ενεργειακό έργο υποδομής της χώρας και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της, διότι σχετίζεται πρωτίστως με την επάρκεια της νήσου αυτής σε ηλεκτρική ενέργεια μετά το έτος 2020. Συνεπώς, η υλοποίησή του επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος».

   Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό κοντά στο 1 δισεκ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2023. Θα διασφαλίσει την επαρκή ηλεκτροδότηση της Κρήτης, θα μειώσει δραστικά το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που καλύπτουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα περιορίσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Flexopack: ΑΜΚ θυγατρικής στην Κύπρο

Η εταιρεία FLEXOPACK ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής της εταιρείας, International, που εδρεύει στην Λάρνακα της Κύπρου, με το ποσό των 2 εκατ. ευρώ. 

Η εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως 20,00 ευρώ για κάθε μετοχή.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με πρωτεύοντα σκοπό να κατευθυνθεί στην περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου με την επωνυμία FLEXOPACK PTY LTD (η οποία εδρεύει στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας και στην οποία η παραπάνω κυπριακή θυγατρική κατέχει το 100% των δικαιωμάτων  ψήφου) καθώς η FLEXOPACK PTY LTD αναπτύσσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και έχει άμεση  ανάγκη χρηματοδοτικής υποστήριξης αυτής της ανάπτυξης, τόσο μέσω νέων επενδύσεων, όσο και μέσω της αναμόρφωσης της οργανωτικής δομής της. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση της FLEXOPACK παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της παρουσίας και διείσδυσης της τοπικής, ως άνω θυγατρικής της, στη γεωγραφική περιοχή της Αυστραλίας, με σκοπό την περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου και την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της εν λόγω αγοράς.

Δάϊος Πλαστικά: Ανοικτή η μονάδα παραγωγής

Συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της η μονάδα παραγωγής πλαστικών φύλλων και σωλήνων της Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διοίκηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών της, εξυπηρετώντας παράλληλα, παρά τις όποιες δυσκολίες, τους πελάτες της. Οι ξενοδοχειακές μονάδες τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της θυγατρικής HELLAS HOLIDAY HOTELS AE στην Κρήτη βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας με κυβερνητικές αποφάσεις. 

Εκ του λόγου αυτού το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής. Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου ετοιμάζεται για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων όποτε αρθεί η αναστολή καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μη λειτουργίας. 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομίλου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αυτή την στιγμή και θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και τη διάρκεια της πανδημίας όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και παγκόσμια.

 

06/04/20

 

 

 

Οι εκτιμήσεις έξι οίκων - Βουτιά στο ΑΕΠ έως και 18,6% στα πλέον απαισιόδοξα σενάρια

H Ναυτεμπορική συγκέντρωσε τις εκτιμήσεις 6 επενδυτικών οίκων για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τον Covid-19. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στην εντατική θα στείλει φέτος τις ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων και την ελληνική, ο Covid19. Το πλήγμα θα είναι βαρύτατο φέτος, αλλά η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναρρώσει δυναμικά το 2021. Αν και οι εκτιμήσεις των οίκων για την έκταση της εφετινής συρρίκνωσης του ΑΕΠ διαφέρουν σημαντικά, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι θα έχουμε ανάπτυξη τύπου V. Οι πληγές δεν θα επουλωθούν εντελώς, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπεται να είναι από τους πλέον δυναμικούς παγκοσμίως.

Τόσο το μαξιλάρι ρευστότητας που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση και το σχετικά ευνοϊκό κόστος δανεισμού στις αγορές (χάρη και στην ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE της ΕΚΤ) βοηθούν την κυβέρνηση να στηρίξει την οικονομία. Όσο για τον ισχυρό πυλώνα των τελευταίων ετών, τον τουρισμό δεν θα μείνει μεν αλώβητος, αλλά χάρη στην έντονη εποχικότητά του θα καταφέρει να αντισταθεί στις ισχυρές πιέσεις. 

Η νεότερη εκτίμηση έρχεται από την HSBC και θέλει το ΑΕΠ να κάνει βουτιά της τάξης του 10,3% το δεύτερο τρίμηνο και 6% στο σύνολο του έτους. Οι απώλειες αυτές θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό, με την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμούς 5,8% την επόμενη χρονιά. Η αρχική εκτίμηση της βρετανικής τράπεζας έκανε λόγο για ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% φέτος και 2,1% το 2021. Σύμφωνα με την HSBC ο τουρισμός θα είναι ο κλάδος που θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα όπως συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο το γεγονός ότι οι εισπράξεις στην Ελλάδα σε ποσοστό 85% έρχονται το διάστημα Μαΐου- Οκτωβρίου βοηθά ώστε από την επόμενη χρονιά να έχουμε πλήρη ανάκαμψη.

Παρόμοια είναι η εκτίμηση της αμερικανικής Morgan Stanley, που βλέπει το ελληνικό ΑΕΠ να συρρινώνεται κατά 5,3% φέτος. Οι αναλυτές της Morgan ωστόσο εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το 2021, προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 6,3%.   

Από την πλευρά της η Goldman Sachs βλέπει βαθύτερη ύφεση, με το ΑΕΠ να χάνει 9% φέτος. Αντιθέτως η Citi προς το παρόν κάνει λόγο για συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά μόλις 1,4%. Δεν αποκλείεται πάντως να έχουμε νέα αναθεώρηση επί τα χείρω.

Αυτό συνέβη με τον οίκο Scope Ratings , ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες έκανε λόγο για ύφεση 1% για να αναθεωρήσει δραστικά σε βουτιά 7% για το ελληνικό ΑΕΠ το 2020. 

Όλες οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορούν να θεωρηθούν έως και αισιόδοξες, εάν τις συγκρίνει κανείς με την πρόβλεψη της ιταλικής UniCredit. Στην τελευταία έκθεσή της για την ελληνική οικονομία βλέπει άνευ προηγουμένου βουτιά 18,6% φέτος, την ώρα μάλιστα που για το σύνολο της Ευρωζώνης προβλέπει ύφεση 13%. Το 2021 το ΑΕΠ αναμένεται με ένα άλμα 15,5% να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του χαμένου εδάφος, όπως υπολογίζει η Unicredit. 

Οι αναλυτές του ιταλικού οίκου εξηγούν πως το γεγονός ότι ο τουρισμός και οι συνδεόμενοι με αυτόν κλάδοι καλύπτουν σχεδόν το 35% του ΑΕΠ και το 20% της απασχόλησης καθιστά την Ελλάδα από τις πλεόν ευάλωτες οικονομίες στην Ε.Ε. Ακόμη και για την ιταλική βλέπει μικρότερη συρρίκνωση της τάξης του 15% φέτος, ενώ υπολογίζει ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί 10% και το γαλλικό περίπου 13%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση αναθεωρεί επίσης συνεχώς τις δικές της εκτιμήσεις. Όταν η πανδημία άρχισε να σαρώνει την Ευρώπη είχε εγκαταλείψει το στόχο για ανάπτυξη έως και 2,8%, κάνοντας λόγο για μηδενική μεταβολή του ΑΕΠ ή και ελαφρά συρρίκνωση φέτος. Τώρα πια ούτε αυτό το σενάριο είναι βεβαίως εφικτό, αφού η σφοδρότητα της πανδημίας και η ανάγκη για ολοένα και πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα παγώνουν μεγάλος μέρος της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας  έκανε λόγο για ύφεση της τάξης του 4%. Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα έως τώρα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας ανέρχονται στα 6,8 δισ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ. 

 

Μία στις τέσσερις μεταποιητικές βιομηχανίες έχει αναστείλει τη λειτουργίας της

Βαρύ είναι τπ πλήγμα που επιφέρει στη μεταποιητική βιομηχανία η πανδημία, καθώς από τη  νέα έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕ) προκύπτει ότι το 25% των βιομηχανιών έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία του, ενώ  μόνο το 18% θα καταφέρει στο τέλος του 2020 να είναι κερδοφόρο.

Ειδικότερα, το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου επικαιροποιήθηκε η έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID 19. Υπενθυμίζουμε ότι η αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα είχε διενεργηθεί το διήμερο 12 και 13 Μαρτίου. Στην πρώτη έρευνα έλαβαν μέρος 174 επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της μεταποίησης, ενώ στη δεύτερη 213 μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα το σύνολο της Ελληνικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

– Πλέον, το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι πλήττεται (άμεσα ή έμμεσα) από την επιδημία του κορονοϊού, σε αντίθεση με το 45% της πρώτης έρευνας.
– Η πτώση του κύκλου εργασιών για την περιφερειακή βιομηχανία σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι κατά μέσον όρο μεγαλύτερη από 60%, ενώ στην προηγούμενη έρευνα κυμαινόταν από 10% έως και 50%, με μέσον όρο το 28%.
– Κερδοφόρες βιομηχανίες στο τέλος του 2020 αναμένεται πλέον να είναι μόνο το 18% των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Στην πρώτη έρευνα περισσότερες από το 52% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δήλωναν ότι στο τέλος του έτους θα είναι κερδοφόρες.  Στις 13 Μαρτίου καμία επιχείρηση του δείγματος δεν δήλωσε ότι έχει αναστείλει τη λειτουργία της. Πλέον, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία τους ξεπερνά το 25%.
– Το 67% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι το προσωπικό που απουσιάζει από το Τμήμα Παραγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Τα αντίστοιχα ποσοστά κατά την πρώτη έρευνα ήταν 8% και 14%.
– Το 88% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
– Συγκεκριμένα, οι πελάτες των επιχειρήσεων του δείγματος που έχουν αναστείλει τις πληρωμές τους προς τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ξεπερνούν πλέον το 50%, ενώ κατά την πρώτη έρευνα το ποσοστό αυτό ήταν οριακά στο 10%.

Ποιοι πλήττονται περισσότερο

Σύμφωνα με την έρευνα, κλάδος – «αρνητικός πρωταθλητής» στην πτώση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας είναι ο ευρύτερος τομέας των δομικών υλικών. Η πτώση του κύκλου εργασιών του τομέα των δομικών υλικών ανέρχεται σε ποσοστό 80%, με ανάλογη επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, καμία επιχείρηση του τομέα των δομικών υλικών δεν αναμένει έστω και οριακή κερδοφορία για το 2020. (Με τον όρο «τομέας των δομικών υλικών» εννοείται οποιοδήποτε προϊόν ενσωματώνεται σε μια κατασκευή: τσιμέντο, πλακίδια, επιχρίσματα, πλακίδια, χρώματα, ηλεκτρολογικό υλικό, ανελκυστήρες, κλπ..). Ακολουθούν οι κλάδοι της Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία,η Μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων, η Κλωστοϋφαντουργία και η Βιομηχανία προϊόντων ξύλου.

Περαιτέρω, το 96% των επιχειρήσεων του δείγματος προβλέπει ότι θα υπάρξει αδυναμία είσπραξης επιταγών, σε αντίθεση με το μόλις 28% της προηγούμενης έρευνας. Αντίστοιχα, το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος εξακολουθεί να δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις προσωπικού και την αναστολή προγραμματισμένων επενδύσεων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Τι ζητεί ο ΣΒΕ από την κυβέρνηση

Ο ΣΒΕ, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, θεωρεί ότι μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα τα σωστά μέτρα για την έμπρακτη ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Η έκδοση των «Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΠΝΠ) εκδόθηκαν έγκαιρα, καλύπτοντας η καθεμία τη χρονική στιγμή δημοσίευσής τους τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Πέραν όλων των θετικών διατάξεων, σημειώνουμε ιδιαίτερα τη διεύρυνση του καταλόγου των ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται, που πλέον περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται.

Συμπληρωματικά με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, ο ΣΒΕ ήδη έχει καταθέσει προς τους αρμόδιους Υπουργούς τις ακόλουθες δυο προτάσεις για τα παρακάτω θέματα

α) για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας όσων μεταποιητικών επιχειρήσεων έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ, κλπ..και
β) την κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω υπερωριών σε οσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν.
α] Άμεση απόδοση των οφειλών από επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις για επενδύσεις στη βιομηχανία
Εξαιτίας της πανδημίας, η ρευστότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί δραματικά. Πολλές μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, λόγω των πόρων που δέσμευσαν για επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί, είτε μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, είτε μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Το πρόβλημα ρευστότητας επιτείνεται διότι, οι περισσότερες επιχειρήσεις, έχουν έναντι των επενδύσεων δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές, που επιβαρύνουν ή/και εκμηδενίζουν τα όρια δάνειων τους στις τράπεζες.
 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε την άμεση απόδοση των οφειλόμενων επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών ή λοιπών προγραμμάτων, που έχουν υλοποιηθεί, η οποία θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων αυτή τη δύσκολη χρονικά περίοδο.

β] Πρόταση του ΣΒΕ για τη λήψη μέτρων ειδικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, σχετικά με το κόστος των υπερωριών και των bonus κατά την περίοδο της κρίσης

Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη ευαισθησία, αποφάσισαν και έδωσαν άδεια με πλήρεις αποδοχές, στους εργαζόμενους που έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και ανήκουν στο τμήμα παραγωγής τους.

Το ίδιο έπραξαν και για εργαζόμενους που έχουν χρόνια νοσήματα, αλλά και γι’ αυτούς που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες» του πληθυσμού. Ακόμη, και για λόγους προφανείς, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μόλις διαπιστώσουν ακόμη και ένα «απλό» σύμπτωμα υγείας σε εργαζόμενό τους (π.χ. βήχας, φτέρνισμα, δέκατα, κλπ..) υποχρεώνουν τα συγκεκριμένα άτομα σε απουσία από την εργασία τους, για δύο (2) εβδομάδες, με ταυτόχρονη παρακολούθηση από γιατρό και διαρκή ενημέρωση της επιχείρησης για την πορεία της υγείας τους.

Αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία της βιομηχανίας απέναντι στους εργαζομένους της, έχει δημιουργήσει τεράστια ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση του εναπομείναντος προσωπικού στα τμήματα παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Επειδή η βιομηχανία τηρεί την κείμενη εργατική, φορολογική, αλλά και πάσης φύσεως νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία της, καλείται κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας να επωμισθεί το δυσβάσταχτο βάρος των απίστευτα υψηλών εισφορών ΦΜΥ, ΙΚΑ, κλπ.., λόγω ακριβώς της αναπόφευκτης υπερωριακής εργασίας που καλείται να υλοποιήσει.

«Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ζητούμε να υπάρξει άμεσα σχετική νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας θα καθορίζεται η πληρωμή από τη βιομηχανία των υπερωριών, υπερεργασιών, bonus, κλπ. προς τους εργαζομένους της, όπως ακριβώς προβλέπεται και σήμερα, αλλά οι εισφορές ΦΜΥ, προς το ΙΚΑ κλπ.., να υπολογίζονται στο ανώτερο ποσό που προκύπτει μηνιαίως για τον συμφωνημένο/κανονικό μισθό του κάθε εργαζόμενου.

Εναλλακτικά προτείνουμε για την περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανωτέρω ρύθμιση, την πληρωμή της διαφοράς του ποσού των εισφορών και των φόρων που θα προκύπτει λόγω της υπερωριακής εργασίας, να τον αναλάβει το κράτος, στο πλαίσιο ακριβώς των μέτρων της Κυβέρνησης για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων».

Πηγή: Το Βήμα Online

 

 

Στην FPS και επίσημα ο Θ. Καλαντώνης – Παραιτήθηκε από Eurobank

Την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank και από τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, υπέβαλε την περασμένη Παρασκευή ο Θεόδωρος Καλαντώνης, ο οποίος αναλαμβάνει εκτελεστικός πρόεδρος στην FPS, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την doValue για τις συναλλαγές κόκκινων δανείων Europe και Cairo.

Διευθύνων σύμβουλος στην FPS, υπό τη νέα της μετοχική σύνθεση, παραμένει ο Τάσος Πανούσης.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση των στελεχών της τράπεζας από τη διεύθυνση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην FPS. 

Συνεπώς η παραίτηση που ανακοινώθηκε σήμερα ήταν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και συμβατική υποχρέωση, τόσο για τυπικούς/νομικούς/οργανωτικούς λόγους, όσο και κυρίως για ηθικούς.

Υπενθυμίζεται ότι η FPS διαχειρίζεται το σύνολο των εντός ισολογισμού και τιτλοποιημένων δανείων της τράπεζας.

Μετά τη μεταβίβαση του 80% της θυγατρικής της Eurobank στην Do Value, έχει ολοκληρωθεί και η στελέχωση της εταιρείας, με τη μεταφορά 480 εργαζομένων από την τράπεζα.

Μαζί με τους περίπου 600 εργαζομένους της FPS, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις τους, θα διαχειριστούν σε πρώτη φάση ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 28 δισ. ευρώ περίπου.

 

04/04/20

 
 

 

Profile: Με σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών έκλεισε το 2019 ο όμιλος

 

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Τα 2019 έκλεισε σύμφωνα με τις προβλέψεις, διατηρώντας τα σημαντικά ποσοστά αύξησης σε έσοδα και κέρδη. Ορόσημα για το όμιλο αποτελούν  τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης για τρίτη συνεχή χρονιά, η ανάθεση έργων από μεγάλες τράπεζες, που επέφεραν αύξηση του κύκλου εργασιών κυρίως από έργα εκτός Ελλάδος (2/3 επί του συνόλου) η παρουσίαση νέων λύσεων και η ανάθεση έργου στο Δημόσιο τομέα που αφορά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

 

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 15,8 εκατ. έναντι € 13,8 εκατ. το 2018, αυξημένος κατά 14% συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.

 

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,3 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. το 2018 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,6%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι επενδύσεις σε προϊοντική και εμπορική ανάπτυξη καλύφθηκαν πλήρως από την αύξηση των εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 43%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,8 εκατ. από € 1,3 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 40%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,1525 έναντι  € 0,1091.

 

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,83x, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,75x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

 

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 8,6 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 1,2 εκατ.

 

Η εξωστρέφεια του Ομίλου ενισχύθηκε με νέες αναθέσεις έργων για τις πλατφόρμες FMS.next, Axia, Acumennet και RiskAvert, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική,  Ασία και Αμερική, συνέπεια της συνεχούς επένδυσης στις λύσεις του ομίλου, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός συνόρων. Παράλληλα, η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και η ανάγκη του ελληνικού δημοσίου για έργα ψηφιοποίησης των εργασιών, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συμμετοχή του ομίλου στη διεκδίκηση παρόμοιων έργων με επιτυχία. 

 

Tο πρόγραμμα R&D του Ομίλου ενισχύεται διαρκώς με νέες τεχνολογίες, δυνατότητες και νέο στελεχιακό δυναμικό, ώστε να προσφέρονται προηγμένες λύσεις για πλήρη αυτοματοποίηση εργασιών και κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς όπως εξελίσσονται. Ενδεικτικά το 2019, παρουσιάστηκαν νέες λειτουργικότητες στο Treasury Management για πλήρη υλοποίηση σε cloud περιβάλλον και σε real-time, στο Τραπεζικό σύστημα για ολοκληρωμένη κάλυψη PSD2/Open Banking απαιτήσεων και στο σύστημα διαχείρισης επενδύσεων με νέες δυνατότητες Custody.

 

Αξίζει να σημειωθεί η διεθνής παρουσία του ομίλου σε λύσεις για ασφαλή πρόσβαση από απομακρυσμένες τοποθεσίες των χρηστών και των πελατών τους με εύκολα παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας και με δυνατότητες επικοινωνίας που υποστηρίζουν remote working από οποιαδήποτε συσκευή ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Παράλληλα, η λύση για διαχείριση κινδύνου εμπλουτίζεται και προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων για την πιο ασφαλή εξαγωγή σεναρίων σε περιόδους κρίσης.

 

Επιπλέον, οι λύσεις του ομίλου διακρίθηκαν για ακόμα μια χρονιά στις διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aite group, κτλ., αποσπώντας βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου για την καινοτομία και την τεχνολογία που εφαρμόζουν. Παράλληλα ο Όμιλος της Profile υποστήριξε εκδηλώσεις του κλάδου, για την ανάδειξη των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών των λύσεων που αναπτύσσει και κατ' επέκταση την καλύτερη επιμόρφωση της αγοράς.

 

Με αξιοσημείωτη άνοδο στην τιμή της μετοχής το 2019, σημαντικές επενδύσεις από Έλληνες και Ξένους Θεσμικούς,  απόρροια της αυξανόμενης παρουσίας σε 40 χώρες και της εξίσου δυναμικής αύξησης προσωπικού, ο Όμιλος λειτουργεί απρόσκοπτα στην τρέχουσα χρήση και συνεχίζει να επενδύει σε νέα προϊόντα και στη διεύρυνση των αγορών του. Ταυτόχρονα, προσαρμόζει τον τρόπο εργασίας των στελεχών του και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την  πανδημία του COVID-19 και τα νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών που διαμορφώνονται, πιστεύοντας ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική του διάρθρωση και η μεγάλη εγκατεστημένη βάση των πελατών του, θα του επιτρέψει να εξέλθει αλώβητος από την υφιστάμενη κατάσταση και να προσδοκά στα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα με την επιστροφή της κατάστασης στην ομαλότητα.

 

03/04/20

 
 

Προσωρινό «λουκέτο» βάζουν τέσσερις κλωστοϋφαντουργίες

Σβήνουν μία μία οι μηχανές της κλωστοϋφαντουργίας, ενός πολύπαθου κλάδου που, αν και συρρικνώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης, εξακολουθεί να αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι της εξαγωγικής βιομηχανίας της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το 10% των συνολικών μεταποιητικών εξαγωγών και διοχετεύοντας το 70% της παραγωγής του στις διεθνείς αγορές.

Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, τέσσερις ιστορικές κλωστοϋφαντουργίες, που υπέστησαν ισχυρές αναταράξεις τα προηγούμενα χρόνια και κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή μέσα από μια σειρά αναδιαρθρώσεων, ανακοίνωσαν αναστολή εργασιών, θέτοντας σε καθεστώς διαθεσιμότητας περισσότερους από 600 εργαζομένους. Στις 18 Μαρτίου έσβησαν οι μηχανές στα εργοστάσια της ιστορικής Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, που με διάφορες νομικές μορφές λειτουργεί από το 1964 και σήμερα απασχολεί συνολικά 161 εργαζομένους (87 στον όμιλο και άλλους 74 στην εταιρεία).

Η «Βαρβαρέσος»

Τέσσερις ημέρες αργότερα, απόφαση για αναστολή εργασιών πήρε και η διοίκηση της «Βαρβαρέσος». Η βορειοελλαδίτικη κλωστοϋφαντουργία, που απασχολεί 227 εργαζομένους, έκλεισε τα εργοστάσιά της στη Νάουσα, η παραγωγή των οποίων εξάγεται σε ποσοστό 70%.

Η «Φιερατέξ»

Προχθές, την ένταξη της πλειονότητας του προσωπικού της στο πρόγραμμα αναστολής σύμβασης εργασίας από την 1η Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου 2020 ανακοίνωσε και η κλωστοϋφαντουργία «Φιερατέξ». «Για την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, η εταιρεία θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας», αναφέρει η «Φιερατέξ» στην ανακοίνωσή της, ενώ όσον αφορά τις συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάστασή της υπογραμμίζει ότι «δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας».

Η «Επίλεκτος»

Την ίδια ημέρα, 1η Απριλίου, απόφαση για αναστολή εργασιών έλαβε και η «Επίλεκτος». Η ιστορική κλωστοϋφαντουργία, που ξεκίνησε από μια μονάδα παραγωγής βαμβακονημάτων στα Φάρσαλα το 1970, κατάφερε να μετεξελιχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου και να αντέξει στα χρόνια της κρίσης της ελληνικής οικονομίας εξάγοντας το 70% της παραγωγής της, κλείνει τα εργοστάσιά της επίσης για 45 ημέρες. Οι 200 εργαζόμενοι της εταιρείας, με εξαίρεση κάποιο προσωπικό ασφαλείας για τη συντήρηση του εργοστασίου, τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αναμένεται σήμερα.

«Σταδιακά, μέρα με τη μέρα, οι παραγγελίες μειώνονται. Πήραμε την απόφαση για αναστολή έχοντας προμηθεύσει τους πελάτες μας για αυτόν τον μήνα», τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευριπίδης Δοντάς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την επόμενη ημέρα της κρίσης του κορωνοϊού. «Θα χρειαστούμε στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον δύο χρόνια για να επανέλθουμε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν τον Ιανουάριο του 2020. Θα πρέπει να βρούμε μια κοινή στρατηγική που θα αλλάξει την οικονομία. Να επιδοτήσουμε την εργασία στην παραγωγή και όχι στην κατανάλωση. Με ακριβό ρεύμα και υψηλές εισφορές δεν μπορεί να σταθεί η οικονομία», επισημαίνει ο κ. Δοντάς.

Οσον αφορά γενικότερα τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, ο ίδιος σημειώνει ότι πρέπει να επανέλθει στην Ευρώπη, κάτι που θα δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για την Ελλάδα ως τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που παράγει βαμβάκι.

Πηγή: Καθημερινή

 

ΤΕΝΕΡΓ: Αύξηση 14,9% στα καθαρά κέρδη…

-          Στα 51,5 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία - αύξηση κατά 14,9% προερχόμενη κυρίως από τις δραστηριότητες σε ΗΠΑ και Πολωνία

-          Στα 1.938 MW η τρέχουσα συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του Ομίλου σε Ευρώπη και ΗΠΑ (σε λειτουργία ή υπό κατασκευή)

-          Υπερβαίνει τα 1,5 δις. ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου στην Ελλάδα

 

Η ενίσχυση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των οικονομικών αποτελεσμάτων του για το 2019. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ του Ομίλου στις ΗΠΑ και της αποδοτικότερης λειτουργίας των έργων ΑΠΕ σε ΗΠΑ και Κεντροανατολική Ευρώπη.

Αναλυτικά, τα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για τη χρήση του 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 299,1 εκατ. ευρώ, έναντι 292,1 εκατ. ευρώ το περσινό έτος, αυξημένες κατά 2,4%. Αναλυτικότερα: Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 237,3 εκατ. ευρώ έναντι 216,3 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 9,7%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 37,0 εκατ. ευρώ, έναντι 19,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,6εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 182,0 εκατ. ευρώ, έναντι 167,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένη κατά 8,4%. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται στα αυξημένα λειτουργικά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου (ΗΠΑ, Κεντροανατολική Ευρώπη). Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 125,5 εκατ. ευρώ έναντι 120,1 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 4,4%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 69,6 εκατ. ευρώ έναντι 62,4 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 11,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 51,5 εκατ. ευρώ, έναντι 44,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 14,9%, κυρίως λόγω της απόδοσης των έργων ΑΠΕ στο εξωτερικό, αλλά και λόγω κερδών από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα 716 εκατ. ευρώ έναντι 711 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, αυξημένη κατά 5 εκατ. ευρώ, λόγω της επέκτασης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ φτάνει τα 1.938 MW. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος προσεγγίζει  νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί τον στόχο για 2.000 MW έργων σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του.

Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1.390 MW, καθώς ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή στην Ελλάδα εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 548 MW .

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές του Ομίλου, ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Το 2019 ήταν μια θετική χρονιά, καθώς η διεθνοποιημένη παρουσία του Ομίλου μας και η συνέχιση του επενδυτικού μας προγράμματος επέτρεψε την αύξηση όλων των βασικών οικονομικών μας μεγεθών και της εγκατεστημένης ισχύος μας. Πλέον, όμως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με μια διπλή κρίση - δημόσιας υγείας και οικονομική - η διάρκεια και οι επιπτώσεις της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Από την άλλη πλευρά, τα πεδία δραστηριότητας του Ομίλου μας, η διεθνής μας παρουσία και τα θεμελιώδη μεγέθη μας μας επιτρέπουν μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Παραμένουμε αποφασισμένοι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον Όμιλό μας και την ελληνική οικονομία και για αυτό το λόγο παρακολουθούμε κι αξιολογούμε καθημερινά τις εξελίξεις, επιμένοντας στον στόχο μας για όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις πρόσφατα ανακοινώσαμε την επέκταση του επενδυτικού μας προγράμματος στις ΑΠΕ στην Ελλάδα κατά 550 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχουμε σχεδιάσει και δρομολογούμε στην καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα υπερβαίνει πλέον τα 1,5 δις. ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται στη χώρα μας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία. Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν την πίστη μας στις δυνατότητες και της προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την αταλάντευτη προσήλωσή μας σε επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας στην καθαρή ενέργεια και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και όλων των πολιτών. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων για ενίσχυση των ΑΠΕ, αλλά και των στόχων του προγράμματος απεξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι τη στιγμή αυτή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και όπως επισημαίνουμε εδώ και χρόνια, μπροστάρηδες σε αυτό οφείλουν να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις».

 

 

Όμιλος Σαράντη: Πωλήσεις 370,07 εκατ. ευρώ το 2019

 

Σε 370,07 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το 2019, έναντι 344 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,58%. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι παράγοντες της αύξησης αυτής είναι η στοχευμένη προϊοντική ανάπτυξη και η αποτελεσματική εμπορική προσέγγιση και ενεργοποίηση σε όλα τα κανάλια διανομής του ομίλου, σε συνδυασμό με νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου. 

 

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν επιταχυνόμενη ανάπτυξη κατά την διάρκεια του έτους και διαμορφώθηκαν σε 126,21 εκατ. ευρώ από 116,71 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 8,14%. 

 

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,90% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 7,29% στα 243,86 εκατ. ευρώ το 2019 από 227,29 εκατ. ευρώ το 2018. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,50% στα 54,75 εκατ. ευρώ από 46,99 εκατ. ευρώ το 2018 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 14,79% από 13,66% το 2018. 

 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 43,84 εκατ. ευρώ κατά το 2019 από 40,57 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 8,05% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,85% από 11,79% το 2018.

 

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 45,46 εκατ. ευρώ το 2019 από 38,78 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 17,21%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,28% από 11,27% το 2018. 

 

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 38,01 εκατ. ευρώ κατά το 2019 από 32,54 εκατ. ευρώ το 2018 αυξημένα κατά 16,81%, και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 10,27% από 9,46% το 2018.

 

Κατά την διάρκεια του 2019, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2018 ποσού 10 εκ. ευρώ (0,14311 ευρώ ανά μετοχή). 
 

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του 2019 ανέρχεται σε  8,45 εκατ. ευρώ από 11,53 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

 

02/04/20

 

 

Στο -61,3% το αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάρτιο λόγω κορωνοϊού

 

Κατακόρυφη πτώση 61,3% κατέγραψε τον πρώτο μήνα της κρίσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η πανδημία που πλήττει τις αερομεταφορές διεθνώς, τα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων και η τεράστια βουτιά στη ζήτηση για ταξίδια, έφερε τον πρώτο μήνα με αρνητικό πρόσιμο στο αεροδρόμιο της Αθήνας που κατέγραφε από το 2014 υψηλoύς ρυθμούς ανάπτυξης.

 

Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) επιδεινώθηκε ραγδαία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, λόγω των εκτεταμένων μέτρων αποκλεισμού χωρών που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων αεροπορικών εταιρειών.

 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το tovima.gr, η πτώση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας ξεπερνά πια, μέρα με την ημέρα, το 90%, φτάνοντας για παράδειγμα την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, το 97%. Διακινήθηκαν μόλις 1.728 επιβάτες, όταν την ίδια ημέρα του 2019 πέρασαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 52.090 επιβάτες.

 

Συνολικά τον εφετινό Μάρτιο διακινήθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας 693.580 επιβάτες, όταν για τον ίδιο μήνα του 2019 είχαν διακινηθεί 1.652.594 άτομα. Από τα στοιχεία τους Μαρτίου προκύπτει ότι η μείωση στους επιβάτες εσωτερικού ανήλθε σε 59,8%, 207.955 επιβάτες εφέτος όταν τον Μάρτιο του 2019 είχαν διακινηθεί 516.796 άτομα. Αντίστοιχα η μείωση στους επιβάτες εξωτερικού ανήλθε σε 62%, αντιστοιχεί δηλαδή σε πτώση από τους 1.135.798 επιβάτες σε μόλις 431.625.

 

Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 3,5 εκατ.επιβατών, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 20,5% σε σχέση με το 2019, λόγω της σημαντικής μείωσης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Οι επιβάτες εξωτερικού μειώθηκαν κατά 18,6%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης του 24,4%.

 

Υπενθυμίζεται ότι για το αεροδρόμιο της Αθήνας οι δύο πρώτοι μήνες του 2020 διατήρησαν το θετικό πρόσιμο όλων των προηγούμενων ετών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,7% για τον Ιανουάριο και 2,8% τον Φεβρουάριο. Επιδόσεις που παρέμεναν εντός προβλέψεων για ήπια ανάπτυξη το 2020 σε εναρμόνιση με τις διεθνείς προβλέψεις για ωρίμανση της αεροπορικής αγοράς.

 

Eurobank: Νέα υπηρεσία ePOS για online πωλήσεις με ένα κλικ

Η Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη εξ αποστάσεως πωλήσεων, θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων τη νέα υπηρεσία Eurobank Payment Link, δημιουργώντας ένα νέο κανάλι συναλλαγών για τις επιχειρήσεις με τους πελάτες τους, ακόμη και εάν εκείνες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).

Με τη νέα υπηρεσία, μεγάλος αριθμός μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, θα μπορούν να διευκολύνουν τις εξ αποστάσεως πωλήσεις τους. Η νέα, απλή και εύχρηστη υπηρεσία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση ως ένα νέο κανάλι συναλλαγών, αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη λύση για την εξ αποστάσεως (ανέπαφη) αποδοχή πληρωμών με κάρτα και μάλιστα χωρίς τον περιορισμό του ορίου ανέπαφων συναλλαγών των €50.

Κάνοντας χρήση της Eurobank Payment Link, επιχειρήσεις που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ τους, θα μπορούν να διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως παραγγελίες αποστέλλοντας στους πελάτες τους την εντολή πληρωμής με μήνυμα στο κινητό ή email. Συγκεκριμένα θα έχουν την δυνατότητα για:

– Εξ αποστάσεως αποδοχή online πληρωμών με κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας από τους πελάτες τους, κατόπιν παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, email ή άλλου μέσου. Η υπηρεσία υποστηρίζει επίσης αγορές με δόσεις, επιστροφές και ακυρώσεις ενώ η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει επαναλαμβανόμενες πληρωμές (π.χ. μηνιαίες συνδρομές).

– Μια γρήγορη και απλή διαδικασία πληρωμής με τη δημιουργία ενός link με αίτημα πληρωμής μέσα από την πλατφόρμα ePOS της Eurobank, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του πελάτη και της συναλλαγής. Η αποστολή του link γίνεται από την επιχείρηση προς τον πελάτη με όποιο τρόπο επιλέγει (email, SMS κ.ά.) και οι πελάτες πραγματοποιούν την πληρωμή online με την κάρτα τους, σε απολύτως ασφαλές περιβάλλον και με την απαραίτητη προστασία δεδομένων. Tο Eurobank Payment Link είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα τελευταία πρωτόκολλα ασφαλείας του e-commerce (3D secure / Strong Customer Authentication), παρέχοντας έτσι άλλο ένα μέσο για ασφαλείς εξ αποστάσεως πληρωμές με κάρτα.

– Άμεση πίστωση εισπράξεων καθώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό όψεως τους, στην Eurobank, την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα πληρωμής.

Για την απόκτηση της νέας υπηρεσίας Eurobank Payment Link οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα επικοινωνίας εδώ.

 

01/04/20

 
 

ΟΠΑΠ: Αύξηση 41% στα καθαρά κέρδη του 2019 – Υπό εξέταση το μέρισμα λόγω Covid-19 …. Αποχωρεί ο Damian Cope

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Αύξηση 41,2% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2019, διαμορφούμενα στα  202,4 εκατ. ευρώ, από κέρδη 143,3 εκατ. ευρώ του 2018. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 27,9%.

Στο δ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 61,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 62,1% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα επίσης από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του 2019 που εφαρμόστηκε αναδρομικά στο δ’ τρίμηνο 2019. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου 2019 αυξήθηκαν κατά 27,1%.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για το μέρισμα της χρήσης του 2019, είναι υπό εξέταση δεδομένης της συνεχιζόμενης επίπτωσης του κορωνοΐού.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει έκτακτο μέρισμα ύψους €1,00 ανά μετοχή, στις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 4,7% στα 1,619,9 δισ. ευρώ έναντι 1,547,0 δισ. ευρώ το 2018. Το GGR στο δ’ τρίμηνο 2019 ενισχύθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση στα 446,7 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs και της υψηλότερης επίδοσης του αθλητικού στοιχηματισμού σε σχέση με πέρυσι.

 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια τη χρήση 2019 ανήλθε στα 622,1 εκατ. ευρώ έναντι 598,2 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένο κατά 4,0% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας την τάση του GGR. Το μικτό κέρδος του δ’ τριμήνου 2019 μειώθηκε κατά 1,6% σε ετήσια βάση στα 165,6 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης της Ελληνικά Λαχεία προκειμένου να καταβληθεί η ελάχιστη ετήσια συμβατικά οριζόμενη εισφορά (€50 εκατ.) επί των καθαρών εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στη χρήση 2019 κατά 16,7% στα 412,6 εκατ. ευρώ έναντι 353,7 εκατ. ευρώ το 2018, ή υψηλότερα κατά 14,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 6,6 εκατ. ευρώ στο 2019. Η αποτελεσματική διαχείριση κόστους σε συνδυασμό με την σημαντική συνεισφορά του Stoiximan, οδήγησαν σε υψηλότερα EBITDA στο δ’ τρίμηνο 2019 κατά 3,0% στα 112,3 εκατ. ευρώ έναντι των 109,1 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο 2018, ή βελτιωμένα κατά 0,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 408,6 εκατ. ευρώ και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/ EBITDA στο 1.0x.

Αριθμολαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία διατηρήθηκαν σχεδόν σταθερά στα €778,6εκ. το 2019 έναντι €779,9εκ. το 2018 παραμένοντας ο ισχυρότερος τομέας συνεισφοράς στα καθαρά έσοδα προ εισφορών της εταιρείας. Τα αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 7,8% το δ’ τρίμηνο 2019 σε ετήσια βάση στα €201,8εκ., λόγω της χαμηλότερης επίδοσης των νέων παικτικών επιλογών στο KINO και των μη ευνοϊκών jackpot στο Τζόκερ. Αθλητικός στοιχηματισμός

Αθλητικός στοιχηματισμός

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν το 2019 σε €396,2εκ. έναντι €406,2εκ. το 2018, μειωμένα κατά 2,5% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της απουσίας σημαντικών αθλητικών γεγονότων και της επαναφοράς της απόδοσης των Virtuals σε χαμηλότερα επίπεδα. Το δ’ τρίμηνο 2019 το GGR του αθλητικού στοιχηματισμού διαμορφώθηκε σε €112,4εκ. έναντι €106,4εκ. στο δ’ τρίμηνο 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 5,7% ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης επίδοσης του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα. VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα VLTs σημείωσαν περαιτέρω άνοδο και διαμορφώθηκαν σε €297,7εκ. το 2019 έναντι €208,7εκ. το 2018, αυξημένα κατά 42,7%.

VLTs

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα VLTs στο δ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν στο υψηλότερο έως τώρα επίπεδο των €85,0εκ., ενώ η εγκατάσταση των 25.000 VLTs ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο 2019 όπως είχε προγραμματιστεί. Σκρατς & Λαχεία

Σκρατς & Λαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία το 2019 διαμορφώθηκαν στα €147,5εκ. έναντι €152,2εκ. το 2018 μειωμένα κατά 3,1% κυρίως λόγω της χαμηλότερης επίδοσης του Σκρατς. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών το δ’ τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκαν σε €47,4εκ. έναντι €47,0εκ του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, βελτιωμένα κατά 0,8%.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Damian Cope δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2019:

"Το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε ένα ακόμη επιτυχημένο έτος για τον ΟΠΑΠ, με σημαντική ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας, σε σχέση με το 2018. Είναι εμφανές ότι ο μετασχηματισμός του ΟΠΑΠ, που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, στο οποίο σημειώνεται υψηλή εποχιακή δραστηριότητα, οι επιδόσεις μας επωφελήθηκαν από τις ισχυρές δραστηριότητες του Δεκεμβρίου, ιδιαίτερα στα παιγνιομηχανήματα (VLTs) και τον αθλητικό στοιχηματισμό. Επίσης, το 2019 ήταν η χρονιά κατά την οποία η δραστηριότητα του αθλητικού στοιχηματισμού επέστρεψε στην ανάπτυξη, χάριν σε σειρά νέων ψηφιακών χαρακτηριστικών και επιπλέον προϊοντικών βελτιώσεων. Ακόμη, η περίοδος αυτή ήταν η ισχυρότερη μέχρι σήμερα για τις νέες διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ, που σημείωσαν ρεκόρ ενεργών πελατών. Επίσης, η επένδυση μας στη Stoiximan συνεχίζει να ωφελείται από την εντυπωσιακή ανάπτυξη σε όλες τις κύριες περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του ιού COVID-19 έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες μας τις τελευταίες εβδομάδες, με το κλείσιμο των καταστημάτων μας στην Ελλάδα και την Κύπρο τον Μάρτιο, να οδηγεί στην εξάλειψη περίπου του 99% των εσόδων μας από παίγνια. Ως εταιρεία, ανταποκριθήκαμε γρήγορα, ώστε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τους πράκτορες μας, προχωρώντας σε σειρά ενεργειών περιορισμού των επιπτώσεων και διαφυλάσσοντας την οικονομική θέση της εταιρείας συνολικά. Επίσης, διασφαλίσαμε ότι παρέχουμε επιπλέον στήριξη προς τους κοινωνικούς εταίρους που το έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών και Κυπριακών ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη παραδώσει σημαντικά έργα υποδομών, στο πλαίσιο της ανακαίνισης των δυο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης μιας υπερσύγχρονης μονάδας λοιμωδών νοσημάτων. Αυτή επιτρέπει στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να αντιμετωπίσει και κρούσματα κορωναϊού, σε περίπτωση που χρειαστεί. Συνολικά, διαθέτουμε έναν υγιή ισολογισμό, με ισχυρή ταμειακή βάση, και είμαι πεπεισμένος ότι ο ΟΠΑΠ θα επανέλθει σε δυναμική τροχιά, μόλις τελειώσει αυτή η ατυχής περίοδος.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος της ομάδας του ΟΠΑΠ – εργαζόμενους, πράκτορες και συνεργάτες – για την πολύτιμη συνεισφορά τους στις επιτυχίες του 2019. Θα ήθελα, επίσης, να ευχηθώ σε αυτούς και τις οικογένειές τους, να είναι όλοι υγιείς και ασφαλείς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο".

Αποχωρεί ο Damian Cope στα τέλη Μαΐου

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι ο Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την εταιρεία στο τέλος Μαΐου, όταν και ολοκληρώνεται η τετραετής σύμβασή του με την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ και ο Damian Cope έχουν από κοινού ξεκινήσει τη διαδικασία προγραμματισμού διαδοχής, για την εξεύρεση εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφίων για τη μόνιμη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει σε κορυφαία διεθνή εταιρεία επιλογής στελεχών να συνδράμει στη συγκεκριμένη διαδικασία και ο ΟΠΑΠ αναμένεται να προβεί σε σχετική ενημέρωση το επόμενο διάστημα. Σε περίπτωση που ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος δεν θα έχει ξεκινήσει μέχρι το τέλος Μαΐου, όταν και ολοκληρώνεται η σύμβαση του Damian Cope, ο Jan Karas, Chief Commercial Officer της εταιρείας θα οριστεί Acting CEO, με την υποστήριξη του Kamil Ziegler, Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ.

 

 

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας το 2019

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της προσπάθεια, η Εθνική Ασφαλιστική σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής της, κατά 22,4% το 12μηνο του 2019, έναντι της διαχειριστικής χρήσης 2018. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν  σε €740,6 εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €96,7 εκ. (ή σε €81,6 εκ., αν ληφθεί υπόψη το παραπάνω κόστος) έναντι €63,1 εκ. το 12μηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,1%.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα του Κλάδου Ζωής, αυξήθηκαν κατά 31,3% ανερχόμενα σε €572,6 εκ. έναντι €436,0 εκ. το 12μηνο του 2018, αύξηση που οφείλεται κυρίως στο έντονο ενδιαφέρον για το προϊόν εφάπαξ καταβολής αλλά και στην πολύ καλή πορεία των Κλασικών Ατομικών προϊόντων περιοδικών και εφάπαξ καταβολών Ζωής και Υγείας. Σταθερή παρέμεινε η παραγωγή των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα να ανέρχονται σε €168,0 εκ. έναντι €168,9 εκ. το 12μηνο του 2018.

Οι προαναφερθείσες επιδόσεις είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών κινητοποίησης όλων των δικτύων παραγωγής, τα οποία εμφάνισαν εξαιρετικές επιδόσεις για ακόμη μία χρονιά. Συγκεκριμένα το Εταιρικό δίκτυο συνεργατών και το δίκτυο πρακτόρων, σημείωσαν αύξηση παραγωγής το 12μηνο του 2019 σε σχέση με το 12μηνο του 2018 κατά 9,5% σε €248,7 εκ. και 8,3% σε €145,6 εκ. αντίστοιχα. Το δίκτυο Bancassurance, κατά την ίδια περίοδο, σημείωσε θεαματική αύξηση κατά 66,6%, με παραγωγή ύψους €263,7 εκ. λόγω κυρίως των εντυπωσιακών πωλήσεων για το προϊόν εφάπαξ καταβολής, αλλά και το αποταμιευτικό προϊόν περιοδικών καταβολών.

Τον Ιούλιο του 2019, η Εταιρία ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της, στο οποίο συμμετείχαν 117 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος €15,1 εκ. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι, εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά €8,0 εκ. σε ετήσια βάση, θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό.

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ωφελήθηκαν από τη συρρίκνωση του πιστωτικού περιθωρίου (“credit spread”) κυρίως του χαρτοφυλακίου ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των ελληνικών εταιρικών ομολόγων, η οποία αντιστάθμισε την επιβάρυνση που επέφερε η μείωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου στα ασφαλιστικά αποθέματα. Κατά συνέπεια, τα ίδια κεφάλαια τη Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκαν σε €1.062,1 εκ., αυξημένα κατά €258,3 εκ. σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018 (€803,8 εκ.).

Οι θετικές εξελίξεις που είχαν σημειωθεί κατά τη χρήση 2019 και ειδικά η σημαντική συρρίκνωση των πιστωτικών περιθωρίων των κυβερνητικών εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Νότου, έχουν πλέον εν μέρει αναστραφεί λόγω των αρνητικών εξελίξεων που σχετίζονται με την πανδημία του ιού Covid-19. Εντούτοις, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής πριν από την έναρξη της πανδημίας, αλλά και οι πρόσφατες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, έχουν μετριάσει τις επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και προστατεύσει την κεφαλαιακή της θέση κατά την δύσκολη αυτή περίοδο.

Πρωταρχικό μέλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η πλήρης και άμεση κάλυψη των ασφαλισμένων της καθώς και η υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε λειτουργία μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχεια των βασικών λειτουργιών και κυρίως την καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους. Από τις αρχές Μαρτίου 2020, αμέσως μετά την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έως σήμερα, έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις στους κλάδους ζωής και υγείας που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των €21 εκ.

Θεωρώντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Εταιρίας, η Εθνική Ασφαλιστική μεριμνά ώστε να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων της.

 

31/03/20

 
 

 

Σειρά ευνοϊκών μέτρων για ιδιώτες και επιχειρηματίες παίρνει η Eurobank

 

Σειρά μέτρων για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις εφαρμόζει η Eurobank, συνδράμοντας με όλες της τις δυνάμεις στη μάχη αντιμετώπισης του κορωνοϊού που πλήττει πολλούς κλάδους της οικονομίας μας και χιλιάδες εργαζομένους.

 

Όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες της, ενημερώνοντας για τους βέλτιστους τρόπους εξυπηρέτησης με ασφαλή και λειτουργικό τρόπο μέσω χρήσης των ψηφιακών μέσων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει ήδη στις αναγκαίες διευκολύνσεις και συγκεκριμένα:

 

– Αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, για τις επιχειρήσεις των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, την καταβολή των χρεολυσίων για επιχειρηματικά δάνεια, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δάνεια ενήμερα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Με την αναστολή των δόσεων επιμηκύνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η διάρκεια του δανείου.

 

– Επιπλέον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να στηρίξει αποτελεσματικά με επιπλέον ρευστότητα κάθε επιχείρηση που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση του COVID

 

-19. Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετέχει ενεργά και στο πρόγραμμα εγγυήσεων, με βάση τους όρους που θα διαμορφωθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους.

 

– Αντίστοιχα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα διευκόλυνσης για τα φυσικά πρόσωπα. Αναστέλλεται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η καταβολή των δόσεων των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για διάστημα τριών (3) μηνών και εφόσον τα δάνεια είναι ενήμερα, για τους εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται και των οποίων οι κλάδοι συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

 

Επιπλέον αυτών, υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στις καθημερινές τους συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τα καταστήματα, έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της τα παρακάτω:

 

Για τις επιχειρήσεις

 

– 1.600 επιπλέον επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση στην πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking τις 2 τελευταίες εβδομάδες, μέσω της οποίας εκτελούν σχεδόν όλες τις τραπεζικές εργασίες εκ του μακρόθεν.

 

– Οnline διεκπεραίωση των εισαγωγών και εξαγωγών.

 

– Ηλεκτρονική διαχείριση και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των εισπράξεων είτε αφορούν εμβάσματα από τρίτους, είτε εισπράξεις μέσω καρτών.

 

– Ηλεκτρονική εκτέλεση μεμονωμένων και μαζικών πληρωμών.

 

– E-commerce λύσεις.

 

– Μια σειρά από B2B υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και η ηλεκτρονική τιμολόγηση που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες ηλεκτρονικά και με ασφαλή τρόπο.

Για τα φυσικά πρόσωπα

 

– Ενημέρωση όλων των συναλλασσόμενων πελατών για την διενέργεια των τραπεζικών τους εργασιών χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, καθώς και των μέτρων προστασίας από τον COVID – 19.

 

– Έκδοση χρεωστικών καρτών και κωδικών e

 

-Banking χωρίς την παρουσία του πελάτη στο κατάστημα. Τις τελευταίες δέκα μέρες εκδόθηκαν πάνω από 7.500 νέοι κωδικοί e-Banking.

 

– Παροχή δυνατότητας αυτόματου ανοίγματος, ανανέωσης και πρόωρης εξόφλησης προθεσμιακής κατάθεσης.

 

– Δημιουργία του συνδρομητικού προγράμματος ηλεκτρονικών συναλλαγών (e

 

-συναλλαγές) με το οποίο πραγματοποιούνται πληρωμές, καθώς και μεταφορές χρημάτων με προνομιακή τιμολόγηση.

 

– Αύξηση του ορίου ποσού των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 ευρώ, από τα 25 ευρώ (από 30 /03/20 έως 31 /05/20). Η αύξηση του ορίου, καλύπτει το 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήριων βενζίνης και φαρμακείων ελαχιστοποιώντας τις επαφές των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

 

30/03/20

 
 

 

Πηγές της ΔΕΗ για την αναστολή εργασιών στο εργοτάξιο της μονάδας Πτολεμαΐδας 

 

«Η αναστολή των εργασιών στο εργοτάξιο της Πτολεμαΐδας V είναι απόφαση της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή. Η ευθύνη της λειτουργίας του εργοταξίου ανήκει αποκλειστικά στην ανάδοχο εταιρεία και εποπτεύεται από τη ΔΕΗ».

 

Αυτό ανέφεραν πηγές της ΔΕΗ, σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για διακοπή των εργασιών στο εργοτάξιο της λιγνιτικής μονάδας, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή.

 

«Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Μονάδων της ΔΕΗ στην περιοχή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, αυτή συνεχίζεται απρόσκοπτα τις τελευταίες εβδομάδες με το προσωπικό που έχει οριστεί ως κρίσιμο και το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό εναλλάσσεται σε εβδομαδιαίες βάρδιες. Η ΔΕΗ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της σε σχέση με την απολύμανση, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και τον τρόπο προσέλευσής τους στην εργασία, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας».

 

 

Μυτιληναίος: Πράσινο φως από τη συνέλευση για αγορά ιδίων μετοχών

 

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της εταιρείας Μυτιληναίος η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω της ακύρωσής τους ή και τη διάθεσή τους στο προσωπικό και σε μέλη της διοίκησης.

 

Θα αποκτηθούν έως 14.289.116 μετοχές (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς 0.97 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα 20 ευρώ ανά μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος από 27.03.2020 έως 26.03.2022.

Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του προγράμματος.

 

Viohalco: Κλείνουν προσωρινά τα εργοστάσια χάλυβα στην Ελλάδα

Σε διαθεσιμότητα και μερική απασχόληση οι εργαζόμενοι.  Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργοστασίων της για ένα μήνα ανακοίνωσε η Viohalco για όλες τις θυγατρικές της στον κλάδο χάλυβα.

Ειδικότερα, η Viohalco S.A. ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο χάλυβα και εδρεύουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι εταιρίες Σιδενόρ Α.Ε., Sovel Α.Ε., Έρλικον Α.Ε., Πράκσυς Α.Ε. και Ετήλ Α.Ε. αποφάσισαν στις 27 Μαρτίου 2020, να αναστείλουν προσωρινά για διάστημα ενός μηνός τις κύριες παραγωγικές τους δραστηριότητες, θέτοντας ως εκ του λόγου αυτού τους εργαζόμενους σε αυτές σε διαθεσιμότητα, από την 2α Απριλίου 2020 έως και την 3η Μαΐου 2020, ενώ παράλληλα και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εταιρειών τίθενται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι εμπορικές δραστηριότητες και η παραλαβή πρώτων υλών των εταιρειών αυτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών έλαβαν τις αποφάσεις αυτές λόγω των ήδη δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή αγορά χάλυβα, οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία ως αποτέλεσμα της πρόσφατης πανδημίας Covid-19, η οποία περιόρισε δραστικά τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, καθώς επήλθε απότομη κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα και σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τον χάλυβα ως πρώτη ύλη. Τα μέτρα, στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις, τόσο στο κόστος, όσο και στη ρευστότητα των εταιριών, διασφαλίζοντας παράλληλα την εφοδιαστική αλυσίδα χαλυβουργικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι στη λήψη ανάλογων μέτρων έχουν ήδη προβεί πολλές χαλυβουργίες στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Επί του παρόντος, η Viohalco S.A. δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μόλις αυτές καταστεί δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η Viohalco S.A. δεσμεύεται να δημοσιοποιεί αμέσως κάθε σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη της παρούσας κατάστασης. 

 

Alpha Bank: Μέτρα στήριξης ιδιωτών και επιχειρήσεων 

Μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank,  διευκολύνοντας ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες της να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα δυσμενείς και πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση της επιδημίας Covid-19.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα η έμμεσα από την παρούσα κρίση και έχουν ενήμερες οφειλές στην Τράπεζα έως και τις 31.12.2019, η Alpha Bank -εφόσον ο πελάτης επιθυμεί- μεταθέτει την καταβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) της περιόδου 1.3.2020 έως 30.9.2020, στη λήξη του δανείου τους.

Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.09.2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα (9) μήνες, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου. Το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει η Alpha Bank, σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών, και αφορά όλους τους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση η Alpha Bank είναι σε διαρκή ετοιμότητα και επικοινωνία με επιχειρηματικούς πελάτες της που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας προκειμένου να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν έκτακτες ανάγκες λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας και να υποστηρίξει το σύνολο των πελατών της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τρίμηνη Αναστολή Δόσεων για Ιδιώτες, Μικρές Επιχειρήσεις

Παράλληλα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι παραμένει δίπλα στους ιδιώτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στηρίζοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα, την προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έχοντας ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με συνεπείς δανειολήπτες που ενδεχομένως πλήττονται από την παρούσα κατάσταση, και εφόσον διαπιστώνεται έκτακτη οικονομική δυσχέρεια, παρέχει προσωρινή διευκόλυνση με αναστολή των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων έως και τις 30.6.2020.

Σε πλήρη εναρμόνιση με τις κυβερνητικές οδηγίες αλλά και του πλαισίου που η τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή για την προστασία της υγείας των πελατών και του προσωπικού της, η Alpha Bank ενημερώνει τηλεφωνικά τους πελάτες της (Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρές Επιχειρήσεις) για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με τη συναίνεση των οφειλετών, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε κατάστημα.

Παράλληλα, η τράπεζα είναι σε πλήρη ετοιμότητα να εξυπηρετήσει, με εξατομικευμένες λύσεις, αιτήματα ρυθμίσεων προσαρμοσμένα στη μεσοπρόθεσμη οικονομική δυνατότητα των πελατών της.

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες της συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της στην αντιμετώπιση της κρίσης και την επάνοδο στη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

 

29/03/20

 
 

 

Πράσινο φως για την κατεδάφιση 400 κτισμάτων στο Ελληνικό

 

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) έρχεται τη Δευτέρα το θέμα των κατεδαφίσεων στο Ελληνικό. Το όργανο του υπουργείου Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει εάν συμφωνεί με τις προτεινόμενες διατηρήσεις και κατεδαφίσεις κτιρίων ή αν κρίνει ότι πρέπει να τεθούν επιπρόσθετοι όροι. Το πιθανότερο πάντως είναι το συμβούλιο να ακολουθήσει την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), που την προηγούμενη εβδομάδα απλώς επικύρωσε τις προειλημμένες αποφάσεις.

 

Όπως γράφει η Καθημερινή. όπως και το ΚΑΣ, έτσι και το ΚΕΣΑ θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων - ΔΑΟΚΑ. Αντικείμενο της γνωμοδότησης είναι η αίτηση που υπέβαλε η «Ελληνικό Α.Ε.» στις 13 Μαρτίου, για κατεδάφιση του μεγαλύτερου μέρους των 958 κτιριακών όγκων (περίπου 450 κτίρια) που βρίσκονται διάσπαρτα στο Ελληνικό. Προηγήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου ρύθμιση (ν. 4663/20) με την οποία «νομιμοποιήθηκαν» συλλήβδην όλες οι κατασκευές που βρίσκονται στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου και στον Αγιο Κοσμά. Κι αυτό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να εξεταστεί πρώτα η νομιμότητα ή μη καθενός από τα 450 κτίρια του «οικοπέδου» και να ακολουθηθεί για τα αυθαίρετα χωριστή διαδικασία: με αυτοψίες, πρωτόκολλα κατεδάφισης κ.λπ. Η διαδικασία αυτή εν προκειμένω δεν έχει λόγο να εφαρμοστεί, καθώς όλα τα κτίρια ανήκουν πλέον σε έναν ιδιοκτήτη (το ΤΑΙΠΕΔ), που προφανώς δεν έχει λόγο να αντιτεθεί σε μια κατεδάφιση. Επιπλέον, το ζητούμενο είναι η επίσπευση των διαδικασιών για το επιθυμητό «καθάρισμα» του οικοπέδου.

 

Σύμφωνα με την αίτηση που υποβλήθηκε στο ΚΕΣΑ από την «Ελληνικό Α.Ε.», από τα υφιστάμενα κτίρια θα διατηρηθούν κατ’ αρχήν τα διατηρητέα: τα τρία υπόστεγα της αεροπορίας (κηρύχθηκαν διατηρητέα το 2009), το κτίριο Σαάρινεν –πρώην ανατολικού αεροδρομίου (2006)– και το αγγλικό υπόστεγο, γνωστό ως «παγόδα» (2016). Επιπλέον, συμπεριελήφθησαν τα τρία διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται μέσα στα ανατολικά όρια του οικοπέδου, επί της οδού 3ης (από τα επτά που είχαν κηρυχθεί διατηρητέα το 2013 στην «αστική νησίδα» του Κάτω Ελληνικού), καθώς και ένα κτίριο στη δυτική πλευρά του οικοπέδου (στη συμβολή των οδών 27ης και Ελ. Βενιζέλου, περίπου απέναντι από το κτίριο της ΕΜΥ), το οποίο δεν έχει κηρυχθεί διατηρητέο και στέγαζε το Λογιστικό Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) της ΥΠΑ. Επίσης, της κατεδάφισης εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, του τραμ και του μετρό, οι ναΐσκοι Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδος, τα ολυμπιακά γήπεδα baseball και κανόε καγιάκ σλάλομ, καθώς και συγκεκριμένα κτίρια της ΥΠΑ.

 

Τα υπόλοιπα κτίρια (περί τα 400) που θα κατεδαφιστούν είναι κυρίως διάσπαρτες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Το μόνο κτιριακό συγκρότημα που ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτά είναι το συγκρότημα που φιλοξένησε το 1932-1965 το Αμερικανικό Κολέγιο Θηλέων και τα τελευταία χρόνια πριν από τη μεταφορά του αεροδρομίου χρησιμοποιούνταν από την ΥΠΑ. Παρά τις εκκλήσεις επιστημονικών φορέων για τη διατήρησή του, το 2016 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε αρνητικά. Αλλωστε η διατήρηση οποιουδήποτε κτιρίου που δεν είχε κάποιο καθεστώς προστασίας πριν από τον διαγωνισμό για το Ελληνικό «περνάει» πλέον και από τη Lamda Development, η οποία δεν επιθυμεί την παραμικρή τροποποίηση στον αρχικό σχεδιασμό (εκτός αν αυτή εξυπηρετεί το επιχειρηματικό της σχέδιο, όπως έχει αποδειχθεί από σειρά τροπολογιών τα προηγούμενα έτη).

 

28/03/20

 
 

 

Η Κίνα θα αυξήσει το έλλειμμά της για να στηρίξει την οικονομία

 

Η Κίνα θα διευρύνει το δημόσιο έλλειμμά της και θα εκδώσει ειδικά ομόλογα για να στηρίξει την οικονομία της, που έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

 

Η πανδημία, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είχε ως αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα να τραβήξει «χειρόφρενο» τον Φεβρουάριο καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι παρέμειναν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Η δραστηριότητα ανακάμπτει, χάρη στην προοδευτική άρση των μέτρων κατά της επιδημίας αλλά οι επιπτώσεις στην οικονομία αναμένεται να έχουν διάρκεια.

 

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για το θέμα αυτό, κορυφαίοι Κινέζοι αξιωματούχοι συμφώνησαν να διευρυνθεί το έλλειμμα και να εκδοθούν ειδικά ομόλογα για να υποστηριχθεί η οικονομία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Δεν έγιναν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

 

Σύμφωνα με το Πεκίνο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κίνας ανήλθε στο 2,8% του ΑΕΠ το 2019.

 

 

Κέρδη μετά φόρων 97 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank το 2019 – Πώς αντιμετωπίζει τον κορωνοϊό

 

Κέρδη μετά από φόρους 97 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank για το 2019, σε σχέση με τα 53 εκατ. ευρώ το 2018.

 

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι «αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας».

 

«Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.

 

«Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ, και την ενισχυμένη μας ρευστότητα. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 12 δισ. ευρώ, προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

 

Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το διοικητικό συμβούλιο, η διοικητική ομάδα και το προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες», ανέφερε ο κ.Ψάλτης.

 

Στις κύριες εξελίξεις για την Τράπεζα περιλαμβάνονται οι εξής:

 

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,1 ευρώ.

 

– Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση – ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ.ευρώ με απόδοση 4,25%, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της τράπεζας. Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης, στο 19%.

 

– Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.

 

– H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 3,5 δισ.ευρώ για το 2019.

 

– Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 0,5 δισ., ευρώ με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε 1,2 δισ.ευρώ.

 

Ενημέρωση για τις ενέργειες της Alpha Bank αναφορικά με την εξάπλωση του Covid-19

 

Όπως αναφέρει η Alpha Bank, η εμφάνιση του κορωνοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία σύντομα έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο διάρκειας αυτής της κρίσης και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο. Η Alpha Bank παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid-19 και αξιολογεί διαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της και στο προφίλ κινδύνου (risk profile) της τράπεζας, καθώς επίσης και στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.

 

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, η τράπεζα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, επαναπροσδιορίζει τις διαδικασίες της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου που εγγυάται την επιχειρησιακή της συνέχεια και την απρόσκοπτη και ισχυρή στήριξή της στην ελληνική οικονομία.

 

«Μεταξύ των διευκολύνσεων που παρέχονται στους πελάτες μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, συμπεριλαμβάνεται η αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως τον Σεπτέμβριο του 2020 για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση, ενώ αντίστοιχα, για ιδιώτες, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης αναστολής στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών αποτελεί για την Alpha Bank απόλυτη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, ήδη από την αρχή της κρίσης, η τράπεζα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρώτον, έχουμε μεριμνήσει για τις ευπαθείς ομάδες των εργαζομένων μας καθώς και για τους υπαλλήλους μας που είναι γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι ή να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού. Επίσης, έχει δομηθεί ένα δυναμικό σχέδιο επικοινωνίας προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες, με οδηγίες για την προστασία από τον ιό, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και των μη απαραίτητων μετακινήσεων. Η τράπεζα προέβη επίσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες σε υλικά προφύλαξης και ιατρικά αναλώσιμα (π.χ. απολυμαντικά καθαριστικά, αντισηπτικά χεριών και φάρμακα ελεύθερης διάθεσης), σε όλα τα γραφεία και τα καταστήματα του Ομίλου. Τόσο τα κτήρια των κεντρικών υπηρεσιών όσο και τα καταστήματά μας καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

 

Προκειμένου η τράπεζα να διασφαλίσει την αποτελεσματική της λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περίπου το 90% των εργαζομένων της στις κεντρικές υπηρεσίες εργάζεται από το σπίτι. Περίπου το 50% των υπαλλήλων στα καταστήματα της τράπεζας εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας εκ περιτροπής, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει στο σπίτι σε επιφυλακή ή κάνει χρήση κανονικής άδειας. Από σήμερα, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της τράπεζας (στις κεντρικές υπηρεσίες και στα καταστήματα) εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Alpha Bank. Επίσης, η τράπεζα έχει ισχυροποιήσει την ψηφιακή της υποδομή και επανεξετάζει τακτικά το σχέδιο δράσης της προσαρμόζοντάς το αναλόγως, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη ανταπόκριση του δικτύου των καταστημάτων της στις ανάγκες των πελατών. Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις διεθνείς χρηματαγορές έχοντας επηρεάσει σημαντικές συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να επεξεργαστεί τα πρόσφατα γεγονότα.

 

Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2020, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του Neptune».

 

27/03/20

 
 

 

Για ζημιές 290 εκατομμυρίων κάνουν λογω οι ακτοπλόοι

 

Το 2020 η απώλεια εσόδων των Ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα νησιά Ιονίου θα ξεπεράσει τα 290.000.000 ευρώ, δηλαδή αναμένεται μείωση κύκλου εργασιών 45,12%. Αυτό υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), προειδοποιώντας πως  ο κλάδος απειλείται με κατάρρευση. Κατάρρευση η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές   συγκοινωνίες, όχι μόνο την τρέχουσα περίοδο, αλλά και την περίοδο μετά την κρίση, σημειώνει ο ΣΕΕΝ. Στις 5 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, θα ανακοινώσει μέτρα για την στήριξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τη ναυτιλία.

Όπως γράφει η Καθημερινή, το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής προκειμένου να βοηθήσει την βιωσιμότητα του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών αποφάσισε ήδη να παρατείνει την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, που προβλέπει συγκεκριμένες περιορισμένες δρομολογήσεις και πέραν της 1ης Απριλίου οπότε και υπο κανονικές συνθήκες θα άρχιζε η θερινή περίοδος. Όμως αυτό δεν αρκεί εξηγούν οι ακτοπλόοι.

 

Σε αυτό το περιβάλλον ο σύνδεσμος  κατέθεσε αίτημα στον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη για τον χαρακτηρισμό των ελαχίστων αναγκαίων δρομολογίων που  πρέπει να εκτελούνται κάτω από τις σημερινές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των νησιών, ως Δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με τα πλοία τα οποία έχουν σήμερα δρομολογιακές υποχρεώσεις.  Το σκεπτικό της πρότασης, σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ  βασίζεται :

 

1. Στο ανύπαρκτο επιβατικό μεταφορικό έργο όλων των δρομολογίων που εκτελούνται σήμερα(μείωση 90%),χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαΐου.

 

2. Στην καθημερινή μείωση των εμπορευματικών μεταφορών με πρόβλεψη περαιτέρω μείωσης στο 40% την τρέχουσα εβδομάδα.

 

3. Στο γεγονός ότι όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται σήμερα συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά των δρομολογίων (και μάλιστα με σχεδόν μηδενική επιβατική κίνηση) τα οποία σήμερα χαρακτηρίζονται ως Δημόσια Υπηρεσία, συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.

 

4. Στην  αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των νησιών για τη διατήρηση της συνοχής της χώρας,  την εξυπηρέτηση έστω και αυτών των ελάχιστων επιβατών, για την τροφοδοσία των νησιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με το μεταναστευτικό.

 

5. Στην επί της ουσίας επιβολή υποχρέωσης στα πλοία των εταιρειών για την εκτέλεση των απαραίτητων δρομολογίων.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται ο καθορισμός των ελάχιστων δρομολογίων τα οποία πρέπει να εκτελούνται σήμερα μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ, διαδικασία που είναι ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα το υπουργείο ναυτιλίας έχει ήδη ζητήσει ακριβή στοιχεία από τις εταιρείες πετρέλευσης αλλά και τις ακτοπλοϊκές προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς το κόστος δρομολόγησης τους για να έχει πλήρη εικόνα των λειτουργικών εξόδων  και σε συνεννόηση με το υπουργείο οικονομικών να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε η κυβέρνηση να στηρίξει τον κλάδο και αυτός με τη σειρά τους να κρατήσει εκείνα τα πλοία που είναι απαραίτητα για τον ομαλό εφοδιασμό των νησιών αλλά και τις μετακινήσεις ανάγκης.

 

Η πρώτη συναλλαγή στο ενεργειακό χρηματιστήριο

Η πρώτη συναλλαγή στο ενεργειακό χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και αφορά συμβόλαιο για φορτίο βάσης με λήξη τον Απρίλιο 2020, στην τιμή των 40.5 ευρώ/ανά μεγαβατώρα.

Η Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ έχει 13 Μέλη ενώ συνεχίζονται οι εγγραφές Μελών. Η λειτουργία της αγοράς παραγώγων ξεκίνησε τη Δευτέρα, έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ενώ την Τρίτη δεν έγινε καμία συναλλαγή.

 

26/03/20

 
 

Προσφορά στην κοινωνία και τους εργαζόμενους από την εταιρεία Κρι Κρι

Σε πρωτοβουλίες, τόσο για τη στήριξη φορέων της δημόσιας υγείας, όσο και για την έμπρακτη ανταμοιβή των εργαζομένων της, προχωρά η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, ανταποκρινόμενη στις κοινωνικές ανάγκες που δημιουργούνται στη δύσκολη αυτή συγκυρία. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενισχύει τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με την παροχή αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού, που θα συμβάλει στο δύσκολο έργο του προσωπικού. Επίσης, η Κρι Κρι, θα προσφέρει καθημερινώς γιαούρτια για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Η εταιρεία θα αποτελέσει αρωγό του νοσοκομείου και θα συνεχίσει να συνδράμει σε νέες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στη χορήγηση bonus στο προσωπικό συνολικού ύψους 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτό αποτελεί και μια έμπρακτη αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας όλων των εργαζομένων - είτε όσων εργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε από το σπίτι τους - που εν μέσω δύσκολων καιρών διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, ώστε όλοι οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους προϊόντα. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος, δήλωσε σχετικά: «Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας και να παρέχουμε βοήθεια σε αυτήν. Επειδή όμως, χωρίς τους εργαζόμενους μας δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, οφείλουμε να δείξουμε και σε αυτούς έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μας. Για τον λόγο αυτό προχωράμε στις δύο αυτές σημαντικές πρωτοβουλίες. Προσφέρουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, με την ευχή να συνεισφέρουμε στη σπουδαία μάχη που δίνει καθημερινά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και να επιβραβεύσουμε τους εργαζόμενους της εταιρείας για την αφοσίωσή τους. Εν μέσω δύσκολων καιρών, καταβάλλουν καθημερινά σπουδαία προσπάθεια για την απρόσκοπτη διατήρηση στην αλυσίδα τροφοδοσίας, πάντα  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας του εργοστασίου μας στις Σέρρες».

 

25/03/20

 
 

MYTILINEOS: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 27 Μαρτίου

Σύσταση προς τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας εξουσιοδότησης εργαζομένων στην εταιρεία, βάσει εγγράφων οδηγιών ψήφου, προκειμένου να ψηφίσουν στην επικείμενη (27 Μαρτίου) έκτακτη Γενική Συνέλευση απηύθυνε σήμερα η MYTILINEOS. Η συνέλευση συνεδριάζει με μοναδικό θέμα την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και, όπως ενημέρωσε σήμερα η εταιρεία, από τις εξουσιοδοτήσεις που έχει ήδη λάβει, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η αναγκαία απαρτία για τη λήψη απόφασης.

«Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της ανωτέρω δυνατότητας, μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο 210-6877436 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο IR@mytilineos.gr. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει και να υποστηρίξει τους μετόχους για την παραλαβή της εξουσιοδότησης και των οδηγιών ψήφου και την με τον τρόπο αυτό άσκηση του δικαιώματος», αναφέρει η εταιρεία.

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η πρόσφατη επιβολή μέτρων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και το γεγονός ότι εξαιρέσεις μετακίνησης παρέχονται εφόσον η συγκεκριμένη ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.

«Η MYTILINEOS συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Γενική Συνέλευση», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

24/03/20

 
 

9 ενδιαφερόμενοι για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας  

Εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με δυνατότητα απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων της ΔΕΠΑ, του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ. 

   Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 

   1) C.G. GAS LIMITED. 
   2) MET HOLDING AG. 
   3) POWER GLOBE LLC. 
   4) SHELL GAS B.V. 
   5) VITOL HOLDING B.V. 
   6) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.  
   7) Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V. 
   8) Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε.  
   9) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. 

   Τώρα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών). 

Κωστής Χατζηδάκης

«Η συμμετοχή 9 μεγάλων ομίλων - ελληνικών και ξένων - στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ξεπερνά τις προσδοκίες και είναι μια εξαιρετικά θετική είδηση», επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις του ύστερα από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΤΑΙΠΕΔ.

«Είναι, προσθέτει ο υπουργός, μια αχτίδα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία μέσα στην διεθνή καταιγίδα. Είναι όμως και μια απόδειξη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία οικοδομήθηκε σε σωστές βάσεις. Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε σκληρά και συστηματικά για να ξεπεράσουμε τις συνέπειες της κρίσης και να προσελκύσουμε πολλές και σοβαρές επενδύσεις στην πατρίδα μας».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός ΠΕΝ, Γεράσιμος Θωμάς, τόνισε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι η καλή προετοιμασία της ΔΕΠΑ, του ΤΑΙΠΕΔ και των συμβούλων τους ανταμείφθηκε. Η υψηλή συμμετοχή από Έλληνες και ξένους επενδυτές δικαιώνει την απόφασή μας να συνεχίσουμε σταθερά. Δίνουμε ένα ισχυρό σήμα ότι προχωράμε - παρά τις αντιξοότητες - τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η αγορά ενέργειας και ευρύτερα η οικονομία μας. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα καλό σημάδι όχι μόνο για τον κλάδο της ενέργειας, αλλά και για το προσωπικό της ΔΕΠΑ που στηρίζει την εταιρεία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

 

23/03/20

 
 

ΔΕΗ: Έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης

Έκτακτα μέτρα ελάφρυνσης λαμβάνει η ΔΕΗ καθώς, όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση, βασική της προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και συγχρόνως η στήριξη των καταναλωτών της, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, που επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή μας στο σπίτι. 


Συγκεκριμένα από τις 26 Μαρτίου 2020 και για το επόμενο τρίμηνο η ΔΕΗ προσφέρει: 

• Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης. 

• Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες κατηγορίας Β’ & Γ’ (ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε μηχανική υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ). Οι ευάλωτοι πελάτες- δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου συνεχίζουν να τιμολογούνται με τα ειδικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες εκπτώσεις. 

• €5 έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και νέους. Συμβουλεύουμε όλους τους καταναλωτές μας να εγγραφούν από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή τους στην υπηρεσία e-bill και να επωφεληθούν τόσο από τις απλοποιημένες διαδικασίες, όσο και από την έκπτωση στους λογαριασμούς τους. 

• Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh, ώστε να μην επιβαρυνθούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο διάστημα παραμείνουν στο σπίτι με τις οικογένειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις, που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται. 

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη προβεί σε σειρά παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της από το τηλεφωνικό κέντρο 11770 και την ιστοσελίδα της www.dei.gr, ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να παραμείνουν στο σπίτι. Συγκεκριμένα: 

• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. 

• Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 11770 για όλες τις συναλλαγές τους (νέα συμβόλαια, αλλαγές στοιχείων, διακανονισμοί, κλπ.). 

• Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr/epayment όλοι οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν απλά και γρήγορα χωρίς καμία επιπλέον προμήθεια με όλες τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. 

• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 εξυπηρετεί όσους πελάτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές δίνοντάς τους οδηγίες βήμα-βήμα για την πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ. 

• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 θα μπορεί, σε περίπτωση που ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής υπερβαίνει τα 3 λεπτά, να καλεί όσους πελάτες το επιθυμούν, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία εξυπηρέτησής τους. 

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, υπεύθυνος για τον εκσυγχρονισμό της Εμπορίας, κ. Γιώργος Καρακούσης δήλωσε: "Η ΔΕΗ σε αυτή τη δοκιμασία στέκεται δίπλα στο κοινωνικό σύνολο. Οι εργαζόμενοί μας δίνουν τη μάχη για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Οι πελάτες μας αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει να μείνουν σπίτι για να παραμείνουν ασφαλείς".

 

20/03/20

 
 

 

Πράσινο φως από τους ομολογιούχους της Folli Follie για το σχέδιο εξυγίανσης

 

Εγκρίθηκε σήμερα από τη συνέλευση των ομολογιούχων της Folli Follie -κατέχουν ληξιπρόθεσμα εγγυημένα μετατρέψιμα ομόλογα αξίας 249,5 εκατ. ευρώ- το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας που βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

 

Είχε προηγηθεί το πράσινο φώς από τη συνέλευση των ομολογιούχων που κατείχαν ομόλογα της εταιρείας σε ελβετικό φράγκο αξίας 150 εκατ. ευρώ.

 

Ετσι, ανοίγει ο δρόμος για τη διοίκηση της FF υποβάλει το σχέδιο εξυγίανσης στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β,δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

 

Η έγκριση του σχεδίου -με τις ατέλειές του- είναι μονόδρομος για την εταιρεία που βλέπει να έχει συρρικνωθεί σημαντικά το αντικείμενό της αφού έχει απωλέσει πολλές αντπροσωπείες ενώ και με το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων λόγω της υγειονομικής κρίσης η ρευστότητα έχει περιοριστεί περαιτέρω. Ακόμη και για τους ομολογιούχους, που έχουν δανείσει με περίπου 450 εκα. ευρώ την εταιρεία το σχέδιο εξυγίανσης είναι η μοναδική τους ελπίδα για μια ανάκτηση κεφαλαίων που στην καλύτερη περίπτωση θα προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ.

 

Motor Oil: Μείωση πωλήσεων καυσίμων τον Μάρτιο

Στο πρώτο 15θήμερο του Μαρτίου οι πωλήσεις καυσίμων της Motor Oil στην ελληνική αγορά μειώθηκαν κατά 10%, όμως αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι οι δρόμοι είναι άδειοι, για όλο το μήνα το ποσοστό αυτό φαίνεται μάλλον μικρό.

Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής Οικονομικών της εταιρείας, Πέτρος Τζαννετάκης κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

«Είναι κάτι που δεν έχει ξανά συμβεί. Αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητα επιτυχίας τις επόμενες ημέρες και μήνες, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Τις επόμενες εβδομάδες εφόσον η πίεση στην οικονομική δραστηριότητα διατηρείται, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν επαρκή οικονομική υποστήριξη και εμπιστοσύνη για να παραμείνουν σε λειτουργία», ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης. Δεν απέκλεισε δε το ενδεχόμενο διϋλιστήρια στην Ευρώπη να περιορίσουν την παραγωγή τους ή ακόμη και να κλείσουν για οικονομικούς λόγους.  «Όποιος μπορεί να καλύπτει τα κόστη του θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η κατάσταση επιβάλλει ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης". 

Αναφερόμενος στη Motor Oil ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος τόνισε ότι έχει την ευελιξία να διαχειριστεί τη μείωση της ζήτησης επειδή οι ποσότητες που εμπορεύεται υπερβαίνουν τη διϋλιστική ικανότητα, καθώς δραστηριοποιείται και στην εμπορία προϊόντων όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μικρότερα. 'Αρα, όπως είπε, η μείωση της ζήτησης μπορεί να απορροφηθεί χωρίς μεγάλες απώλειες. Πρόσθεσε δε ότι η γεωγραφική θέση του διϋλιστηρίου μπορεί να επιτρέψει «ομαλή προσγείωση».

Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο για εφέτος έχει καθοριστεί στα 210 εκατ. ευρώ, ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι εξακολουθεί να ισχύει, δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις.

 

19/03/20

 

Στα 4,2 δισ. ο τζίρος του ομίλου Viohalco το 2019

 

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2019 ανήλθε σε 4.198 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,7% έναντι του περασμένου έτους (2018: 4.406 εκατ. ευρώ).

 

Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών μετάλλων, ειδικά στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα, και λόγω των χαμηλότερων όγκων σε ορισμένους κλάδους, εξαιτίας