Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομία - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 
 
23/03/17
 

Τιτάν: Αυξημένα κέρδη στα 127,4 εκατ. ευρώ το 2016

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, αυξημένα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Τιτάν το 2016 τα οποία ανήλθαν σε 127,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 33,8 εκατ. ευρώ το 2015. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,509 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2015.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το ΔΣ της θα προτείνει διανομή μερίσματος 0,1 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου 1 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 28,7% και ανήλθαν σε 278,6 εκατ. ευρώ. Στα αποτελέσματα του 2016 περιλαμβάνεται η αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά 89,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο 4ου τριμήνου, η δυναμική που παρουσίασε ο όμιλος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους διατηρήθηκε, η οποία προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και τα βελτιωμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε 384,9 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 43,6% φθάνοντας τα 73,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2016, τα οποία ενσωματώνουν τα έκτακτα φορολογικά αποτελέσματα από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το 2017, επιτρέπουν στο διοικητικό συμβούλιο να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 12/5/2017, τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου 1 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 2190/1920, τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, καθώς οι μεσοπρόθεσμες τάσεις εμφανίζονται θετικές. Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) των ΗΠΑ εκτιμά ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 3,6% κατά μέσο όρο το 2017 και υψηλότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αναμένοντας αύξηση και από τις τρεις κύριες πηγές ζήτησης, οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πρόσφατα υλοποιήσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση του Τιτάνα στην αγορά και επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε επίπεδα αντίστοιχα ή κάπως χαμηλότερα του 2016. Τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών δε φαίνονται ικανά να αναπληρώσουν μέσα στο 2017 το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων. Όσον αφορά στην ιδιωτική οικοδομή, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε την κύρια πηγή ζήτησης, οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές. Κατά συνέπεια, η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς, παρά την εντεινόμενη ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης.

 

 

Μυτιληναίος: Εγκρίθηκε η σχέση ανταλλαγής 1 προς 1 με τη Μέτκα

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, ΑτΕ, Protergia και Protergia Thermo από τη Μυτιληναίος.

Η συγχώνευση, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση,  διενεργείται κατ' εφαρμογή των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη:

Για κάθε μια (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη της ΜΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
Οι μέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προς της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί ως ορίζεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας, έκαστο εκ των οποίων διατύπωσε τη γνώμη του επί του δικαίου και ευλόγου αυτής και έθεσαν υπόψη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ αντίστοιχα τις από 22/3/2017 Εκθέσεις τους. Από την Έκθεση της Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την Έκθεση της Barclays Bank Plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12.

Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 Έκθεσή τους προς τα Διοικητικά Συμβούλια των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΜΕΤΚΑ από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. («PKF») σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση της PKF το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 1,10.

Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του Σχεδίου Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.

Η Nomura η οποία έχει άδεια λειτουργίας και υπόκειται στον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής δημοσιονομικής στήριξης (Prudential Regulation Authority (PRA) και της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA) , ενεργεί για λογαριασμό της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και μόνον και η NOMURA, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες , οι εργαζόμενοι, οι πράκτορες και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι , και συνεργάτες της δεν θα θεωρήσουν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη της, ούτε και θα είναι υπεύθυνοι για άλλους πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για την παροχή προστασίας στους πελάτης τους ούτε θα παρέχουν συμβουλές για τα θέματα ή τις συμφωνίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η Barclays, η οποία έχει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA) και της Ρυθμιστικής Αρχής δημοσιονομικής στήριξης (Prudential Regulation Authority (PRA), ενεργεί για λογαριασμό της ΜΕΤΚΑ και μόνον αναφορικά με τα θέματα της παρούσας ανακοίνωσης και δεν θα είναι υπεύθυνη για άλλον εκτός της ΜΕΤΚΑ για την παροχή προστασίας στους πελάτες της Barclays, ούτε για την παροχή συμβουλών για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την παρούσα ανακοίνωση.

 

Fraport - Intrakat: Συμβάσεις 357 εκατ. ευρώ για έργα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Δύο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 357 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν η Fraport Greece και η Intrakat για την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η Fraport Greece έχει αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση για περίοδο 40 ετών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη σύμβαση αφορά στα 7 αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ζακύνθου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας και Ακτίου), ενώ η δεύτερη σύμβαση αφορά στα 7 αεροδρόμια Αιγαίου (Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σάμου, Σκιάθου και Μυτιλήνης). Οι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή επεκτάσεων.

 

Μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή προτείνει η AEGEAN για τη χρήση του 2016

Αυξημένη επιβατική κίνηση κατά 2% αλλά και μείωση κερδών μετά από φόρους -53%, στα 32,2 εκατ. ευρώ, σημείωσε η αεροπορική εταιρεία AEGEAN κατά τη χρήση 2016.

Αυξημένη επιβατική κίνηση κατά 2% αλλά και μείωση κερδών μετά από φόρους -53%, στα 32,2 εκατ. ευρώ, σημείωσε η αεροπορική εταιρεία AEGEAN κατά τη χρήση 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, κατά το 2016 τα ενοποιημένα έσοδα της ξεπέρασαν το ένα δισ.ευρώ και ανήλθαν σε €1.020 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2015.

H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% και έφτασε τους 12,5 εκ. επιβάτες, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από την αγορά εξωτερικού.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων διαμορφώθηκε στα €206,9 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA σε €76,8 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €32,2 εκ. από €68,4 εκ. το 2015, κυρίως λόγω της υστέρησης που παρουσιάστηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €253,2εκ. από €236,8εκ. στις 31.12.2015.

Η κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το 2015, φτάνοντας τους 6,7 εκ. επιβάτες, ενώ αντίστοιχα στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 2% με 5,7 εκ. επιβάτες.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας, ανέφερε ότι «το 2016 δραστηριοποιηθήκαμε με 61 αεροσκάφη, συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου μας, φτάνοντας τους 145 προορισμούς συνολικά από τον βασικό μας κόμβο την Αθήνα και από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Διαθέσαμε πάνω από 16 εκ. θέσεις και επιχειρήσαμε με πάνω από 112 χιλ. πτήσεις, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το € 1 δισ. σε κύκλο εργασιών, καταγράφοντας μεγέθη ιστορικά υψηλά για την ελληνική αερομεταφορά.

Το ιδιαίτερα αδύναμο σε ζήτηση δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, αλλά και η αύξηση του ΦΠΑ κατά 11 μονάδες, επηρέασαν αρνητικά τα μεγέθη της χρονιάς, παρά τη θετική απόδοση κατά το τρίτο και εποχικά σημαντικότερο τρίμηνο του έτους. Με τις κατάλληλες προσαρμογές στο δίκτυο κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι πληρότητες των πτήσεων αυξήθηκαν σημαντικά, ιδιαίτερα στις γραμμές εξωτερικού και συνεχίζουν με θετική εξέλιξη και στις αρχές του 2017. Είναι αναμφισβήτητο όμως ότι η εποχικότητα και η εξάρτηση από τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα ισχυρή, όσο παραμένει αδύναμη η εσωτερική ζήτηση, με αποτέλεσμα αδύναμα αποτελέσματα στις αρχές και το τέλος του έτους. Το 2017 συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση του δικτύου μας με έμφαση στην Αθήνα. Οι αρχικές ενδείξεις για την υψηλή περίοδο διαφαίνονται θετικές με σημαντική αύξηση των προκρατήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.»

Για τη χρήση του 2016 το ΔΣ θα προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,40 ανά μετοχή.

 
22/03/17
 

Κόουπ: Υψηλή η εμπιστοσύνη των επενδυτών για το μέλλον του ΟΠΑΠ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε σήμερα τον ΟΠΑΠ, στην τελετή Έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την ευκαιρία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Εταιρικού του Ομολόγου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Ντάμιαν Κόουπ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και χαρακτήρισε την ομολογιακή έκδοση πολύ επιτυχημένη, καθώς υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον δύο φορές. Επισήμανε ότι αυτό αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνουν τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές στον ΟΠΑΠ, το όραμα για την εταιρεία και τα επιχειρηματικά σχέδια που υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Με γνώμονα το «Όραμα 2020» του ΟΠΑΠ και τις ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες που το υπηρετούν, το ομόλογο αυτό υποστηρίζει τη σημαντική επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων μας, την αναβάθμιση των βασικών τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών μας, καθώς και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ.

 

Σε χαμηλό τριμήνου υποχωρούν οι τιμές του «μαύρου χρυσού»

Σε χαμηλά επίπεδα τριμήνου υποχώρησαν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ταχύτερη του αναμενόμενου αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, εντείνοντας την πίεση στον ΟΠΕΚ να επεκτείνει τις μειώσεις στην παραγωγή του πέραν του Ιουνίου.

Η συμφωνία του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και ορισμένων παραγωγών εκτός του ΟΠΕΚ για τη μείωση της παραγωγής κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 είχε μικρή επίδραση στην αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Η τιμή του μπρεντ σημείωνε πτώση 82 σεντς στα 50,14 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει έως τα 50,05 δολάρια, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Νοεμβρίου, όταν ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη μείωση της παραγωγής. Η τιμή του αμερικανικού αργού μειώθηκε κατά 70 σεντς στα 47,54 δολάρια, υποχωρώντας επίσης σε χαμηλό τριών μηνών.

Πηγές ανέφεραν ότι ο ΟΠΕΚ κλίνει προς την επέκταση του πλαφόν, αλλά θέλει στήριξη από παραγωγούς που δεν είναι μέλη του, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, αν και αυτές οι χώρες δεν έχουν υλοποιήσει ακόμη την υφιστάμενη συμφωνία για μείωση της παραγωγής.

Χθες, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,5 εκατ. βαρέλια στα 533,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, μία αύξηση που ήταν μεγαλύτερη από τα 2,8 εκατομμύρια που προέβλεπαν αναλυτές. Οι επενδυτές θέλουν τώρα να δουν, αν τα στοιχεία που θα ανακοινώσει σήμερα η Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης, που ανήκει στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, θα επιβεβαιώσουν την αύξηση αυτή. «Μία πτώση κάτω από τα 50 δολάρια (για το μπρεντ) είναι πολύ πιθανή σήμερα, αν το υπουργείο Ενέργειας δείξει μία αντίστοιχη πορεία, αλλά είναι αδύνατο να πούμε πόσο κάτω από τα 50 δολάρια (θα πάει)», δήλωσε στέλεχος της Commerzbank.

Αμερικανοί παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου αυξάνουν τις γεωτρήσεις τους, ωθώντας την παραγωγή αργού της χώρας σε περίπου 9,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα από περίπου 8,5 εκατ. βαρέλια στα τέλη του 2016. «Η παρέμβαση του ΟΠΕΚ στην αγορά δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε σημαντικά ορατή μείωση των αποθεμάτων και οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν χάσει την υπομονή τους», ανέφερε η αμερικανική τράπεζα Jefferies σε σημείωμά της. Η τράπεζα επεσήμανε ότι οι μειώσεις της παραγωγής του ΟΠΕΚ θα αρχίσουν να έχουν επίδραση στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, αλλά πρόσθεσε ότι η αμερικανική παραγωγή αργού αναμένεται να αυξηθεί κατά 360.000 βαρέλια την ημέρα φέτος και κατά 1 εκατ. βαρέλια το 2018. Η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs προειδοποίησε τους πελάτες της αυτή την εβδομάδα ότι μία αύξηση της παραγωγής του αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου «θα μπορούσε να δημιουργήσει μία σημαντική υπερβάλλουσα προσφορά το 2018-19».

 

Τα βλέμματα στρέφονται στις ισχυρές στηρίξεις στις 630 – 635 μονάδες …

Σημαντικές απώλειες (ειδικά στις τραπεζικές μετοχές) καταγράφονται το πρωί της Τετάρτης στο Χ.Α., με το ΓΔ να βρίσκεται στα επίπεδα  των 631,06 μονάδων και το πλέον κρίσιμο να είναι ο δείκτης να μη χαθούν οι στηρίξεις στις 630 μονάδων, αφού απώλεια τους οδηγεί σε περιπέτειες την αγορά, μέχρι τις 590 - 600 μονάδες.  

 

Στο 101 με άνοδο 1% ξεκίνησε το ομόλογο του ΟΠΑΠ τη διαπραγμάτευση του ..

Ντεμπούτο σήμερα για το ομόλογο του ΟΠΑΠ, το οποίος στις 12:20 βρίσκεται στο 100,9 (+0,90%), με συνολικά 1.620 ομολογίες να έχουν αλλάξει χέρι και το υψηλό ημέρας (πάντα μέχρι στιγμής) να είναι το 101,4 και το χαμηλό ημέρας να είναι το 100,50.

 
21/03/17
 

 

H ΔΕΗ διαψεύδει τα περί εσωτερικής στάσης πληρωμών

Απορρίπτει η ΔΕΗ τις εκτιμήσεις περί αδυναμίας καταβολής της μισθοδοσίας που διατυπώθηκαν από συνδικαλιστές.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει συγκεκριμένα τα εξής: «Αναφορικά με προβλέψεις που φέρονται να έχουν διατυπώσει συνδικαλιστικά στελέχη ότι υπάρχει ενδεχόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα στην καταβολή των μισθών του τακτικού προσωπικού μετά τον Ιούνιο, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο».

 

Σε Ελληνες επενδυτές η πλειονότητα των ομολογιών του ΟΠΑΠ

Οι αποταμιευτές μπορεί να μην εμπιστεύονται τα κρατικά ομόλογα και τις τράπεζες, εμπιστεύονται όμως τις ομολογίες του ΟΠΑΠ. Αυτό δείχνει η πορεία έκδοσης των 200.000 κοινών ομολογιών του Οργανισμού, η οποία έκλεισε την περασμένη Παρασκευή με επιτυχία πέραν κάθε προσδοκίας.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους αναδόχους της έκδοσης, η έκδοση των ομολογιών είχε ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ο φόβος της μη κάλυψης. Γι’ αυτό άλλωστε ο Οργανισμός έβαλε στόχο την έκδοση ομολογιών αξίας μεταξύ 100 και 200 εκατ. ευρώ και τον όρο της ακύρωσης της έκδοσης, εφόσον δεν επιτυγχάνονταν το όριο των 100 εκατ. ευρώ.

Τελικά συγκεντρώθηκαν πάνω από 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 160 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, τα 120 εκατ. ευρώ από τη Eurobank και τα υπόλοιπα 140 εκατ. ευρώ από τους λοιπούς αναδόχους (Τράπεζα Πειραιώς, ΙBG, Euroxx). Εικάζεται ότι σχεδόν το σύνολο της ζήτησης προήλθε από εγχώριους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Δεν αποκλείεται κάποιοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια), ν’ απέκτησαν ομολογίες ΟΠΑΠ, αλλά εικάζεται ότι αυτοί θα είναι λίγοι. «Οσοι ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για ελληνικούς τίτλους, μπορούν κάλλιστα να κατευθυνθούν είτε στα υψηλότερης απόδοσης κρατικά ομόλογα είτε στα εταιρικά ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν εκδοθεί σε ξένες αγορές και επιπλέον προσφέρουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις από εκείνη του ΟΠΑΠ», ανέφερε χθες καλά πληροφορημένη πηγή. Ο ίδιος, παρατηρούσε ακόμη, ότι πολλά κεφάλαια προήλθαν εκτός τραπεζικού συστήματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι το επενδυτικό κοινό έδειξε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ΟΠΑΠ παρά στις ελληνικές τράπεζες. «Προφανώς το φάντασμα του bail in πλανάται ακόμη», σημείωνε με έμφαση, αφού όπως φαίνεται βγήκαν χρήματα στην επιφάνεια εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Η τελική κατανομή των 200.000 ομολογιών ΟΠΑΠ, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, θα ανακοινωθεί σήμερα. Για αύριο Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. με το λάκτισμα στη συνεδρίαση να δίνει η διοίκηση του ΟΠΑΠ, σηματοδοτώντας έτσι και την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Για τον ΟΠΑΠ η έκδοση οδηγεί σε μείωση του κόστους δανεισμού, κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα. Σύμφωνα με τη διοίκησή του, το μέσο κόστος τραπεζικού δανεισμού στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε διαμορφωθεί σε 4,86%. Η νέα έκδοση σημαίνει τη μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ ετησίως ή κατά 10 εκατ. ευρώ στην πενταετία.

Ετσι, τον δρόμο που άνοιξε ο ΟΠΑΠ, τώρα αναμένεται ν’ ακολουθήσουν και άλλες καλές επιχειρήσεις της χώρας που «διψάνε» για χαμηλού κόστους κεφάλαια. Μεταξύ αυτών φημολογούνται η Sunlight του ομίλου Πάνου Γερμανού και ο όμιλος Μυτιληναίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ με τα κεφάλαια που άντλησε θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των πληροφοριακών του υποδομών (72 εκατ. ευρώ), την ανάπτυξη των επίγειων δικτύων των πρακτορείων και των καταστημάτων Play (45 εκατ. ευρώ) και τα υπόλοιπα 83 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

 

 

Ντιρεκτίβα Ντράγκι για τα «κόκκινα» δάνεια

Εγγραφο κατευθύνσεων προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες με ...άρωμα ελληνικό δημοσιεύει η ΕΚΤ με κατεύθυνση την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).

Η ΕΚΤ μεταξύ άλλων επιχειρεί να κινητοποιήσει και τις κυβερνήσεις να ενεργήσουν τα δέοντα βοηθώντας τις τράπεζες να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις δανείων. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε με σχετική βεβαιότητα κάποιος να πει πως η διοίκηση της ΕΚΤ είχε στο νου της τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι Ελληνικές και δευτερευόντως οι Ιταλικές τράπεζες. «Η ΕΚΤ καλεί τις κυβερνησεις να ενεργήσουν αποφασιστικά και να προσαρμόσουν τα νομικά και δικαστικά τους πλαίσια προκειμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να μειώσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά τους».

Οπως σημειώνουν με έμφαση τραπεζικές πηγές στην Ημερησία είναι προφανές πως η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις ενέργειές της για την κατάρτιση του θεσμικού πλασίου της νομικής προστασίας τραπεζικών στελεχών και στελεχών του Δημοσίου που θα προχωρήσουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Πρέπει δε, να ψηφιστεί το ταχύτερο δυνατό ο εξωδικαστικός αλλά και οι όποιες αναμορφώσεις προβλέπονται στο πτωχευτικό δίκαιο.

Κατά τα λοιπά και στο πλαίσιο των επερχόμενων stress tests με στοιχεία του τέλους του 2017 η ΕΚΤ μέσω του εγγράφου των κατευθύνσεων παρουσιάζει : α. τα μέτρα , β. τις διαδικασίες και γ. βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες για τα ΜΕΔ. Καλεί δε τις τράπεζες να εφαρμόσουν ρεαλιστικές και φιλόδοξες στρατηγικές για τη μείωση των ΜΕΔ . Το έγγραφο θα αποτελέσει τη βάση του συνεχιζόμενου εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες καθώς εξετάζονται και άλλα θέματα όπως η διακυβέρνηση.

Η ΕΚΤ δεν ορίζει ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ. Αντιθέτως καλεί τις τράπεζες να χαράξουν στρατηγική η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει σειρά επιλογών πολιτικής, όπως η ρύθμιση των ΜΕΔ, υπηρεσίες διαχείρισης προβληματικών δανείων και πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Το έγγραφο κατευθύνσεων θα αποτελεί στο εξής μέρος του καθημερινού εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει τη συνεργασία με τράπεζες που έχουν αυξημένα επίπεδα ΜΕΔ.

Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται τώρα μετά τη δημοσίευση του τελικού εγγράφου κατευθύνσεων και στο άμεσο μέλλον θα περιλαμβάνει την αποστολή επιστολών προς τις τράπεζες με αυξημένα ΜΕΔ στο πλαίσιο των συνήθων εποπτικών δραστηριοτήτων.

Στο τέλος του γ τριμήνου του 2016 τα ΜΕΔ των σημαντικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανέρχονταν σε 921 εκατ. ευρώ. Τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ περιορίζουν τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια προς την οικονομία και τα διευθυντικά στελέχη αναγκάζονται να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στη διαχείρισή τους. Επομένως απαιτείται ανάληψη σκόπιμης και αποφασιστικής δράσης.

 
20/03/17
 

Νέα σχετική άνοδος στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων..Στο 8,36% η απόδοση του 2ετούς ομολόγου. Στο 7,44% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου..

Ομόλογο

Απόδοση %

Ελλάδας 3 Μηνών

2,410

Ελλάδας 6 Μηνών

2,570

Ελλάδας 2 Ετών

8,421

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,453

Ελλάδας 15 Ετών

7,810

Ελλάδας 20 Ετών

7,812

Greece 25Y

7,451

 

Η ΔΕΗ αναζητεί τώρα επειγόντως λύσεις για να διασφαλίσει την επόμενη μέρα της

Το πλέον κρίσιμο δίμηνο της ιστορίας της διανύει η ΔΕΗ, καθώς οι αντοχές της περιορισμένης ρευστότητάς της εξαντλούνται μέρα με την ημέρα, ενώ η νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ, που η επιχείρηση διαπραγματεύεται με τις τράπεζες από τις αρχές Ιανουαρίου, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί.

Και ενώ η κυβέρνηση διαπραγματεύεται την επόμενη ημέρα με τους θεσμούς, στο εσωτερικό της επιχείρησης και στην αγορά ηλεκτρισμού η αγωνία που κυριαρχεί δεν είναι εάν θα πουληθούν ή όχι μονάδες αλλά εάν μέχρι να εφαρμοστούν τα όποια μέτρα θα μπορέσει να κρατηθεί όρθια η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο τέλος Απριλίου η ΔΕΗ πρέπει να αποπληρώσει ένα ακόμη ομόλογο 200 εκατ. ευρώ (ένα ισόποσης αξίας αποπλήρωσε στις 28 Φεβρουαρίου) και στην περίπτωση που μέχρι τότε οι τράπεζες δεν εγκρίνουν το νέο κοινοπρακτικό, θα υποχρεωθεί, προκειμένου να αποφύγει την πτώχευση, να το εξοφλήσει παρακρατώντας χρήματα από την αγορά ηλεκτρισμού την οποία ήδη έχει φορτώσει με ανεξόφλητες οφειλές που ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ.

Σε μια προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος «ρευστότητα» η διοίκηση της ΔΕΗ αποπληρώνει κατά προτεραιότητα υποχρεώσεις. Οι ανεξόφλητες οφειλές προς τους εργολάβους έχουν φτάσει τα 900 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα πολύ συχνά μονάδες παραγωγής να ξεμένουν από καύσιμο και άλλα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία τους. Τα προβλήματα επεκτείνονται και στα δίκτυα διανομής και μέσης τάσης λόγω ανεξόφλητων οφειλών ύψους 700 εκατ. ευρώ προς τις δύο θυγατρικές της ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, που ελέγχουν και λειτουργούν τα δίκτυα.

Το πρόβλημα της παρακράτησης χρημάτων από την αγορά ηλεκτρισμού εκ μέρους της ΔΕΗ απασχόλησε προσφάτως και την ΡΑΕ, η οποία έπειτα από αίτημα των δύο θυγατρικών κάλεσε σε απολογία τη διοίκηση της επιχείρησης. Στις δύο ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 15νθημέρου, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης περιέγραψε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ομολόγησε ότι αναγκάζεται να βάλει προτεραιότητες στις πληρωμές για να καλύψει μη ανελαστικές ανάγκες. Ο κ. Παναγιωτάκης πέρασε μάλιστα στην αντεπίθεση, καταλογίζοντας στη ΡΑΕ και εμμέσως στους συναρμόδιους υπουργούς ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ. Οπως είπε, μόνο από τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για το άνοιγμα της αγοράς η ΔΕΗ έχει επιβαρυνθεί με 1,5 δισ. ευρώ περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από την εφαρμογή των αδιέξοδων ΝΟΜΕ η ΔΕΗ προβλέπει απώλειες ύψους 300 εκατ. ευρώ στη διετία 2017 - 2018. Από την εφαρμογή της ρύθμισης για τον μηδενισμό ελλείμματος των ΑΠΕ, το 2016 επιβαρύνθηκε με 35 εκατ. ευρώ ενώ η επιβάρυνση για το 2017 έχει προϋπολογιστεί στα 170 εκατ. ευρώ και το 2018 στα 190 εκατ. ευρώ. Με 60 εκατ. ευρώ επιβαρύνθηκε μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2016 από την εφαρμογή μίας ακόμη ρύθμισης Σκουρλέτη για τον μηδενισμό του ελλείμματος των ΑΠΕ, ενώ μόνο για τις τρεις πρώτες εβδομάδες ο σχετικός λογαριασμός που εκλήθη να πληρώσει έφτασε τα 120 εκατ. ευρώ.

Οι ανεξόφλητες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος ανέρχονται στα 2,6 δισ. (πάνω από το 1/3 του τζίρου της) εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο επικεφαλής της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης προέρχονται από «στρατηγικούς κακοπληρωτές». Ενα αντίστοιχο ποσό 500 εκατ. προέρχεται από καταναλωτές με οφειλές μέχρι 1000, στους οποίους με άτυπη υπουργική εντολή η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να μην προχωρήσει σε διακοπές ρεύματος. Και ενώ τα ταμεία στεγνώνουν, εκτός του ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο πρέπει συνολικά μέσα στο 2017 να αναχρηματοδοτήσει λήξεις δανείων 640 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες, λόγω του οξύ προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ και της υλοποίησης του σχεδίου απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, παράγοντας που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους επιτείνει το πρόβλημα και θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητά της, έχουν συνδέσει την περαιτέρω χρηματοδότησή της με την παροχή αυξημένων εγγυήσεων και πρόσθετων όρων διασφάλισης ρίσκου.

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών ως εκπρόσωπο του βασικού μετόχου της ΔΕΗ, αποδέχτηκαν να ικανοποιήσουν το αίτημα της επιχείρησης για νέο κοινοπρακτικό ύψους 200 εκατ. ευρώ υπό προϋποθέσεις, με βασικότερη την εκχώρηση συμβάσεων πελατών της συνολικού ύψους τουλάχιστον ισόποσου με αυτό του δανείου. Στη διαπαραγμάτευση που ακολούθησε μέσα στο τελευταίο δίμηνο με τη ΔΕΗ οι τράπεζες έθεσαν τρεις όρους, τους οποίους η επιχείρηση δεν αποδέχεται με το επιχείρημα ότι εάν ικανοποιηθούν, το δάνειο δεν θα προσθέσει ρευστότητα αλλά θα αφαιρέσει, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση να έχει μπλοκάρει.

Κρίσιμο ορόσημο για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ είναι η αξιολόγηση της Standard & Poor’s στις αρχές Απριλίου. Ο διεθνής οίκος σε προηγούμενη αξιολόγησή του επεσήμανε ότι οι πιέσεις στο μέτωπο της ρευστότητας τους επόμενους μήνες κορυφώνονται λόγω της ωρίμανσης των ομολόγων και συνέδεε την επόμενη αξιολόγηση με την έγκριση του νέου κοινοπρακτικού από τις τράπεζες, αφήνοντας ανοικτή την πιθανότητα υποβάθμισης. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ, μεταφράζεται αυτόματα ακόμα και σε πτώχευση της επιχείρησης.

 
18/03/17
 

 

Νέο πλήγμα για την τουρκική οικονομία: Ο Moody's υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική κρατικού αξιόχρεου

Η οικονομία της Τουρκίας, που πασχίζει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δέχθηκε νέο πλήγμα.

 

Ο Moody's υποβάθμισε την προοπτική του κρατικού αξιόχρεου της χώρας από «σταθερή» σε «αρνητική», εξαιτίας της συνεχιζόμενης αποδυνάμωσης των θεσμών της. Η πολιτική αστάθεια που ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος, τον Ιούλιο του 2015, ενέτεινε την ανησυχία των επενδυτών, όπως και η αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και η επιβράδυνση της ανάπτυξης.

 

«Οι ενέργειες που αναλήφθηκαν για να μειωθεί η αντίσταση έναντι της κυβέρνησης από τον περασμένο Ιούλιο υπονόμευσαν το διοικητικό δυναμικό της χώρας και έπληξαν την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Moody's, σύμφωνα με το ΑΠΕ. «Εν μέρει συνεπεία αυτού, η Τουρκία αντιμετώπισε περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξής της».

 

Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης τοποθετεί στη βαθμίδα Ba1 -στο επίπεδο των «σκουπιδιών», κατά την ορολογία των αγορών- το αξιόχρεο των κρατικών αξιόγραφων της Τουρκίας.

 

Πέρυσι, αντίστοιχη απόφαση του Moody's για την υποβάθμιση της Τουρκίας είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν.

 

 

ΟΠΑΠ: Άντλησε 200 εκατ.ευρώ με 3,5% επιτόκιο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), έως 200 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των κύριων αναδόχων, Eurobank Ergasias και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,50%.

Αντίστοιχα, η τιμή διάθεσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη ευρώ (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ
Η
Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.03.2017, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

 
17/03/17
 

Σφοδρή αντίδραση από τον Θ. Πανταλάκη

Την αντίδραση του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, διευθύνοντα συμβούλου της Attica Bank, προκάλεσαν δημοσιεύματα περι εισαγγελικής παραγγελίας σε βάρος του για υπόθεση της Αγροτικής Ασφαλιστικής, κατά την περίοδο που διετέλεσε επικεφαλής του ομίλου ΑΤΕ.

Παράλληλα, πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν ρωτήθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις τόνιζαν με νόημα: «Ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιάννης Στουρνάρας περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον κ. Πανταλάκη».

Με γραπτή του δήλωση ο κ. Πανταλάκης τονίζει: «Σχετικά με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αναφέρονται σε εισαγγελική παραγγελία, για άσκηση και σε βάρος μου ποινικής δίωξης για κακουργηματική απιστία έναντι της εταιρείας «Αγροτική Ασφαλιστική» και για την αποκατάσταση των πραγμάτων και της αλήθειας, θεωρώ αναγκαίο να δηλώσω ότι με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της Αγροτικής Ασφαλιστικής, από τον Δεκέμβριο του έτους 2009 έως τον Ιούλιο του έτους 2012, ενήργησα πάντοτε και απόλυτα, σύμφωνα με τους κανόνες της συνετής και επιμελούς διαχείρισης, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα, την περιουσία και τη συνέχεια της εταιρείας.

Στο πλαίσιο των εκ του νόμου και του καταστατικού αρμοδιοτήτων και της συλλογικής αυτονομίας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας, θεσμικά κατοχύρωσα με συλλογική σύμβαση εργασίας, ότι τα υφιστάμενα τότε ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια DAF αποτελούσαν συμβόλαια καθορισμένων εισφορών και όχι καθορισμένων παροχών, γεγονός – πρακτική που εφαρμοζόταν ανελλιπώς έως το 2010.  Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκαν τα αποθεματικά της Αγροτικής Ασφαλιστικής και βελτιώθηκαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Έτσι, απετράπη η οποιαδήποτε διακινδύνευση της περιουσίας της εταιρείας, δεδομένου ότι σταμάτησε η «αιμορραγία» κάλυψης των ελλειμάτων των ομαδικών ασφαλιστηρίων του προσωπικού της Αγροτικής Ασφαλιστικής από τα κεφάλαια της εταιρείας και την περιουσία της. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε απολύτως η απρόσκοπτη λειτουργία και συνέχεια της εταιρείας.  Εύλογα δε αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν να επιχειρείται η ποινικοποίηση ενδεδειγμένων επιχειρηματικών ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζονται στο πλαίσιο της συλλογικής αυτονομίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων και οι οποίες ήταν σε κάθε περίπτωση προς το συμφέρον της Αγροτικής Ασφαλιστικής, όπως απέδειξαν και τα οικονομικά της αποτελέσματα στη συνέχεια.

Η παρουσία μου στα ενεργά δρώμενα του τραπεζικού συστήματος της χώρας και η δράση μου, με γνώμονα πάντοτε και αποκλειστικά τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, είναι γνωστή σε όλους.  Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα με δικαιώσει πλήρως.»

 

Μπερδεμένα λόγια από Νοβότνι για το πότε θα αυξήσει η ΕΚΤ τα επιτόκιά της

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει αργότερα εάν θα αυξήσει τα επιτόκιά της προτού ή αφού τερματίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει, προκύπτει από δηλώσεις του διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Έβαλντ Νοβότνι.

Σύμφωνα με τον Νοβότνι, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αυξήσει την αμοιβή της για τις καταθέσεις των τραπεζών –που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από το μηδέν– πριν από τα επιτόκια των δανειακών χορηγήσεών της προς τις τράπεζες.

Οι δηλώσεις του εγείρουν κάποια ερωτήματα σχετικά με την προαναγγελία της πολιτικής της ΕΚΤ, προ ολίγων εβδομάδων, σύμφωνα με την οποία τα επιτόκια θα μείνουν στο σημερινό επίπεδο, ή θα μειωθούν, ώσπου το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και αξιόγραφων το οποίο εφαρμόζει, συνολικού ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ, τερματιστεί.

Με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης να αυξάνεται, η ΕΚΤ δέχεται πιέσεις, ειδικά από τη Γερμανία, να τερματίσει την πολιτική ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων και τυπώματος χρήματος. Ορισμένοι από τους διαμορφωτές πολιτικής της ΕΚΤ έθεσαν θέμα αύξησης των επιτοκίων πριν από τον τερματισμό της αγοράς αξιόγραφων στη συνεδρίαση της την περασμένη εβδομάδα, αλλά η ιδέα δεν έτυχε ευρείας υποστήριξης.

Ερωτηθείς αν η ΕΚΤ πρώτα θα σταματήσει να αγοράζει αξιόγραφα ή θα αυξήσει τα επιτόκιά της στην περίπτωση που οι θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης συνεχιστούν, ο Νοβότνι δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt: «θα αποφασίσουμε όταν έλθει η ώρα».

«Υπάρχει το αμερικανικό μοντέλο, που είναι να τερματίζονται πρώτα οι αγορές αξιόγραφων. Το αν αυτό το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο (...) θα χρειαστεί να συζητηθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εξάλλου ο Νοβότνι σημείωσε πως δεν είναι απαραίτητο να αυξηθούν όλα τα επιτόκια ταυτόχρονα και εξίσου.

«Η ΕΚΤ θα μπορούσε μα αυξήσει την αποζημίωσή της για τις καταθέσεις των τραπεζών πριν από το βασικό της επιτόκιο», είπε.

Ο Νοβότνι επιβεβαίωσε ότι οι αγορές αξιόγραφων θα συνεχιστούν ως το τέλος του έτους και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «λόγος για να ενεργήσουμε αυτή τη στιγμή».

Η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, τερμάτισε τις αγορές αξιόγραφων τον Οκτώβριο του 2014, αλλά πέρασε πάνω από ένας χρόνος πριν αυξήσει τα επιτόκιά της. Έκτοτε τα αύξησε τρεις φορές, η τελευταία εκ των οποίων ήταν χθες Τετάρτη.

Για τον Νοβότνι, αυτή είναι «η σωστή οδός προς την εξομάλυνση», αλλά πρόσθεσε: «κάποιος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου από την ευρωζώνη».

«Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός και η ενεργοποίηση της παραγωγικής ικανότητας βρίσκονται σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι στην ευρωζώνη. Η Ευρώπη δεν έχει φθάσει ακόμη εκεί».

 
16/03/17
 

 

Τροπολογία του ΥΠΟΙΚ διευκολύνει τις τράπεζες να ρυθμίσουν τα «κόκκινα» δάνεια

 

Διευκολύνσεις στις τράπεζες να προχωρήσουν στις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή απο το υπουργείο Οικονομικών και δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αποσβένουν σε διάστημα 20ετίας τις ζημιές που προκύπουν απο τις ρυθμίσεις αυτές. Πρόκειται για ζημιές στους ισολογισμούς των τραπεζών που αφορούν διαγραφές οφειλών λόγω των ρυθμίσεων και οι οποίες στο βαθμό που σχηματίζουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση απο το δημόσιο θα μπορούν να μετρούν τα εποπτικά τους κεφάλαια.

 

Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που υπογράφεται απο τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

"Δίνεται η δυνατότητα 20ετούς απόσβεσης ζημιών που εγγράφουν τα πιστωτικά ιδρύματα στις περιπτώσεις που αυτές οφείλονται σε διαγραφές οφειλών απο τον ισολογισμό τους είτε λόγω διακανονισμού η αναδιάρθρωσης δανείων συμβατικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά είτε λόγω μεταβίβασης του δανείου σε εταιρίες απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε άλλες εταιρίες ή νομικές οντότητες εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγματοποιεί εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων. Το φορολογικό όφελος της 20ετούς απόσβεσης δίνεται μόνο στις πραγματοποιηθήσες ζημιές".

Επίσης σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: " Με τις τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 27Α προβλέπεται οτι πέραν της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αφορά το ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπων εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και στο (αναπόσβεστο) υπόλοιπο της χρεωστικής διαφοράς του PSI, μπορεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αφορά λογιστικές διαγραφές και οριστικές ζημικές λόγω οριστικής διαγραφής ή μεταβίβασης δανείων, υπο προυποθέσεις να μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του δημοσίου και έτσι προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια".

Στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν οδηγούν σε αύξηση των μετατρεπόμενων αναβαλλόμενων φορολογκών απαιτήσεων καθώς προβλέπεται ρητά ο περιορισμός στο ποσό του φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογιστή στις 30 Ιουνίου 2015.

 

Ένα ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι η επιστροφή υψηλότερα των 640 – 642 μονάδων …..

Σε μια κατά διαστήματα νευρική συνεδρίαση από το ξεκίνημα της ημέρας, άνοδος 1,28% καταγράφεται στις 13:33 με το κλίμα να είναι μεν θετικό, αλλά παράλληλα το ζητούμενο να είναι αυτά τα κέρδη να κρατήσουν μέχρι το κλείσιμο της ημέρας. Και ο στόχος σε αυτή τη φάση είναι η διάσπαση των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα τα ων 640 – 642 μονάδων στα όρια των οποίων βρίσκεται τη στιγμή που γράφεται αυτό το σχόλιο.   

 
15/03/17
 

ΤτΕ: Θετικές οι συναντήσεις Nouy στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα και την Τράπεζα της Ελλάδος της κυρίας Danièle Nouy, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η σημερινή κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, οι προοπτικές τους το 2017 και το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν τα κύρια θέματα των συζητήσεων που είχε η κυρία Nouy με τον Διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα, στελέχη της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος και εκπροσώπους από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών κρίνονται ιδιαιτέρως θετικά.
 
Η κυρία Nouy συναντήθηκε επίσης με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρμόδιες εποπτικές Διευθύνσεις, με τα οποία είχε μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για θέματα τραπεζικής εποπτείας και τα ευχαρίστησε για το άριστο επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του SSM.

 

Τα βλέμματα στρέφονται στις ισχυρές στηρίξεις στις 630 – 635 μονάδες

Τα βλέμματα στρέφονται στις ισχυρές στηρίξεις στις 630 – 635 μονάδες …. Με το ΓΔ να κινείται την Παρασκευή με νέες απώλειες 0,66%, τα βλέμματα στρέφονται και πάλι στις ισχυρές στηρίξεις των 630 – 635 μονάδων, στηρίξεις οι οποίες δε θα πρέπει να χαθούν αφού τότε υπάρχει κίνδυνος μιας μεγάλης πτώσης μέχρι τα επίπεδα των 600 μονάδων περίπου (αυτές οι στηρίξεις σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν).

 

Εγγυήσεις ζητούν οι τράπεζες από τη ΔΕΗ

Την κατάθεση των εισπράξεων από τις υπό παραχώρηση συμβάσεις πελατών της σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (escrow account) ζητούν οι τράπεζες από τη ΔΕΗ προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά των τραπεζών κάνει λόγο για συνήθη πρακτική που διασφαλίζει τον κίνδυνο πιθανής κατάσχεσης από τρίτους. Διευκρινίζει επίσης ότι ο λογαριασμός δεν θα διαχειρίζεται από τις τράπεζες αλλά από τη ΔΕΗ και από αυτόν θα απελευθερώνονται τα αντίστοιχα ποσά της αποπληρωμής του δανείου.

Εισπράξεις

Στον λογαριασμό αυτό θα μπαίνουν οι εισπράξεις από έναν αριθμό άνω των 300 συμβάσεων που θα εκχωρήσει ως εγγυήσεις η ΔΕΗ στις τράπεζες συνολικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το ποσό του κοινοπρακτικού δανείου, δηλαδή τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταξύ τραπεζών και ΔΕΗ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο, ενώ στην έκδοση εκτός από τις τέσσερις συστημικές Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha, Eurobank θα συμμετέχει και η Τράπεζα Αττικής.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού του ρίσκου των τραπεζών, που αξιολογούν, όπως φάνηκε και από τη στάση τους στην υπόθεση έγκρισης του σχεδίου απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, ως ιδιαίτερα επισφαλή τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι η νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ τραπεζών και ΔΕΗ βρίσκεται σε εκκρεμότητα δύο μήνες περίπου μετά τη συμφωνία τραπεζών και Δημοσίου στις 17 Ιανουαρίου, που «ξεμπλόκαρε» και το σχέδιο απόσχισης του ΑΔΜΗΕ.

Η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε ειδικά για την εκχώρηση του νέου κοινοπρακτικού δανείου «εξασφάλιση ισόποσης εκχώρησης απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελατών της καθώς και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν».

Πρόσθετος όρος ήταν και η εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ ύψους 100 εκατ. ευρώ, ο οποίος ικανοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Τα χρήματα μπήκαν στα ταμεία της ΔΕΗ και πάραυτα κατευθύνθηκαν για την αποπληρωμή των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, ποσό 79 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε από τη ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ και ποσό 21 εκατ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ, έναντι συνολικών οφειλών 575 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ και 125 εκατ. ευρώ προς τον ΔΕΔΔΗΕ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν το τέλος υπέρ των ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ).

Η πίεση από τους παραγωγούς ΑΠΕ προς τη ΔΕΗ για την αποπληρωμή των οφειλών της εκφράστηκε και με την αποστολή εξωδίκου στις 9 Μαρτίου. Οι σύνδεσμοι των φωτοβολταϊκών, ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ, μέσω του εξωδίκου καλούν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Μανώλη Παναγιωτάκη να προχωρήσει εντός 10 ημερών το αργότερο στην καταβολή των ποσών που οφείλει από εισπράξεις ΕΤΜΕΑΡ στον ΛΑΓΗΕ μέσω του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ και προειδοποιούν ότι σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσονται να καταθέσουν μηνύσεις για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος.

Πιέσεις

Πιέσεις όμως ασκούνται στη διοίκηση της ΔΕΗ και από την πλευρά των προμηθευτών και των εργολάβων της, στους οποίους έχει κηρύξει «στάση πληρωμών» εδώ και μήνες. Η οικονομική κατάσταση τη εταιρείας επιδεινώνεται συνεχώς, με τους εργαζομένους να εκφράζουν ανησυχίες ακόμη και για πιθανά προβλήματα στην καταβολή της μισθοδοσίας το επόμενο διάστημα.

Καθημερινή

 

 

Προς νέα αύξηση επιτόκιων οδεύει σήμερα η Fed

 

Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων του δολαρίου αναμένεται να προχωρήσει η πρόεδρος της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed)Τζάνετ Γέλεν  στη σημερινή συνεδρίαση, με τις προθεσμιακές αγορές να προβλέπουν κάτι τέτοιο με πιθανότητες 80%.

 

Σημειώνεται πώς στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2016 η Fed είχε στείλει το μήνυμα πως σκοπεύει να προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις αυξήσεις επιτοκίων δανεισμού το 2017, αν και αναλυτές της Wall Street προέβλεπαν μόλις δύο αυξήσεις επιτοκίων δανεισμού του 2017, μία τον Ιούνιο και μία δεύτερη τον Δεκέμβριο.Σε δημοσκόπηση του Reuters, περισσότεροι από 100 οικονομολόγοι προβλέπουν πέρα από την αύξηση του Μαρτίου επιπλέον δύο αυξήσεις επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης, ως το τέλος του έτους. 

Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Fed (τον Δεκέμβριο) διαβλέπουν τρεις αυξήσεις του βασικού επιτοκίου εντός του 2017. Ομως οι προσδοκίες των αγορών (από τα Fed Fund Futures) προεξοφλούν το πολύ δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της έως τα τέλη του 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναλυτές της αγοράς σημειώνουν πως από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων (τιμές ενέργειας, πρώτων υλών και γενικά εισαγωγών) και της αγοράς εργασίας (ποσοστό ανεργίας και ρυθμός αύξησης των μισθών) ασκούνται ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

Από την πλευρά της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης κρίνεται ότι ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό. Από την πλευρά της ζήτησης (κενό παραγωγής και ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό) δεν προκύπτει ανοδική πίεση στον δομικό πληθωρισμό και κατ' επέκταση στον γενικό πληθωρισμό.

 
14/03/17
 

«Πράσινο φως» στο master plan του ΟΛΘ 

Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) προχώρησε στην έγκριση του master plan του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), ανάβοντας το "πράσινο φως" για το Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης του λιμανιού σε βάθος 25ετίας, στο οποίο προσδιορίζονται οι χρήσεις και οι όροι δόμησης εντός λιμενικής ζώνης και επί λιμενικών εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Κωνσταντίνος Μέλλιος. O ίδιος υπενθύμισε ότι η κατάθεση του master plan, το οποίο "πέρασε" από την ΕΣΑΛ με ελάχιστες, επουσιώδεις τροποποιήσεις, προβλεπόταν με βάση τον νόμο 4150/2013. Με την έγκρισή του, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνεται το πρώτο αυτού του μεγέθους, που έχει πλέον στα χέρια του ένα προγραμματικό σχέδιο με την έγκριση της Επιτροπής.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ιδιώτης που θα αποκτήσει το 67% του ΟΛΘ, θα είναι αυτός που θα επιλέξει και θα εξειδικεύσει όσες δράσεις τελικά θα προγραμματιστούν επί του πρακτέου στο αναπτυξιακό σχέδιο του λιμανιού, ο κ.Μέλλιος είπε χαρακτηριστικά: "Το master plan βάζει τους άξονες. 'Οτι ο ιδιώτης δικαιούται να ζητήσει επιμέρους τροποποιήσεις, δεν σημαίνει ότι αυτές θα γίνουν και δεκτές. Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο επενδυτής, αλλά το δημόσιο, το οποίο θα αξιολογήσει (τις προτεινόμενες τροποποιήσεις) υπό το πρίσμα του δημόσιου συμφέροντος και της περιβαλλοντικής προστασίας".

Στόχος των περιγραφόμενων στο master plan είναι μεταξύ άλλων το λιμάνι της Θεσσαλονίκης "να ανέβει κατηγορία" (φτάνοντας στη μεσαία κατηγορία των ευρωπαϊκών λιμανιών). Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο χρήσεων γης και όρων δόμησης που καταρτίστηκε και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της εταιρείας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές στρατηγικές επενδύσεις, που θα επιτρέψουν στο λιμάνι να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά του (σ.σ. οι μεταφορικοί φόρτοι που αναφέρονται παρακάτω δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που προβλέπονται στην τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΟΛΘ ΑΕ):

-Επέκταση του κρηπιδώματος 26 της 6ης προβλήτας για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων σε μεγαλύτερο βάθος, προκειμένου να είναι δυνατή η αύξηση της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ώστε αυτός να μπορεί να εξυπηρετεί προβλεπόμενο ετήσιο μεταφορικό φόρτο μέχρι και περίπου 1,4 εκατ. TEUs.

-Επέκταση του κρηπιδώματος 24 της 6ης προβλήτας για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων μεγαλύτερου βάθους και την ανάπτυξη νέας τερματικής εγκατάστασης χύδην φορτίου υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, προκειμένου να είναι δυνατή η προβλεπόμενη ετήσια διακίνηση ξηρού χύδην φορτίου μέχρι περίπου 8 εκατ. τόνων.

-Διαμόρφωση της προβλήτας 2 ως σύγχρονης τερματικής εγκατάστασης υποδοχής κρουαζιέρας, για υπηρεσίες λιμένα αφετηρίας (Home Port) και για υπηρεσίες διερχόμενων κρουαζιερόπλοιων (Transit), με δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 150.000 επιβατών ετησίως.

- Ενοποίηση των προβλητών 4 και 5 για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σε έκταση προβλήτα, που θα διαθέτει στο μέτωπο νέο κρηπίδωμα μεγαλύτερου βάθους -15m. Η νέα προβλήτα θα λειτουργεί ως Πολυχρηστικός Τερματικός Σταθμός (Multipurpose Terminal) με κυριότερη δραστηριότητα την εξυπηρέτηση Γενικού Φορτίου (steel products, κ.α.).

-Αξιοποίηση της λιμενολεκάνης μεταξύ της 1ης και 2ης προβλήτας για τη δημιουργία υδατοδρομίου

-Ανακαίνιση του διατηρητέου κτηρίου του Επιβατικού Σταθμού (πρώην Τελωνείου) και αξιοποίησή του ως χώρου πολλαπλών χρήσεων συνδεδεμένων με την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα του λιμανιού, καθώς και με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Μαρτίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), για το οποίο διατηρούν ενεργό ενδιαφέρον τέσσερα επιχειρηματικά σχήματα. Βάσει της σύμβασης, ο ιδιώτης που θα αποκτήσει το 67% υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 180 εκατ. ευρώ, οι οποίες όμως, σύμφωνα με τον κ. Μέλλιο, θα αποδειχτούν στην πράξη πολύ μεγαλύτερες.

 

 

Grivalia: Oλοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του «Pearl Island Project»

Tην ολοκλήρωση και τυπικά της επένδυσης της Grivalia Hospitality που αφορά την εξαγορά του 60% του «Pearl Island Project» στον Παναμά από την Dolphin Capital Investors, κατόπιν εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τελούσε αυτή, ανακοίνωσε η Grivalia Properties. 

 Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη επενδυτική κίνηση της Grivalia Hospitality, με τη συμφωνία για την εξαγορά της συμμετοχής της Dolphin στο τουριστικό project του Pearl Island στον Παναμά.

Η πρώτη επενδυτική κίνηση πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδος παρά το γεγονός ότι ο Γ. Χρυσικός και η ομάδα του αναζητούσαν τη τελευταία διετία επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρας μας. Η διοίκηση της Grivalia θεωρούσε μέχρι σήμερα ότι είναι σχετικά δύσκολο το κλείσιμο συμφωνιών στην Ελλάδα, λόγω και της «ψαλίδας» των τιμών μεταξύ ιδιοκτητών και ενδιαφερομένων επενδυτών.

 

Χ.Α. Ελεγχόμενες προς στιγμήν οι απώλειες, κρατώντας πάντως ότι αυτές ξεκίνησαν στα όρια των καθοριστικών επιπέδων  των 750 – 760 μονάδων.

Ειδικότερα, στο -0,52% βρίσκεται το Χ.Α. στις 11:31, με τη διαγραμματική εικόνα της αγοράς να είναι προς στιγμήν ελεγχόμενη, κρατώντας πάντως ότι η τελευταία αυτή διόρθωση ξεκινάει στα όρια των ισχυρών αντιστάσεων των 750 – 760 μονάδων. Και όπως έχουμε γράψει αρκετές φορές στο GFF, μια παλινδρόμηση της αγοράς μεταξύ των 730 – 750 μονάδων, είναι ένα εξαιρετικά πιθανό σενάριο για τις επόμενες εβδομάδες.  

Μια από τα ίδια στα ομόλογα ….

Ομόλογο

Απόδοση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,310

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,410

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,245

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,227

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,714

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,681

 

Greece 25Y

7,370

 

 

Η στερλίνα υποχωρεί με το Brexit στον ορίζοντα

H στερλίνα υποτιμήθηκε σήμερα έναντι και των 10 νομισμάτων των σημαντικότερων οικονομικών εταίρων της, με τους χρηματιστές στο Λονδίνο να πωλούν το νόμισμα μετά το «πράσινο φως» που έλαβε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι για να εκκινήσει την επίσημη διαδικασία του Brexit την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. H ισοτιμία της υποχώρησε έως 0,5% στο 1,2153 δολάρια. Οι πωλήσεις του βρετανικού νομίσματος σημειώνονται την επόμενη ημέρα από το μήνυμα που έστειλε η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον ότι θα ξεκινήσει νομική διαδικασία διενέργειας δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της, ενώ το βρετανικό κοινοβούλιο έδωσε στη Μέι την έγκριση να ξεκινήσει τις συζητήσεις για το Brexit. Το δολάριο κινείται σε ένα μικρό εύρος διακύμανσης έναντι των περισσότερων άλλων σημαντικών νομισμάτων, καθώς οι χρηματιστές διατηρούν τις θέσεις τους εν όψει της διήμερης συνεδρίασης της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, που αρχίζει σήμερα και θα αποφασίσει για τη νομισματική πολιτική.

 
13/03/17
 

 

Σταθερή εικόνα και στην αγορά ομολόγων, με χαμηλές συναλλαγές …

Με μικρές συναλλαγές (όπως και στο χρηματιστήριο Αθηνών), σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να βρίσκεται λίγο πάνω από το 7% και αυτήν του 2ετούς ομολόγου λίγο πάνω από το 8, στο 8,15%. 

Ομόλογο

Απόδοση %

Ελλάδας 3 Μηνών

2,310

Ελλάδας 6 Μηνών

2,410

Ελλάδας 2 Ετών

8,150

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,206

Ελλάδας 15 Ετών

7,685

Ελλάδας 20 Ετών

7,687

Greece 25Y

7,349

ΕΤΕ: Στόχος πάντα οι αντιστάσεις στα 0,248 – 0,249 ευρώ. Και όσο η μετοχή μένει χαμηλότερα αυτών των επιπέδων, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί προς τις ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 0,223 – ο,225 ή και χαμηλότερα στις ισχυρές στηρίξεις στα 0,216 – 0,218 ευρώ.

FF Group: Κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 18,00 – 18,10 ευρώ. Στα 18,29 ευρώ (-0,81%) βρίσκεται αυτή τη στιγμή η μετοχή της FF Group, με το κλειδί σε αυτή τη φάση να είναι η παραμονή υψηλότερα των 18,00 – 18,10 ευρώ και παράλληλα η μετοχή να καταφέρει να επιστρέψει υψηλότερα των 18,40 – 18,45 ευρώ, στα οποία υπάρχει σειρά πολύ ισχυρών αντιστάσεων. Χαμηλότερα των 18,00 ευρώ, οι επόμενες στηρίξεις είναι στα 17,40 – 17,45 ευρώ και 17,00 – 17,10 ευρώ.

 
11/03/17
 

Κοντά σε νέα συμφωνία με διεθνή συμμαχία κοντέινερ ο Πειραιάς

Διαμετακομιστικό κέντρο μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων για τις δύο από τις τρεις μεγαλύτερες παγκοσμίως συμμαχίες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθίσταται από φέτος ο Πειραιάς. Η υπό την Cosco διοίκηση της ΣΕΠ Α.Ε. που λειτουργεί τους προβλήτες 2 και 3 του ΟΛΠ, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την THE Alliance και έχει ήδη συμφωνήσει με την OCEAN Alliance να χρησιμοποιούνται οι τερματικοί σταθμοί του ΟΛΠ για hub σε περισσότερα από 4 εκατ. των ευρωπαϊκών και μεσογειακών δρομολογίων (services) από την Ασία. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη διακίνηση στον Πειραιά. Οι ιδιαίτερα αυξημένοι όγκοι φορτίων που αυτό συνεπάγεται, θα υποστηριχθούν και από την πρόσθετη δυναμικότητα που αποκτά ο ΟΛΠ ενόψει της παράδοσης προς λειτουργία έως τον Ιούνιο και του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ. Διευκρινίζεται πως όλες οι μεγάλες συμμαχίες αλλά και κατά μόνας οι εταιρείες που τις απαρτίζουν όπως και οι λιγοστοί ανεξάρτητοι παίκτες έχουν περιλάβει ως στάση τον Πειραιά. Μάλιστα, σύμφωνα με κύκλους του ΟΛΠ και ο προβλήτας Ι που παρέμενε υπό δημόσια διαχείριση μέχρι πέρυσι έχει αρχίσει να ανεβάζει τη διακίνησή του. Κάτι που αναμένεται να επιταχυνθεί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος που τρέχει η εταιρεία.

Οι δύο συμμαχίες που θα χρησιμοποιούν από τον Απρίλιο τον Πειραιά ως hub είναι η THE Alliance και η OCEAN Alliance. Στην OCEAN Alliance συμμετέχουν η CMA CGM, που έχει εξαγοράσει και τη ναυτιλιακή από τη Σιγκαπούρη NOL, η China Cosco Shipping όπως και οι Orient Overseas Container Line και η Evergreen Line. Στην THE Alliance συμμετέχουν οι ιαπωνικές Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen KK, η γερμανική Hapag-Lloyd που έχει εξαγοράσει και την κουβετιανή United Arab Shipping Company, η ταϊβανέζικη Yang Ming Line. Οι εταίροι των δύο παραπάνω ναυτιλιακών σχηματισμών ελέγχουν αθροιστικά στόλο που αντιστοιχεί κοντά στο 40% της διαθέσιμης παγκοσμίως μεταφορικής δυναμικότητας. Θα αντιπαρατεθούν στην τρίτη και μεγαλύτερη συμμαχία της 2M που έχουν συγκροτήσει η Maersk Line και η Mediterranean Shipping Company (MSC). Αν και η MSC χρησιμοποιεί μόνη της τον Πειραιά ως διαμετακομιστικό κέντρο, σε περιορισμένο πάντως εύρος σε σχέση με το παρελθόν, η 2M έχει επιλέξει το αιγυπτιακό λιμάνι Πορτ Σάιντ και το ισπανικό Αλγεσίρας ως κέντρα. Εν τω μεταξύ, ήδη εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί πιλοτικά και ο δυτικός προβλήτας ΙΙΙ. Το έργο που ήταν μέρος των επενδύσεων ύψους 230 εκατ. ευρώ που είχε συμφωνήσει η Cosco πολύ πριν από την εξαγορά του ΟΛΠ ανεβάζει τη δυναμικότητα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται ο ΟΛΠ κοντά στα 7,5 εκατομμύρια TEU ετησίως. Σημειώνεται πως το 2016 έκλεισε για τον Πειραιά με διακίνηση 3,675 εκατομμύρια TEU, ο οποίος βρέθηκε έτσι στην 8η θέση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λιμανιών και στην 3η μεταξύ των μεσογειακών λιμένων με ευρωπαϊκά τελωνεία. Για να αξιοποιηθεί όμως η διπλάσια σχεδόν δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί στον Πειραιά θα απαιτηθούν χρόνος και σκληρή δουλειά.

Οπως υπογραμμίζει το management του Πειραιά στην «Κ», το κλείσιμο των συμφωνιών με τις δύο μεγάλες συμμαχίες δεν σημαίνει αυτομάτως αύξηση της διακίνησης, αφού θα χρειαστεί προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν οι εταιρείες με ταχύτητα, ποιότητα και ανταγωνιστικότητα ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη και να μπορέσει η συνεργασία να αποδώσει μακροπρόθεσμα. «Ο αγώνας και η προσπάθεια όχι μόνο θα συνεχιστούν αλλά θα ενταθούν» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τον Αύγουστο φτάνει η πλωτή δεξαμενή

Για τον Μάιο έχει προγραμματιστεί ο απόπλους της πρώτης από τις δύο πλωτές δεξαμενές από τη Σαγκάη, όπου και ολοκληρώνεται η ναυπήγησή της, η οποία προορίζεται να τοποθετηθεί στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του ΟΛΠ στο Πέραμα. Η δεξαμενή (postpanamax) 80.000 τόνων αναμένεται να φθάσει στον Πειραιά τον Αύγουστο. Με δεδομένη την αυξημένη δυναμικότητά της εκτιμάται πως θα μπορεί να εξυπηρετήσει για εργασίες συντήρησης και επισκευής πολλά από τα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσεγγίζουν πλέον τον ΟΛΠ. «Οι προσδοκίες της αγοράς για δουλειές είναι αυξημένες αλλά παράλληλα μεγάλη είναι και η πρόκληση για τους εργολάβους και υπεργολάβους να αποκαταστήσουν διεθνώς την αξιοπιστία της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης», σημειώνουν στην «Κ» ναυτιλιακοί κύκλοι. Η Cosco σχεδιάζει να φέρει και δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη, πλωτή δεξαμενή 300.000 τόνων (capesize), αλλά η χωροθέτησή της, στην Κυνόσουρα ή στην Ψυττάλεια, προκαλεί ήδη αντιδράσεις από συγκεκριμένα κέντρα κυρίως της Σαλαμίνας.

Καθημερινή
 

Πρόεδρος της ΔΕΗ: Δεν θα προχωρήσουμε σε κατασχέσεις περιουσιών, ούτε θα πουλήσουμε τις οφειλές σε τράπεζες

Για το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να συνεργαστεί με ιδιωτική εταιρία για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μίλησε ο πρόεδρος της επιχείρησης, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Απαντώντας στην ανησυχία που έχει προκληθεί μεταξύ των καταναλωτών δήλωσε κατηγορηματικά «δεν θα προχωρήσουμε σε κατασχέσεις περιουσιών, δεν θα πουλήσουμε τις οφειλές των πελατών μας σε ξένες τράπεζες, δεν θα στέλνουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία».

Ο κ. Παναγιωτάκης τόνισε ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς της ΔΕΗ ανέρχεται σε 2 δισ. 600 εκ. ευρώ και πως η επιχείρηση προσφεύγει σε ιδιώτη για την είσπραξή τους καθώς δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία. «Αυτή η εταιρεία που θα επιλέξουμε ύστερα από διαγωνισμό, θα είναι συμβουλευτική που διαθέτει ορισμένα στοιχεία που δεν τα έχουμε εμείς. Δηλαδή έχει ένα λογισμικό, εξειδίκευση, εμπειρία, προσωπικό, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και να υποστηρίξει τις δικές μας υπηρεσίες. Αυτός θα είναι ο σκοπός», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης ο πρόεδρος της ΔΕΗ εξήγησε ότι θα συνεχίσουν όλες οι διευκολύνσεις, όπως η προστασία μέσω του κοινωνικού τιμολογίου και το δωρεάν ρεύμα για ακραία φτώχια, ωστόσο συμπλήρωσε πως η επιχείρηση θα κινηθεί δικαστικά κατά οφειλετών, οι οποίοι «κατά τεκμήριο έχουν, αλλά δεν πληρώνουν».

 
10/03/17
 

Σταθερή η κατάσταση στα ομόλογα (με οριακή άνοδος των αποδόσεων) 

 

Απόδοση

Βάση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,330

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,410

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,169

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,244

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,700

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,707

 

Greece 25Y

7,339

 

 

 

Στις 15 Μαρτίου ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο του ΟΠΑΠ

Από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου θα διαρκέσει η δημόσια εγγραφή για την ομολογιακή έκδοση του ΟΠΑΠ σχετικά με την απόκτηση των περίπου 200.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μια που σκοπεύει να εκδώσει ο οργανισμός. Ο τελευταίος επιχειρεί με τη συγκεκριμένη έκδοση να αντλήσει από Ελληνες και ξένους επενδυτές περί τα 200 εκατ. ευρώ, μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με την κυβέρνηση να συνεχίζει τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, αν όλα πάνε καλά, οι νέες κοινές ομολογίες που θα εκδώσει ο ΟΠΑΠ θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. από την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.

Στόχος της διοίκησης του ΟΠΑΠ είναι τα νέα κεφάλαια να διοχετευθούν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των δικτύων των τυχερών παιγνίων του. Συγκεκριμένα, περί τα 72 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για υποδομές πληροφορικής, 45 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου πρακτορείων (20 εκατ. ευρώ) και του νέου δικτύου των VLTs (25 εκατ. ευρώ) που αναπτύσσει και τέλος περίπου 83 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Οι όροι της έκδοσης των νέων κοινών ομολογιών θα καθοριστούν αμέσως μετά τη δημόσια εγγραφή που θα γίνει από 14 έως 17 Μαρτίου. Προηγουμένως η διοίκηση της εταιρείας, σε συνεργασία με τους αναδόχους της έκδοσης, θα καθορίσει το εύρος απόδοσης των ομολογιούχων. Οσον αφορά τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, τον μόνο όρο που θέτει για την πραγματοποίηση της έκδοσης, είναι να ξεπεράσει τις 100.000 ομολογίες, ήτοι να επιτευχθεί η άντληση 100 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των ομολογιών αυτή αναμένεται να είναι πενταετής.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι στη δημόσια προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) είναι η Eurobank Ergasias και η Εθνική Τράπεζα. Οι δύο τράπεζες ενεργούν και ως σύμβουλοι στην έκδοση, ενώ ανάδοχοι είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης των νέων ομολογιών, η διαιτησία στην οποία προσέφυγε ο οργανισμός κατά του Ελληνικού Δημοσίου τον χειμώνα του 2015, είχε ως αντικείμενο τη διεκδίκηση αποζημίωσης 1,375 δισ. ευρώ. Η προσφυγή αφορούσε στην αλλαγή του κανονισμού διενέργειας του παιγνίου των VLTs, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, καθιστούσε ασύμφορη τη διενέργεια του παιγνίου. Η αλλαγή, ωστόσο, στον κανονισμό που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 οδήγησε σε ανάκληση του αρχικού αιτήματος διαιτησίας. Τώρα η ΟΠΑΠ Α.Ε. διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο νομιμότοκη αποζημίωση ύψους 108 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αντιστοιχεί στις θετικές ζημίες που υπέστη η εταιρεία από την αναγκαστική αναστολή της υλοποίησης του έργου των VLTs και στα διαφυγόντα κέρδη που είχε στο συγκεκριμένο διάστημα. Σε ό,τι αφορά την τελευταία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επιστολή της 21.12.2016 της Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς) στις ανακολουθίες της κυβέρνησης που σημειώθηκαν στην κατάρτιση του κανονισμού διενέργειας των VLTs, η διοίκηση του ΟΠΑΠ εκτιμά ότι η τελευταία απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) σχετικά με τα VLTs, «συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο και πιθανολογείται ότι η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα οδηγήσει σε δυσμενείς εξελίξεις».

 
09/03/17
 

EBRD: 300 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ενέκρινε σήμερα η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η χρηματοδότηση αφορά τόσο την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία), όσο και επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής που θα διευκολύνουν την απορρόφηση της «πράσινης» ενέργειας, ενώ θα βελτιώσουν παράλληλα την αποδοτικότητα του δικτύου και θα μειώσουν τις απώλειες.

Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την EBRD θα μειώσουν τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 500.000 τόνους, ενώ θα συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ένα από τα έργα που εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν βάσει της απόφασης αυτής είναι ένα αιολικό πάρκο ισχύος 43 μεγαβάτ που αναπτύσσει η εταιρία Volterra, θυγατρική της J&P Avax.

 

Πιτσιόρλας: Αύριο θα ανακοινωθεί μία πολύ μεγάλη επένδυση στον χώρο της Υγείας

Μία σημαντική συμφωνία στο χώρο της Υγείας στη χώρα μας προανήγγειλε ο υφυπ. Ανάπτυξης Στ. Πιτσιόρλας. Μιλώντας στο ρ/σ Alpha 989 «αποκάλυψε ότι αύριο θα ανακοινωθεί πολύ μεγάλη επένδυση στο χώρο της Υγείας». 

 

Παράλληλα σημείωσε πως «προχωράει το θέμα του Ελληνικού» εκτιμώντας ότι το Προεδρικό Διάταγμα θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι.

 

«Διογκώνεται ένα θέμα χωρίς λόγο. Τα τελευταία ζητήματα που πρέπει να λυθούν έχουν να κάνουν με την αρχαιολογία και τους πρόσφυγες. Από κει και πέρα να υποβληθεί το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος που ανοίγει τον δρόμο για τα έργα. Νομίζω το διάταγμα θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι», δήλωσε.

 

Όσον αφορά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε πως «ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 4 μεγάλες εταιρείες στις παγκόσμιες μεταφορές, εκ των οποίων μία γερμανική και μια γαλλική, με την προθεσμία για την υποβολή προσφορών να λήγει στις 24 του μήνα. Θα είναι πολύ μεγάλο βήμα η ολοκλήρωση της διαδικασίας».

 

Στο 7,2% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου … Στο 8,15% το 2ετές ομόλογο

Απόδοση

Βάση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,350

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,420

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,149

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,201

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,698

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,690

 

Greece 25Y

7,374

 

 

Στην «Ακτωρ» με 68,4 εκατ. η ανακαίνιση του Αστέρα Βουλιαγμένης

Με την ιδιαίτερα «σφιχτή» προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων της 24ης Απριλίου του 2018 η κατασκευαστική Ακτωρ Α.Ε. επελέγη να εκτελέσει τα έργα ανακαίνισης και ανάπλασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο προϋπολογισμός του έργου συμφωνήθηκε στα 68,4 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την αναβάθμιση των δύο υπαρχόντων ξενοδοχείων και των μπάνγκαλοους, καθώς και την κατεδάφιση του εκτός λειτουργίας ξενοδοχείου «Αφροδίτη» όπως και την ανάπλαση των χώρων πρασίνου, αλλά όχι και την κατασκευή των 13 πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών.

Στόχος της νέας διοίκησης της Αστήρ Παλάς, συμφερόντων της AGC Equity Partners, είναι το ανακαινισμένο συγκρότημα να είναι πλήρως λειτουργικό στις αρχές Ιουνίου του 2018· οπότε και διεξάγεται στην Αθήνα η διεθνής έκθεση «Ποσειδώνια 2018», η οποία παραδοσιακά εξασφαλίζει 100% πληρότητα στον Αστέρα και πληθώρα επιχειρηματικών εκδηλώσεων με υψηλά περιθώρια κέρδους. Μέχρι τότε το ξενοδοχείο θα παραμείνει κλειστό, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις της παραλίας Astir Beach και του εστιατορίου Nobu.

Η επιλογή της Ακτωρ Α.Ε. έγινε μεταξύ πέντε υποψηφίων αναδόχων κατασκευαστικών (J&P Αβαξ, ΓΕΚ Τέρνα, Δομοτεχνική και Intrakat), που είχαν προσκληθεί προς τούτο από τον επενδυτή. Στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών δεν είχε προσδιοριστεί προϋπολογισμός και έτσι οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων έγιναν χωρίς συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, ενώ συναξιολογήθηκαν εμπειρία και άλλα κριτήρια, αναφέρουν κύκλοι του επενδυτή. Σχηματίστηκε αρχικά short list με δύο κατασκευαστικές και τελικά επικράτησε η Ακτωρ. Project manager του έργου είναι η αμερικανική Hill International.

Με βάση τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, τη διαχείριση του αναβαθμισμένου συγκροτήματος αναμένεται να αναλάβει η Four Seasons, συμφερόντων του Al-Waleed Bin Talal, μέλους της βασιλικής οικογενείας της Σαουδικής Αραβίας.

Υπενθυμίζεται επίσης πως η AGC Equity Partners, που λειτουργεί για λογαριασμό της Jermyn Street Real Estate Fund IV LP και της Apollo Investment, δηλαδή των αγοραστών (που περιλαμβάνουν δύο κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του Abu Dhabi και του Kuwait, Αραβες επενδυτές, καθώς και την τουρκική Dogus Group), έχει δεσμευτεί να επενδύσει ποσό της τάξης των 230 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον του τιμήματος των 400 εκατομμυρίων που κατέβαλε για το 88,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Αστήρ Παλάς. Οι επενδύσεις των 230 εκατομμυρίων θα χρηματοδοτηθούν και με κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν και οι τέσσερις εν Ελλάδι συστημικές τράπεζες.

Χθες Τετάρτη, η εισηγμένη Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ προχώρησε επίσης σε άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων 1.140.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της που δεν κατέχει η Apollo Investment Holdco SARL. Πρόκειται για τις μετοχές τις οποίες δεν κατείχε και για τις οποίες προέβη σε υποχρεωτική δημόσια προσφορά με αντάλλαγμα 5,48 ευρώ ανά μετοχή.

 
08/03/17
 

Πράσινο φως από την Κεφαλαιαγορά για το ομόλογο του ΟΠΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια πρόσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. έως 200.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και συνολικού ποσού  έως 200 εκατ. του ΟΠΑΠ.

 

ΔΕΗ: Ερχονται εισπρακτικές εταιρείες για τις ανεξόφλητες οφειλές

Αποκλάλυψε επίσης πώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ έχουν εκτιναχθεί στα 2,6 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Την πρόθεση της ΔΕΗ να αναθέσει εισπρακτικές εταιρείες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κακοπληρωτών αποκάλυψε ο διοικητής της εταιρείας Μανώλης Παναγιωτάκης κατά την ενημέρωση που έκανε στη Βουλή. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες, η ΔΕΗ θα έρθει σε συμφωνία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία προκειμένου να αρχίσουν να εισπράττονται χρέη από στρατηγικούς κακοπληρωτές, «όχι πελάτες που δεν έχουν αλλά άλλους από αυτούς που μπορούν αλλά συνειδητά δεν πληρώνουν», όπως ανέφερε.

Αποκλάλυψε επίσης πώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ έχουν εκτιναχθεί στα 2,6 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

«Η πολιτική μας με τα ληξιπρόθεσμα έγιναν με διευκολύνσεις, πιέσεις σε μεγαλύτερους οφειλέτες που αποδείχθηκαν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Περίπου 85.000 άτομα με οφειλές άνω των 3.000 ευρώ χρωστάνε πάνω από 500 εκ. ευρώ. Αποφασίσαμε να τους πιέσουμε πάρα πολύ. Τους κόπηκε το ρεύμα και επανασυνδέθηκαν μόνοι τους αυθαίρετα με ρευματοκλοπή» ανέφερε.

«Αυτές οι πολιτικές των διευκολύνσεων και όλα αυτά έχουν φτάσει στα όριά τους. Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε ποιο αποφασιστικές μεθόδους. Θα προσλάβουμε εταιρεία με μεγαλύτερη εξειδίκευση στο θέμα της συλλογής οφειλομένων με διεθνή εμπειρία. Έχουν συστήματα δικά τους με λογισμικά ανάλυσης της πελατείας με βάσει ιστορικά στοιχεία, ανάλυση κατάστασης του κάθε πελάτη. Πολύ πιο σοφιστικέ μεθόδους. Μας έχουν υποσχεθεί πως η εισπραξιμότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από 10%. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μας δώσει μεγάλη ανάσα», συμπλήρωσε.

 

Τα βλέμματα και πάλι στις ισχυρές αντιστάσεις των 650 - 660 μονάδων

Ανοδικά, χωρίς πάντως να εντυπωσιάζει (κάτι το οποίο φαίνεται και από τον τζίρο και πάντα μέχρι στιγμής) κινείται από το πρωί της Τετάρτης το Χ.Α., με τα βλέμματα να στρέφονται, για ακόμη μια φορά τους τελευταίους μήνες, στις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 650  - 660 μονάδων.

Δε δείχνουν να συγκινείται ιδιαιτέρως η αγορά ομολόγων από τα σενάρια για μισή – συμφωνία… 

Ομόλογο

Απόδοση %

Ελλάδας 3 Μηνών

2,350

Ελλάδας 6 Μηνών

2,400

Ελλάδας 2 Ετών

8,146

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,202

Ελλάδας 15 Ετών

7,697

Ελλάδας 20 Ετών

7,686

Greece 25Y

7,384

 
07/03/17
 

 

Πωλείται το 17% της ΔΕΗ. Τι ισχύει για ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ

Το νέο επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ με 19 ιδιωτικοποιήσεις, το οποίο και έχει στα χέρια του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, δεν έχει αλλαγές από το προηγούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση ιδιωτικοποίησης του 17% της ΔΕΗ, καθώς επίσης το 65% της ΔΕΠΑ και το 35% των ΕΛΠΕ. Για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, το πλάνο μιλά για προκήρυξη νέου διαγωνισμού πώλησης του 66% εντός του Μαρτίου.

Επίσης έως το τέλος του μήνα, το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να προχωρήσει σύμφωνα με πηγές του υπ. Οικονομικών σε προκηρύξεις πρόσληψης συμβούλων για τις ιδιωτικοποιήσεις των παραπάνω ποσοστών της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στη ΔΕΗ γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην τρέχουσα διαδικασία απόσχισης του ΑΔΜΗΕ. Δηλαδή στην πώληση του 24% προς την κινεζική State Grid, στην μεταβίβαση του 25% στο Δημόσιο και στην προετοιμασία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της εταιρείας Holding όπου και έχει μεταφερθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ. Τα επόμενα βήματα είναι η εντός του μήνα προκήρυξη πρόσληψης συμβούλου, και η εκτίμηση από αυτόν των εναλλακτικών μεθόδων αξιοποίησης του 17% των μετοχών της (εισαγωγή στο χρηματιστήριο, κλπ).

Για τη ΔΕΠΑ, το 65% των μετοχών διακρατείται από το ΤΑΙΠΕΔ και το 35% από το Δημόσιο. Τα επόμενα βήματα είναι η προκήρυξη εντός Μαρτίου για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος και θα εξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές ιδιωτικοποίησης, δρομολογώντας την επαναπροκήρυξη της διαδικασίας.

 

 

ΟΤΟΕ: Η αβεβαιότητα δεν επιτρέπει επιστροφή στην κανονικότητα

«Η αβεβαιότητα αποτρέπει την επιστροφή των τραπεζών και της οικονομίας στην κανονικότητα» τονίστηκε στις συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών που ζήτησε η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της ομοσπονδίας.

Στις συναντήσεις συζητήθηκε ο ρόλος των τραπεζών σε θέματα που αφορούν την οικονομία και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, στην καθημερινότητα των συναλλαγών, στις αναδιαρθρώσεις εργασιών, καθώς και στις εκκρεμότητες ορισμού διοικήσεων.

Επίσης, αφορούσαν θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΤΟΕ, χθες, Δευτέρα, έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί συναντήσεις με τις διοικήσεις της Eurobank, της Πειραιώς, καθώς και με το προεδρείο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας.

Εκκρεμούν, ακόμα, οι συναντήσεις με τις διοικήσεις της Alpha Bank και της Attica Bank, που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στις συναντήσεις αυτές, η ΟΤΟΕ ζήτησε ενημέρωση για τα θέματα που έθεσε και κατέστησε σαφείς τις θέσεις της που αφορούν την αναγκαιότητα οι τράπεζες να διαδραματίσουν το ρόλο τους και να συμβάλουν στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, ζήτησε διαβεβαιώσεις για την προστασία της απασχόλησης στον κλάδο στο νέο περιβάλλον και την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, σημείωσε ότι «οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των τραπεζών που προέκυψαν από τη 3η ανακεφαλαιοποίηση δεν μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά κερδοσκοπικών επιλογών που θα λειτουργήσουν με σύνδρομα αφελληνισμού του τραπεζικού συστήματος σε βάρος των συμφερόντων της οικονομίας και της κοινωνίας».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι θέσεις των διοικήσεων των τραπεζών, με μικρές παραλλαγές, συνοψίζονται στα εξής:

«Η καθυστέρηση να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση δημιουργεί ανησυχία για τις εξελίξεις και εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομία.

·         Χρειάζεται να προχωρήσουν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (εξωδικαστικός συμβιβασμός, νομική προστασία των τραπεζικών υπαλλήλων για τη ρύθμιση των δανείων κ.λπ.).

·         Υπάρχει δυνατότητα πιστωτικής επέκτασης για καλές και με προοπτική επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν αιτήματα χρηματοδότησης, επειδή το γενικότερο κλίμα δεν είναι ευνοϊκό.

Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην οικονομία και στη χώρα, πρέπει να διασφαλιστεί:

·         Η μη περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης

·         Η αποτροπή οικονομικού ατυχήματος

Οι τρέχουσες εξελίξεις και η αβεβαιότητα δεν επιτρέπουν στο τραπεζικό σύστημα να επιστρέψει στην κανονικότητα. Το ενδεχόμενο να απαιτηθεί 4η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα είναι καταστροφικό για την οικονομία και τη χώρα. Η τάση επιστροφής κάποιων καταθέσεων στις τράπεζες, που παρατηρήθηκε στα τέλη του 2016, αντιστράφηκε με απόσυρση καταθέσεων στις αρχές του 2017».

«Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, για να παρέμβει με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου να υπερασπίσει τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων στις τράπεζες όσο και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, που πλήττεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο» επισημαίνει η ΟΤΟΕ.

 

 

Εθνική Τράπεζα: Πούλησε τη θυγατρική της στην Αφρική

 

Την υπογραφή σύμβασης πώλησης του 99,81% των μετοχών της ΕΤΕ που κατέχει άμεσα ή έμμεσα στη θυγατρική εταιρεία της, South African Bank of Athens ("SABA") στην  AFGRI Holdings (PTY) Ltd, ανακοίνωσε η πρώτη.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η συναλλαγή αποτελεί μέρος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μεταβίβαση των μετοχών και ολοκλήρωση της συναλλαγής (closing) αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017, ενώ υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων από: (i) την Κεντρική Τράπεζα της Νοτίου Αφρικής (SARB), (ii) το Υπουργείο Οικονομικών της Νοτίου Αφρικής και (iii) την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νοτίου Αφρικής.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Proforma Δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2016 θα αυξηθεί κατά 5 μονάδες βάσης ενώ η ρευστότητα της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί κατά €55εκ.

Η εταιρεία Investec Bank Ltd ("Investec”) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με τη Συναλλαγή, ενώ οι εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ("Freshfields”) και Edward Nathan Sonnenbergs Incorporated ("ENSafrica”) ενήργησαν ως διεθνείς και τοπικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα.

Η SABA ιδρύθηκε το 1947, δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική και παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές τραπεζικές λύσεις σε μεσαίου μεγέθους τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις συναλλακτικής τραπεζικής στην ευρύτερη αγορά.

Η AFGRI αποτελεί ηγετική εταιρεία παροχής αγροτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και επεξεργασίας τροφίμων, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική, σε 14 λοιπές χώρες της Αφρικής, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δυτική Αυστραλία.

 

Η εικόνα απαξίωσης στο Χ.Α.

 

Στις 643,73 μονάδες βρίσκεται το Χ.Α. το πρωί της Τρίτης, με οριακές μεταβολές και το γνωστό ελάχιστο τζίρο των τελευταίων ημερών. Σε κάθε περίπτωση και τα πλαίσια των επιμέρους σχολίων του GFF, αυτή η κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες, αν και όπως σημειώνεται απαιτούνται άμεσα θετικές ειδήσεις αφού σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα μπορεί να περιπλέκουν εξαιρετικά, με κίνδυνο απώλειας των ισχυρών στηρίξεων των 630 - 635 μονάδων.

 

 

 

ΕΧΑΕ

 

Στα 4,61 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της ΕΧΑΕ το πρωί της Τρίτης, κρατώντας ότι στα επίπεδα των 4,50 – 4,55 ευρώ υπάρχουν πολύ ισχυρές στηρίξεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος μεγάλης επιδείνωσης της διαγραμματικής εικόνας, με πτώση μέχρι τα επίπεδα των 4,10 – 4,20 ευρώ, γνωστές πολύ ισχυρές στηρίξεις.

 

 

 

Μικρή άνοδος στις τιμές των ελληνικών ομολόγων

 

Ομόλογη

Απόδοση %

Ελλάδας 3 Μηνών

2,370

Ελλάδας 6 Μηνών

2,410

Ελλάδας 2 Ετών

8,010

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,139

Ελλάδας 15 Ετών

7,664

Ελλάδας 20 Ετών

7,654

Greece 25Y

7,362

 

 
06/03/17
 

 

Και συνεχίζεται ….

 

Στα πλαίσια και των επιμέρους σχολίων στο GFF, συνεχίζεται η παλινδρόμηση της αγοράς στα όρια των καθοριστικών επιπέδων των 650 – 655 μονάδων, μια κίνηση, όπως σημειώνεται, η οποία είναι αρκετά πιθανό να συνεχιστεί για αρκετό καιρό.  

 

 

 

 

Σταθερή εικόνα στην αγορά ομολόγων ….

 

Σταθερή η εικόνα στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 2ετούς ομολόγου να βρίσκεται στο 8,07% και την απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 7,07%.

 

Ομόλογο

Απόδοση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,390

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,420

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,065

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,043

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,611

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,618

 

Greece 25Y

7,283

 

 

 

 

ETE: Ένας είναι ο μεγάλος στόχος … Η εκ νέου προσέγγιση και διάσπαση των 0,249 – 0,251 ευρώ είναι ο μεγάλος στόχος για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να βάλει τη μετοχή σε νέα ανοδική τροχιά. Από την άλλη πλευρά και σε περίπτωση επιστροφής των πιέσεων, σημαντικές είναι οι στηρίξεις στα 0,223 – 0,225 και οριακά χαμηλότερα, μεγάλης σημασίας οι στηρίξεις στα επίπεδα των 0,217 – 0,219 ευρώ, οι οποίες δε θα πρέπει να χαθούν αφού απώλεια τους μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή στις στηρίξεις στα 0,199 – 0,201 ευρώ.   

 

 
04/03/17
 

Θωμόπουλος: Ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο

Η χρηματοπιστωτική κρίση προοιωνίζει το τέλος των 40 ετών παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος, με τις αμερικανικές τράπεζες κυρίως να αναδεικνύονται παγκοσμίως οι κυρίαρχοι παίκτες, υποστήριξε από το βήμα του οικονομικού φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Παναγιώτης Θωμόπουλος. 

Μιλώντας σε συνεδρία για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη, τόνισε πως απέναντι στους ισχυρούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, αν δεν δοθεί στις τράπεζες της ΕΕ μεγαλύτερη ευχέρεια να προσδιορίσουν το μοντέλο λειτουργίας τους ανάλογα με την περιοχή/τομέα που δραστηριοποιούνται, θα χάσουν μερίδιο τους από την παγκόσμια αγορά καθώς και μια σημαντική πηγή εισοδήματος τους.

Προς το παρόν, παρατήρησε, οι κινεζικές τράπεζες είναι ακόμη εύθραυστες, αλλά με το κινεζικό κράτος να συμπληρώνει τις ανάγκες τους στα κεφάλαια και στη ρευστότητα, μπορούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, πολύ περισσότερο τώρα που οι κινεζικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες επενδύουν με την υποστήριξη των κρατικών τραπεζών σε χώρες του ΟΟΣΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Θωμόπουλος στην ψηφιοποίηση του τραπεζικού τομέα και επισήμανε πως κινείται γρήγορα, αναφέροντας πως οι πελάτες έχουν νέα προϊόντα όπως το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως καθώς οι τραπεζικές συναλλαγές αυτοματοποιούνται θα μειωθούν οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, όπως στα γκισέ, αλλά και η γραφειοκρατία. Ωστόσο, συμπλήρωσε, αυτό θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για άλλες υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής.

 

Προβόπουλος: Η παράταση της αβεβαιότητας μπορεί να οδηγήσει σε νέες κεφαλαιακές ανάγκε

Την εκτίμηση ότι η παράταση της αβεβαιότητας μπορεί να οδηγήσει σε νέες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες στα στρες τες του 2018 εξέφρασε ο τέως διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.

Μιλώντας στο 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Προβόπουλος ευχήθηκε ολοκλήρωση αξιολόγησης έστω το Μάιο, προκειμένου να συγκρατηθούν οι απώλειες για το τραπεζικό σύστημα από την καθυστέρηση που μεταφράζεται σε νέα διαρροή καταθέσεων και νέα αύξηση των κόκκινων δανείων.

Ο κ. Προβόπουλος προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί η καθυστέρηση η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να βγεί στις αγορές πριν το τέλος του προγράμματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μια παράτασή του, και χρηματοδότηση των τραπεζών από τα περισσευούμενα κεφάλαια ύψους 19 δισ. ευρώ.

 
03/03/17
 

Συνεχείς κινήσεις στα όρια των γνωστών καθοριστικών επιπέδων των 650 – 660 μονάδων…

Σε μια κίνηση η οποία δεν αποκλείεται να συνεχιστεί για εβδομάδες ακόμη, στα όρια των γνωστών πολύ ισχυρών αντιστάσεων των 650 – 660 μονάδων, με τις οποίες συνδέεται η μακροπρόθεσμη τάση, συνεχίζει να κινείται το Χ.Α., με αρκετά μέτριο τζίρο.

«Ηρεμία» επικρατεί στην αγορά συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,0516 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 120,143 γεν, στο 0,8584 με τη στερλίνα και στο 1,0656 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 114,25 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,16% και διαμορφώνεται στα 1,225 δολάρια.

 

Προς στιγμήν στο 8,28% βρέθηκε η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ...

Αν και με λίγες πράξεις προς στιγμήν στο 8,28% βρέθηκε η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, υποχωρώντας όμως μετά από λίγο στο 8,05%.  

Απόδοση

Βάση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,430

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,430

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,279

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,059

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,620

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,635

 

Greece 25Y

7,316

 

 
02/03/17
 

 

Π. Ρουμελιώτης: Είμαι βέβαιος για απομείωση του χρέους "αργά ή γρήγορα"

βεβαιότητα ότι η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα κλείσει, αλλά και ότι ο ισχυρός πυρήνας των δανειστών θα υποχωρήσει προς ένα ρεαλιστικότερο πρωτογενές πλεόνασμα, εξέφρασε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, απευθυνόμενος σε κοινό Βορειοελλαδιτών επιχειρηματιών.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι "αργά ή γρήγορα θα γίνει απομείωση του χρέους" της Ελλάδας, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει σε μακροχρόνια βάση με χρέος που ανέρχεται στο 180% του ΑΕΠ. Γνωστοποίησε ότι γίνεται "πάλη", στο πλαίσιο και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η άρση των capital controls ή και η επέκταση των μέτρων που θα διευκολύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους και την εξωστρέφειά τους.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών διευκρινίζοντας ότι στηρίζει αυτήν την εκτίμηση «στο γεγονός ότι με την ανάκαμψη της οικονομίας θα σταματήσει η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ετσι, οι τράπεζες θα μπορέσουν πιο εύκολα να χειριστούν το stock των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν στα χέρια τους».

Κατά τον ίδιο, «προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά εμείς ώς τράπεζα έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Προσπαθούμε να εξυγιάνουμε τον ισολογισμό μας βγάζοντας από πάνω μας το καταγγελμένο χαρτοφυλάκιό μας, της τάξης του 1,045 δισ. ευρώ. Κι άλλες τράπεζες πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσουν αυτή τη λύση, που είναι ριζοσπαστική γιατί συνεισφέρει στη ριζική εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών [...]

Ελπίζω ότι θα βοηθήσει και η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να υιοθετηθεί θεσμοθετηθεί η παράταση και επιμήκυνση της αναβαλόμενης φορολογίας». Επισήμανε δε ότι ένα μεγάλο στοίχημα για την Attica Bank είναι να ολοκληρωθεί η πώληση των καταγγελμένων χαρτοφυλακίων μέχρι τις 30 Μαρτίου, ώστε "να εξυγιανθεί οριστικά και αμετάκλητα ο ισολογισμός της".

 

Ελεγχόμενες απώλειες και κινήσεις στα όρια των ισχυρών αντιστάσεων των 650 – 660 μονάδων ..

Ελεγχόμενες απώλειες, μετά τη σημαντική άνοδο της Τετάρτης, καταγράφεται την Πέμπτη στο Χ.Α., με το ΓΔ να συνεχίζει να κινείται στα όρια των εξαιρετικά ισχυρών αντιστάσεων των 650 – 660 μονάδων, με τα βλέμματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Και όπως σημειώνεται σε επιμέρους σχόλια, μέχρι να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις διαπραγματεύσεις, η παλινδρόμηση της αγοράς κοντά στα όρια των 650 – 660 μονάδων μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες.  

ΟΤΕ: Προτεινόμενο μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή  

Σταθερά έσοδα μετά από 9 χρόνια συρρίκνωσης και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές παρά την αύξηση των επενδύσεων, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ για το 2016

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα έτους της εταιρείας, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, "τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE ανήλθαν σε 3.908,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα οριακά κατά 0,1% έπειτα από εννέα συνεχόμενα έτη πτώσης, κυρίως χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα. Η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε 1.320,9 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,6%. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 458,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,6% σε σύγκριση με το 2015. Αυτό αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες κατά 10% επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών και νέας γενιάς, και σε περιεχόμενο τηλεόρασης, οι οποίες ανήλθαν σε 627 εκατ. ευρώ. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 0,5 δισ. ευρώ ή 0,4 φορές η ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 37,9% σε σχέση με πέρυσι".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε συνέχεια των ανθεκτικών επιδόσεων του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή στην ετήσια γενική συνέλευση των μετοχών τον Ιούνιο του 2017, από 0,10 ευρώ ανά μετοχή πέρυσι.

Στην Ελλάδα, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 1% και το περιθώριο κατά 30 μονάδες βάσης. Το περιθώριο της σταθερής ενισχύθηκε σε 42,3% και της κινητής σε 33,7%. Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 2,1% σε ετήσιο επίπεδο. Οι συνδρομητές υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL ανήλθαν σε 219 χιλιάδες ή το 13,4% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Και οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο, με την COSMΟΤΕ TV να μετρά στο τέλος του έτους 503 χιλιάδες συνδρομητές, καταγράφοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Στην κινητή, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 306,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,8%, γεγονός που αποδίδεται στο μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Το δ´ τρίμηνο του 2016, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο COSMOTE ήταν διπλάσια σε σχέση με πέρσι, καθώς το 57% της πελατειακής βάσης είναι χρήστες smartphones.

Στη Ρουμανία, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Ομίλου, με τον έντονο ανταγωνισμό να συνεχίζεται, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας σημείωσαν οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα έσοδα στην κινητή διαμορφώθηκαν στα 457,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,2%. Στην Αλβανία, τα έσοδα σημείωσαν πτώση 6,7% το 2016, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Με ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, την αύξηση των εσόδων μας σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα του έτους ενισχύθηκαν από τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις μας σε δίκτυα έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξήσουμε σημαντικά το επενδυτικό μας πλάνο για το 2017. Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλοντος, καλύπτοντας τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας αυξήθηκαν περισσότερο από 2% στο έτος, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του VDSL, και της COSMΟΤΕ TV, πετυχαίνοντας το καλύτερο περιθώριο EBITDA που είχαμε ποτέ στην σταθερή Ελλάδας. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, με την τάση της πτώσης των εσόδων από υπηρεσίες να βελτιώνεται στο σύνολο του έτους και ένα ισχυρό περιθώριο EBITDA, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις. Στην αγορά της Ρουμανίας ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια σταθεροποίησης".

Τέλος, ο κ. Τσαμάζ σημείωσε «Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA στο σύνολο του έτους ήταν ανθεκτικό, πετύχαμε τον αναθεωρημένο στόχο μας στις ελεύθερες Ταμειακές Ροές, και το καθαρό χρέος μας μειώθηκε περισσότερο από 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει να αυξηθεί το μέρισμα για το 2016 σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή.»

 

Τράπεζα Πειραιώς: Ο επόμενος τεχνικός στόχος

Με βάση την παραμονή υψηλότερα των 0,179 - 0,181 ευρώ, ο επόμενος μεγάλος τεχνικός στόχος για τη μετοχή είναι η διάσπαση των 0,189 – 0,191 ευρώ, μια διάσπαση ισχυρών αντιστάσεων η οποία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια κίνηση προς αισθητά υψηλότερα επίπεδα.

  

Μειώθηκε η εξάρτηση των τραπεζών από τον ELA τον Ιανουάριο

Στα 63 δισ. ευρώ υποχώρησε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα τον Ιανουάριο, από 66,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Η εξάρτηση αντιπροσωπεύει τη χρηματοδότηση των τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), η οποία μειώθηκε στα 42,8 δισ. ευρώ από 43,7 δισ. ευρώ, και την απευθείας χρηματοδότηση τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας (ΕΚΤ) η οποία μειώθηκε στα 20,2 δισ. ευρώ από 22,9 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

 
01/03/17
 

Προειδοποίηση τραπεζιτών: Εχει επιστρέψει η αβεβαιότητα

Σήμα κινδύνου για επιστροφή της αβεβαιότητας στην οικονομία έστειλαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η οποία επικεντρώθηκε στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, υψηλόβαθμος τραπεζικός παράγοντας, κατά τη διάρκεια συζήτησης με δημοσιογράφους, ανέφερε ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση, διότι, όπως σημείωσε ο ίδιος, έχει επιστρέψει η αβεβαιότητα το πρώτο δίμηνο εφέτος, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα πράγματα είχαν σταθεροποιηθεί.

 

 

«Πράσινο» φως από τις τράπεζες για το κοινοπρακτικό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ

Το «πράσινο φως» για τη χορηγήση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ έλαβε η ΔΕΗ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank.

Οπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ η νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου έχει κατ' αρχάς εγκριθεί από τις τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες και την Attica Bank.

Αναμένεται η αποστολή των όρων στη ΔΕΗ, οι οποίοι θα υποβληθούν προς έγκριση στο ΔΣ της Εταιρίας, προκειμένου στη συνέχεια να συναφθεί η σχετική δανειακή σύμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή η ΔΕΗ προχώρησε στην αποπληρωμή ομολόγου, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Με την χορήγηση του κοινοπρακτικού δανείου η επιχείρηση θα λάβει μια πολύτιμη ανάσα ρευστότητας.

 
 

Τραπεζικοί κύκλοι: Η ΕΚΤ επιθυμεί την ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση

«Το QE είναι ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης».

Αυτό εκτίμησαν τραπεζικοί κύκλοι, μιλώντας στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι οι λόγοι είναι η ανάγκη ενίσχυσης της νομισματικής πολιτικής, η εποπτεία των τραπεζών και η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η καγκελάριος της Γερμανίας 'Ανγκελα Μέρκελ διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος και να ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συμφωνήσει, όπως αναφέρει η εφημερίδα, «στο πακέτο των περικοπών συντάξεων και αφορολογήτου, ύψους 2% του ΑΕΠ περίπου». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «η κ. Μέρκελ, παίρνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων του Βερολίνου, συναντήθηκε για το σκοπό αυτό με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, στον οποίον και διαμήνυσε τη βούλησή της να δοθεί στην Ελλάδα το κίνητρο του QE. Στο πλαίσιο αυτό η Γερμανίδα καγκελάριος προτίθεται, κατά τις πληροφορίες, να κινηθεί αψηφώντας τις αντιρρήσεις του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ώστε να υπάρξει κάποια σαφέστερη περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους».

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης έλεγαν ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο υπουργός της επί των Οικονομικών έχουν εν τέλει διαφορετική ατζέντα σχετικά με το ελληνικό θέμα.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωνε, απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη, τα εξής: «Η δουλειά συνεχίζεται στο ελληνικό πρόγραμμα και όντως συμφωνούμε ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν. Οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας καθορίστηκαν ήδη στο προηγούμενο.

 

Τα βλέμματα και πάλι στις ισχυρές αντιστάσεις στις 655  - 660 μονάδες..

Έντονα ανοδικά κινείται το πρωί της Τετάρτης το Χ.Α., με το κλίμα να είναι θετικό από το ξεκίνημα της ημέρας και το ΓΔ να βρίσκεται εκ νέου στις ισχυρές αντιστάσεις των 655 – 660 μονάδων, σημασίας τεράστιας σημασίας, η διάσπαση του άνω εύρος των οποίων έχει δοκιμαστεί ανεπιτυχώς αρκετές φορές κατά τους τελευταίους μήνες. Και όπως σημειώνεται σε επιμέρους σχόλια του GFF, για μια τόσο σπουδαία διάσπαση απαιτούνται σίγουρα θετικές ειδήσεις.  

Συναντήσεις τραπεζικών με τους Θεσμούς

Με τους Θεσμούς θα έχει συνάντηση σήμερα το μεσημέρι το προεδρείο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) με την αντζέντα της συζήτησης να περιλαμβάνει την διαχείρηση των κόκκινων δανείων αλλά και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ενώ δεν αποκλείεται οι τραπεζίτες να ανοίξουν και ζήτημα ομαδικών απολύσεων.

Σημειώνεται πώς χθες το προεδρείο της ΕΕΤ είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό όπου συζητήθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα για την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος ενώ ειδική αναφορά έγινε από τον Αλέξη Τσίπρα για το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων όπου και ζήτησε από τους τραπεζίτες να μην ανοίξουν θέμα συζήτησης με τους θεσμούς για το θέμα μαζικών απολύσεων στον κλάδο.

Στην ατζέντα της συνάντησης με τους Θεσμούς αναμένεται να περιλαμβάνονται οι «απαιτήσεις» για το νομοσχέδιο της θέσπισης εξωδικαστικού μηχανισμού καθώς και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

Οι τράπεζες έχουν κάνει ήδη γνωστές τις προθέσεις τους σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

 
28/02/17
 

ΔΕΗ: Αποπλήρωσε ομολογίες ύψους 100 εκατ. Ευρώ

Με ανακοίνωση της προς το χρηματιστήριο, στην αποπληρωμή ομολογιών συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ προχώρησε κανονικά η ΔΕΗ την περασμένη Παρασκευή. Σημειώνεται πώς η προθεσμία έληγε σήμερα, Τρίτη. Για την εταιρεία ήταν ένας πρώτος μεγάλος κάβος που ξεπεράστηκε στον απόηχο των έντονων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

 

Κάτω από το 8% η απόδοση του 2ετούς ομολόγου…  Στο 7,2% το 2ετές ομόλογο..

 

Ομόλογο

Απόδοση %

 

Ελλάδας 3 Μηνών

2,380

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,410

 

Ελλάδας 2 Ετών

7,943

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,199

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,675

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,674

 

Greece 25Y

7,354

Τι κρύβουν οι έφοδοι των Ευρωπαίων «ράμπο» στα λογιστήρια της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ

Ως «κεραυνός εν αιθρία» εκδηλώθηκε η εαρινή επίθεση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας. Αρχικά, η επιδρομή των στελεχών της σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, με την κατάσχεση αποδεικτικού υλικού από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στη συνέχεια η ανακίνηση της υπόθεσης των κρατικών ενισχύσεων, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, στον ΟΣΕ, που αναμφίβολα βάζει νάρκη στα θεμέλια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, αν σ’ αυτές προστεθεί και η προστριβή της κυβέρνησης με τις αρχές ανταγωνισμού της Κομισιόν, σχετικά με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, την εκκαθάριση της ΛΑΡΚΟ και άλλων υποθέσεων, τότε φαίνεται ότι μαίνεται ένας «πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, είναι η πρώτη φορά που «ράμπο» της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp) εισβάλλουν σε μια ελληνική δημόσια επιχείρηση προκειμένου να ελέγξουν καταγγελίες κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και αντι-ανταγωνιστικές ενέργειες. Αν και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ίδια η Κομισιόν, οι έλεγχοι αυτοί δεν σημαίνουν και την «ενοχή» της επιχείρησης, εν τούτοις όλα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τις κοινοτικές αρχές.

Προς επίρρωσιν του τελευταίου, ήρθε στις 10 Φεβρουαρίου 2017 η επιστολή της DG Comp, με την οποία ανακινούνται όλες οι κρατικές ενισχύσεις του ΟΣΕ που σήμερα ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο σχετικός φάκελος, από το επίπεδο της «κοινοποίησης» που είχε καταχωριστεί από το 2011, αναβαθμίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο επίπεδο της «παράνομης κρατικής ενίσχυσης». Ετσι, ενώ η κυβέρνηση ανέμενε η υπόθεση αυτή (SA.32543) να μπει στο αρχείο, μαζί με σχετικό φάκελο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (SA.32544), αμέσως μετά την αποκρατικοποίηση της τελευταίας, αντ’ αυτού, δέχθηκε μια τεράστια «ψυχρολουσία».

Και στην περίπτωση αυτή, η Κομισιόν επιχείρησε, τόσο επισήμως όσο και ανεπισήμως, να υποβαθμίσει τη σημασία της κίνησης. Το μήνυμα που εκπέμφθηκε ήταν ότι η ανταλλαγή στοιχείων για την υπόθεση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα, ούτε ένα αίτημα επιστροφής των ενισχύσεων. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα πράγματα, τώρα η ελληνική κυβέρνηση και ο ΟΣΕ ετοιμάζονται να προσλάβουν στις Βρυξέλλες νομικό σύμβουλο που θα χειριστεί το θέμα. Τουλάχιστον αυτό ξεκαθάρισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Κωνσταντίνος Πετράκης, στους συνδικαλιστές του ΟΣΕ, με τους οποίους συναντήθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Ερμηνείες

Πολλοί ερμηνεύουν αυτή την απότομη αλλαγή στάσης της DG Comp με τις πιέσεις της Κομισιόν προς την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει η αξιολόγηση της χώρας από τους θεσμούς. Αυτή η διαδικασία έχει κουράσει τόσο τη χώρα όσο και την Ευρωζώνη.

Αλλοι πάλι διακρίνουν μια κούραση των τεχνοκρατών στις Βρυξέλλες, στο «ξεχείλωμα» των υποθέσεων ανταγωνισμού από ελληνικής πλευράς. Οι υποθέσεις ελέγχου, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, χρονίζουν, όπως για παράδειγμα η υπόθεση της κρατικής ΛΑΡΚΟ, για την οποία επί σειρά ετών οι κυβερνήσεις αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις και κυρίως να κλείσουν τη «χαίνουσα πληγή». Αντίθετα, οι εθνικές αρχές, δέσμιες των τοπικών υποσχέσεων και δεσμεύσεων, επιλέγουν μακρόσυρτες διαδικασίες που έχουν ως επίκεντρο την πολιτική, αντί την τεχνοκρατική διαπραγμάτευση. Το τελευταίο, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, έγινε και με τον ΟΣΕ, με την ελληνική κυβέρνηση να αναμένει να επιλυθεί ως «διά μαγείας» το πρόβλημά του, κυρίως μέσω της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το χειρότερο είναι ότι η DG Comp αλλά και οι άλλες διευθύνσεις της Κομισιόν έχουν «κουραστεί» με τα πισωγυρίσματα της ελληνικής κυβέρνησης σε διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και η Εθνική Ασφαλιστική. Ενώ η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει από τον Νοέμβριο του 2015 στην πώληση της θυγατρικής της ΕΤΕ, τώρα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αποστέλλει επιστολές στις Βρυξέλλες, με αίτημα να μην προχωρήσει η πώληση της εταιρείας. Μάλιστα, η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει η πώληση της επιχείρησης να έχει συμφωνηθεί πριν από το τέλος του 2016.

 
26/02/17
 

Στ. Τσοτσορός: Πού οφείλεται η ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία των ΕΛΠΕ

Σε περιβάλλον εργασιακής ειρήνης θα λειτουργήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια κατά την επόμενη τριετία, μετά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (94,3 %) από την γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρία.

Την υπογραφή της Σύμβασης ανακοινώνει ο πρόεδρος του Ομίλου των ΕΛΠΕ κ. Στάθης Τσοτσορός με συνέντευξή του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην οποία τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εργασιακή ειρήνη και η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της διοίκησης, μαζί με την συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, την εξωστρέφεια, την πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ωραρίου εργασίας σε 39 ώρες εβδομαδιαίως από το 2018 εγκρίθηκε και από το ΔΣ της εταιρίας στην ίδια συνεδρίαση κατά την οποία εγκρίθηκαν και τα αποτελέσματα του 2016. Χρονιά στην οποία ο όμιλος πέτυχε ρεκόρ κερδών, παραγωγής και εξαγωγών «παρά το αβέβαιο και γεωπολιτικά ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη ελληνική κρίση», όπως τονίζει ο κ. Τσοτσορός.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Στάθη Τσοτσορού στον ΑΠΕ – ΜΠΕ και στον Κώστα Βουτσαδάκη έχει ως εξής:

Που οφείλονται οι επιδόσεις του 2016;

Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστορία του Ομίλου, παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, και παρά επίσης την μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Σας θυμίζω ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 329 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ το 2015 και ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ιδιαίτερα αυτά θετικά αποτελέσματα, βασίσθηκαν στη διετή περίοδο εργασιακής ειρήνης και οφείλονται στην υλοποίηση προγραμμάτων πλήρους εκμετάλλευσης και αριστοποίησης της παραγωγής, σημαντικό ρόλο για τα οποία έπαιξαν οι νέες πολιτικές προμηθειών αργού πετρελαίου και διεύρυνσης των εμπορικών συνεργασιών. Επιπλέον, ο Όμιλος πέτυχε βελτίωση των μεριδίων συμμετοχής στην εγχώρια αγορά και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διετή σχεδιασμό εξυγίανσης της χρηματοοικονομικής του δομής, με την επιτυχή αναχρηματοδότηση του συνόλου των υποχρεώσεων την περίοδο 2016 – 2018 και την έξοδο του στις διεθνείς χρηματαγορές, όπου άντλησε 375 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,875% έναντι 8% του παλαιού ομολόγου.

Συμπερασματικά, η επιτυχής αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, η ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς εμπορίας και η αποτελεσματική εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας, σε ένα περιβάλλον εργασιακής ειρήνης συνέβαλλαν καθοριστικά στα ρεκόρ κερδών, παραγωγής και εξαγωγών το 2016.

Ποιες είναι οι νέες πολιτικές προμηθειών αργού στις οποίες αναφερθήκατε;

Αναφέρομαι στη στρατηγική μας να αυξήσουμε τις προμήθειες αργού πετρελαίου απευθείας από τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμφωνία με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Ιράν NIOC για την κάλυψη του 25% των αναγκών σε πετρέλαιο του Ομίλου από Ιρανικό αργό, το Μνημόνιο διμερούς συνεργασίας με τη Rosneft για την προμήθεια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, η Συμφωνία και εγγραφή του Ομίλου στο μητρώο των επιλέξιμων αγοραστών της εταιρείας SOMO του Ιράκ και οι αντίστοιχες Συμφωνίες με την Αιγυπτιακή EGPC και τη Σαουδική Αραβία. Βρισκόμαστε επίσης σε διαδικασία διερεύνησης της αγοράς της Λιβύης. Παράλληλα προχωρούμε σε βελτίωση των όρων και διεύρυνση της συνεργασίας με τις κορυφαίες παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες trading.

Δώστε μας μια εικόνα για την πορεία των εξαγωγών του ομίλου.

Η σημαντικότατη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, κύρια λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης σε συνδυασμό με την αποτελεσματική βελτίωση της εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων με συνέπεια την επίτευξη ρεκόρ παραγωγής, αναδεικνύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό και την ανταγωνιστική παρουσία στις διεθνείς αγορές ως βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου ενεργειακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Με στόχο την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού βελτιώσαμε τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό και τη διετία 2015 – 2016 επιτύχαμε την αύξηση των εξαγωγών μας κατά 2,076 εκατ. ΜΤ ή ποσοστό 31,5 % έναντι του 2014, σημειώνοντας το 2016 ρεκόρ εξαγωγών 8,666 εκατ. ΜΤ, που αποτελεί ποσοστό 56% των συνολικών μας πωλήσεων.

Σημειώστε ότι ο έντονα εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου παίζει καθοριστικό ρόλο για την βελτίωση των συνολικών εξαγωγών της χώρας την περίοδο της κρίσης. Από το 2008 έως και το 2014 η συμμετοχή των καυσίμων στις συνολικές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκε κατά 118,29 %, από 16,4 % σε 35,8 %, ενώ οι όγκοι των εξαχθέντων καυσίμων αυξήθηκαν μεταξύ 2008 και 2016 κατά 200%. Συνεπώς οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν θετικά αποτελέσματα συνολικά για την εθνική οικονομία και αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή του Ομίλου, αφού ήδη το 2016 εξάγει το 50% περίπου των συνολικών εξαγωγών καυσίμων.

Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική εξυγίανση του ομίλου. Ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Το γεγονός ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το 2014 έφθανε στο ποσό των 3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε 2,5 δισ. ευρώ, ανέδειξε τη χρηματοοικονομική εξυγίανση του Ομίλου ως ένα εκ των πρώτης προτεραιότητας προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Η επάνοδος του Ομίλου στην κερδοφορία τη διετία 2015 – 2016, μάλιστα δε με ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η επιτυχής αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των διαφόρων δανείων και ομολόγων το 2016, έδωσαν τη δυνατότητα μείωσης του συνολικού δανεισμού και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά περίπου 1 δισ. ευρώ έναντι του 2014. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των αγορών προς τον Όμιλο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε, όπως ήδη προανέφερα, με την πρόσφατη επιτυχή έκδοση του νέου ομολόγου με επιτόκιο 4,875% έναντι 8% του παλαιού, το οποίο αποτέλεσε αφετηρία για την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την επόμενη πενταετία;

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την επόμενη πενταετία διαμορφώθηκαν μετά από συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς, μετά την εκτίμηση των επιπτώσεων της εξέλιξης της διεθνούς συγκυρίας και μετά την επαναξιολόγηση των προϋποθέσεων για την ανταγωνιστική παρουσία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διοίκησης να καταστήσει τον Όμιλο ΕΛΠΕ ?κορυφαίο ενεργειακό Όμιλο στη Ν.Α Ευρώπη, πρωτοπόρο στον ενεργειακό μετασχηματισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Kύριοι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου παραμένουν η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας, η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, η περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών για την ενεργή συμμετοχή του Ομίλου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.

Πέραν αυτών, στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού της ΕΕ για το 2050 ο Όμιλος ολοκληρώνει εντός του 2017 τον οδικό χάρτη ενεργειακού μετασχηματισμού και ενεργού συμμετοχής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την κατάρτιση των προγραμμάτων ανάπτυξης των τομέων Ηλεκτρικής ενέργειας, Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για την επίτευξη του σχεδιασμού αυτού ο Όμιλος και τα στελέχη του παραμένουν απαρέγκλιτα προσηλωμένοι στους διαρκείς στόχους για:

• Αναβάθμιση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων.

• Υλοποίηση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης.

• Ολιστική ασφάλεια με την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης της ασφάλειας, της υγιεινής των εργαζομένων και του περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων.

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας με τη διαρκή προσαρμογή και βελτίωση της θέσης του Ομίλου στις διεθνείς και περιφερειακές αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 
25/02/17
 

Η κυβέρνηση της Σουηδίας παρακαλά τους πολίτες να πληρώνουν λιγότερους φόρους

Μπορεί στα περισσότερα κράτη να υπάρχει πρόβλημα, καθώς οι πολίτες αργούν να πληρώσουν τους φόρους τους, με την εκάστοτε κυβέρνηση να ασκεί πίεση, αλλά στην Σουηδία συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

 

Συγκεκριμένα, οι Σουηδοί όχι μόνο πληρώνουν τους φόρους τους, αλλά πληρώνουν και παραπάνω απ΄όσους χρειάζονται.

 

Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορεί μεν να περιμένουν «ανταπόδοση» από το κράτος, καθώς οι επιπλέον φόροι που πληρώνουν τοκίζονται, αλλά αυτό έχει κάνει την κυβέρνηση να δυσφορεί.

 

Σύμφωνα με την Financial Times, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και πολίτες προσπαθούν να πληρώσουν τους φόρους τους στο Δημόσιο, προσβλέποντας στις σχετικά γενναιόδωρες «αποδόσεις». Το 2016, βάσει επίσημων στοιχείων, η χώρα εμφάνισε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της 8,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,2 δισ. ευρώ προήλθαν από επιπλέον φόρους. Έτσι, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πίσω τα 4,13 εκατ. ευρώ σε όσους εσκεμμένα πλήρωσαν παραπάνω φόρους.

 

Αν και οι περισσότερες κυβερνήσεις θα ήταν ευχαριστημένες με το ετήσιο πλεόνασμα του προϋπολογισμού, αντ' αυτού η Στοκχόλμη καταγγέλει πως αυτός ο «ακούσιος» δανεισμός από τους κατοίκους θα της κοστίσει 83,7 εκατ. ευρώ περισσότερο το 2016 και το 2017 εν συγκρίσει με τον δανεισμό της στις αγορές.

 

Από την πλευρά του, ο Ολε Χόλμγκρεν, ανώτατο στέλεχος της σκανδιναβικής τράπεζας SEB και αρμόδιου για θέματα στρατηγικής στη Σουηδία  αναφέρει πως η υπερπληρωμή φόρων «έχει δημιουργηθεί με αυτήν την κατάσταση πρόβλημα στο γραφείο για το δημόσιο χρέος επειδή δεν μπορούν να εκτιμήσουν πόσο χρόνο θα παραμείνουν τα παραπάνω χρήματα στους κωδικούς πληρωμής – αυτό σημαίνει πως αν γίνει ανάληψη, θα πρέπει να βρουν το ποσόν από άλλη πηγή». Ολα αυτά προσδίδουν και ένα νέο στοιχείο αβεβαιότητας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Σουηδίας και της διαδικασίας του δανεισμού της, όπως αναφέρει στους Financial Times o Ολε Χόλμγκρεν.

 

  Ακόμη, ο Χόλμγκρεν αναφέρει ότι αρκετές από τις σουηδικές εταιρείες που συναλλάσσονται με την τράπεζα SEB έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι «θα διατηρήσουν στους κωδικούς πληρωμής τους στις οικονομικές υπηρεσίες της Σουηδίας έτι περισσότερους φόρους, από τη στιγμή που αποφασίστηκε να επιβληθεί σε αυτούς το μηδενικό επιτόκιο».

 

Fitch: Αμετάβλητο στο CCC το αξιόχρεο της Ελλάδας

Αμετάβλητο διατήρησε χθες Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας, στη βαθμίδα CCC.

Στο σκεπτικό που παραθέτει σε σχετική ανακοίνωσή του, ο οίκος σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση γενικά συμμορφώνεται προς τους όρους του προγράμματος δανεισμού ύψους 86 δισεκ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Ο Φιτς σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση αναθεώρησε επί τα βελτίω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της οικονομίας στο 2,5% για το 2017 και στο 3% το 2018 (από 1,8% και 2,2% αντίστοιχα).

Ο οίκος προσθέτει ότι η δεύτερη αξιολόγηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στους ευρωπαίους πιστωτές και το ΔΝΤ όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η καθυστέρηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να υπονομευθεί η πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη εάν τρωθεί η εμπιστοσύνη, συμπληρώνει ο Φιτς. Επιπλέον, χαρακτηρίζει εύθραυστη την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα. Πάντως η πρόσφατη ένταση μοιάζει να οφείλεται σε διαφωνίες μεταξύ των πιστωτών, παρατηρεί ο οίκος, και όχι στη σχέση Ελλάδας-πιστωτών, που χαρακτηρίζει σταθερή.

Το βασικό σενάριο του Φιτς είναι ότι θα επιτευχθεί συμφωνία σε κάθε περίπτωση πριν από τον Ιούλιο, κατά την ανακοίνωσή του.

 
24/02/17
 

Ικανοποιητική εικόνα και σήμερα στην αγορά ομολόγων…

Απόδοση

Βάση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,380

Ελλάδας 6 Μηνών

2,410

Ελλάδας 2 Ετών

8,039

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,232

Ελλάδας 15 Ετών

7,720

Ελλάδας 20 Ετών

7,741

Greece 25Y

7,370

 

Alpha Bank: Αύξηση κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιών

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.045.454 ευρώ λόγω μετατροπής ομολογιών ανακοίνωσε η Alpha Bank. Kάτοχοι των ομολογιών ήταν οι Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate Investment Bank.

Συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank ανέρχεται στο ποσό των 463.109.814,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.543.699.381 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με την ολοκλήρηση της αύξησης κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα εξέδωσε την 1.2.2013 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, ποσού κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ (Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο), το οποίο κάλυψαν πλήρως οι εταιρίες Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Ομολογιούχοι), σε εκτέλεση της από 27.12.2012 αποφάσεως της B΄ Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της και της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίασή του την 23.2.2017 το Δ.Σ. της τράπεζας διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.045.454,30 ευρώ συνεπεία μετατροπής 1.500 ομολογιών με τιμή μετατροπής 22,00 ευρώ και σε ετέρα συνεδρίασή του της ιδίας ημερομηνίας, αποφάσισε την έκδοση και διάθεση προς εκάστη των Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 6.813.636 και 4.545 (αντιστοίχως) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης αποφάσισε την ανάλογη προσαρμογή του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης.

Με την ολοκλήρωση της Αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 463.109.814,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.543.699.381 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Η ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης, καταλήγει η ανακοίνωση.

 
23/02/17
 

 

Πρόστιμα 240.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Πρόστιμα ύψους 240.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την «μερίδα του λέοντος» να αφορά την διάθεση στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς άδεια.

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 220.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 92 του ν. 4099/2012 κατά περίπτωση, λόγω διάθεσης στην ελληνική αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων Aurora Defined Benefits Fund - USD Accelerated Class με έδρα τρίτη χώρα, για την οποία διάθεση δεν είχε χορηγηθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ στην εταιρεία «Private Client Portfolio Investment Management Ltd», πρόστιμο 40.000 ευρώ στην κ. Ελένη Γρυπάρη, πρόστιμο 40.000 ευρώ στον κ. Αλέξανδρο Μιντζιρίκη, πρόστιμο 15.000 ευρώ στον κ. Πέτρο Τζαμάλα, πρόστιμο 15.000 ευρώ στον κ. Παναγιώτη Φούντα και πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρεία «ISIS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.».

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 12.000 ευρώ στην εταιρία «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 5, 8, 13, 16 και 17 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ», για παράβαση των διατάξεων της παρ. 8.1 του Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, του  άρθρου 2 του ν. 2843/2000, των άρθρων 13 και 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 19 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Δ. Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

 

 

Alpha Bank: Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, τρεις Γενικοί Διευθυντές

Σε αλλαγές στους τίτλους τριών Γενικών Διευθυντών προχώρησε η Alpha Bank οι οποίοι πλέον θα ονομάζονται Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

Αναλυτικά, και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Chief Operating Officer.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κ. Αρώνης ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International Network.

Νωρίτερα με σχετική ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά τη συνεδρίασή του την 23.2.2017, εξέλεξε, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον κ. Σπυρίδωνα - Σταύρο A. Μαυρόγαλο - Φώτη, ως Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κυρίας Παναγιώτας Σ. Ιπλιξιάν.

Περί της εκλογής του νέου Mέλους θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διά της ως άνω επιστολής, τον κ. Σπυρίδωνα - Σταύρο A. Μαυρόγαλο - Φώτη, ως μέλος των Επιτροπών Ελεγκτικής, Διαχειρίσεως Κινδύνων, Αποδοχών και Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπολειπόμενη διάρκεια της θητείας του.

Ο ορισμός του κ. Σπυρίδωνα - Σταύρου A. Μαυρόγαλου - Φώτη, ως Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρωθεί από την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ανακοινώνει ότι, κατά την από 23.2.2017 συνεδρίασή του, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ευάγγελος Ι. Καλούσης, δήλωσε, κατά τροποποίηση της από 29.9.2016 υποβληθείσας παραιτήσεώς του, ότι αυτή θέλει έχει ισχύ ουχί μεταγενεστέρως της 31.3.2017.

 

Σημαντικές επενδύσεις, νέα προϊόντα και υπηρεσίες «λανσάρει» ο ΟΠΑΠ

Σε σημαντικές επενδύσεις με επίκεντρο τα πρακτορεία, τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες και την υποστήριξη των πρακτόρων προχωρά ο ΟΠΑΠ. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυο, τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ώστε να ενδυναμώσει τα θεμέλια για την από κοινού μελλοντική ανάπτυξη τόσο του ΟΠΑΠ όσο και των πρακτόρων της. Στόχος της επένδυσης είναι η εξέλιξη των πρακτορείων σε τοπικούς προορισμούς διασκέδασης και η μεγιστοποίηση της προοπτικής τους.

Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερές εν εξελίξει επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις στο δίκτυο παίζουν ρόλο-κλειδί για την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ και των πρακτόρων του.

Δημιουργούν αξία και οφέλη και τους καθιστούν πιο ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς για τους πελάτες.

Νέο και σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας ΟΠΑΠ-πρακτόρων εστιασμένο στην αγορά και τις ανάγκες της

Παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά, ο ΟΠΑΠ με την επένδυσή του, δημιουργεί ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον στο δίκτυο των πρακτόρων του για τα επόμενα 5 χρόνια.

Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει η νέα σύμβαση ΟΠΑΠ - πρακτόρων που έχει καταρτιστεί με βάση εμπορικά κριτήρια και ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της εποχής, είναι δίκαιη και καθιερώνει πολιτικές και εργαλεία που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας και μάλιστα εξασφαλίζει τη σταθερότητα για την επόμενη πενταετία.

Επίσης συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της σχέσης του ΟΠΑΠ με το δίκτυό του και τον μετασχηματισμό των πρακτορείων του.

Η νέα σύμβαση ξεκαθαρίζει το τοπίο στην πολιτική προμηθειών, καθιερώνοντας συντελεστή προμήθειας στα καθαρά έσοδα από τα παιχνίδια, κάνοντας την κατάσταση πιο απλή για τον ΟΠΑΠ και τους πράκτορες του.

Η πολιτική προμηθειών δημιουργεί σταθερό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό του ΟΠΑΠ, που βάζει στο επίκεντρο της στρατηγικής του τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών και προστιθέμενης αξίας για το δίκτυο των πρακτόρων του, μέσα σε ένα δύσκολο και εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο ΟΠΑΠ εξελίσσει το δίκτυο του, επενδύοντας σε τρεις πυλώνες: τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, το ίδιο το κατάστημα και την υποστήριξη του πράκτορα

Προτεραιότητα του ΟΠΑΠ είναι η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου παγκόσμιας κλάσης, με ελκυστικά, νέα και αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος του δικτύου του.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017, οπότε οι πράκτορες θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα εργαλεία και ευκαιρίες για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών τους, να αναπτύξουν τη συνολική δραστηριότητά τους και να ενισχύσουν τα έσοδά τους (για παράδειγμα, τα virtual games μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα βάσει δεδομένων της εταιρείας Inspired και παραδειγμάτων που αντλούνται από την αντίστοιχη εμπειρία της Ιταλικής αγοράς).

Ο ΟΠΑΠ θα προχωρήσει με τη σημαντική αυτή επένδυση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, έως το δεύτερο εξάμηνο του 2018 για:

Την αναβάθμιση του Πάμε Στοίχημα, του ιπποδρομιακού στοιχήματος, του ΚΙΝΟ και του ΤΖΟΚΕΡ

Την εισαγωγή παιγνιομηχανημάτων (Παιχνίδια Play), νέων υπηρεσιών πληρωμών μέσω Tora, virtual games της Inspired και συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης SSBTs

Την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής, ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση του πελάτη και η αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Έπειτα από την πρόσφατη αλλαγή στον κανονισμό για τα παιγνιομηχανήματα (Παιχνίδια Play), η πλήρης αξιοποίηση των παιγνιομηχανημάτων - τόσο μέσα από ένα μεγάλο μέρος του δικτύου των πρακτορείων, όσο και μέσα από τα αποκλειστικά gaming halls - αποτελεί ξεκάθαρη εταιρική προτεραιότητα για το 2017.

Μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις που έχει κάνει ο ΟΠΑΠ για να αναβαθμίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των υπηρεσιών του έχουν δημιουργήσει επιπλέον τζίρο 500 εκατ. Ευρώ και επιπλέον έσοδα ύψους 40 εκατ. Ευρώ για τους πράκτορες.

Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά ομολόγων

Ομόλογο

Απόδοση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,400

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,420

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,179

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,313

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,798

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,770

 

Greece 25Y

7,453

 

 

Grivalia: Mέρισμα €0,18 ευρώ για το 2016

Τη διανομή μερίσματος 0,18258 ευρώ ανά µετοχή αποφάσισε να προτείνει για το 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Grivalia Properties στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017.

Οι ηµεροµηνίες αποκοπής, προσδιορισµού δικαιούχων, πληρωµής του µερίσµατος καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα ανακοινωθούν ευθύς µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σηµειώνεται ότι το ποσό του µερίσµατος που αναλογεί στις µετοχές που θα έχει στην κατοχή της η Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του µερίσµατος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες µετοχές.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και διανοµής κερδών χρήσης 2016.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής της.
4. Ορισµός εκτιµητών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2017.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

 
22/02/17
 

Κομισιόν προς Ιταλία: Κυρώσεις αν δεν εφαρμοστούν τα έκτακτα μέτρα για το έλλειμμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε σήμερα την Ιταλία, στα πλαίσια της «Έκθεσης για το χρέος», ότι αν δεν λάβει και δεν εφαρμόσει μέχρι τον Απρίλιο έκτακτα μέτρα που να αντιστοιχούν στο 0,2% του λόγου ελλείμματος προς ΑΕΠ, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κυρώσεων σε βάρος της χώρας.

Η σχετική απόφαση, πρόσθεσε η Κομισιόν, θα ληφθεί βάσει των εαρινών προβλέψεων, που συνήθως δημοσιοποιούνται τον Μάιο. Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Πιέρ Κάρλο Πάντοαν σχολίασε ότι «η σχέση δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ «επιτέλους σταθεροποιήθηκε αλλά η μείωσή του αποτελεί εθνικό συμφέρον».

Η Κομισιόν, αναφερόμενη στα «αδύνατα σημεία» της Ιταλίας, υπογραμμίζει το υψηλό δημόσιο χρέος, τις δυσκολίες σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και το πρόβλημα της ανεργίας. Η Επιτροπή ουσιαστικά ζήτησε σήμερα από τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών να λάβει σαφείς δεσμεύσεις ως προς το ποιες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν, το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, για να μειωθεί κατά 0,2% η σχέση ελλείμματος προς ΑΕΠ.

Αρχικά, το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ, αλλά βάσει των τελευταίων εξελίξεων, όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, φέρεται να μειώθηκε στα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Το θέμα πλέον είναι ποιά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Τις περασμένες ημέρες είχε διαρρεύσει ότι, μεταξύ των άλλων, η κυβέρνηση της Ρώμης εννοούσε να προβεί σε αύξηση των φόρων επί της βενζίνης και των καπνών. Πολλοί βουλευτές, όμως, που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό Ματτέο Ρέντσι, δήλωσαν ανοικτά ότι δεν θα ψηφίσουν ένα τέτοιο μέτρο.

Και ο ίδιος ο Ρέντσι, την περασμένη Κυριακή, τόνισε ότι δεν πρέπει να σχεδιαστεί καμία νέα παρέμβαση που να έχει ως γνώμονα την πολιτική της λιτότητας.

Ο Πιέρ Κάρλο Πάντοαν, δηλαδή, και ο πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι, από την μία πρέπει να ικανοποιήσουν, με κάποιο τρόπο, τις Βρυξέλλες, και από την άλλη δεν μπορούν να χάσουν την αναγκαία στήριξη των «Δημοκρατικών» στο κοινοβούλιο. Προμηνύονται δυο μήνες έντονης πολιτικής και διπλωματικής προσπάθειας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο ευρωπαϊκό μέτωπο.

 

Νέες παραιτήσεις στην Τράπεζα Πειραιώς κλείνουν έναν κύκλο διοικητικής παρουσίας

Σημαντική για την παλαιά διοίκηση Μιχάλη Σάλλα, η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία το τιμόνι έχει μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών, ο κ. Γ. Χατζηνικολάκου.

 

Σύμφωνα με το NEWS247, Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθούν να εγκρίνουν σήμερα τις παραιτήσεις βασικών στελεχών της προηγούμενης διοικητικής ομάδας, όπως του αντιπροέδρου, κ. Απόστολου Ταμβακάκη, καθώς και του β’ αντιπροέδρου, κ. Σταύρου Λεκάκου, καθώς και της κυρίας Χαράς Απαγαλάκη, που ανέλαβε καθήκοντα πρόσφατα σχετικά, αλλά αποχωρεί για να αναλάβει γενική γραμματέας στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών.

 

Ο κ. Απ. Ταμβακάκης αναμένεται να ασχοληθεί ο ίδιος ενεργά με την επενδυτική τραπεζική, βάσει της εμπειρίας του, και στο πλαίσιο project το οποίο θέλει να χτίσει ο ίδιος με την προσωπική του σφραγίδα. Ο κ. Στ. Λεκάκος, θα ασχοληθεί ενεργά με τον πολυσχιδή Ομιλο της MIG, στην οποία ήδη εκτελεί καθήκοντα προέδρου.

 

Προσωρινός διευθύνων σύμβουλος (ceo), παραμένει ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, παλαιό σχετικά στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς. Η θέση του ceo είναι κενή πάνω από ένα χρόνο, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές ( διοίκηση- μεγαλομέτοχος Paulson- Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός SSM) ήταν αδύνατον να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο , με αποτέλεσμα άλλοτε παρασκηνιακά, άλλοτε επισήμως...να μην καταλήγει πουθενά η διαδικασία.

 

Θεωρητικά, το θέμα αυτό αναμένεται να κλείσει σύντομα, με τον κ. Χατζηνικολάου να το έχει στις πρώτες προτεραιότητες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε συνεννόηση μάλιστα με τον SSM, αλλά και το Ταμείο Χρματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για την επιλογή ενός προσώπου κοινής αποδοχής, που να πληρεί τους όρους που τίθενται. Μάλιστα σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, υπάρχει ήδη μια κυοφορούμενη σύγκλιση απόψεων....

 

Στο μεταξύ, το ίδιο το ΤΧΣ είναι σε εξεύρεση δικού του διευθύνοντος συμβούλου και μόλις πριν λίγες ημέρες, προκηρύχθηκε η τρίτη κατά σειρά πρόσκληση για τη θέση. Στη νέα προκήρυξη θέσης, βελτιώθηκε τόσο το ύψος των αποδοχών, όσο και της θητείας του νέου ceo, καθώς οι δύο αυτές παράμετροι ως ίσχυαν, εμπόδιζαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Την ίδια στιγμή, με τροπολογία του το υπουργείο Οικονομικών, δίνει μια χρονική παράταση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου, για να αποκατασταθούν τυχόν νομικά θέματα (διότι ακόμη δεν έχει αντικατασταθεί η Επιτροπή μετά το ξαφνικό «ξήλωμα» τον περσινό Ιούνιο). Η ανάγκη επιλογής νέου διευθύνοντος συμβούλου είναι επιτακτική, διότι η απουσία ceo εμποδίζει λειτουργικά θέματα της καθημερινότητας του Ταμείου .

 

Η τροπολογία που φέρει την υπογραφή του υπουργού, κ. Ε. Τσακαλώτου, ορίζει ότι « "σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των τριών μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όργανα αυτά λειτουργούν νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλεπόμενη στις παραγράφους 16 και 17 απαρτία".

 

Με την τροπολογία τροποποιούνται τα άρθρα 4 και 4Α του νόμου 3864/2010. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, προβλεπόταν ότι σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλες 30 ημέρες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, με ορισμό νέου μέλους.

 

 

Παλινδρόμηση πάντα της αγοράς κοντά στα όρια ισχυρών αντιστάσεων…

 

Με οριακές απώλειες κινείται το πρωί της Τετάρτης το Χ.Α., με το κλίμα να είναι επιφυλακτικό και την αγορά να συνεχίζει να παλινδρομεί στα όρια καθοριστικών αντιστάσεων των 655 – 660 μονάδων. Και όπως σημειώνεται σε επιμέρους σχόλια στο GFF, η παλινδρόμηση πέριξ αυτών των επιπέδων δεν αποκλείεται να συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες.

 

 

Συνεχίζεται και σήμερα η υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων...

 

Αν και όπως είναι λογικό με μικρότερους ρυθμούς, συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, με αυτήν του 10ετούς ομολόγου να βρίσκεται στο 7,18% και αυτήν του 2ετούς  να έχει υποχωρήσει στο 8%, μετά την πρόσφατη περιπέτεια στο 10%.

 

Όνομα

Απόδοση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,400

Ελλάδας 6 Μηνών

2,420

Ελλάδας 2 Ετών

8,045

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,186

Ελλάδας 15 Ετών

7,685

Ελλάδας 20 Ετών

7,744

Greece 25Y

7,373

 
21/02/17
 

 

ΥΠΕΝ: Aπό το 2018 το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Οι στόχοι και τα βήματα για τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στην Ελλάδα παρουσιάσθηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν σήμερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΛΑΓΗΕ, Μιχάλης Φιλίππου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης.

Ο Υπουργός τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενόψει του Μοντέλου Στόχου (Target Model), καθώς και την επίτευξη της σύγκλησης τιμών (price coupling) με τις ευρωπαϊκές αγορές, θεωρείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, για το οποίο υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΛΑΓΗΕ και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την υπογραφή Memorandum of Understanding.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, μετά την ψήφιση του Νόμου 4425/2016, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν διαμορφώσει από κοινού ένα συγκροτημένο πλαίσιο μετάβασης στο Target Model, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που δικαιούται η χώρα μας. Την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανέλαβε το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κομισιόν JRC. Όπως είπε ο κ. Σταθάκης, η πρώτη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου στη ΡΑΕ, όπου δεσμεύθηκαν όλες οι πλευρές για συντονισμένες και συγκεκριμένες δράσεις. Ως το ερχόμενο Φθινόπωρο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα κείμενα των Κωδίκων και των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι μελέτες που αφορούν παράλληλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά. Με αυτά τα δεδομένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός, η μετάβαση στο Target Model θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2018.

Η αναδιοργάνωση της ηλεκτρικής αγοράς, υπογράμμισε ο Υπουργός, θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς στοχεύει:
-Στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.
-Στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
-Την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» τη συμφωνία μεταξύ ΛΑΓΗΕ και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το οποίο θα δώσει «νέα ώθηση στην ενεργειακή αγορά» και προβλέπεται να λειτουργήσει από τα μέσα του 2018.

Την πεποίθηση του ότι η συνεργασία ΛΑΓΗΕ και Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών θα είναι «μια παραγωγική διαδικασία» εξέφρασε από την πλευρά του ο κ. Φιλίππου. Ο ουσιαστικός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι, όπως είπε, οι νέες αγορές ηλεκτρισμού να οργανωθούν με τρόπο που να εξασφαλίζουν ασφάλεια συναλλαγών, ρευστότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων, ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των αγορών με την από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και τεχνογνωσίας, δημιουργία ενός εύχρηστου περιβάλλοντος συναλλαγών για τους συμμετέχοντες και ολοκλήρωση της σύζευξης των αγορών αυτών με τις άλλες ευρωπαϊκές. Όπως ανέφερε ο κ. Φιλίππου, στο πλαίσιο του Target Model θα δημιουργηθούν τέσσερις νέες αγορές Ηλεκτρισμού, η Προθεσμιακή, η Προημερήσια, η Ενδοημερήσια και η Αγορά Εξισορρόπησης. Η τελευταία θα είναι ευθύνη του ΑΔΜΗΕ, ενώ οι τρεις πρώτες του ΛΑΓΗΕ.

Το πρώτο βήμα για την προώθηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα είναι η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση από τη ΡΑΕ. Αντικείμενο του θα είναι η σύσταση δύο εταιριών. Η πρώτη θα αναλάβει την εκκαθάριση, το διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των τριών αγορών (Προθεσμιακή, Προημερήσια και Ενδοημερήσια). Η δεύτερη εταιρία θα παρέχει υποστήριξη προς το ΛΑΓΗΕ με συστήματα Πληροφορικής και τεχνογνωσία προηγμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως Λειτουργός των τριών αγορών.

Μετά από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας είναι εφικτός πλέον ο στόχος για τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον ΥΠΕΝ κ. Σταθάκη και τον κ. Φιλίππου «γιατί πάτησαν τη σκανδάλη για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία».

«Για μένα», κατέληξε, «είναι τεράστια ευκαιρία και τεράστια πρόκληση, την έχουμε αντιμετωπίσει σε αντίστοιχες απελευθερώσεις αγορών. Είχαμε την τύχη και την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αντίστοιχες εξελίξεις στο χρηματιστηριακό και το χρηματοπιστωτικό χώρο, καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πιστεύω ότι με τη γνώση που υπάρχει στο ΛΑΓΗΕ έχουμε κάθε προδιαγραφή για να πετύχουμε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των υποδομών και της σχετικής τεχνογνωσίας που υπάρχουν στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

 

Παραιτήθηκε ο Σταύρος Λεκάκος από αντιπρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς
 

Η παραίτηση του Αντιπροέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Σταύρου Λεκάκου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σηματοδοτεί το τέλος μια εποχής για την μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Ο έμπειρος τραπεζίτης συγκαταλέγεται στην ομάδα των στελεχών που αποτελούν τη ζωντανή ιστορία του ομίλου καθώς πρόκειται για στέλεχος που έχει συνδέσει το όνομά του με Τρ. Πειραιώς, ενώ μαζί με τον Μιχάλη Σάλλα, διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ομίλου από το 1992. Διετέλεσε μάλιστα μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2006 έως σήμερα και ανέλαβε σε δύσκολες στιγμές τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

 

Ο κ. Λεκκάκος είχε λάβει το πράσινο φως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ και επίσης ήταν αυτός που ανέλαβε τα ηνία της τράπεζας τον Ιανουάριο του 2016, μετά την παραίτηση του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου.

 

Ο κ. Λεκκάκος θα αφοσιωθεί πλέον στο σύνθετο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας στη Marfin Investment Group (MIG), της οποίας είναι πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου. Σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου η αναδιάρθρωση εταιρειών αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία, η αποτελεσματική διαχείριση του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου της χώρας, είναι καθοριστικής σημασίας. Σημειώνεται ότι το σύνολο των εσόδων των εταιρειών του ομίλου MIG, αποτελούν το 1% του ΑΕΠ της χώρας, συνεπώς έ34χει μεγάλη σημασία για την οικονομία η πορεία του επιχειρηματικού ομίλου.

 

Το who is who του Σταύρου Λεκκάκου

 

Γεννήθηκε το 1952 και έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1968 στην American Express Bank Ελλάδος, από όπου αποχώρησε το 1992 με το βαθμό του Αντιπροέδρου και εντάχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς. Το 1998 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Ομίλου. Από την θέση αυτή διαχειρίσθηκε με απόλυτη επιτυχία την συγχώνευση αρκετών ελληνικών τραπεζών, οι οποίες εξαγοράστηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτά το 1998 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης και το 2001 Γενικός Διευθυντής της ΕΤΒΑ Bank όπου εργάστηκε για την προετοιμασία της απορρόφησης των δύο τραπεζών.

 

Τον Απρίλιο του 2006 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στην Piraeus Bank Romania, μέχρι τον Ιούνιο του 2008. Την περίοδο αυτή το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 130 μονάδες, τα μεγέθη δεκαπλασιάστηκαν και τα κέρδη ακολούθησαν εντυπωσιακή μεταβολή.

 

Τον Ιούνιο του 2008 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος και Deputy CEO τον Μάιο του 2010. Από τον Φεβρουάριο του 2011 μέχρι τις αρχές Μαΐου 2015 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και CEO, καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου. Τον Μάιο του 2015 ανέλαβε Αντιπρόεδρος ΔΣ, τον Ιανουάριο του 2016 Διευθύνων Σύμβουλος & CEO και τον Ιούνιο του 2016 Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

O κ. Σταύρος Λεκκάκος είναι μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς από το 2006 έως σήμερα. Επίσης είναι Πρόεδρος ΔΣ της Piraeus Bank Romania καθώς και μέλος ΔΣ σε αρκετές θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επίσης από τις 17/12/2009 Πρόεδρος Δ.Σ. της ασφαλιστικής εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη, Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος των Επιχειρηματικών Συμβουλίων Ελλάδας-Κουβέιτ Ελλάδας-Κατάρ, Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων & Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας.

 

Τα βλέμματα στις καθοριστικές αντιστάσεις των 655 - 660 μονάδων..

Τα πρόσφατα υψηλά όταν και ξεκίνησε η πρόσφατη διόρθωση της αγοράς έφθασε σήμερα το Χ.Α. , με σημαντική άνοδο στο ξεκίνημα, το ΓΔ να βρίσκεται στα επίπεδα των 657,17 μονάδων και το υψηλό ημέρας να είναι οι 660,56 μονάδες. Και στα πλαίσια των επιμέρους σχολίων στο GFF, κρατάμε την ύπαρξη ομολογουμένως πολύ ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 660 μονάδων.

Αισθητή πτώση για την απόδοση του 2ετούς ομολόγου …

Αν και αρκετά νωρίς ακόμη, αισθητή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην απόδοση του 2ετούς ομολόγου και βρίσκεται εκ νέου κάτω από το 9% στο 8,9% και αυτήν του 10ετούς ομολόγου στο 7,74%.

Ομόλογο

Απόδοση%

Ελλάδας 3 Μηνών

2,470

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,430

 

Ελλάδας 2 Ετών

8,907

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,659

 

Ελλάδας 15 Ετών

7,735

 

Ελλάδας 20 Ετών

7,732

 

Greece 25Y

7,402

 

Απώλειες για το ευρώ έναντι του δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,47% και διαμορφώνεται στα 1,0563 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 119,909 γεν, στο 0,8503 με τη στερλίνα και στο 1,0637 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,32% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 113,505γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,31% και διαμορφώνεται στα 1,2424 δολάρια.

 
20/02/17
 

 

ΕΚΤ: Οι ευρωπαίοι επενδυτές μεταφέρουν χρήμα εκτός της Ευρωζώνης παρά την ανάκαμψη

 

Οι επενδυτές της ευρωζώνης μεταφέρουν ένα αυξανόμενο ποσοστό των χρημάτων τους εκτός της νομισματικής ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, καταδεικνύοντας την εντεινόμενη ανησυχία τους παρά την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και το συνεχιζόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ.

 

Τα επενδυτικά ταμεία της ευρωζώνης διακρατούσαν 4,7 τρισεκατομμύρια ευρώ του δημόσιου χρέους και άλλων πόρων στα κράτη μέλη της στα τέλη του 2016, ενώ στα χαρτοφυλάκιά τους ανήκαν επίσης 4,6 τρισεκατομμύρια σε πόρους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Ο λόγος των επενδύσεων εντός και εκτός της ευρωζώνης ήταν χονδρικά δύο προς ένα όταν το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα άρχισε να τηρεί στοιχεία σχετικά το 2008.

 

Όμως η διαφορά του μεγέθους των επενδύσεων εντός ευρωζώνης και εκτός αυτής άρχισε να μειώνεται όταν ξέσπασε η κρίση κρατικού χρέους στην ευρωζώνη και μειώθηκε ακόμη περισσότερο πέρυσι.

 

Οι φόβοι για το μέλλον της ευρωζώνης, τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και οι δυσμενέστερες προοπτικές για την ανάπτυξη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι πιθανό να διαδραμάτισαν ρόλο στην μεταστροφή των επενδυτών.

 

Η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε κανένα σχόλιο σχετικά με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε. Ακόμη και καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας στην ευρωζώνη εδραιώνεται, γίνεται σαφές πως δεν ωφελούνται το ίδιο όλες οι χώρες και οι εκκλήσεις για την αποχώρηση από το ενιαίο νόμισμα γίνονται ηχηρότερες καθώς πλησιάζουν οι εκλογές αναμετρήσεις στη Γαλλία και στην Ιταλία.

 

Σύμφωνα με μια έρευνα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς τον περασμένο μήνα, οι ευρωπαίοι επενδυτές αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε αξιόγραφα στις ΗΠΑ, καθώς μοιάζουν να στοιχηματίζουν στο ότι η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει σε μεγάλες δημόσιες δαπάνες, που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

 

Η ΕΚΤ προσπαθεί να επιτύχει το ίδιο, εφαρμόζοντας μια επιθετική πολιτική χαμηλών επιτοκίων και αγοράς αξιογράφων, αλλά διαμαρτύρεται διότι το πακέτο τόνωσης της οικονομίας που προωθεί δεν υποστηρίζεται από αντίστοιχες πρωτοβουλίες των εθνικών κυβερνήσεων ή των ευρωπαϊκών θεσμών.

 

Δε δείχνουν ιδιαίτερες τάσεις αποκλιμάκωσης τα ομόλογα ..

Οριακές μεταβολές, με τις αποδόσεις να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας στην αγορά ομολόγων, με όλα τα βλέμματα φυσικά να είναι στραμμένα στο σημερινό Eurogroup, αν και όπως συνεχώς επισημαίνεται από το GFF, θα πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Ειδικότερα, στο 7,8% η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, με αυτήν του 2ετούς ομολόγου να παραμένει στο όρια του 10%, στο 9,92%, με οριακή αποκλιμάκωση.   

 

Ομόλογο

Απόδοση %

 

Ελλάδας 3 Μηνών

2,470

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,430

 

Ελλάδας 2 Ετών

9,914

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,793

 

Ελλάδας 15 Ετών

8,239

 

Ελλάδας 20 Ετών

8,218

 

Greece 25Y

7,860

 

 

Σταδιακά τα βλέμματα στρέφονται και πάλι προς τις ισχυρές αντιστάσεις στις 650 – 660 μονάδες ….

Με την αγορά να κινείται θετικά και το πρωί της Δευτέρας (στις 646 μονάδες στις 12:09, +0,96%) τα βλέμματα στρέφονται και πάλι στις ισχυρές αντιστάσεις στις 650 – 660 μονάδες, στις οποίες προσφάτως είχε ολοκληρωθεί το ράλι της αγοράς. Να σημειωθεί ότι παράλληλα με το ΓΔ, σημαντικό είναι να μείνει .

ΟΠΑΠ: Με βάση την παραμονή υψηλότερα των 8,10 – 8,20 ευρώ, η μετοχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να κινηθεί προς τα 8,50 – 8,55 ευρώ, με προοπτικές για ακόμη υψηλότερα τιμές, προς τις καθοριστικές αντιστάσεις στα 8,80 – 9,00 ευρώ, στα οποία προσφάτως και δύο φορές, είχε ολοκληρωθεί το ράλι της μετοχής.

 

Tα προβλήματα της Eurobank με τα ΕΛΤΑ..

Εως και 13 εκατ. ευρώ έχουν φτάσει μέχρι σήμερα το ποσό που δεν έχουν δώσει τα ΕΛΤΑ στην Eurobank προκαλώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα στην τράπεζα.

Όπως σημειώνει και ο Ελεύθερος Τύπος, ο διοικητής της τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα βλέποντας την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομίας Ευκλείδη Τσακαλώτο και του ζήτησε να παρέμβει ώστε να δώσει τέλος στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επίσης μέσω επιστολής έχει επικοινωνήσει και με την διοίκηση των ΕΛΤΑ και όπως λένε πηγές της τράπεζας δεν είναι μία ή δύο οι επιστολές αλλά πάρα πολλές οι οποίες όμως δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Θυμίζουμε πως τα ΕΛ.ΤΑ. ανήκουν κατά 90%  στο δημόσιο και το υπόλοιπο 10%  ανήκει στην Eurobank.

Μετα την απορρόφηση του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την τράπεζα τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό της τράπεζας. Από την στιγμή που υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες στα ΕΛ.ΤΑ. οι ταμειακές εκκαθαρίσεις δεν αποδίδονται στην ώρα τους στην τράπεζα και χρησιμοποιούνται για την συντήρησή τους.

 
18-19/02/17
 

Η προσδοκία «κουρέματος» χρεών οδηγεί εταιρείες σε στάση πληρωμών …. Αύξηση 1δις σε ένα μήνα….

Μεγάλη αύξηση, που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, σημείωσαν τον περασμένο Ιανουάριο τα «κόκκινα» δάνεια, ανατρέποντας την πτωτική τάση που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες και δημιουργώντας έντονη ανησυχία στις τράπεζες για την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν συμφωνηθεί με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για το πρώτο τρίμηνο.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές έπειτα από αρκετούς μήνες σταθεροποίησης και αρνητικού ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τον περασμένο Ιανουάριο η εικόνα επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς σχηματίστηκαν νέα προβληματικά δάνεια ύψους 800 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, για διάστημα ενός μηνός, κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή, ενώ η εικόνα αυτή διατηρείται και τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, η σημαντική αυτή επιδείνωση οφείλεται στην αβεβαιότητα για την έκβαση της αξιολόγησης και στους φόβους για την αναζωπύρωση της κρίσης αλλά κυρίως στις προσδοκίες για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, ένας μεγάλος αριθμός δανειοληπτών δεν συνεργάζεται με τις τράπεζες προκειμένου να συμφωνήσει σε ρυθμίσεις των οφειλών, διατηρώντας προσδοκίες ότι η θεσμοθέτηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερους όρους για τους οφειλέτες και ενδεχομένως και «κούρεμα» των οφειλών. Οι τράπεζες σημειώνουν ότι το ζήτημα του εξωδικαστικού μαζί με τη διευθέτηση του αναβαλλόμενου φόρου για την αντιμετώπιση ζημιών που θα προκύψουν από διαγραφές ή πωλήσεις «κόκκινων» δανείων, είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων και θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.

Ακρως απαραίτητη είναι και η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς η αβεβαιότητα –και η αναζωπύρωση των φόβων περί Grexit– έχει «παγώσει» τα πάντα και ενθαρρύνοντας πολλούς να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους περιμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Αιφνιδιασμός

Η μη αναμενόμενη επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων το τελευταίο διάστημα έχει θορυβήσει τις τράπεζες, καθώς καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη των στόχων μείωσης που έχουν συμφωνηθεί με τον SSM.

Στο πρώτο τρίμηνο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να μειωθούν περίπου 2,5 δισ. ευρώ, κάτι διόλου εύκολο, δεδομένου ότι προστέθηκαν ακόμα 800 εκατ. νέα «κόκκινα» στο σύστημα.

Αβεβαιότητα

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, όσο περνά ο χρόνος, με την οικονομία καθηλωμένη από την αβεβαιότητα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μην επιτευχθούν οι στόχοι, ωστόσο, η απόκλιση θα είναι μικρή λόγω του «μαξιλαριού» που δημιουργήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, καθώς η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αισθητά καλύτερη του στόχου που είχε τεθεί από τον SSM.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανέρχονταν στο 45,1% του συνόλου των δανείων ή σε 108,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, τα «κόκκινα» δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 38% ή 41 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019.

Καθημερινή

 

Πάνω από το 10% τελείωσε την εβδομάδα η απόδοση του 2ετούς ομολόγου …

Ομόλογο

Απόδοση

Ελλάδας 3 Μηνών

2,580

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,440

 

Ελλάδας 2 Ετών

10,115

 

Greece 3Y

6,876

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,897

 

Ελλάδας 15 Ετών

8,113

 

Ελλάδας 20 Ετών

8,158

 

Greece 25Y

   
 

Ηνωμένο Βασίλειο: Ορατές στο λιανεμπόριο οι επιπτώσεις του Brexit 

Για τρίτο διαδοχικό μήνα οι πωλήσεις λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν πτωτική πορεία, πυροδοτώντας πιέσεις προς τη λίρα, η οποία την Παρασκευή έχασε 0,5% της αξίας της έναντι του δολαρίου.

Μάλιστα, το -2,1% του Δεκεμβρίου υπήρξε η μεγαλύτερη πτώση από τότε που τηρούνται αρχεία εδώ και μια εικοσαετία.

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα τις επιπτώσεις στους καταναλωτές της ανόδου του πληθωρισμού.

Παράλληλα, είναι έκδηλη η ανησυχία για τις προοπτικές της οικονομίας, καθώς η χώρα ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 για να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ο Απόστολος Ταμβακάκης παραιτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς

 

Την παραίτηση από τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, υπέβαλε ο Απόστολος Ταμβακάκης.

 

Ο κ. Ταμβακάκης, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά, διαθέτει μακρά εμπειρία στον τραπεζικό και επιχειρηματικό τομέα και αναμφίβολα η εμπειρία και οι γνώσεις του θα λείψουν από το πιστωτικό ίδρυμα τς Τράπεζας Πειραιώς.

 

Ο κ. Ταμβακάκης, έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων, στην ABN-AMRO ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής και ως υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κατόπιν διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, ενώ από τον Μάρτιο του 2009 ήταν υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη. Από το Δεκέμβριο του 2009 έως και τον Ιούνιο του 2012 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από τον Ιούλιο του 2012 συμμετέχει ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές διαφόρων εταιρειών.

 

Εχει διατελέσει αντιπρόεδρος της EXAE, πρόεδρος του Steering Committee του Interalpha Group of Banks, πρόεδρος της Εθνοκάρτας, της Εθνικής Χρηματιστηριακής και της ΕΤΕΒΑ, πρόεδρος του Southeastern European Board του ομίλου Europay Mastercard, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.

 
17/02/17
 

Στόχος πάντα οι 630 – 635 μονάδες …

Με τα βλέμματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές, ενόψει και του κρίσιμου Eurogroup της Δευτέρας, η προσοχή είναι στραμμένη στις κρίσιμες αντιστάσεις των 630 – 635 μονάδων, η διάσπαση των οποίων θα άνοιγε το δρόμο για μια κίνηση προς αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Βέβαια όπως σημειώνεται και σε επιμέρους σχόλια του GFF, διαρκής αποτυχία επιστροφής υψηλότερα αυτών των τιμών, μπορεί να φέρει προβλήματα στην αγορά μας.

 

Παραμένει πάνω από το 10% η απόδοση του 2ετούς ομολόγου …

Πάνω από το 10% παραμένει η απόδοση του 2ετούς ελληνικού ομολόγου, την ώρα που η απόδοση του 10ετούς ομολόγου βρίσκεται στο 7,8%. Ειδικότερα, οι τελευταίες τιμές των ομολόγων είναι οι ακόλουθες:

 

Όνομα

Απόδοση

 

 

Ελλάδας 3 Μηνών

2,590

 

 

Ελλάδας 6 Μηνών

2,430

 

 

Ελλάδας 2 Ετών

10,024

 

 

Greece 3Y

6,876

 

 

Ελλάδας 10 Ετών

7,810

 

 

Ελλάδας 15 Ετών

8,181

 

 

Ελλάδας 20 Ετών

8,174

 

 

Greece 25Y

7,81

 
 
16/02/17
 

Αύξηση 13% στα κέρδη του ΟΛΠ - Αυξημένο κατά 1 εκατ. ευρώ το αντάλλαγμα για το Δημόσιο

Αυξημένα κατά 13% είναι τα κέρδη προ φόρων το 2016 για τον ΟΛΠ ΑΕ. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 103,5 εκατ. ευρώ, έναντι 99,9 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%, παρά την αρνητική συγκυρία από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, τις ροές του προσφυγικού και τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 11 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 13%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης μειώθηκαν κατά 8,0% και ανήλθαν σε 92,8 εκατ. ευρώ έναντι 100,9 εκατ. το 2015.

Μειωμένες ήταν κατά 2,2 εκατ. ή 4,3% οι αμοιβές προσωπικού, που ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 51,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημαντική μείωση κατά 20,2% (5,5 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν και τα έξοδα διοίκησης.

Σημειώνεται, ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα ο ΟΛΠ ΑΕ κατέβαλε αυξημένο κατά 1,0 εκατ. αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό Δημόσιο για το 2016, λόγω της νέας σύμβασης παραχώρησης που υπογράφηκε στις 24-6-2016, βάση της οποίας το ποσοστό αναπροσαρμόστηκε στο 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του αντί του 2%.

Με βάση το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου 2017 και η αποκοπή του μερίσματος για τις 19 Ιουλίου 2017.

 

«Κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης το καλοκαίρι»

Κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης το καλοκαίρι προβλέπει σε εκτίμησή της για το ελληνικό πρόγραμμα η Bank of America. Οι ειδικοί της τράπεζας εκτιμούν πως η διαπραγμάτευση θα παραταθεί για κάποιους μήνες ακόμα, με αποτέλεσμα να κλείσει το καλοκαίρι, όταν η Ελλάδα «ξεμείνει από χρήματα».

«Υποστηρίζουμε ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα είναι πιο δύσκολη από όσο εκτιμούν οι αγορές και ότι οι συζητήσεις της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ θα συνεχιστούν μέχρι η χώρα να ξεμείνει από μετρητά», σημειώνει στην αναφορά του ο τραπεζικός οίκος.

Στην ίδια αναφορά σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει υπερ-αποδώσει, μεν, στους στόχους της στο πρόγραμμα, ωστόσο την ίδια στιγμή τονίζεται πως η συμφωνία το καλοκαίρι θα οδηγήσει πιθανότατα τη χώρα σε εκλογές, από τις οποίες θα προκύψει μία κυβέρνηση που θα μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα του νέου προγράμματος. Παρά την αβεβαιότητα, όμως, η Τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι κίνδυνος Grexit δεν υπάρχει, παρόλο που η κατάσταση θυμίζει εκείνη του 2015.

Στην ευρύτερη ανάλυση της Bank of America για το ευρώ ο οίκος σημειώνει ότι οι εκλογές που έχουν προγραμματιστεί στην Ευρώπη θα οδηγήσουν σε αποδυνάμωση του νομίσματος έναντι του δολαρίου.

Ωστόσο εκτιμά ότι χάρη και στην ΕΚΤ το δεύτερο εξάμηνο θα είναι καλύτερο για το νόμισμα, ενώ πιστεύει ότι η μείωση των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του QE που αποφάσισε η κεντρική τράπεζα τον Δεκέμβριο σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του προγράμματος. Οπως αναφέρει, τα στοιχεία από την οικονομία είναι συμβατά με ένα ισχυρότερο ευρώ.

«Ο αμερικανικός τραπεζικός οίκος κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με στελέχη του ΔΝΤ, που -όπως άλλωστε και η Γερμανία έχει κάνει πολλές φορές- θα ήθελαν να καθυστερήσουν έως την τελευταία στιγμή την απόφασή τους για τη συμμετοχή ή όχι στο πρόγραμμα», σχολίασε πηγή των Βρυξελλών. «Μέχρι τον Μάιο ή και τον Ιούνιο ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει κατασταλάξει σχετικά με τα πρόσωπα και τη ''γραμμή'' που θα ήθελε να έχει το ΔΝΤ απέναντι στην Ευρώπη, οπότε θα κριθούν όλα. Πάντως, ακόμη κι αν ο Τραμπ ζητήσει αλλαγή στάσης του Ταμείου, από μόνο του αυτό δεν σημαίνει αποχώρηση από το ελληνικό πρόγραμμα», συμπλήρωσε με νόημα.

 

Aμετάβλητο το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Aμετάβλητο για δύο εβδομάδες θα παραμείνει το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Εκτακτης Ρευστότητας ELA.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,3 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, μετά από αίτημα της.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το αμετάβλητο ανώτατο όριο αντανακλά τη σταθεροποίηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

 

Διαρροή καταθέσεων ύψους 2,5δις ευρώ σε 1,5 μήνα

Καταθέσεις ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ έχουν φύγει από τις τράπεζες τον τελευταίο ενάμιση μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας.

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα «Ειδήσεις», σε 45 μέρες από τις ελληνικές τράπεζες έχουν «φύγει» 2,5 δισ. κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι εξακολουθεί να μην κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση.

Όπως, δε, γράφουν οι «Ειδήσεις», η αβεβαιότητα και η επιστροφή των σεναρίων περί Grexit οδήγησε στο ίδιο χρονικό διάστημα στο να κοκκινίσουν κι άλλα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

 

Στο 10% και πάλι η απόδοση του 2ετούς ομολόγου … Συνεχίζεται και σήμερα η άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, με αυτήν του 10ετούς ομολόγου να βρίσκεται το πρωί της Πέμπτης στο 7,7% και αυτή του 2ετούς ομολόγου να έχει επιστρέψει στο 10%. 

Ομόλογο

Απόδοση %

Ελλάδας 3 Μηνών

2,590

Ελλάδας 6 Μηνών

2,430

Ελλάδας 2 Ετών

9,892

Greece 3Y

6,876

Ελλάδας 10 Ετών

7,764

Ελλάδας 15 Ετών

8,156

Ελλάδας 20 Ετών

8,139

Greece 25Y

7,808

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....