| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομία - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

 
 

18/02/20

 

 

Προσωρινή στήριξη από τη ΔΕΗ με φωτοβολταϊκά και έργα στα πρώην ορυχεία

 

Μπορεί να υπάρξει ομαλή μετάβαση από τη μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, που παράγει σήμερα περίπου το 48% του ΑΕΠ, και την εντάσεως εργασία εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του λιγνίτη, στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά και μονάδες βιομάζας με τις ελάχιστες θέσεις εργασίας και μάλιστα μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια; Και ποιος θα είναι ο ρόλος της ΔΕΗ στην περιοχή ύστερα από την άνω των 50 ετών δραστηριότητα και με τρόπο ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τους κατοίκους και το περιβάλλον;

 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, για τη ΔΕΗ το κλείσιμο των εν λειτουργία λιγνιτικών μονάδων από τον Ιούνιο του 2020 και σταδιακά μέχρι το 2023 είναι ειλημμένη απόφαση με κύριο κριτήριο την επιβάρυνση με περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως από τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

 

Επιδίωξη ωστόσο της ΔΕΗ είναι να στηρίξει τις λιγνιτικές περιοχές διατηρώντας έναν στοιχειώδη ενεργειακό ρόλο Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο εξάλλου των λιγνιτικών περιοχών είναι αντικείμενο της κυβέρνησης και της Διυπουργικής Επιτροπής που έχει συσταθεί γι’ αυτό. Στους σχεδιασμούς της ΔΕΗ είναι η εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,5 GW στις εκτάσεις των ορυχείων στην περιοχή της Πτολεμαΐδας και ενός ακόμη φωτοβολταϊκού ισχύος 1 GW στη Μεγαλόπολη. Για το φωτοβολταϊκό της Πτολεμαΐδας μάλιστα, που θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, η ΔΕΗ έχει καταθέσει ήδη στη ΡΑΕ αιτήσεις για έκδοση άδειας παραγωγής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», βρίσκεται σε συζητήσεις για την από κοινού κατασκευή του με τη γερμανική RWE.

 

Η χωροθέτηση του mega-φωτοβολταϊκού έλαβε υπόψη της και την αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου υψηλής τάσης για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, έτσι ώστε να περιοριστεί το κόστος της επένδυσης. Η διοίκηση της ΔΕΗ εξετάζει επίσης σχέδια για τη μετατροπή κάποιων λιγνιτικών μονάδων σε μονάδες βιομάζας αλλά και για την εγκατάσταση μικρών μονάδων ισχύος μέχρι 25 MW με καύση απορριμμάτων.

 

Επιπλέον, η ΔΕΗ δηλώνει πρόθυμη να εισφέρει γη σε τοπικού φορείς και ιδιώτες εργολάβους της περιοχής για την καλλιέργεια φυτών που μπορούν να παράγουν βιομάζα, μέσα από κοινά επιχειρηματικά σχήματα στα οποία θα διατηρεί και η ίδια μετοχική συμμετοχή. Σχετική πρόταση φέρεται να εξετάζει ο Δήμος Αμυνταίου. 

 

Με τις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών, όταν ξεκινήσουν, αφού ακόμη δεν υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα, η ΔΕΗ θα διασφαλίσει ουσιαστικά απασχόληση στο στάδιο της κατασκευής όπου απαιτούνται πολλές θέσεις εργασίας, λειτουργώντας σαν «γέφυρα» μέχρι να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση το δικό της σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής.

 

17/02/20

 
 

Ελλάδος – Στα 842εκ ευρώ τα κέρδη …. Στα 0,672 ευρώ το μέρισμα προ φόρου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 1.166,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 184,7 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι 657,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 50,0 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά ποσού 779,0 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου. Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 

· Έσοδα Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, από προμήθειες, καθώς και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν σε 1.166,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.199,εκ στη χρήση 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 2,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω του ότι από τις 21 Μαρτίου 2019 τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν αποπληρώσει πλήρως τις εν λόγω πράξεις. Ειδικότερα: - Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 907,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.040,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,9%. - Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν σε 103,5 εκατ. ευρώ, έναντι 88,1 εκατ. ευρώ1 στην προηγούμενη χρήση. - Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 78,0 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. - Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ1 στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,2%. · Έξοδα Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ, έναντι 541,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 218,1 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών διαμορφώθηκαν σε 824,3 εκατ. ευρώ, έναντι 264,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση κατά 560,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις πρόσθετες προβλέψεις για το ασφαλιστικό της Τράπεζας (η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της), λόγω της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης που εφαρμόστηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τράπεζας.

 

Απελευθερώθηκαν σχηματισθείσες προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους προηγούμενων ετών ύψους 766,0 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα της χρήσης 2019. Παράλληλα, σχηματίστηκαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 197,9 εκατ. ευρώ, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων που είναι πιθανό να προκύψουν από εκκρεμείς αγωγές συνταξιούχων της Τράπεζας. Τέλος, το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε σε 7.797,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7.805,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη εξαγόρασαν τα ΕΛΠΕ

Την εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, ισχύος 204 μεγαβάτ που είναι το μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα και ένα από τα 5 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη, ανακοίνωσαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης από την γερμανική εταιρία juwi, που είναι ο πωλητής, και προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2021.

Για σημαντική στροφή των Ελληνικών Πετρελαίων στις ανανεώσιμες πηγές, που υπηρετεί τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης και υποστηρίζει την δίκαιη μετάβαση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή έκανε λόγο, μιλώντας στην εκδήλωση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Τόνισε ακόμη ότι η επένδυση αποτελεί έμπρακτη στήριξη για την ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών και συνολικά την οικονομία, αλλά και μήνυμα προς τους επενδυτές που θέλουν να κινηθούν στο χώρο. Ανήγγειλε δε ότι με νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί αυτό το μήνα καταργείται η άδεια παραγωγής για τις μονάδες ΑΠΕ ενώ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της αδειοδότησης θα προχωρήσει και η απλούστευση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Θέμα που θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με την ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Ο υφυπουργός ΠΕΝ Γεράσιμος Θωμάς ανέφερε ότι θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για διευκόλυνση των μεγάλων επενδύσεων στις ΑΠΕ και ειδικότερα για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

«Ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της χώρας κατασκευάζει την μεγαλύτερη μονάδα ΑΠΕ στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Γιάννης Παπαθανασίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης παρουσίασε την στρατηγική των ΕΛΠΕ, που περιλαμβάνει βελτίωση της απόδοσης στις βασικές δραστηριότητες με επενδύσεις ύψους 500 εκατ. - 1 δισεκ. τα επόμενα πέντε χρόνια αλλά και ανάπτυξη διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, επέκταση στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο και αξιοποίηση ευκαιριών για την ενεργειακή μετάβαση. Στόχος του ομίλου είναι η μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά 50 % ως το 2030 ενώ ήδη από το 2014 οι εκπομπές έχουν μειωθεί κατά 25 %.

Αναφερόμενος στο έργο της Κοζάνης, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι αποτελεί επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ που θα δημιουργήσει 350 θέσεις εργασίας και θα παράγει 300 γιγαβατώρες ετησίως, ενέργεια ικανή να εξασφαλίσει την παροχή ενέργειας για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 τόνους. «Είναι το πρώτο, θα ακολουθήσουν και άλλα έργα στη συνέχεια», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ καθώς ο στόχος του ομίλου είναι η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ισχύος 600 μεγαβάτ ως το 2025.

Ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του ομίλου ΕΛΠΕ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η τιμή με την οποία θα πωλείται η ενέργεια από το έργο της Κοζάνης, 56,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα για 20 χρόνια, είναι χαμηλότερη από την Οριακή Τιμή (τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας), που σημαίνει ότι «το έργο δεν θα επιδοτείται από τον καταναλωτή αλλά θα επιδοτεί άλλα έργα ΑΠΕ με υψηλότερες τιμές αναφοράς». Σημείωσε ακόμη ότι το 40 % της επένδυσης θα είναι ελληνική προστιθέμενη αξία, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή καινοτομικών λύσεων όπως ο συνδυασμός με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Τέλος ο Stephan Hansen, μέλος του ΔΣ της juwi η οποία θα αναλάβει και την κατασκευή του έργου, ανέφερε ότι το φωτοβολταϊκό θα λειτουργήσει στα τέλη του 2021 και θα αποδίδει μέσω του νομοθετημένου πόρου, 500.000 ευρώ το χρόνο στην τοπική κοινωνία.

 

 

Αλουμύλ – Συμφωνία με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού

 

H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης (Head of Terms – Ενδεικτικοί Όροι) με τις Πιστώτριες Τράπεζες. Η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας σε βάθος 12ετίας. Εντός των επόμενων μηνών θα ακολουθήσει η συμβατική υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. Με την επίτευξη της συμφωνίας, η ΑΛΟΥΜΥΛ αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα και αισθητή μείωση του κόστους δανεισμού, ευρισκόμενη σε τροχιά διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

ΕΚ: Αίτημα αλλαγής διοίκησης στην Folli Follie

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπέβαλε στο μονομελές πρωτοδικείο, αίτημα για αντικατάσταση της διοίκησης της Folli Follie και τον διορισμό με προσωρινή διαταγή, νέας διοίκησης στην εταιρεία.

 

Η κίνηση της Επιτροπής Κεφαλαιαογοράς θεωρείται ως «απάντηση» στο αίτημα του βασικού μετόχου της εταιρείας, Δ.Κοτσολιούτσου, να συμπεριληφθεί στα θέματα της προσεχούς γενικής συνέλευσης στις 20 Φεβρουαρίου, και θέμα αντικατάστασης μελών του Δ.Σ με πρόσωπα της επιλογής του.

 

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε προαναγγείλει ότι θα προβεί άμεσα στις νόμιμες ενέργειες σε σχέση με τη διοίκηση της Folli Follie, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαχειριστικού ελέγχου, αλλά και ευρημάτων που ετέθησαν υπόψη της την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, μετά από έλεγχο στα γραφεία της εταιρείας.

 

Με βάση τις νέες εξουσίες που έχουν δοθεί με πρόσφατο νόμο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχει ήδη προχωρήσει στην παύση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από το Δ.Σ. της εταιρείας, ενώ τοποθέτησε δύο νέα μέλη.


Βασικός στόχος της Ε.Κ είναι να αναληφθούν παρεμβάσεις για την αποκοπή της εταιρείας από την οικογένεια των βασικών μετόχων.
 

Το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  την Δευτέρα.

 

16/02/20

 

1.200 κατοικίες θα διαθέσει προς ενοικίαση η Eurobank

 

Σε μια πιο δυναμική κι ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των οικιστικών της ακινήτων προχωρεί η Eurobank προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της. Ειδικότερα, περίπου 1.200 κατοικίες σε όλη τη χώρα, εκτιμώμενης αξίας 150 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν σταδιακά προς ενοικίαση σε ενδιαφερομένους σε όλη τη χώρα.

 

Όπως γράφει η Καθημερινή και όπως ανέφεραν χθες στελέχη του ομίλου, σε σχετική παρουσίαση για τη στρατηγική του ομίλου Eurobank στον τομέα αυτόν, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές (π.χ. δυτικά προάστια), όπου ακόμη δεν έχει ανακάμψει ιδιαίτερα η ζήτηση για αγορά κατοικίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας ή στα νότια προάστια. Με τον τρόπο αυτό, ο όμιλος θα εξασφαλίζει ένα σημαντικό έσοδο έως ότου οι συνθήκες για τη μεταπώληση των ακινήτων αυτών είναι πιο ώριμες.

 

Συνολικά έχουν αξιολογηθεί 3.500 ακίνητα όλων των κατηγοριών (των κατοικιών συμπεριλαμβανομένων), προκειμένου να εξακριβωθεί ποια εξ αυτών έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν επενδυτικά χαρακτηριστικά, μέσω έργων αναβάθμισης, ή μπορούν να αξιοποιηθούν επενδυτικά μέσω μισθώσεων.

 

Απώτερος στόχος είναι η αύξηση των εσόδων του ομίλου από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, η οποία σήμερα αφορά περίπου 6.000 ακίνητα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, στη διάρκεια του 2019 πωλήθηκαν τρία ξεχωριστά χαρτοφυλάκια (Opus, Resi, Star), αποτελούμενα από 1.000 ακίνητα, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 140 εκατ. ευρώ. «Εχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την πώληση επιπλέον 250-300 ακινήτων εντός του 2020, μειώνοντας και άλλο την έκθεσή μας σε ακίνητα μεσοπρόθεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννου.

 

Επενδύσεις 500 εκατ.

 

Αυτήν την περίοδο, ο όμιλος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2022, προκειμένου αφενός μεν να μεγιστοποιήσει την αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του, αλλά και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνδρομή και του στελεχικού δυναμικού και της τεχνογνωσίας της Grivalia Management Company υλοποιούνται ήδη σημαντικές επενδύσεις.

 

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται το εμβληματικό έργο της ανάπλασης των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, με το τελικό προϊόν (δηλαδή τα υπερσύγχρονα κτίρια γραφείων συνολικής επιφάνειας 80.000 τ.μ.) να περνάει σταδιακά στον έλεγχο της Eurobank, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας που υφίσταται με την κοινοπραξία Dimand Real Estate-ΕBRD. Ακόμη, το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου περιλαμβάνει την ανακατασκευή του κτιρίου γραφείων όπου στο παρελθόν στεγαζόταν η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (επίσης σε συνεργασία με τον όμιλο ανάπτυξης ακινήτων Dimand Real Estate). Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκονται ακόμη έργα ανακατασκευής ενός συγκροτήματος γραφείων 25.000 τ.μ. στον Αλιμο, το οποίο στο παρελθόν ήταν εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, αλλά κι ενός κτιρίου γραφείων 4.000 τ.μ. στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, απέναντι από το κτίριο της Παλαιάς Βουλής.

 

Εκτός από την αξιοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων, ο όμιλος Eurobank συνεχίζει και τις επιλεκτικές επενδυτικές κινήσεις του. Για παράδειγμα, πρόσφατα αποκτήθηκαν σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι επιφανείας 45.000 τ.μ. στην περιοχή της Ελευσίνας, ένα κατάστημα 2.000 τ.μ. που μισθώνει η αλυσίδα H&M στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, όπως κι ένα ακόμη κατάστημα 1.700 τ.μ. στην οδό Ερμού στην Αθήνα (συμβολή με οδό Διομείας). Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Χρυσικό, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, «τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αξία του χαρτοφυλακίου των επενδυτικών μας ακινήτων και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το πώς ακριβώς θα κεφαλαιοποιηθεί η περιουσία αυτή, π.χ. μέσω σύστασης ΑΕΕΑΠ ή κάποιου άλλου τρόπου αξιοποίησης».

 

14/02/20

 

Folli Follie: Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση προς τους ομολογιούχους

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση προς τους Ομολογιούχους της Folli Follie για την παροχή έγκρισης (Consent Solicitation) στο προτεινόμενο σχέδιο οικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου. Σημειώνεται πως η πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στο Swiss Exchange (SIX) όπου είχε εισαχθεί προς διαπραγμάτευση το ομόλογο που εξέδωσε η FFG μέσω της θυγατρικής της εταιρείας "FF Group Finance Luxembourg II S.A.", με έδρα το Λουξεμβούργο, τον Νοέμβριο του 2017, ενώ ανάλογη πρόσκληση απευθύνθηκε και στους υπόλοιπους ομολογιούχους. Μετά την έναρξη του launching, θα ακολουθήσει, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, και η ανακοίνωση  του rehabilitation plan.

Ειδικότερα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων της διοίκησης της εταιρείας και των συμβούλων της (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, Δικηγορική Εταιρεία Weil και Δικηγορική Εταιρεία  Σοφός & Συνεργάτες) με τους εκπροσώπους και συμβούλους μιας ad hoc ομάδας ανέγγυων πιστωτών και κατόχων χρεογράφων Schuldschein, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Oasis Management, Mercier Vanderlinden, Kyma, Bank Of China (Luxembourg) και η βελγική AG Insurance.

Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά αποδοχής της προτεινόμενης συμφωνίας, ζητούμενο για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να υπάρξει συναίνεση από το 66% (2/3) των παρισταμένων στη συνέλευση των ομολογιούχων (εφόσον επιτευχθεί απαρτία 66% επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων), ενώ σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η απαιτούμενη απαρτία θα είναι τουλάχιστον 33% (1/3) επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων.

Αντίστοιχα, σχετικά με τα "Ομόλογα 2021" (λήξεως 2021), το Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να υπερψηφιστεί από το 66% των παρισταμένων σε οποιαδήποτε συνέλευση (εφόσον επιτευχθεί απαρτία 66% επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων).

 

«Ξεκλειδώθηκαν» 136 εκατ. ευρώ από τον λιγνιτικό πόρο της ΔΕΗ

Στην κατανομή 101,4 εκατ. ευρώ που αφορούν στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Ηλεκτρικού Ρεύματος (τον γνωστό λιγνιτικό πόρο) για την περίοδο 2015-2018 προχώρησε σήμερα η Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων. Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 65,9 εκατ. ευρώ θα πάρει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (περιλαμβάνει τους ενεργειακούς δήμους Κοζάνης και Εορδαίας), τα 20,4 εκατ. ευρώ η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (δήμοι Φλώρινας και Αμυνταίου) και τα υπόλοιπα 15,1 εκατ. ευρώ η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (δήμος Μεγαλόπολης).

Στις αρχές Φεβρουαρίου η ΔΕΗ είχε μεταφέρει στους ειδικούς λογαριασμούς των τριών περιοχών άλλα 34,6 εκατ. ευρώ που αφορούσαν υπόλοιπα της περιόδου 2013-2014. Ο λιγνιτικός πόρος από το 1996 αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ, η οποία οφείλει να επιστρέφει ποσοστό επί του τζίρου της στις τοπικές κοινωνίες ως αντιστάθμισμα για τις δραστηριότητές της στις συγκεκριμένες περιοχές (Κοζάνη, Φλώρινα, Αρκαδία).

Τα κονδύλια πρέπει να διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα που καταρτίζονται από τις Περιφέρειες και αφορούν σε έργα υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης «το ξεμπλοκάρισμα κονδυλίων που δεν είχαν κατανεμηθεί εδώ και πέντε χρόνια –με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης δείχνει ότι εννοούμε όσα λέμε». Η ΔΕΗ είχε κατανείμει το 2019 άλλα 22 εκατ. ευρώ για το 2013. Όμως, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, το συγκεκριμένο κονδύλι δεν έχει ακόμα απορροφηθεί. «Τώρα πάμε σε ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο, 136 εκατ. ευρώ. Είναι προφανές ότι η ταχεία δέσμευση του «λιγνιτόσημου» σε projects υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο του σχεδίου της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών είναι μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου», κατέληξε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς υποστήριξε ότι τα 34,6 εκατ. ευρώ που κατένειμε η ΔΕΗ θα διοχετευθούν σε έργα, όπως η τηλεθέρμανση του Αμύνταιου.

 
 

13/02/20

 

 

Motor Oil: Απόκτηση χαρτοφυλακίου Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW ευρισκόμενων στη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα έναντι τιμήματος Ευρώ 45,8 εκατ.

 

Η  συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (*) η οποία απέκτησε τις μετοχές των εταιριών RADIANT SOLAR HOLDINGS LTD και GREENSOL HOLDINGS LTD οι οποίες αποτελούσαν συμμετοχές της METKA-EGN LTD θυγατρικής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

 

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η JP Morgan

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 17,7 από 17 ευρώ δίνει η JP Morgan σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «overweight».

Ο οίκος σημειώνει ότι αναμένει ισχυρά αποτελέσματα Q4 από τον ΟΤΕ (ανακοινώνονται στις 19 Φεβρουαρίου). Ειδικότερα για τα μεγέθη στην Ελλάδα, εκτιμά ότι θα σημειωθεί αύξηση εσόδων 2% και 3,5% στα EBITDA.

Παράλληλα, αναμένει ότι ο ΟΤΕ θα δώσει guidance για αναπροσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Θετικό καταλύτη για τον ΟΤΕ αναμένεται να αποτελέσει πιθανή πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία.

 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Επίσημη ανακοίνωση για το ομόλογο …. Στο 5,5% το επιτόκιο

 

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης. Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου. Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.»

 

Coca-Cola HBC: Αυξήθηκαν 8,7% τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του 2019

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Κατά 8,7% αυξήθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC για το 2019, και διαμορφώθηκαν στα 522,2 εκατ. ευρώ έναντι των 480,4 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το σύνολο του έτους, σημείωσαν ισχυρή αύξηση 4,4%(+3,7%, εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi). Το δυνατό, σε επίπεδο εσόδων, τέταρτο τρίμηνο (+7,4% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, +6,0% εάν εξαιρέσουμε τη Bambi) αντιστάθμισε εν μέρει την επίδραση των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο. 

Επίσης, όλες οι αγορές σημείωσαν αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το σύνολο του έτους:
– Αναπτυγμένες αγορές: +1,3% με συνέχιση των ισχυρών επιδόσεων στην Ιταλία 
– Αναπτυσσόμενες αγορές: +4,2% με επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του όγκου πωλήσεων για το τέταρτο τρίμηνο σε ευρεία βάση
– Αναδυόμενες αγορές: +7,1%. Στη Νιγηρία αύξηση του μεριδίου αγοράς και αύξηση του όγκου πωλήσεων +24% στο τέταρτο τρίμηνο

– Η διακοπή της συνεργασίας με τη Lavazza επηρέασε αρνητικά το ρυθμό αύξησης για το σύνολο του έτους κατά 20 μονάδες βάσης.

• Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά +3,3% στο σύνολο του έτους. Επιτάχυνση του όγκου πωλήσεων σημειώθηκε σε όλες τις αγορές το τέταρτο τρίμηνο.
• Οι όγκοι πωλήσεων ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά +3.5% σε όλες τις αγορές, με+26,7% στα προϊόντα με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη και +7,1% στα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες.
• 4.2 ποσοστιαίες μονάδες της αύξησης του όγκου πωλήσεων οφείλονται στα καινοτόμα προϊόντα.
• Tα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,0% ή κατά +2,1%, εάν εξαιρέσουμε τη Νιγηρία όπου επενδύσαμε στην τιμολογιακή πολιτική

• Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% (+9,5% εξαιρώντας την εξαγορά της Bambi). Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε 10,8% (+50 μονάδες βάσης εξαιρώντας την εξαγορά της Bambi).

• Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10,0% σε €1,436 και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή κατά 10,2% σε €1,340.

• Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 19,6% σε €442,6 εκατ. με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ως ποσοστό των πωλήσεων να ανέρχονται σε 6,9%.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,62 – μια αύξηση της τάξης του 8,8% σε σχέση με το 2018. 

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:
"Το 2019 αποτέλεσε ακόμη μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για τον Όμιλο, ο οποίος σημείωσε τα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα όγκου πωλήσεων και συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το πώς κλείσαμε τη χρονιά, έπειτα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίσαμε στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Επιτύχαμε ανάπτυξη και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησης όπως και στις τρεις μεγαλύτερες αγορές μας, συγκεκριμένα στη Ρωσία, την Ιταλία και τη Νιγηρία. Η βασική για εμάς κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών συνεχίζει να αναπτύσσεται, κυρίως λόγω της δυναμικής των προϊόντων με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη, και συνεχίζουμε να αυξάνουμε ή να διατηρούμε τα μερίδιά μας στις περισσότερες από τις αγορές μας. Αναγνωριστήκαμε ως η πιο βιώσιμη εταιρεία αναψυκτικών και ποτών της Ευρώπης από τον δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability Index για έκτη φορά μέσα σε επτά χρόνια. Ξεκινάμε το 2020 με σημαντική δυναμική και συναρπαστικά πλάνα που περιλαμβάνουν την κυκλοφορία του Costa Coffee σε τουλάχιστον 10 από τις αγορές μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, για να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας για το 2020 και να επιτύχουμε περαιτέρω σταθερή πρόοδο ενόψει των στόχων μας για το 2025".

 

12/02/20

 

Ο Γιώργος Ιωαννίδης νέος πρόεδρος του ΔΣ της Folli Follie

Την ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε η Folli Follie.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, στη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αβραάμ Γούναρη, εξέλεξε ομόφωνα ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Ι. Ιωαννίδη.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΜΙΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΦΑΛΔΑΜΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΒΑΛΑΧΗΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΖHANG G. HAOLEI – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 20ή Φεβρουαρίου 2020 ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου: κ.κ. Ανδρέας Κουτoύπης, Γεώργιος Ιωαννίδης και Νικόλαος Φαλδαμής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφασή του, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες της σκοπούμενης αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με τους ομολογιούχους, με στόχο την ανακοίνωση της πρόσκλησης των πιστωτών για την παροχή συγκατάθεσης (consent solicitation) στον ήδη προγραμματισθέντα και ανακοινωθέντα χρόνο.

 

Τιτλοποίηση Frontier 7 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

Τις διαδικασίες για την δική της mega – τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την οποία θα συμμετάσχει στον "Ηρακλή", ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η τιτλοποίηση, που θα φέρει την κωδική ονομασία Frontier, θα είναι ύψους 7 δισ. ευρώ. Θα απαρτίζεται κατά τα ¾ από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, ενώ  το υπόλοιπο θα αφορά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάποιων μεγάλων. Με την τιτλοποίηση αυτή, η Τράπεζα θα καθαρίσει, σχεδόν στο σύνολό του, το μη εξυπηρετούμενο στεγαστικό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 6,3 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμβουλοι της Εθνικής για την τιτλοποίηση Frontier είναι η Morgan Stanley και η Oliver Wyman. Το business plan έχει αναλάβει να καταρτίσει η Cerved, δεδομένου ότι η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ούτε θυγατρική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, ούτε θα προχωρήσει σε carve – out όπως θα κάνουν οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες για τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων τους/.

 

11/02/20

 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ξεκινάει τη δεύτερη φάση επενδύσεων στη μονάδα των Οινοφύτων 

Στη δεύτερη φάση του πενταετούς επενδυτικού σχεδίου στον τομέα έλασης αλουμινίου προχωρεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση τετραπλού θερμού ελάστρου (four-stand aluminium hot rolling finishing mill) στη γραμμή παραγωγής  έλασης αλουμινίου στα Οινόφυτα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και οι παγκόσμιες στρατηγικές για την αντικατάσταση των υλικών προς τη χρήση περισσότερο βιώσιμων, ανακυκλώσιμων, ελαφρύτερων και ενεργειακά αποδοτικότερων υλικών σε σημαντικούς τομείς, όπως η συσκευασία και οι μεταφορές, ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς των προϊόντων αλουμινίου. Σε ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου από τους πελάτες της, η εταιρεία παρήγγειλε ένα ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων (6-high cold rolling mill) έλασης αλουμινίου, ως το αρχικό στάδιο μιας ευρύτερης επένδυσης της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί στο βάθος των επόμενων δύο χρόνων για  παραγωγικό εξοπλισμό και υποδομή Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η επένδυση θα επιτρέψει στη εταιρεία να αξιοποιήσει έως 150 χιλιάδες τόνους επιπρόσθετης δυναμικότητας της θερμής έλασης στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, η οποία θα υπερδιπλασιαστεί, μετά την εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου (four-stand tandem aluminium hot rolling finishing mill) τον Απρίλιο του 2020.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την επένδυση με συνδυασμό ταμειακών ροών, τραπεζικής χρηματοδότησης και χρηματοδότησης εμπορικών πιστώσεων.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δημιουργήθηκε το 2017 από τη συγχώνευση της ΕΛΒΑΛ που δραστηριοποιείται  στην έλαση αλουμινίου και της ΧΑΛΚΟΡ που δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλκοσωλήνων.

 
 

 

Αβαξ: Οι βασικοί μέτοχοι κάλυψαν την ΑΜΚ 2Οεκ ευρώ .... Στο 52,9% η αρχική συμμετοχή....

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την κατανομή των αδιάθετων μετοχών της Avax ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε 19.999.999,80 Ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. 

 

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η ΑΜΚ με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε την 26.09.2019 από την Επαναληπτική ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27.01.2020 έως και τις 10.02.2020, καλύφθηκε κατά 52,9% με την καταβολή συνολικού ποσού 10.586.024,10 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 35.286.747 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 31.379.919 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

 

Με βάση τις αποφάσεις της από 26.09.2019 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 10.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε βασικούς μετόχους κατά την κρίση του Δ.Σ., με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την κατανομή των αδιάθετων μετοχών να ανέλθει σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 19.999.999,80 Ευρώ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 19.999.999,80 Ευρώ, με την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

 

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

 

 

Συνεργασία ΔΕΗ-EDP Renewables για την ανάπτυξη έργων ΑΠE 

Μνημόνιο κατανόησης με την EDP Renewables υπέγραψε η ΔΕΗ,  στο πλαίσιο της ευρύτερης στροφής του ομίλου προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. H ΔΕΗ υπέγραψε το μνημόνιο μέσω της θυγατρικής της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η EDPR, θυγατρική εταιρεία της Energias de Portugal, S.A (EDP), κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των έργων θα γίνει σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές του κάθε μέρους με βάση τη βέλτιστη δομή συνεργασίας και το καταλληλότερο επιχειρηματικό μοντέλο.

Με βάση τους φιλόδοξους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν, μέσω της συνεργασίας τους, να αναπτύξουν έργα ΑΠΕ τουλάχιστον 400 MW.

 

Συνεργασία ΧΑ και Επαγγελματικών Ταμείων

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) υπέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σκοπό την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την προαγωγή ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

Με αφορμή την υπογραφή MoU, ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α Δρ. Χρήστος Νούνης κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προώθηση του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, την ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης καθώς και την ανάδειξη της σημασίας που έχουν οι έννοιες της αποταμίευσης, της επένδυσης και της κεφαλαιαγοράς για την οικονομία.

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν οι υποδομές αλλά και η ATHEXAcademy του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνδιοργάνωση τακτικών ημερίδων και σεμιναρίων με αντικείμενο την επαγγελματική ασφάλιση. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης τεχνογνωσίας και ανάλυσης από πλευράς ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α προς επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α) και η καθοδήγησή τους για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών βημάτων που απαιτούνται διαδικαστικά έως την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας ενός Τ.Ε.Α.

Πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Briq: Αγορά καταστήματος στο Ρέθυμνο Κρήτης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2020 προχώρησε στην αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας ισογείου καταστήματος με ημιώροφο και υπόγειο έναντι τιμήματος € 1.127.800. Το ακίνητο συνολικής επιφάνειας 782,31 τ.μ. βρίσκεται στην οδό Γιαμπουδάκη 8 και Πλατεία Ηρώων στο Ρέθυμνο Κρήτης και είναι πλήρως μισθωμένο σε γνωστή αλυσίδα λιανικής. Η παραπάνω επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα καθαρά έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία ολοκληρώθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2019

 

10/02/20

 

Προς νέα έκδοση ομολόγου η Τράπεζα Πειραιώς …..

Εν μέσω νέων ρεκόρ στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στην έκδοση νέου Tier II ομολόγου προχωρά άμεσα η Τράπεζα Πειραιώς, μια έκδοση που έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου από την Alpha Bank, που τα πήγε εξαιρετικά. Σύμφωνα πάντα με το σχετικό ρεπορτάζ, στόχος της συστημικής τράπεζας είναι η άντληση ποσού έως 500εκ ευρώ. Φυσικά και οι προσδοκίες της διοίκησης της τράπεζας είναι το επιτύχει ένα καλύτερο επιτόκιο από την έκδοση του προηγούμενου καλοκαιριού, όταν άντλησε 400εκ ευρώ (10NC5),  με υψηλό επιτόκιο 9,75%.

 

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα

Σε μία σημαντική δωρεά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας προχώρησε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η δωρεά αφορά στην μετατροπή του αεροδρομίου της 115 Πτέρυγα Μάχης (Π.Μ.) στη Σούδα σε εγκατάσταση Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (Net Zero Carbon Emissions Airport), στην κάλυψη κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των αναγκών του αεροδρομίου σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη (Net Zero Energy Airport), καθώς και στον "εξηλεκτρισμό" των μεταφορών εντός του αεροδρομίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 115 Π.Μ. στη Σούδα θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσμίως που θα λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις, ενώ το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των αναγκών θέρμανσης, θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ. 

Η επίσημη εκδήλωση παρουσίασης της δωρεάς έγινε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στην 115 ΠΜ στη Σούδα παρόντων του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Κων. Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπουργών, Βουλευτών κ.ά.  

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιώργος Περιστέρης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: "Το έργο στο αεροδρόμιο της Σούδας αποτελεί έμπρακτη στήριξη του Ομίλου μας τόσο στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και τους στόχους της για την Πράσινη Ανάπτυξη όσο και στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Η προσφορά μας, συνολικού ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, στοχεύει αφενός στη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας του αεροδρομίου της 115 Π.Μ.  με εξοικονόμηση περίπου 400.000 ευρώ ετησίως, αφετέρου στον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων. Με αυτό τον τρόπο το αεροδρόμιο της 115 Π.Μ. θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ θα εξοπλιστεί με έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς να μειώνει σε τίποτα τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Το αεροδρόμιο της Σούδας θα είναι ένα από τα πρώτα παγκοσμίως που θα λάβει τις πιστοποιήσεις Net Zero Energy Airport και Νet Zero Carbon Emissions Airport". 

Τι περιλαμβάνει η δωρεά

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα καλύψει πλήρως το κόστος των μελετών, του σχεδιασμού και της κατασκευής  όλων των απαιτούμενων έργων προκειμένου:
A.    Να μετατραπεί το Αεροδρόμιο της 115 ΠΜ (Σούδα) σε εγκατάσταση Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (Net Zero Carbon Emissions).   
B.    Να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη των εγκαταστάσεων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 115 Π.Μ. στην Σούδα, κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές (Net Zero Energy Airport) και να "εξηλεκτρισθούν" οι μεταφορές εντός του Αεροδρομίου.

Για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα συνεργαστεί με την εξειδικευμένη εταιρεία Easy Power. 
 
Συγκεκριμένα, η πρόταση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προβλέπει:

-    Εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων και αντλιών θερμότητας στα κτήρια για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της μονάδας από ΑΠΕ και της αλλαγής των χρησιμοποιούμενων καυσίμων από ορυκτά σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το κόστος για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ετησίως.

-    Παρεμβάσεις στη  εξωτερική μόνωση  και τον φωτισμό  κτηρίων και εγκαταστάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης για το προσωπικό της μονάδας.

-    Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος περίπου 1,7 MW, με στόχο την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα υπερβαίνει τις 300.000 €/έτος.

-    Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων Λιθίου πολύ μεγάλης χωρητικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου έως και 12 ώρες, χωρίς τη λειτουργία γεννητριών πετρελαίου.

-    "Έξυπνο" σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (Energy management System) της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και των εγκαταστάσεων της μονάδας, ούτως ώστε η Διοίκησή της να μπορεί να διαχειρίζεται με τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της.

-    Υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην προσπάθεια εξηλεκτρισμού με ΑΠΕ των μεταφορών και απαλλαγής από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. 

-    Προμήθεια  ηλεκτρικών ποδηλάτων επαγγελματικής χρήσης

-    Πιστοποίηση του αεροδρομίου σε εγκατάσταση Net Zero Carbon Emissions σε αναλογία με το Carbon Accreditation program του Airport Council International (ACI)

-    Πιστοποίηση ως Νet Zero Energy Airport σύμφωνα με τις προδιαγραφές του National Laboratory of the US Department of Energy for Military Installation.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης ξεπερνά τα 3.500.000€, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών υπολογίζεται σε περίπου έξι (6) μήνες από την ημέρα επίσημης αποδοχής με ΦΕΚ της δωρεάς και υπογραφής της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Από το 1997 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επενδύει στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εγκαθιστώντας και λειτουργώντας αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, από το 2010 έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς σχεδιάζουμε και  κατασκευάζουμε - εκτός των άλλων - υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων. 

Σήμερα, ο Όμιλός μας είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας επενδυτής στον τομέα των ΑΠΕ, με περισσότερα από 1.500 MW σε λειτουργία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε νέες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ στη χώρα μας, σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, αλλά και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, όπως αυτά της αντλησιοταμίευσης σε Κρήτη και Αμφιλοχία, που είναι απαραίτητα για την εξισορρόπηση των δικτύων μεταφοράς και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. 

 

08/02/20

 

 

ΟΠΑΠ: Από τη  Δευτέρα οι νέες μετοχές από την επανεπένδυση του μερίσματος

H OΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος (εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέχρι και την χρήση που έληξε την 31η.12.2018), κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του Ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 6 Φεβρουαρίου 2020 αποφάσισε την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών (13.084.373) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος. Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 20.01.2020 έως 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 11,26 Ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του εκτάκτου μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 17.01.2020.

Στo πλαίσιo της ως άνω επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 2.900 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά 13.084.373 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.925.311,90) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€100.412.344,80), διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι μετοχές (334.707.816) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (€0,30) εκάστης.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ' αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 50.000.000), με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. Στις 15.01.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2053826 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 4048/15.01.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού δεκατριών εκατοµµυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€13.094.668,80), με έκδοση μέχρι σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (43.648.896) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 06.02.2020, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4, 6 και 7 και 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.925.311,90) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της ύψους δεκατριών εκατοµµυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€13.094.668,80) έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η Φεβρουαρίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 13.084.373 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) και να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Eταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).

 

Κ. Χατζηδάκης: Ο λιγνίτης κατέληξε από διαμάντι να γίνει βαρίδι της ΔΕΗ

Στους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση να λάβει την απόφαση για την απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ έως το 2023, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες βράδυ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στην Πτολεμαΐδα.

«Εκτός από την περιβαλλοντική ευαισθησία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού την οποία δεν κρύβουμε, υπάρχει το θέμα των διεθνών τιμών του διοξειδίου του άνθρακα κάτι που ΔΕΗ δεν αντιμετώπιζε ως πρόβλημα πριν από μια δεκαετία», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι εν μέσω αυτών των εξελίξεων με τις υψηλές εισφορές co2 που πληρώνει η ΔΕΗ, «ο λιγνίτης κατέληξε από διαμάντι και πετράδι να γίνει βαρίδι της επιχείρησης». Προς επίρρωση των όσων ανέφερε, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε οικονομικά στοιχεία από τις ζημιές που είχε η επιχείρηση από τα πρόστιμα υπέρ CO2. Από την χρήση του λιγνίτη το 2018 υπήρξαν ζημίες 200 εκ Euro, το 2019 ανήλθαν στα 300 εκ Euro, ενώ προέβλεψε ότι το 2020 οι ζημιές θα ανέλθουν σε μεγαλύτερα επίπεδα.

Εξήγησε ότι η επιχείρηση είναι βαριά τραυματισμένη από τα αποτελέσματα της διοίκησης των τελευταίων πέντε ετών και «μόλις που βρίσκεται με την μύτη έξω από το νερό. Εάν δεν κάνουμε σωστές κινήσεις ως κυβέρνηση υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να βουλιάξει με αποτέλεσμα να βουλιάξει η Οικονομία και με την Οικονομία δεν παίζουμε», υπογράμμισε ο υπουργός και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η απορρόφηση του κόστους του CO2 από την επιχείρηση ώστε η απολιγνιτοποίηση να αλλάξει χρονικό ορίζοντα «είναι δυσβάστακτη ενέργεια» και για έναν επιπλέον λόγο. Ο Ελληνικός λιγνίτης είναι υποδεέστερος σε θερμογόνο δύναμη από τον Γερμανικό Λιγνίτη, έχει μεγαλύτερο κόστος εξόρυξης και λειτουργίας. «Έτσι οι Γερμανοί μπορούν να αντέξουν το κόστος προστίμων με αποτέλεσμα να πάνε την απολιγνιτοποίηση τους πιο αργότερα κάτι που δεν μπορούμε να αντέξουμε στην δική μας περίπτωση». Ο κ. Χατζηδάκης επιτέθηκε σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για τις επιλογές της στο θέμα της απολιγνιτοποίησης, μίλησε για «άθλιο λαϊκισμό ανθρώπων που έχουν τεράστιες ευθύνες για το κατάντημα της ΔΕΗ, που πρέπει να απολογούνται αντί να παριστάνουν τους εισαγγελείς».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρότι βρισκόταν σε κομματικό ακροατήριο, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σε ότι αφορά τις προτάσεις του υπουργείου του για την επομένη ημέρα της περιοχής. Συνέστησε υπομονή και ψυχραιμία σε φίλους και εχθρούς ενώ προειδοποίησε όλους όσους λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο. «Να μην μας βάζουν τόσο χαμηλά τον πήχη θα τον περάσουμε με χαρακτηριστική άνεση» σημείωσε ενώ κάλεσε τους πολίτες και τους φορείς να παραβρεθούν στην σημερινή ημερίδα που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις και το σχέδιο της κυβέρνησης για την δίκαιη μετάβαση της οικονομίας της περιοχής. «Η απολιγνοτοποίηση είναι για μένα ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα» τόνισε ο υπουργός και υποσχέθηκε ότι θα «είμαστε παρόντες να εγγυηθούμε ώστε η μετάβαση της Οικονομίας για την περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας και της περιοχής της Μεγαλόπολης να γίνει με τον ομαλότερο τρόπο».

Ως παραδείγματα οικονομικής αριστείας μακριά από την λιγνιτική ταυτότητα της δυτικής Μακεδονίας που κυριάρχησε τα προηγούμενη χρόνια ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε, το Κρόκο Κοζάνης, την περιοχή του Βελβεντού, τον πρωτογενή τομέα με καινοτομίες στο χωρο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, τον τουρισμό και περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον όπως το Νυμφαίο και η Καστοριά. «Είσθε μια μεγάλη ακριτική περιφέρεια και δεν έχετε να ζηλέψετε τίποτα από τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Μας στηρίξατε και τώρα πρέπει να σας στηρίξουμε και εμείς» κατέληξε.

Χθες το βράδυ ο υπουργός είχε συνάντηση με εκπροσώπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται δορυφορικά είτε εντός της ΔΕΗ υποστηρίζοντας την λειτουργία της επιχείρησης, ενώ σήμερα θα επισκεφτεί την κοινότητα Νυμφαίου και στην συνέχεια θα έχει συνάντηση με φορείς του Δήμου Αμυνταίου.

 
 

07/02/20

 

 

Axia Research: Τα όσα λέει για το ομόλογο της Alpha Bank …. Έρχονται και άλλες εκδόσεις…

 

Όπως σημειώνει η Axia Research σε ανάλυση της, η έκδοση του Tier II της Alpha Bank ύψους 500εκ  ευρώ και με επιτόκιο 4,25% προσθέτει 104 μονάδες βάσης στον δείκτη συνολικού κεφαλαίου της τράπεζας και αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου, με την Axia Research να διατηρεί την τιμή στόχου για την τράπεζα στα 2,5 ευρώ.

 

Σύμφωνα πάντα με τους ανθρώπους της Axia Research, το σχέδιο της Alpha Bank περιλαμβάνει την έκδοση 200 μονάδων βάσης Tier II τίτλων (δηλαδή 800-900 εκατ. ευρώ) για να υποστηριχθεί η προσπάθεια μείωσης των NPEs, διατηρώντας τον μεσοπρόθεσμο δείκτη συνολικού κεφαλαίου στο 17% έναντι του 18,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, ο αντίκτυπος στα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) εκτιμάται στα 21 εκατ. ευρώ ετησίως, το οποίο μεταφράζεται σε 3 μ.β. στο κεφάλαιο. Έτσι η  Axia επισημαίνει ότι στις τελευταίες της εκτιμήσεις είχε προβλέψει μία έκδοση Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ από τη συστημική τράπεζα με επιτόκιο 7%, κάτι το οποίο είχε οδηγήσει στην εκτίμηση για αρνητικό αντίκτυπο στο NII ύψους 28 εκατ. ευρώ (ή 4 μονάδες βάσης στο κεφάλαιο).

 

Όσον αφορά το βιβλίο προσφορών του Tier II, η Axia τονίζει ότι υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές περίπου, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για τους ελληνικούς τίτλους Τ2 γίνεται όλο και πιο έντονη (οι προσφορές για το Tier II των 400 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας ανήλθαν σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ από περίπου 140 επενδυτές και η ζήτηση για το Tier II των 400 εκατ. ευρώ της Πειραιώς ήταν στα 850 εκατ. ευρώ από περισσότερους από 135 επενδυτές).

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2019, ο νέος pro-forma δείκτης συνολικών κεφαλαίων αυξάνεται στο 19,1% έναντι της απαίτησης SREP, του 14,0%, κάτι που μεταφράζεται σε μαξιλάρι κεφαλαίων ύψους  2,6 δισ. ευρώ για την Alpha.

 

Οι εκτιμήσεις της Axia για τον δείκτη CET1 στο 18,2% στο δ’ τρίμηνο και τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου στο 19,3% περιλαμβάνουν το αναμενόμενο χτύπημα ύψους 2 δισ. ευρώ στο κεφάλαιο του ομίλου από την τιτλοποίηση Galaxy και την πώληση της Cepal, καθώς και την προσαρμογή των δεικτών RWA του ομίλου (-7,8 δισ. ευρώ) από τη μείωση των ΝΡΕs.

Η Axia χαιρετίζει την έκδοση της Alpha, το πρώτο ελληνικό Tier 2 για το 2020 και το τρίτο από τον Ιούνιο του 2019, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική που υπάρχει γύρω από τις ελληνικές τράπεζες. Με βάση τις τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις, 200 μ.β. του σταθμισμένου για τον κίνδυνο ενεργητικού των τραπεζών πρέπει, ιδανικά, να καλύπτεται από Tier II εργαλεία. Η μεγάλη πλειοψηφία των κεφαλαίων των τραπεζών αποτελείται από κοινά ίδια κεφάλαια, τα οποία είναι η πιο ακριβή μορφή κεφαλαίου που μπορούν να κατέχουν.

 

Έτσι, εκτιμά ότι θα διατεθούν φέτος στην αγορά συνολικά 1,5 δισ. ευρώ τίτλων Tier II από την Alpha, την ΕΤΕ και την Πειραιώς, ή 2,5 δισ. ευρώ εάν η Eurobank αντικαταστήσει το υφιστάμενο Tier II κεφάλαιο ύψους 228μ.β που έχει, εκδίδοντας στις αγορές Tier II τίτλους. Επίσης σημειώνεται πως η έκδοση της Εθνικής πρόσθεσε 108 μονάδες βάσης στα κέρδη του ομίλου ενώ της Πειραιώς προσέθεσε 85 μ.β. στους δείκτες της.

 

Το προφίλ των επενδυτών στο ομόλογο της Alpha Bank

Περισσότεροι από 340 επενδυτές, στην πλειονότητά τους ξένοι, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 της Αlpha Bank. Αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον από Ευρώπη, αλλά και από Ασία. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.

Eκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων σχεδόν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η Alpha Bank άντλησε μισό δισ. ευρώ και με επιτόκιο 4,25% και με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ.

Η ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας στην ελληνική οικονομία -ειδικά μετά την αναβάθμιση-έκπληξη από τον οίκο Fitch ευνόησε τα σχέδια της Alpha Bank  στην ομολογιακή έκδοση.

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ ευρώ. Το ομόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

 Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση
συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους 5,1 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%). Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.

 Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του
2019. Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.

 Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.

«Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο  Βασίλειος Ε. Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

 

 

ΟΠΑΠ - 2.900 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν στην επανεπένδυση …. Στο 48,2% το ποσοστό…

 

Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι 2.900 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 48,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Σημειώνεται ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται πλέον σε 41,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και ταυτόχρονα 13.084.373 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση.

 

06/02/20

 

 

Κλιμάκιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντεταλμένο να πραγματοποιήσει ενδελεχείς ελέγχους σε όλα τα αρχεία της Folli Follie ηλεκτρονικά και έντυπα πραγματοποιεί έφοδο αυτή της την ώρα στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Στέφανο, συμφώνα με πληροφορίες.

 

 

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank

 

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, με την τράπεζα να στοχεύει να αντλήσει περίπου 500εκ ευρώ, με ένα κόστος δανεισμού στη ζώνη του 5 με 5,3%. Σημειώνεται πως το ομόλογο θα είναι 10ετούς διάρκεια χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο πενταετίας.

 

 

Μυτιληναίος: Αλλαγές στο οργανόγραμμα και στη δομή της MYTILINEOS

 

Η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της MYTILINEOS το 2017 με την απορρόφηση των θυγατρικών της και τη δημιουργία μίας ενιαίας και στιβαρής εταιρείας, ήταν ένα κορυφαίο εταιρικό ορόσημο, τα οφέλη του οποίου είναι ορατά ακόμα και σήμερα σε όλους τους stakeholders, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, συνεργατών, μετόχων, ομολογιούχων και πολλών άλλων. Ωστόσο, η επιτυχία μίας εταιρείας έγκειται στην ικανότητά της να αφουγκράζεται τις παγκόσμιες τάσεις του επιχειρείν και να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, βάσει πάντα των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της MYTILINEOS ενέκρινε στις 4.2.2020 τις προτάσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ευάγγελου Μυτιληναίου, ως ακολούθως: Α. Με την επικείμενη ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN και την ταχύτατη εξέλιξή της σε ένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, προστίθεται ένας νέος Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, με Γενικό Διευθυντή τον Νίκο Παπαπέτρου. Ο νέος ΤΕΔ ανάγεται πλέον σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ παράλληλα αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία συνεργειών. Β. Με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις εξελίξεις στον ελληνικό ενεργειακό χώρο, ο ΤΕΔ Εμπορίας Φυσικού Αερίου ενοποιείται με τον ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ ήδη αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιημένα τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον ενοποιημένο πλέον ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου αναλαμβάνει ο Ντίνος Μπενρουμπή, ενώ ο μέχρι πρότινος Διευθυντής ΤΕΔ Εμπορίας Φυσικού Αερίου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με αρμοδιότητα τα θέματα Φυσικού Αερίου. mytilineos.gr Γ. Το θέμα της Αειφόρου Ανάπτυξης έχει εξελιχθεί από περιφερειακό στοιχείο σε βασική προτεραιότητα και κύριο μέρος της στρατηγικής και της οργάνωσης της εταιρείας. Στη βάση αυτή η μέχρι τώρα Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης μετασχηματίζεται σε Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης με Γενικό Διευθυντή τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Η νέα Γενική Διεύθυνση θα αποτελεί το “center of excellence” της MYTILINEOS στον χώρο της Αειφόρου Ανάπτυξης, θα παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των σχετικών δράσεων και θα φροντίζει για την ευθυγράμμιση της στρατηγικής με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Παράλληλα, εγκρίθηκαν και οι ακόλουθες αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας: • Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, αναλαμβάνει από τη θέση του αυτή ειδικές αρμοδιότητες σε ρυθμιστικά θέματα και θέματα στρατηγικής της εταιρείας στον χώρο της Ενέργειας. • Γενικός Διευθυντής Νομικών, Ρυθμιστικών και Κανονιστικών θεμάτων αναλαμβάνει ο Πέτρος Σελέκος. • Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων θα υπάγεται πλέον στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπό τον Ιωάννη Καλαφατά. • Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Στρατηγικής Marketing αναβαθμίζεται σε Γενική Διεύθυνση με Γενική Διευθύντρια την Βίβιαν Μπουζάλη. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.

 

05/02/20

 

Η κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών τον Ιανουάριο

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2020, με μερίδιο αγοράς 21,5%.

Ακολούθησαν η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 18,59%, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με 17,65%, η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με 9,04%, η Alpha Finance με ποσοστό 5,15%, η Optima Bank με 4,98%, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με 3,32%, η UBS Europe με 2,59%, η Λέων Δεπόλας με 2,41% και τη δεκάδα συμπληρώνει η BOFA Securities με ποσοστό 2,17%.

 

 

ΤΑΙΠΕΔ: Πρόσληψη συμβούλων για τα 10 περιφερειακά λιμάνια

 

Στην πρόσληψη συμβούλων στη διαδικασία ανάπτυξης και αξιοποίησης των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας προχωρεί το ΤΑΙΠΕΔ.

 

Οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη συμβούλων, σε συνέχεια της κυβερνητικής απόφασης για άμεση έναρξη των διαδικασιών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Οι εν λόγω σύμβουλοι θα συνδράμουν το Ταμείο στην αξιοποίηση λιμένων μέσω της πώλησης μετοχών, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προσλάβει συμβούλους για την αξιοποίηση λιμανιών μέσω παραχωρήσεων.

 

Tην προηγούμενη εβδομάδα, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε το «πράσινο φως» από τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, για την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας.

 

Από την αξιοποίησή τους, η κυβέρνηση προσβλέπει σε. πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας αλλά και αύξησης της εμπορικής κίνησης σε περιφερειακό επίπεδο.

 

CNL Capital: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού έως 700.000 ευρώ

Η εταιρεία "CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.", ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και της από της 24 Ιανουαρίου ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπεγράφη την 4η Φεβρουαρίου 2020 Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων ορίστηκε η "CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε"

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπράγματος ασφαλισμένου, Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας "CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.",, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

 

04/02/20

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης της Attica Wealth Management

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης της Attica Wealth Management, θυγατρικής της Attica Bank.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης, με αφορμή την πώληση της τρίτης κατά σειρά θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας, σε δήλωση του αναφέρει ότι η Attica Bank ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής εταιρείας Attica Wealth Management, μεταφέροντας το 100% των μετοχών της εταιρείας στην Ypsilon Group.
 «H διαδικασία είχε ξεκινήσει το 2019 μέσα από πλειοδοτικό ανοιχτό διαγωνισμό και ολοκληρώθηκε τώρα. Τόσο η Attica  Bank όσο και το Ypsilon Group εξέφρασαν την πρόθεσή τους η συνεργασία να διευρυνθεί προς όφελος και των δύο πλευρών. Με την πώληση των θυγατρικών εταιρειών Attica Wealth Management, Attica Ventures και Attica Finance, η Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου της, με επανεξέταση των συμμετοχών της και επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθαρά τραπεζικές εργασίες», τονίζει ο Θ. Πανταλάκης.

 

 

 

"Φιλόδοξο" το σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς (JP Morgan)

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της JP Morgan, το σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς που παρουσιάστηκε για την αύξηση του ROTE σε διψήφια ποσοστά, είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, με την αμερικανική επενδυτή τράπεζα να παραμένει αρνητική για τη μετοχή της τράπεζας, με σύσταση πώλησης και τιμή στόχου τα 2,4 ευρώ (έναντι 3,2 ευρώ που είναι τώρα στο ταμπλό).

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της JP Morgan, η Πειραιώς στοχεύει στην αύξηση του ROTE στο 10% έως το 2022 μέσω της νέας στρατηγικής εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξής της. Κλειδί στη στρατηγική είναι η Vega, η νέα τιτλοποίηση ύψους 5 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο και να ολοκληρωθεί εντός του 2020.

 

Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε η JP Morgan, σε συνδυασμό με τη συναλλαγή Phoenix ύψους 2 δισ. ευρώ και τους υψηλότερους οργανικούς στίχους, η Πειραιώς στοχεύει στη μείωση του δείκτη NPE χαμηλότερα του 30% το 2020 ή στα 13 δισ. ευρώ περίπου από 23,6 δισ. ευρώ το 2019, και χαμηλότερα του 15% έως το 2022.

 

Όπως τονίζει η JP Morgan, οι στόχοι της διοίκησης της τράπεζας είναι πιο αισιόδοξοι από τις τρέχουσες προβλέψεις της και ενώ εξαρτώνται από την επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου, δίνουν ανοδικό περιθώριο στη σύσταση και την τιμή-στόχο που διατηρεί για την τράπεζα αυτή τη στιγμή.

 

Αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση στην JP Morgan είναι πως οι αρχικές λεπτομέρειες υποδηλώνουν ένα μέγεθος ύψους 1,1 δισ. ευρώ του senior τμήματος για την τιτλοποίηση Vega, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εγγυήσεων (22% της ακαθάριστης λογιστικής αξίας), που είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις άλλες συναλλαγές που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε άλλες ελληνικές τράπεζες, πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερο μερίδιο των καταγγελθέντων δανείων και επίπεδα κάλυψης στο χαρτοφυλάκιο δανείων, υψηλότερα του μέσου όρου επίπεδα. Η Πειραιώς εκτιμά ότι το συνολικό κόστος ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί στο 1,050 δισ. ευρώ (από τις Vega και Phoenix), το οποίο κατά την άποψη της JP Morgan ακούγεται φιλόδοξo, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος των senior τίτλων αλλά και των επιπέδων κάλυψης, ωστόσο η διοίκηση ακούστηκε άνετη σχετικά με την εκτέλεση. Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της JP Morgan, το πλήγμα στα κεφάλαια από τις τιτλοποιήσεις εκτιμάται στο 1,8% περίπου, με την Πειραιώς να αναμένει ότι θα ολοκληρώσει το έτος με κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο 13,5% ή CAR 15,5% (με στήριξη και από την έκδοση Tier 2) υψηλότερα από το όριο που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές αρχές (10,75% και 14,25% αντίστοιχα). Τέλος, οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας αναφέρει πως αναμένει να διατηρεί το υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ελληνικά μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού, λόγω και της βελτίωσης των αποτιμήσεων και των στοιχείων ανάκτησης. Είναι χαρακτηριστικό πως η εκτίμηση της JP Morgan κάνει λόγο για τιτλοποιήσεις ως και 25 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες εντός του έτους, ενώ σημειώνει πως το μέγεθος της ελληνικής αγοράς παραμένει μικρό σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρώπης.

 

Το ανανεωμένο site της Autohellas Hertz κορυφαίο στην κατηγορία “Best in Travel & Tourism”

Το ανανεωμένο site Autohellas Hertzhertz.gr, βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στον “ αέρα”, με σύγχρονη και “ φρέσκια” σχεδιαστική ματιά και φιλικό για τον επισκέπτη χαρακτήρα ώστε να προηγείται άνετα με βάση τις ανάγκες του. Μία νέα πλατφόρμα η οποία μέσα σε διάστημα μόνο λίγων μηνών σημείωσε πολύ σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας, τόσο από την εσωτερική αγορά, όσο και από το εξωτερικό συμβάλλοντας ουσιαστικά στην διαμόρφωση αποφάσεων για την επιλογή του ταξιδιωτικού προορισμού.

Η νέα, υψηλών προδιαγραφών υποδομή του site αποτελεί πόλο έλξης πελατών εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - μέσα από ένα εύχρηστο μενού πλοήγησης διαθέσιμο σε 6 γλώσσες & προσβάσιμο από όλο το φάσμα των ψηφιακών συσκευών - και άμεσης ενημέρωσης του επισκέπτη για κάθε θέμα που τον απασχολεί γύρω από τον στόλο και τις υπηρεσίες της Autohellas Hertz.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της ανανεωμένης διαδικασίας κράτησης, δίνει τη δυνατότητα επιλογής online αγοράς των extra servicesγρήγορη αναβάθμιση κατηγορίας σε προνομιακή τιμή, ενημέρωση για νέες προσφορές σε real time και χρηματοδοτική μίσθωση. Όλα αυτά μέσα από το κινητό ή τον υπολογιστή!

Οι εξαιρετικές δυνατότητες και η αρτιότητα του επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη διάκριση του hertz.gr της Autohellas Hertz, στα e-Evolution Awards ως κορυφαίο στην κατηγορία “ Best in Travel & Tourism” με την κατάκτηση του ασημένιου βραβείου και την αναγνώριση της αριστείας της σε κάθε επίπεδο. Μία διάκριση, που ήρθε ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης και διαρκούς ανοδικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Autohellas Ηertz, η οποία βασίστηκε σε συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

Ο κ. Δημήτρης Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Autohellas, με αφορμή την διάκριση του Hertz.gr στα e-Evolution Awards ανέφερε: “ Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την διάκριση αυτή, η οποία έρχεται ως επιβράβευση της προσπάθειας μας, να ανταποκρινόμαστε με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τόσο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, όσο και της αγοράς. Βασικό μας όχημα η καινοτομία και προτεραιότητα μας, ο σχεδιασμός εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο την βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη και την παροχή γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορίες, προσφέροντας συνεχώς ποιοτικές λύσεις και υπηρεσίες. Η πορεία της Autohellas Hertz είναι μεγάλη μέσα στο χρόνο και το σημαντικό είναι ότι έχει καταφέρει να βρίσκεται πάντα μέσα στις εξελίξεις στην αγορά αλλά και να τις οδηγεί, κοιτάζοντας πάντα το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το ανανεωμένο μας site, αποτελεί κυρίαρχο στις αναζητήσεις ενοικιάσεις αυτοκινήτου από το εξωτερικό και διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση αποφάσεων αναφορικά με την επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού. ”

Επισκεφθείτε το νέο site της Autohellas Hertz, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση hertz.gr και πλοηγηθείτε για να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργικότητες και δυνατότητές του, μετατρέποντας την ενοικίαση αυτοκινήτου από μία περίπλοκη διαδικασία, σε “ παιχνιδάκι” με ένα κλικ

 

03/02/20

 

Προσφυγή από την Hard Rock για το καζίνο στο Ελληνικό - «Έχουμε την καλύτερη πρόταση»

Η Hard Rock International κατέθεσε προδικαστική προσφυγή στην Ελλάδα αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, η Hard Rock πιστεύει ότι η απόφαση της ΕΕΕΠ είναι εσφαλμένη. 

Η Hard Rock παραμένει βέβαιη για την προσφορά της και πιστεύει ακράδαντα ότι η πρότασή της είναι η καλύτερη για το έργο του Ελληνικού και την Ελλάδα. 

Έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι δικαστικές και διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσουν ότι η Hard Rock έχει αντιμετωπιστεί μεροληπτικά. Η Hard Rock εξακολουθεί να υποστηρίζει τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση και ελπίζει ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει προσωπικά δράση για να διερευνήσει όσα ισχυριζόμαστε στην προσφυγή μας και θα εργαστεί με γνώμονα την υπόσχεση της κυβέρνησής του για ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και ένα λαμπρό μέλλον για την Ελλάδα.

 

 

Frigoglass: Άντλησε 260εκ ευρώ ομόλογα προνομιακής εξασφάλισης ….Στο 6,875% το επιτόκιο ..

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσγ της. Η τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025 ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 31η Ιανουαρίου η θυγατρική της Frigoglass, Frigoglass ABEE.  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση: Η τιμή έκδοσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

 

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της (οι "Εγγυήτριες Θυγατρικές"). Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

 

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020. Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

 

01/02/20

 
 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς αποσύρει τον όρο για πρόωρη εξόφληση δανείων

 

Η Τράπεζα Πειραιώς  ΑΕ, με επιστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποσύρει από τα συμβόλαιά της τον όρο που αφορά έξοδα διαχείρισης και αξιολόγησης αιτήματος για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων.

 

«Η ως άνω ενέργεια της τράπεζας, συμβαδίζει αφενός με την τήρηση των κανόνων διαφάνειας που η Κυβέρνηση απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών και αγαθών, αφετέρου αποτελεί πράξη εταιρικής υπευθυνότητας έναντι των καταναλωτών» όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

Η Γραμματεία υπενθυμίζει ότι στόχος της με στόχο ένα σύγχρονο και ανταποδοτικό προς του πολίτες κράτος, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, εφαρμόζει ένα ευρύ πλάνο ελέγχου και εποπτείας των οικονομικών οντοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά στους καταναλωτές.

 

«Είχαμε δεσμευτεί εξ αρχής ότι, όσες μεταρρυθμίσεις εφαρμόσουμε προκειμένου να βγάλουμε την χώρα και την οικονομία από την στασιμότητα που είχε περιέλθει από τις επιθετικές προς την επιχειρηματικότητα πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης, άλλες τόσες πολιτικές θα εφαρμόσουμε για να προστατέψουμε τα οικονομικά  των καταναλωτών» τονίζει.  

 

31/01/20

 

ΟΠΑΠ: Προπληρώνει ομόλογα και εξετάζει την πιθανότητα έκδοσης νέου ΚΟΔ

Την απόφασή του να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 08.03.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €200.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το "Πρόγραμμα ΚΟΔ") ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 23.03.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.2 του Προγράμματος ΚΟΔ ("Προπληρωμή"), όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί
α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και
β) οι μέχρι την 23.03.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία.

Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.017,694444 που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους €17,694444.

Ως προς την διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της εταιρείας.

Σημειώνει παράλληλα, ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς, προτίθεται να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως προσεχές διάστημα.

 

ΔΕΠΑ: Τι αλλαγές πέτυχε στα συμβόλαια με Gazprom και Sonatrach

Αίσια έκβαση είχαν οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης της ΔΕΠΑ με τις Gazprom και Sonatrach για την αναθεώρηση των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμφωνίες με τη ρωσική και την αλγερινή εταιρεία.

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, οι όροι των συμφωνιών εξασφαλίζουν ένα σαφώς πιο ανταγωνιστικό «καλάθι» προμήθειας στη ΔΕΠΑ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να επαναδιεκδικήσει βιομηχανικούς πρώην πελάτες της που έχει κερδίσει ο ανταγωνισμός, αλλά διαμορφώνει και ακόμη πιο ευοίωνες συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, στην οποία θα περάσουν τα διακρατικά συμβόλαια. Οι διαπραγματεύσεις με την Gazprom είχαν ως αποτέλεσμα να επανακαθορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της τιμής προμήθειας αερίου αγωγού, η οποία πλέον θα βασίζεται κατά 60% στην τιμή του αργού πετρελαίου (oil index) και κατά 40% στις τιμές των spot φορτίων LNG στο hub της Ολλανδίας (TTF). Μια «φόρμουλα» που οδηγεί σε αισθητή μείωση της τιμής αγοράς αερίου από τον βασικό προμηθευτή της ΔΕΠΑ.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σημαντικότερη αλλαγή στο νέο συμβόλαιο με τη Sonatrach αφορά τη μείωση των ποσοτήτων αλγερινού υγροποιημένου καυσίμου που θα πρέπει υποχρεωτικά να προμηθευτεί η ελληνική εταιρεία, στο πλαίσιο του συμβολαίου.

 

30/01/20

 

Εθνική: Ο Β.Καραμούζης επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής - Παραιτήθηκε ο Δ.Καποτόπουλος

Η Εθνική Τράπεζα  της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ενημερώνει ότι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Δημήτριου Καποτόπουλου από τη θέση του Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τον ορισμό του κ. Βασίλειου Καραμούζη ως Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο κ. Γεώργιος Κουτσουδάκης αναβαθμίστηκε εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Τραπεζικής στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακού.

Lamda Development: Συμφωνία με τράπεζες για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού 

Τη συμφωνία με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για κοινοπρακτικά δάνεια συνολικής αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Lamda Development. Ο τραπεζικός δανεισμός αφορά, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης πενταετίας στο Ελληνικό.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωση της στο Χ.Α, η Lamda Development S.A.στην ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι στις 27 Ιανουαρίου υπέγραψε με τις «Τράπεζα Eurobank Ergasias  A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την εταιρεία ή/και θυγατρικές του ομίλου της Lamda Development με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού, συνολικού ύψους έως 879 εκατ. ευρώ πλέον κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατ. ευρώ για κάλυψη ΦΠΑ δαπανών του έργου.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός αφορά στα κάτωθι:

(α) τη χρηματοδότηση  των εργασιών της πρώτης πενταετίας του Έργου του Ελληνικού (Φάση Α), που θα περιλαμβάνει κυρίως την ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και των σχετικών υποδομών, ύψους έως 546 εκατ. ευρώ (επιπλέον ποσού έως 231 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ) και διάρκειας έως 10 ετών

(β) τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων (Malls) στη Λ. Βουλιαγμένης και εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά,  ύψους έως 237 εκατ. ευρώ και 96 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (επιπλέον ποσών έως 53 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως 11 ετών.

Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν δύο εγγυητικές επιστολές έως 495 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η μία ύψους έως 345 εκατ. ευρώ θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., βάσει των οριζομένων στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (η Σύμβαση) και η άλλη ύψους 150 εκατ. ευρώ, θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Tο επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο θα είναι σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων, προβλέπεται η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις (project finance) όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ή/και η κατά περίπτωση ενεχυρίαση των δικαιωμάτων επιφανείας τμήματος των ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., τα οποία σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, η ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη του δανείου, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του Έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, οι ως άνω όροι προβλέπουν συγκεκριμένο μηχανισμό χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.

 

Τα toppicks της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Μυτιληναίος, Jumbo και ΟΠΑΠ είναι οι 3 κορυφαίες επιλογές της Πειραιώς χρηματιστηριακής, όπως αναφέρει σε report της.

Ειδικότερα, για τη μετοχή της Μυτιληναίος, η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή των 15,00 ευρώ, με σημαντικά περιθώρια ανόδου σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές (55%).

Όσον αφορά τον ΟΠΑΠ, η χρηματιστηριακή μειώνει οριακά την τιμή-στόχο στα 12,7 από 13 ευρώ.

Όσον αφορά την Jumbo, αυξάνεται την τιμή στόχο στα 21,5 από 21 ευρώ.

Στις υπόλοιπες μετοχές:

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, ανεβάζει οριακά την τιμή στόχο για τη μετοχή του Τιτάνα, στα 20,7 από 20,5 ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά τη Motor Oil. Η τιμή μειώνεται στα 26,5 από 28 ευρώ και όσον αφορά τον ΟΤΕ, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 14,4 από 13,7 ευρώ προηγουμένως.

 

 

ΕΛΠΕ – Motor Oil --- Μείωση της τιμής στόχου από την UBS

 

Στην υποβάθμιση των προβλέψεων για ΕΛΠΕ και Motor Oil προχώρησε η UBS. Ειδικότερα, η UBS μείωσε το στόχο για τα ΕΛΠΕ στα 8 από 8,6 ευρώ προηγουμένως. Αναφορικά με την Motor Oil, η τιμή στόχος μειώνεται στα 22 από 24 ευρώ. 

 

Profile: Προς placement ιδίων μετοχών 5% ...

Ολοκληρώθηκε το placement της εταιρείας στο Χ.Α. στα 4,00 ευρώ. Συγκεκριμένα έγιναν δύο πακέτα, ένα των 320.000 μετοχών και ένα 138.000 μετοχών, στα 4,00 ευρώ. Η μετοχή στις 11:03 ήτανε 4,10 ευρώ, -1,44%.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει νωρίτερα η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 29.01.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση έως 585.868 ιδίων μετοχών που κατέχει,  οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η  πώληση των ως άνω ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης την 30.01.2020.

 

29/01/20

 

 

H Anglo American ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου να αντικαταστήσει αγωγό στη Χιλή

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings ανέλαβε σύμβαση από την Anglo American Sur S.A., για την κατασκευή και την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο αντικατάστασης του αγωγού Los Bronces.

 

Το συμβόλαιο για τον αγωγό μεταφοράς μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων με νερό (slurry), συνολικού μήκους 35 χιλιομέτρων στη Χιλή, περιλαμβάνει την προμήθεια σωλήνων χάλυβα (LSAW) διαμέτρου 24 ιντσών, πάχους τοιχώματος έως 31,75 χιλιοστά και εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση τριών στρώσεων πολυαιθυλενίου (3LPE).

 

Η κατασκευή και επένδυση της συνολικής ποσότητας των 13.700 τόνων, θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2020 στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργείας Κορίνθου στην Ελλάδα.

 

Ο αγωγός βρίσκεται στις Άνδεις, σε μέσο υψόμετρο 3.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και οι διαστασιολογικές του ανοχές είναι εξαιρετικά αυστηρές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή του αγωγού.

 

«Η συγκεκριμένη ανάθεση στη Νότια Αμερική, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου, σε έργα χαλυβδοσωλήνων σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

 

ΟΛΠ: "Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά στην Ελλάδα"

Στόχος του κινεζικού ομίλου είναι να συνεχίσει να επενδύει δυναμικά στην χώρα, ώστε σύντομα, εντός των επομένων 4-5 ετών, το λιμάνι του Πειραιά να έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορευματικά κέντρα της Ευρώπης, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Cosco Shipping, Yu Zenggang στη διάρκεια συνάντησής του με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη .

Ο κ. Yu Zenggang υπογράμμισε την άριστη σχέση που έχει αναπτύξει ο κινεζικός όμιλος με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με την εθνική οικονομία της χώρας, ενώ τόνισε ότι η κινεζική εταιρεία προχώρησε ήδη στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους επιβάτες της ακτοπλοίας και της κρουαζιέρας, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του υπουργού να θωρακισθεί υγειονομικά το λιμάνι του Πειραιά. 

Ο κ. Πλακιωτάκης από την πλευρά του  επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ότι είναι έτοιμη να στηρίξει σημαντικές επενδύσεις όπως αυτή της COSCO που αυξάνουν δυναμικά την υπεραξία της χώρας. 

«Έχουμε εγκρίνει ήδη», είπε, «ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο της COSCO ύψους 610 εκατ. ευρώ και εργαζόμαστε από κοινού για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις επέκτασης αυτού του πλάνου. Θέλουμε και εμείς ως κυβέρνηση να δούμε το λιμάνι του Πειραιά να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορευματικά λιμάνια της Ευρώπης και γνωρίζουμε ότι για να συμβεί αυτό απαιτείται στενή συνεργασία με την διοίκηση του λιμανιού, σκληρή δουλειά, αλλά και συναίνεση ώστε όλοι να κατανοήσουν τα οφέλη μιας τέτοιας θετικής εξέλιξης».

O πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. παρέδωσε στον υπουργό Ναυτιλίας ένα αντίγραφο του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «CSCL Globe», μεταφορικής ικανότητας 19.100 TEU's .

Alpha Bank Romania: Πώληση έκτασης σε Lidl

Σύμφωνα με το Ziarul Financiar, εγκατέλειψε τα σχέδια για την κατασκευή εμπορικού κέντρου στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας η Alpha Bank Romania, προχωρώντας  στην πώληση της έκτασης των 60.000 τ.μ. στη γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Lidl και σε δύο άλλους ιδιώτες επενδυτές. 

Η Alpha Group Investments σε συνεργασία με τον επιχειρηματία Ali Ergun Ergen  είχε ανακοινώσει την άνοιξη του 2016 τα πλάνα για την ανάπτυξη του Timisoara Centrum – ενός mall, αξίας περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Μέρος της έκτασης πωλήθηκε στην Lidl, άλλο τμήμα σε έναν εγχώριο κατασκευαστή κατοικιών και το υπόλοιπο σε έναν τρίτο επενδυτή που θα χτίσει επίσης  κατοικίες και εμπορικούς χώρους, σύμφωνα με πηγές της αγοράς real estate.

Δεδομένης της τοποθεσίας της έκτασης και της εγγύτητάς της στο κέντρο της πόλης, η μεταβίβαση, όπως εκτιμά το ZF, έγινε με τίμημα μεταξύ 12 και 18 εκατ. ευρώ.

Το project του εμπορικού κέντρου «μπήκε στον πάγο» το 2017.

Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των δυνατοτήτων του στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, ο Τιτάνας εγκαινίασε το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Center of Competence) του Ομίλου ως ουσιαστικό μέρος των δράσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και της ανάπτυξης νέων τρόπων σύνδεσης και επαφής με τους πελάτες του. 

Το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θα συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία και τη σχετική εξειδικευμένη γνώση που υπάρχουν στον Όμιλο και θα αναβαθμίσει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Πρωτοβουλίας" του (Digital Initiative) που ξεκίνησε τον Μάιο του 2017. 

Τα τρία τελευταία χρόνια ο Όμιλος εισήγαγε στις επιχειρηματικές του μονάδες ανά τον κόσμο μεγάλο αριθμό πιλοτικών προγραμμάτων και λύσεων που στηρίχθηκαν στη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων σε γραμμές παραγωγής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η πρόβλεψη αστοχίας του εξοπλισμού μέσω εργαλείων μηχανικής μάθησης, η αναβάθμιση των αισθητήρων και των λειτουργικών δεδομένων των εγκαταστάσεων, η χρήση drones για την επιθεώρηση λατομείων και εργοστασίων, η ψηφιακή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.α. Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων αναπτύχθηκαν συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες - παρόχους καινοτόμων λύσεων και τεχνολογίας, ενώ προσλήφθηκαν αρκετοί εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες δεξιότητες, τόσο στο Επιτελικό Κέντρο Ομίλου όσο και στις επιχειρηματικές μονάδες. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, επιταχύνοντας τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού με τη σύσταση του σχετικού Κέντρου, επιδιώκει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την καλύτερη υποστήριξη των πρωτοβουλιών και λύσεων που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, συνεχίζει την ανάπτυξη και την ευέλικτη προσαρμογή του στις μελλοντικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στο ψηφιακό του πρόγραμμα.

Κατά τη φάση έναρξης, το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα αποτελείται από μια κεντρική ομάδα ειδικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων δεδομένων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα προηγμένης ανάλυσης (advanced analytics experts), οι οποίοι θα συντονίζουν τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον Όμιλο και θα συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Πληροφορικής για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς. Σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλουν επίσης νέοι επαγγελματίες που αποφοίτησαν από το "ReGeneration Academy for Digital Acceleration I Data Science Lab – Powered by TITAN", μια πρόσφατη πρωτοβουλία του Ομίλου TITAN που στοχεύει στην ενίσχυση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων. 

 

H Stoiximan στην κορυφή στα πρώτα βραβεία Greek Bookmakers Awards 2020

 

Μετά από ένα δυνατό 2019 που έκλεισε με 9 ελληνικές και 3 διεθνείς διακρίσεις, τo 2020 ξεκινά με 7 επιπλέον βραβεία για τη Stoiximan. Τρεις μήνες μετά την ιστορική βράβευση του Ομίλου στα EGR Operator Awards του Λονδίνου και την ανάδειξή του ως Mobile Operator of the Year – μάλιστα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως-, η κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής στα Greek Bookmakers Awards 2020, στην λαμπερή τελετή της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Η Stoiximan αναδείχθηκε νικήτρια στις εφτά από τις δώδεκα συνολικά κατηγορίες και ανάμεσα στις 16 ελληνικές στοιχηματικές εταιρείες που συμμετείχαν στην διοργάνωση, λαμβάνοντας τα βραβεία για τις εξής κατηγορίες: Πλήθος Αγορών, Καλύτερη Αλληλεπίδραση στα Social Media, Καλύτερες Επιλογές Πληρωμών, Καλύτερη Στοιχηματική Εμπειρία, Καλύτερος Bookmaker Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα, Καλύτερος Bookmaker με βάση τις Επιλογές των Παικτών, Καλύτερη Καινοτομία στην Εμπειρία Αθλητικού Στοιχήματος.

 

Τα βραβεία Greek Bookmaker Awards by Betarades (Better Collective Group) πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων στοιχηματικών ιστοσελίδων της ελληνικής αγοράς. Τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, με εξαίρεση τις «Καλύτερος Bookmaker με βάση τις Επιλογές των Παικτών» και «Καλύτερη Καινοτομία στην Εμπειρία Αθλητικού Στοιχήματος», δόθηκαν με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και το Δεκέμβριο του 2019.

 

Το βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Bookmaker με βάση τις Επιλογές των Παικτών»  δόθηκε μετά από ψηφοφορία των επισκεπτών του Betarades.gr. Σχεδόν 3.700 χρήστες κατέθεσαν την ψήφο τους. Για να διεκδικήσει ένας πάροχος το βραβείο «Καλύτερη Καινοτομία στην Εμπειρία Αθλητικού Στοιχήματος», απαιτήθηκε η έγγραφη κατάθεση της υποψηφιότητάς του. Οι υποψηφιότητες ελέγχθηκαν και κρίθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από ειδικούς, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο τους αθλητικού στοιχήματος στο διαδίκτυο.

 

Παρουσιαστές της τελετής ήταν ο κορυφαίος Έλληνας sportscaster, Αλέξης Σπυρόπουλος και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, Κώστας Κατσουράνης.

 

Σε δήλωσή του ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος Chief Marketing Officer της Stoiximan, σημείωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά που νιώθουμε με τόσες διακρίσεις σε μια απονομή στην πρώτη κιόλας διοργάνωση των Greek Bookmakers Awards. Βρισκόμαστε εδώ επειδή όλα αυτά τα χρόνια ακολουθούμε τις ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων που εμπιστεύονται τη Stoiximan για την ψυχαγωγία τους. Αυτά τα βραβεία ανήκουν στον κάθε ένα από τους 700 εργαζόμενούς μας, που κάθε μέρα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κάνουν αυτές τις διακρίσεις πραγματικότητα.»

 

κα. Petra Zackrisson, Chief Corporate Development Officer του Ομίλου Stoiximan/Betano, σημείωσε «Κάθε διάκριση είναι σημαντική. Όταν όμως συγκεντρώνεις 7 από τα 12 βραβεία σε μια μόνο διοργάνωση, αυτό είναι ενδεικτικό της θέσης που διατηρούμε στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου στην Ελλάδα. Για τη Stoiximan είναι αυτονόητο ότι σε κάθε εταιρική και εμπορική δραστηριότητα επιδιώκουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία. Η θέση μας στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση για τους ανθρώπους μας που έχουν εργαστεί σκληρά, αλλά και για το πλάνο ανάπτυξης που εφαρμόζουμε σε όλες τις αγορές. Όπου κι αν βρισκόμαστε, ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. Κι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία μας.»

 

28/01/20

 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Στην Resolute Αsset Management η διαχείριση των ακινήτων της στη Βουλγαρία

 

Στην εξειδικευμένη εταιρεία Resolute Asset Management ανέθεσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διατηρεί στην Βουλγαρία, στο πλαίσιο της στρατηγικής που υλοποιεί για την βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

 

Η Resolute Asset Management Bulgaria αναλαμβάνει να διαχειριστεί και να ρευστοποιήσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ακίνητα όλων των κατηγοριών, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 130 εκ. ευρώ. Στα ακίνητα που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνεται το VarnaTower, κτίριο γραφείων και καταστημάτων λιανικής στην πόλη της Βάρνας.

 

Όπως τονίζει ο κ. Γεώργιος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate, η στρατηγική του Ομίλου Πειραιώς επικεντρώνεται στην ενεργό διαχείριση των ιδιόκτητων ακινήτων του σε Ελλάδα και εξωτερικό, με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα.

 

Στην Ελλάδα, για την αξιοποίηση των ιδιόκτητων ακινήτων του, ο Όμιλος Πειραιώς λειτουργεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών properties4sale.gr, μια καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της αγοράς ακινήτων ενώ ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδυτών από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Resolute Asset Management είναι εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, με παρουσία σε δέκα χώρες. Έχει αναλάβει για λογαριασμό τραπεζών και private equity funds τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων, συνολικής αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία και Πορτογαλία.

 

 

OTE: Συνεχίζει τις αγορές ιδίων μετοχών … .Στο 2% το σύνολο

 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση της….

 

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 27/01/2020, αγόρασε 60.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,7147 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €822.879,50 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.764.743 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,035% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

27/01/20

 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από το 5% η Bienville Capital Management

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση της:

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, η Τράπεζα Πειραιώς («η Τράπεζα») ενημερώνει, κατόπιν της από 24.01.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε την 09.01.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα 24.006.827 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 5,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας). Πρόσθετες πληροφορίες: Η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων διαφόρων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds, κανένας εκ των οποίων δεν κατέχει μεμονωμένα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Η εν λόγω εταιρεία ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των χαρτοφυλακίων των πελατών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

Ελληνικό: Κατατέθηκε η ρύθμιση για τα προκαταρκτικά έργα

Τη ρύθμιση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τις προκαταρκτικές εργασίας εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από τον επενδυτή, τη Lamda Development, κατέθεσε το κυβερνητικό επιτελείο όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει ήδη από την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα και με βάση τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου υποδομών για τα υδατοδρόμια, η Lamda προχωρά με δικό της κόστος τις πρόδρομες εργασίες για έργα όπως κατεδαφίσεις, εκσαφικά κλπ.

Η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων και Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις» θεωρεί, στο άρθρο 67, ως νομίμως υφιστάμενες όλες τις εγκαταστάσεις (κτήρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές) που έχουν αναγερθεί μέχρι σήμερα στο Ελληνικό και στην παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά με σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του υπ. Ανάπτυξης που θα εκδοθούν μετά από εισήγηση της Ελληνικό ΑΕ εντός ενός μήνα από την ψήφιση του νόμου.

Οι διαπιστωτικές πράξεις επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης με εξαίρεση συγκεκριμένα κτήρια στο Ελληνικό που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή διατηρούμενα.

Επιπλέον, οι εν λόγω εργασίες θα διενεργηθούν πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στην Lamda Development.

Οι δαπάνες για την κατεδάφιση αρκετών κτηρίων διενεργούνται «από και με δαπάνη» της Lamda, ενώ για άλλα κτήρια το κόστος θα βαρύνει την Ελληνικό ΑΕ

 

Lamda Development: Εξαγορά της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

H LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοινώνει ότι την 23.01.2020 συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των  μετοχών της  LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23%  της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12.393.000. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. καθίσταται  ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.

Alpha Bank: Κάτω από το 5% η Blackrock

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Alpha Bank σε νέα της ανακοίνωση:

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 24.01.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 23.01.2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ.

 

24/01/20

 

Ελλάκτωρ: Άντλησε €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) σήμερα της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜%, λήξη το 2024 (οι «Νέες Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 102,50%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, τις οποίες εξέδωσε η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά. Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους. Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση. 2 44803.00001 Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορείτε να απευθύνεστε στο www.ellaktor.com

Frigoglass: Έναρξη της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η Frigoglass A.B.E.E. (“Frigoglass”) ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. προτίθεται να προβεί σε προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ονομαστικού κεφαλαίου €260,000,000 με λήξη το 2025 (οι “Ομολογίες”). Η έκδοση θα τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών των αγορών και άλλων παραγόντων. Το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης, εάν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

AlphaBank – Πάνω από 5% η BlackRock, Inc.

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 23.01.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 22.01.2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ.

 

23/01/20

 

Τι αναφέρει η Hard Rock International για τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό

Την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να την αποκλείσει από τον διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού στην Αθήνα σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Hard Rock International.

«Η Hard Rock International (Hard Rock) ενημερώθηκε επισήμως από την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για την απόφασή της να αποκλείσει τη Hard Rock από το Διαγωνισμό για το Καζίνο του Ελληνικού στην Αθήνα» αναφέρει.

Και προσθέτει: «Αν και είμαστε απογοητευμένοι από αυτήν την είδηση, είμαστε περισσότερο απογοητευμένοι από τη διαδικασία. Η Hard Rock πιστεύει ακράδαντα ότι αποκλείστηκε εσφαλμένα με βάση ανακριβή αιτιολογία και εμφανή σύγκρουση συμφερόντων. Η Hard Rock ανέθεσε στους νομικούς συμβούλους της στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες να αξιολογήσουν το ζήτημα. Η Hard Rock αποκάλυψε ότι η νομική εταιρεία που συμβουλεύει την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με τον αποκλεισμό μας, εκπροσωπεί επίσης μέλος του ανταγωνιστικού σχήματος από το 2008. Η Hard Rock έθεσε υπόψιν της Επιτροπής σοβαρές ελλείψεις στην κατατεθείσα από τους ανταγωνιστές μας προσφορά, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι δε δήλωσαν στην Επιτροπή τη συμμετοχή ενός εκ των μελών τους σε καρτέλ για τον καθορισμό τιμών, το οποίο, κατά τη δική μας ενημέρωση, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό τους.

«H Hard Rock θα αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προστατεύσει την Εταιρεία και το όνομά της από αθέμιτες και ανάρμοστες πρακτικές. Στόχος της Εταιρείας είναι να διαπιστώσει ότι η διαδικασία γι αυτόν το Διαγωνισμό ολοκληρώνεται με ορθό τρόπο και ότι οι υποβληθείσες τεχνικές και οικονομικές προσφορές και των δύο πλευρών θα ανοιχθούν, ώστε να διασφαλιστεί ένα διαφανές αποτέλεσμα» καταλήγει.

 

Ελλάκτωρα: Προτεινόμενη έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €50 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει σήμερα ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €50 εκατομμυρίων με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024 (οι «Νέες Ομολογίες»), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων λήξεως το 2024, τις οποίες έχει ήδη εκδώσει η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά. Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους. Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί. Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο 2 χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορείτε να απευθύνεστε στο www.ellaktor.com ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ΤΟΥ 1933 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ. Η Έκδοση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικά με τις Νέες Ομολογίες που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως έχει τροποποιηθεί, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τις Νέες Ομολογίες υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με κάποια από τις εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Το παρόν έγγραφο δεν διανέμεται, ούτε έχει λάβει έγκριση για τους σκοπούς του Κεφαλαίου (Section) 21 του Νόμου για την Προώθηση της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”)) από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του FSMA. Το παρόν έγγραφο διανέμεται αποκλειστικά, και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα (και εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών κατά την έννοια του Άρθρου 19 (5) του Νόμου για την Προώθηση της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς 2000 (Προώθηση Οικονομικής Συναλλαγής), Διάταξη 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (η «Διάταξη Προώθησης Οικονομικής Συναλλαγής»)), (ii) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 49(2)(a) έως (d) (εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, κ.λπ.) της Διάταξης Προώθησης Οικονομικής Συναλλαγής, ή (iii) έχουν λάβει πρόσκληση ή προτροπή για συμμετοχή σε επενδυτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Κεφαλαίου 21 του FSMA σε σχέση με την έκδοση ή πώληση κινητών αξιών στα οποία δύναται άλλως να κοινοποιηθεί νόμιμα (άπαντα τα ανωτέρω πρόσωπα θα καλούνται από κοινού ως τα «οικεία πρόσωπα»). Το παρόν έγγραφο απευθύνεται μόνο στα οικεία πρόσωπα και δεν 3 επιτρέπεται σε κανένα άλλο πρόσωπο που δεν αποτελεί οικείο πρόσωπο να το επικαλεστεί ή να ενεργήσει βάσει αυτού. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετικά με τις Νέες Ομολογίες είναι διαθέσιμη μόνο στα οικεία πρόσωπα και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τα εν λόγω πρόσωπα. MIFID II παρακολούθηση προϊόντος / Αγορά στόχος για ιδιώτες πελάτες με χαρτοφυλάκια υψηλής καθαρής αξίας, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους: Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας έγκρισης κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που κατασκευάζεται, η αξιολόγηση της αγοράς στόχου αναφορικά με τις Νέες Ομολογίες έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: (i) η αγορά στόχος των Νέων Ομολογιών είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «MiFID III») και ιδιώτες πελάτες (όπως ορίζονται στη MiFID II) οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση βάσει της οποίας είναι ικανοί να αναλάβουν τυχόν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Νέες Ομολογίες, (ii) όλοι οι δίαυλοι διανομής των Νέων Ομολογιών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες είναι κατάλληλοι, και (iii) οι ακόλουθοι δίαυλοι διανομής των Νέων Ομολογιών στους εν λόγω ιδιώτες πελάτες είναι κατάλληλοι – επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες εκτέλεσης – υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II, όπως αρμόζει. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν συνεχεία προσφέρει, πωλεί ή συστήνει τις Νέες Ομολογίες («διανομέας») θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή. Ωστόσο, ο διανομέας που υπόκειται στις διατάξεις της MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια από πλευράς του της αξιολόγησης της αγοράς στόχου για τις Νέες Ομολογίες (είτε υιοθετώντας είτε επαναπροσδιορίζοντας την αξιολόγηση της αγοράς στόχου του κατασκευαστή) και του καθορισμού των κατάλληλων διαύλων διανομής, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του διανομέα σύμφωνα με τη MiFID II.

Γεκτερνα: Πώληση μετοχών από τον κ. Αντωνάκο

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Δημήτριος Αντωνάκος, προέβη στις  22/1/2020 σε πώληση  100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 828.028,20 ευρώ.

 

22/01/20

 

Αύξηση 11,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019 για την Ευρωπαϊκή Πίστη

Με εντυπωσιακή αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων έκλεισε το 2019 για την Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαίων ξεπέρασαν τα 200 εκ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 212,4 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με το 2018.

Επιπρόσθετα, η Εταιρία ολοκλήρωσε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση παραγωγής σε όλους τους κλάδους, σημειώνοντας αύξηση:
· Στα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαίων Ζωής κατά 28,5% στα 64,0 εκ. ευρώ από 49,8 εκ. ευρώ το 2018.
· Στα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαίων Αυτοκινήτων κατά 4,9% στα 105,5 εκ. ευρώ, έναντι 100,6 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
· Στα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον των Δικαιωμάτων Συμβολαίων Γενικών Κλάδων κατά 5,4% στα 42,8 εκ. ευρώ, έναντι 40,6 εκ. ευρώ το 2018.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη την τελευταία δεκαετία έχει καταφέρει, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ασφαλιστική Αγορά αποδεικνύοντας την οικονομική της ρώμη. Η Εταιρία έχει διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της τα τελευταία δέκα έτη, το οποίο πλέον εκτιμάται σε 5,1%. Συνεπής στις αξίες της και στο σεβασμό της προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

ETE – Ανταλλαγή Ομολόγων του ελληνικού δημοσίου

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ) συμφώνησαν στην ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ. Οι όροι των ομολόγων έχουν ως εξής:

 

Υφιστάμενα ΟΕΔ

ISIN

Επιτόκιο

Λήξη

Ονομαστική Αξία

Ποσό διακανονισμού

GR0112009718

2.9%

20/3/2023

250.250.000

270.620.350

GR0116007924

3.25%

20/3/2025

964.000.000

1.091.633.600

GR0118018663

3.55%

20/3/2026

2.100.000.000

2.439.570.000

Σύνολο

 

 

3.314.250.000

3.801.823.950

 

Νέο ΟΕΔ

ISIN

Έκδοση

Λήξη

Ονομαστική Αξία

Τιμή Έκδοσης

Ονομαστικό Επιτόκιο

GR0138016820

21/1/2020

20/3/2050

3.314.250.000

114,7114415026

3,25%

Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21η Ιανουαρίου 2020. Η ΕΤΕ καταγράφει κέρδος περίπου €515 εκατ. (βάση της λογιστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του περιθωρίου δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.

Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Quest - Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού

Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ενημερώνει ότι η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» την 21η  Ιανουαρίου 2020, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ΑΕ» έναντι τιμήματος € 1,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού. 

Η εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ΑΕ» διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,985 MW, στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Με την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών  (Quest Energy A.E.), ανέρχεται σε 26,2MW.

 

21/01/20

 

Αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά ομολόγων

Αγοραστικό ενδιαφέρον και άνοδος των τιμών καταγράφηκε σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο επίπεδο του 1,38% από 1,42% που κυμαίνονταν χθες, ενώ η απόδοση του 5ετούς τίτλου μειώθηκε στο 0,46%, από 0,496. 

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη Γερμανία, σύμφωνα με το δείκτη του ινστιτούτου ΖΕW, οδήγησε σε άνοδο όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 102 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφηκε στο 20ετές ομόλογο, με 30 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,41%, από 1,42%, έναντι -0,24% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,65% από 1,66% χθες. 

Στην αγορά συναλλάγματος σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει σήμερα η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1.1097 δολάρια, από 1,1094 δολάρια που άνοιξε η αγορά.

Το ευρώ υποχώρησε έναντι του δολαρίου τη χθεσινή ημέρα σε χαμηλό (1,1077) περίπου ενός μήνα. Η απροθυμία των επενδυτών να τοποθετηθούν σε επιλογές υψηλότερου ρίσκου επηρεάζει αρνητικά το ευρωπαϊκό νόμισμα.

 Στη διατραπεζική αγορά τα επιτόκια στις περισσότερες περιόδους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, στη διάρκεια ενός έτους κυμαινόταν στο -0,253%, στη διάρκεια των 6 μηνών στο -0,326%, των 3 μηνών στο -0,384% και στον μήνα στο -0,466%.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,115 δολάρια.

 

 

Mohegan- ΓΕΚ Τέρνα: Πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας για το καζίνο στο Ελληνικό

 

Περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, προβλέπει για το Ελληνικό το σχέδιο της Mohegan Entertainment- ΓΕΚ Τέρνα, η προσφορά της οποίας για παραχώρηση άδειας και λειτουργίας καζίνο έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων.

 

Τι θα περιλαμβάνει

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόφαση αυτή αναμένεται το θέμα να εξεταστεί και να ληφθεί απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κάτι που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός.
 

Το συγκρότημα που θα κατασκευασθεί, όπως έχει ανακοινωθεί σε επίσημη παρουσίαση, αποτελείται από πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο, καθώς και ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

 

Το σχέδιο του κτιρίου, όπως έχουν ανακοινώσει οι διοργανωτές, αποτελεί δημιουργία του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Steelman Partners, που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συγκροτημάτων IRC.

 

Η έμπνευση για το αρχιτεκτονικό σχέδιο προέρχεται από το αρχιτεκτονικό παρελθόν της Ελλάδας, και ειδικότερα από τα αθηναϊκά αγάλματα και κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης και των Καρυάτιδων.

 

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

 

Όπως έχει ανακοινωθεί, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα αναδείξουν την Αθήνα ως κορυφαίο προορισμό MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), έναν πολυχρηστικό, εσωτερικό χώρο εκδηλώσεων και εντυπωσιακές πισίνες και υδάτινα στοιχεία, το INSPIRE Athens θα συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία και διαρκή ψυχαγωγία με έναν τρόπο που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν στη Νότια Ευρώπη.

 

Μεγάλο μέρος του συγκροτήματος, σύμφωνα με το σχέδιο, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί η προτίμηση που υπάρχει στην Ελλάδα για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, κι έτσι σχεδόν όλα τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα θα προσφέρουν εμπειρίες τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό χώρο.

 

Οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα θα περιλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένα brands καθώς και δημοφιλή ελληνικά προϊόντα που τονίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές συνήθειες.

 

Ο στόχος

 

Το INSPIRE Athens στόχο έχει να γίνει σημείο αναφοράς στη Νότια Ευρώπη με τη διοργάνωση μουσικών συναυλιών με καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς, θεατρικών παραστάσεων, μεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθώς και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας σε εβδομαδιαία βάση.

 

Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Mohegan Gaming and Entertainment, Μάριος Κοντομέρκος, έχει ανακοινώσει ότι η ανάπτυξη του INSPIRE Athens εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων θέσεων.

 

Η ολοκλήρωση του IRC αναμένεται να αυξήσει τον διεθνή τουρισμό στην περιφέρεια της Αττικής τουλάχιστον κατά 10% και να συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ ετησίως τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στους πολίτες της χώρας με τη μορφή φόρων, εισφορών και βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών.

 

Η Ελληνικά Καλώδια θα προμηθεύσει με υποβρύχια καλώδια το υπεράκτιο αιολικό Mayflower Wind

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία Cenergy στην ανακοίνωση της:

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια συμφώνησε με τη Semco Maritime A/S την προμήθεια υποβρύχιων inter-array καλωδίων στο έργο Mayflower Wind, μια κοινοπραξία της Shell New Energies US LLC και της EDPR Offshore North America LLC. Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο επιλέχθηκε από την Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης για να προμηθεύσει 804 MW καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος της πολιτείας, με αναμενόμενη έναρξη το 2025. Η Ελληνικά Καλώδια θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και αποθήκευση περίπου 300 χλμ. υποβρυχίων inter-array καλωδίων 66 kV, με μόνωση XLPE, για τη σύνδεση των ανεμογεννητριών με τον υπεράκτιο υποσταθμό του πάρκου. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στην τελευταίας τεχνολογίας μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο. Η παραγωγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 και η τελική εγκατάσταση το 2025. Η Ελληνικά Καλώδια είναι υπερήφανη που στηρίζει τη Mayflower Wind σε αυτό το πρωτοποριακό έργο, ένα από τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα εμπορικής κλίμακας που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Μέσα από αυτό το έργο, η Ελληνικά Καλώδια είναι επίσης υπερήφανη που συμβάλλει στη μετάβαση προς τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελληνικά Καλώδια πρόσφατα εδραίωσε την παρουσία της στην αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Hellenic Cables America Inc., προσφέροντας στους πελάτες της άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου τους. Σχετικά με τη Cenergy Holdings Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρεία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια, πρωτοπόρες εταιρείες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Ελληνικά Καλώδια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com.

ΑΒΑΞ: Πράσινο φως από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αύξηση κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού   δελτίου της εταιρείας «ΑΒΑΞ Α.Ε-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά   ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρεία προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού 19.999.999,80 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,85849970735 νέες μετοχές για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Ειδικότερα, θα εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 66.666.666 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή. 

 

20/01/20

 

Προς κοινοποίηση η απόφαση για το Casino του ελληνικού

Κοινοποιείται άμεσα, κατά πληροφορίες, στους δύο διαγωνιζόμενους, τις Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Hard Rock, η απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων για τον αποκλεισμό της τελευταίας από τη συνέχεια του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας καζίνο και λειτουργίας Integrated Resort Casino στο Ελληνικό.

ESM: Ο Paolo Fioretti νέας επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα

Ο ESM διόρισε τον Paolo Fioretti ως επικεφαλής συντονιστής ομάδας χώρας (επικεφαλής αποστολής) για την Ελλάδα, αντικαθιστώντας τον Nicola Giammarioli, ο οποίος ηγούνταν της ομάδας από το 2015.

"Είμαι ευτυχής που ο Paolo Fioretti θα ηγηθεί της ελληνικής ομάδας", τόνισε ο γενικός διευθυντής του ESM, Klaus Regling.

"Με τη γνώση του για την περιοχή και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και την εμπειρία του να εργάζεται στενά μαζί με τους εταίρους μας, είναι ιδανικά προετοιμασμένος για να αναλάβει αυτό το σημαντικό έργο", τόνισε ο Regling.

Ευχαριστεί δε τον Nicola Giammaroli για την αφοσίωση και την αποφασιστικότητά του σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού προγράμματος, κάτι που αποδείχθηκε κρίσιμης σημασίας στις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης.

"Ο Nicola συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα του ESM. και θα συνεχίσει να συμβάλει σημαντικά στη συνεργασία μας με την Ελλάδα, στο νέο του ρόλο ως γενικός γραμματέας", τόνισε ο Regling.

 

17/01/20

 

 

Αύξηση 36% των εσόδων από μισθώματα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019

 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.522 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019 έναντι € 1.124 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 35,4%.

 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2019 - 30.09.2019 είναι τα ακόλουθα:

 

· Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 2.100 χιλ. έναντι € 1.548 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 35,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

 

· Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 60,4% και ανήλθαν σε € 1.426 χιλ. έναντι € 888 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 

· Τα κέρδη προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση 31,5% και ανήλθαν σε € 1.695 χιλ. έναντι € 1.289 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 

· Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων, παρουσίασαν αύξηση 20,7% και ανήλθαν σε € 1.015 χιλ. έναντι € 841 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 

· Η εσωτερική λογιστική αξία μετοχής (NAV) ανήλθε σε € 2,60. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης από την Aegean το 2019

 

Ισχυρή ανάπτυξη με πυλώνα το δίκτυο εξωτερικού εμφάνισε η Aegean το 2019, χρονιά κατά την οποία εξυπηρέτησε 1 εκατ. περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αποτέλεσμα ήταν να κάνει νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης, το οποίο έφτασε τα 15 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά τη συνεισφορά της στον ελληνικό τουρισμό. Ειδικότερα, η Aegean μετέφερε 11% περισσότερους επιβάτες εξωτερικού, 3% περισσότερους εσωτερικού, με τη συνολική κίνηση να ενισχύεται κατά 7% κυρίως κατά την έναρξη και τη λήξη της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου.

 

Η σημαντική αυτή επίδοση έρχεται να επισφραγίσει τα 20 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Aegean. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακίνησε την προηγούμενη χρονιά 14,99 εκατ. επιβάτες, ενισχυμένους κατά ένα εκατομμύριο, ενώ πρόσφερε 17,85 εκατ. αεροπορικές θέσεις συνολικά.

 

Η ενίσχυση προήλθε από την αυξημένη επένδυση στο δίκτυο εξωτερικού, που συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης με 8,7 εκατ. επιβάτες και 11% άνοδο. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε, τόσο από τη βάση της Αθήνας (+11%), που αποτελεί τον κύριο κόμβο του δικτύου όσο και από τις βάσεις της Περιφέρειας σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Καλαμάτα (+8%) όπου καταγράφεται άνοδος, σημαντικά μεγαλύτερη από τη γενική τάση της χώρας, η οποία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

 

Οριακά ανοδική πορεία κατά 3% κατέγραψε και η κίνηση εσωτερικού, παρά τη σημαντική επιβάρυνση από τη διατήρηση του ΦΠΑ επιβατικών μεταφορών στο 24% για 4η συνεχή χρόνια (από το 2016). Συνολικά ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε κατά σχεδόν 1 ποσοστιαία μονάδα βάσης και από 83,9% το 2018 ανήλθε σε 84,8% το 2019. «Πετύχαμε 11% ανάπτυξη στην κίνηση εξωτερικού και 7% συνολικά, πετώντας περισσότερο κυρίως στις αρχές και στο τέλος της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, όσο και στην προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, γιατί αυτό είναι το απαραίτητο διπλό στοίχημα για βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό και στη χώρα», δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean κ. Δημήτρης Γερογιάννης.

 

Σε 155 προορισμούς

 

H Aegean και η θυγατρική της Olympic Air, μετέφεραν 15 εκατ. επιβάτες το 2019. Το πρόγραμμα δρομολογίων για το 2020 καλύπτει ένα δίκτυο 155 προορισμών, 124 εξωτερικού και 31 εσωτερικού σε 44 χώρες. Εως το τέλος του έτους οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με 65 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανόμενων και των πρώτων 6 Airbus της οικογένειας A320/321neo που αναμένονται κατά το πρώτο εξάμηνο, καθιστώντας τον στόλο έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Η Aegean είναι μέλος της μεγαλύτερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Επίσης βραβεύθηκε για ένατη συνεχή χρονιά και δέκατη φορά, τα τελευταία 11 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2019, από τα Skytrax World Airline Awards.

 

16/01/20

 

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο προτεραιότητα ΔΕΣΦΑ

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, η συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης φυσικού αερίου, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ, όπως επεσήμαναν σε εκδήλωση οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τριών Ευρωπαίων Διαχειριστών που ελέγχουν την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας μέσω της Κοινοπραξίας Senfluga.

Συγκεκριμένα, ο Marco Alvera, διευθύνων σύμβουλος της Snam, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γιορτάζουμε την επέτειο της επιτυχημένης ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ με την πρόταση για το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης που θα κάνει την εταιρεία ισχυρότερη και θα ενισχύσει τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία και τον ευρωπαϊκό ενεργειακό μετασχηματισμό. Η Snam, μαζί με τους εγχώριους και διεθνείς συνεργάτες της, έχουν δεσμευθεί για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, την ανάπτυξη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό κόμβο φυσικού αερίου και την προώθηση ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο, έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση ενός ασφαλούς και βιώσιμου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, προς το συμφέρον των Ελλήνων και των ευρωπαίων καταναλωτών».

Ο κ. Marcelino Oreja, διευθύνων σύμβουλος της Enagas, έδωσε έμφαση στη βιώσιμη στρατηγική και την αυξανόμενη προοπτική της χώρας ως κόμβος φυσικού αερίου. «Προτείναμε ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο απαντά στη μεγάλη αύξηση της ζήτησης που αναμένεται στην Ελλάδα κατά την επόμενη δεκαετία. Το πλάνο αυτό, όχι μόνο περιλαμβάνει την ενίσχυση του ελληνικού δικτύου αερίου, αλλά μετατρέπει τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια χώρα-κλειδί για την εγγύηση της ευρωπαϊκής προμήθειας αερίου». 

O κ. Oreja πρόσθεσε πως «το πρόγραμμα ανάπτυξης αναγνωρίζει επίσης το σημαντικό ρόλο του φυσικού αερίου στον ενεργειακό μετασχηματισμό. Για το λόγο αυτό η Enagas δεσμεύεται στην προώθηση των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο και υδρογόνο) στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, ως τμήμα ενός κυκλικού οικονομικού συστήματος συμβάλλοντας έτσι στην απολιγνιτοποίηση της αλυσίδας του φυσικού αερίου».

Ο κ. Pascal de Buck, διευθύνων σύμβουλος της Fluxys, δήλωσε: «Έχουμε ένα λαμπρό νέο χρόνο μπροστά μας και η Fluxys ως μέτοχος στο ΔΕΣΦΑ δεσμεύεται να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εταιρείας. Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε την ειδίκευσή μας στο LNG, στη μεταφορά και τη δημιουργία κόμβων φυσικού αερίου και να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους μετόχους, ώστε να φέρουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό ένα βήμα πιο μπροστά, ξεκλειδώνοντας έτσι τις προοπτικές της Ελλάδας ως ένας κεντρικός κόμβος φυσικού αερίου για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη».

Στην ίδια εκδήλωση η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε πως: «Το 2020 θα είναι μια σημαντική χρονιά για το ΔΕΣΦΑ και την εξέλιξη του Φυσικού Αερίου στη χώρα μας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην προσπάθεια ανάδειξης του ΔΕΣΦΑ σε μια ενεργειακή εταιρεία-υπόδειγμα για την Ελλάδα και την ευρύτερη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη».

Εξάλλου, ο Χρήστος Κοπελούζος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Damco Energy, η οποία απέκτησε πρόσφατα το 10% της Senfluga, ανέφερε πως διοίκηση και οι εργαζόμενοι, «θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε προς την κατάκτηση φιλόδοξων στόχων και την παρουσίαση θετικών αποτελεσμάτων».

 

Στα ηνία της Creta Farms ο Δ. Τσίρμπας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ που ανέδειξε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων και ανατέθηκαν οι παρακάτω ιδιότητες ως ακολούθως:

- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, ο Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου,
- Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου.

Επισημαίνεται ότι η θητεία του ως άνω ΔΣ είναι πενταετής (έως και τις 13.1.2025) δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2025.

Δικαίωση ΔΕΠΑ έναντι της Botas από το ΔΔΔ

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο δικαίωσε με χθεσινή του απόφαση τη ΔΕΠΑ στη διαιτησία με την τουρκική BOTAS, επιβάλλοντας αναδρομική μείωση της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου. 

Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως αναφέρει η ΔΕΠΑ, αποτελεί το τελευταίο στάδιο στη δεκαετή εμπορική διένεξη μεταξύ ΔΕΠΑ και BOTAS για την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, ενώ οι συνέπειές της αποτιμώνται αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίες της επιχείρησης.  

 

15/01/20

 

 

Μ. Τσαμάζ: Ο εκσυγχρονισμός του ΟΤΕ για την επόμενη δεκαετία

 

Προσωπικό μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ, απηύθυνε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, σε συνέχεια της πολυήμερης απεργίας των εργαζομένων, δίνοντάς τους ο ίδιος την εικόνα για την πορεία και το μέλλον της εταιρείας. 

 

«Ακούγονται πολλά για τις αλλαγές που θα έρθουν στην εταιρεία μας. Πάντα σας μιλούσα ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Θέλω λοιπόν και τώρα να ενημερωθείτε από εμένα. Γιατί το μέλλον της εταιρείας μας, μας αφορά όλους, άμεσα», ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσαμάζ.  

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, ο επικεφαλής του ΟΤΕ σημείωσε πως, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι σήμερα κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας. Μία υγιής εταιρεία που μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών: πελατών, κοινωνίας, εργαζομένων, μετόχων. «Κατά τη διάρκεια της κρίσης λάβαμε τολμηρές αποφάσεις και αλλάξαμε σχεδόν τα πάντα στον Όμιλο. Δουλέψαμε 10 χρόνια, όλοι μαζί» είπε, και ξεχώρισε τρία πράγματα στην πορεία αυτής της δεκαετίας: τις επενδύσεις 4,7 δισ. ευρώ μέσα στην κρίση, τη δραστική μείωση του δανεισμού κατά 80% και τον εξορθολογισμό του κόστους με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, με το κόστος των εθελουσιών να ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο εξ' ολοκλήρου από τα κέρδη του Ομίλου.

 

Όμως, η ανάγκη για αλλαγή παραμένει ως προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΤΕ, «οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες και επιβάλλονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το disruption, δηλαδή οι ανατροπές στην αγορά, μπορούν να αλλάξουν ριζικά ολόκληρους κλάδους (...) Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να μείνουμε απαθείς μπροστά στην επικείμενη αλλαγή. Οι εταιρείες που κράτησαν μια τέτοια στάση, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Έχουμε δύο επιλογές: ή να είμαστε πρωτοπόροι των αλλαγών ή να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Διαλέγουμε το πρώτο. (...) Για να παραμείνουμε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί, θα πρέπει για άλλη μία φορά να αλλάξουμε. Να γίνουμε πιο ευέλικτοι, να μειώσουμε το κόστος μας και να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων για τον Όμιλο. Η αλλαγή δεν πρέπει να μας φοβίζει! Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και το έχουμε κάνει αποδεδειγμένα εξαιρετικά επιτυχημένα».

 

Ο κ. Τσαμάζ ξεκαθάρισε ότι ο συνολικός σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό του ΟΤΕ την επόμενη δεκαετία είναι ακόμη σε εξέλιξη, σημείωσε ωστόσο ότι η εταιρεία μελετά το ενδεχόμενο οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση και την επαφή με τον πελάτη (τεχνικοί πεδίου, call centers, καταστήματα) να λειτουργήσουν ως 100% θυγατρικές εταιρείες. Όπως αναφέρει στο μήνυμά του, λειτουργώντας ως θυγατρικές εταιρείες θα κερδίσουν μεγαλύτερη ευελιξία, ανεξαρτησία και αυτονομία εντός του Ομίλου ΟΤΕ, θα εστιάσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, θα μπορούν να αναπτύξουν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και να πωλούν τις υπηρεσίες τους σε τρίτους, φέρνοντας έσοδα στον Όμιλο και συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Οι αλλαγές αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσλάβει και να αναπτύξει εργαζομένους σε σημαντικές ειδικότητες της νέας εποχής, ενώ και οι κεντρικές υπηρεσίες θα μπορούν να λειτουργούν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

 

Εξηγώντας τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους εργαζομένους, ο κ. Τσαμάζ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους εργαζομένους, καθώς όλοι παραμένουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΟΤΕ, ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην εργασία, ότι οι ρόλοι τους θα αναβαθμιστούν, ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ότι θα ανοιχτούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για το προσωπικό. Ειδικά η νέα γενιά του Ομίλου ΟΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, εκτός από επαγγελματικά, και μισθολογικά στα πρότυπα μιας σύγχρονης εταιρείας. 

 

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο επικεφαλής του ΟΤΕ, είπε: «Ο ΟΤΕ κατάφερε να διατηρήσει την εργασιακή ειρήνη την τελευταία δεκαετία, εν μέσω συνεχόμενων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια των γιορτών βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή απεργία διάρκειας τριών εβδομάδων, που ταλαιπώρησε τους πελάτες μας και επηρέασε το επίπεδο των υπηρεσιών μας, ζημιώνοντας την εικόνα μας και τους εργαζομένους.

 

Αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς πρακτικές συκοφαντίας, ψεύδους, απειλών σε προσωπικό επίπεδο, με αποκορύφωμα την άνανδρη επίθεση στην οικογενειακή μου κατοικία. Είναι επίσης πρωτοφανές ότι η ηγεσία της ΟΜΕ ΟΤΕ δεν καταδίκασε την επίθεση αυτή με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Η διοίκηση του ΟΤΕ πάντα επιδιώκει τον διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε καμία όμως περίπτωση ο ΟΤΕ δεν θα επιστρέψει σε καθεστώς οργανισμού δημοσίου με νοοτροπίες παρελθόντος! (...) Είμαστε μία σύγχρονη ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας και τέτοια θα παραμείνουμε!».

 

Και κατέληξε: «Είναι προς όφελος όλων, να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αλλαγές και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με συνεργασία και εμπιστοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Με πίστη, πάθος, δέσμευση και με όχημα την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Το μέλλον της εταιρείας εξαρτάται από όλους μας».

 

ΕΚΤ: Πρωταγωνίστριες στα κόκκινα δάνεια οι ελληνικές τράπεζες και στο γ’ τρίμηνο του 2019

Τα πρωτεία στα κόκκινα δάνεια κράτησαν οι ελληνικές τράπεζες και στο τρίτο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα παρέμεινε στο υψηλότερο ποσοστό (37,4%) μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Ο μέσος όρος των κόκκινων δανείων στην ευρωζώνη υποχώρησε στο ναδίρ, αγγίζοντας το 3,41% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το 2015. Αρκετά υψηλός διατηρείται ο δείκτης των κόκκινων δανείων και στην Κύπρο αγγίζοντας το 20% και ακολουθούν οι Πορτογαλικές τράπεζες με 10%.

Σε αντίθεση με τις επιδόσεις τους στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν αρκετά ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Μάλιστα ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών (CET1) διαμορφώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2019 σε υψηλότερο επίπεδο (15,9%) από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (14,37%).

Στην χαμηλότερη θέση βρίσκονται, τέλος, οι ελληνικές τράπεζες με κριτήριο την ρευστότητα τους. Ο σχετικός δείκτης των ελληνικών τραπεζών είναι μικρότερος από το 150% που είναι και ο μέσος όρος στην ευρωζώνη. Τον υψηλότερο δείκτη διαθέτουν οι τράπεζες στη Σλοβενία (350%) και ακολουθούν οι Κυπριακές τράπεζες με δείκτη που κυμαίνεται στο 340%.

 

 

Μυτιληναίος: Λύσεις στη διαχείριση των ναυτιλιακών αποβλήτων από τη Zeologic

 

Την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία FAIRDEAL MARINE SERVICES FZE, για την κατασκευή της πρώτης μονάδας επεξεργασίας απόβλητων πετρελαιοειδών ιλύων, καθώς και ιλύων που προκύπτουν από συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων, ανακοίνωσε η ZEOLOGIC S.A.  θυγατρική εταιρεία της MYTILINEOS.

 

Ειδικότερα, η μονάδα αυτή θα δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του ομίλου της FAIRDEAL στην Φουτζέϊρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αποτελεί το πρώτο περιβαλλοντικό  project της ZEOLOGIC S.A. στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η συγκεκριμένη μονάδα μπορεί να επεξεργαστεί απόβλητα και ιλύες από scrubbers που προκύπτουν, βάσει των αυστηρότερων προβλέψεων του ενημερωμένου ANNEX VI  της MARPOL.

 

Όπως σημειώνει η MYTILINEOS σε σχετική ανακοίνωση, η πρωτοποριακή τεχνολογία διαχείρισης αποβλήτων που διαθέτει η ZEOLOGIC βρίσκει εφαρμογή σε ολοένα και νέους τομείς, προσφέροντας άρτιες περιβαλλοντικές λύσεις σε εταιρείες που λόγω της δραστηριότητάς τους έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο.


Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της εγκατάστασης θα βασιστεί στην διεθνώς κατοχυρωμένη μέθοδο επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων GACS (Geochemical Active Clay Sedimentation), της οποίας τα δικαιώματα κατέχει αποκλειστικά η ZEOLOGIC.

 

Η μέθοδος αυτή καθιστά τα απόβλητα αυτού του τύπου "Μη Επικίνδυνα" μετά την επεξεργασία τους και ως εκ τούτου η διαχείρισή τους γίνεται πλέον με ασφάλεια.

 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της μονάδας γίνεται με γνώμονα μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και οικονομική διαχείριση των αποβλήτων, δημιουργώντας μία σύγχρονη εγκατάσταση με χαμηλές απαιτήσεις χωροθέτησης, η οποία είναι σε θέση να ανταποκριθεί και στις μελλοντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

 

Η ZEOLOGIC και ο Όμιλος FAIRDEAL προσβλέπουν στην εγκατάσταση περισσότερων μονάδων της τεχνολογίας αυτής στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με στόχο τα αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και την  ανάγκη ύπαρξης ανεπτυγμένων υποδομών υποστήριξης της Πράσινης Ναυτιλίας.

 

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μία χρονική περίοδο όπου οι απαιτήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απόβλητων της ναυτιλίας αυξάνονται διαρκώς. Η αξιόπιστη λύση της ZEOLOGIC παρέχει μία ασφαλή, περιβαλλοντική διέξοδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, με σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

14/01/20

 

Το «πάρτι» συνεχίζεται στη Folli Follie

Φθίνουσα εμπορική δραστηριότητα, ανεξέλεγκτες και ακέφαλες ασιατικές θυγατρικές, εμβάσματα προς την Ασία χωρίς επαρκή παραστατικά, πληρωμές τιμολογίων που φθάνουν από τα emails μελών της διοίκησης, απουσία ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές, επαπειλούμενη κήρυξη πτώχευσης έπειτα από σχετικές προσφυγές ορισμένων πιστωτών, δεσμευμένα ακίνητα, απλήρωτα πρόστιμα βασικών μετόχων και πρώην μελών της διοίκησης, εκκρεμείς διαχειριστικοί έλεγχοι, αδημοσίευτες οικονομικές καταστάσεις για το 2018 και το 2019 και ένας υποβόσκων πόλεμος αλληλοκατηγοριών μεταξύ Κουτσολιούτσων και των διοικούντων συνθέτουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην ενδεκάτη ώρα της η Folli Follie.

Όπως γράφει ο Ηλίας Μπέλλος στην Καθημερινή. Ετσι, η παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αναμένεται να συζητηθεί στις 29 Ιανουαρίου στα δικαστήρια, να απομακρύνει τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο από τη διοίκηση της Folli Follie και να ορίσει δύο νέα ανεξάρτητα μέλη, ίσως αποδειχθεί μια κίνηση που ήρθε πολύ αργά. Και αυτό διότι, μεταξύ άλλων, οι ταμειακές ροές της εμπορικής δραστηριότητας λέγεται, από πηγές εντός της εταιρείας, πως επαρκούν, υπό την πιο αισιόδοξη εκτίμηση, για να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία της έως και τον Μάρτιο. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τη διοίκηση προ ολίγων μηνών να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες, όπως καταμαρτυρούν πηγές από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιό της, σε πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εξωτερικών συνεργατών με τιμολόγια που προσκόμισε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και όχι διά της συνήθους οδού του λογιστηρίου.

Τίμημα που φαίνεται πως κρίθηκε απαραίτητο για να προσυπογράψουν, κυριολεκτικά, οι εκπρόσωποι των ομολογιούχων την ανακοίνωση της 26ης Νοεμβρίου περί επίτευξης κατ’ αρχήν συμφωνίας σχετικά με τους εμπορικούς όρους για την οικονομική αναδιάρθρωση. Αλλά αυτό και πληρωμές προς μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών είναι μια άλλη ιστορία με την οποία ασχολούνται οι διενεργούντες τους σχετικούς ελέγχους, όπως όμως και ένα επεισόδιο από τον υποβόσκοντα πόλεμο μεταξύ παλαιάς και νέας διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς τα έξοδα για συμβούλους από τον Μάιο του 2018 έως σήμερα έχουν αγγίξει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί πάντως πως και είθισται και συχνά προβλέπεται τα έξοδα των συμβούλων των πιστωτών και της αναδιάρθρωσης να καταβάλλονται από την εν λόγω εταιρεία.

Τώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό το φως όλων των παραπάνω και όχι μόνον, και μετά και την τοποθέτηση δύο νέων ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ. στα μέσα Δεκεμβρίου, αξιολογεί τις επόμενες κινήσεις της ενώ αναμένει και την έκθεση με όλα τα ευρήματα της PwC η οποία διενεργεί, με εντολή δικαστηρίου, διαχειριστικό έλεγχο στη Folli Follie. Ηδη, πάντως, οι πρώτες πληροφορίες περί των πεπραγμένων και μετά την εποχή Κουτσολιούτσων, δηλαδή κατά το 2019, δεν εμπνέουν αισιοδοξία.

Η υπόθεση της Folli Follie, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών, μπορεί να αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα ως παλαιό νέο αλλά στο εξωτερικό παραμένει για πολλούς υποψηφίους  επενδυτές σηματωρός για τις αποφάσεις τους σχετικά με τη χώρα. Αυτό υπογραμμίζουν στην «Κ» πηγές από το εξωτερικό, προσθέτοντας πως η καθυστέρηση της κάθαρσης και η αδυναμία οριστικής λύσης, είτε εξυγίανσης είτε χρεοκοπίας, αποθαρρύνει πολλούς και δεν περιποιεί τιμή στην αξιοπιστία του ισχύοντος πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και των μηχανισμών εποπτείας του. Ετσι, η παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Δεκέμβριο στο διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie, που έγινε αμέσως μόλις νομοθετήθηκε η σχετική δυνατότητα, χρειάζεται να φέρει και αποτελέσματα πριν διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις μεταξύ των διεθνών επενδυτών.

Σίγουρα, πάντως, η ανθεκτικότητα της Folli Follie έχει ξεπεράσει και τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις, αφού σε λιγότερο από τέσσερις μήνες από σήμερα θα συμπληρώσει δύο χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου με την παραποίηση των οικονομικών της μεγεθών κατά 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο τζίρου και κατά 250 εκατ. ευρώ περίπου σε επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων. Εστία του κακού σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα έρευνες (Alvarez & Marsal, EY, Deloitte, PwC, ΕΛΤΕ) είναι οι δραστηριότητες στην Ασία. Δραστηριότητες που όμως ακόμα και σήμερα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδιαφανείς, αν και σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εισπράττουν χρηματοδοτήσεις από την Ελλάδα για σκοπούς όπως η μισθοδοσία αλλά χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά. Αυτό αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων του εν εξελίξει εσωτερικού ελέγχου, που επιπλέον διατυπώνουν την απορία γιατί δεν κλείνουν αυτές οι θυγατρικές, αφού σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις η δραστηριότητα κυρίως στην Ιαπωνία και στο Χονγκ Κονγκ αλλά και στην Κίνα δεν είναι επικερδής.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Folli Follie εμφανίζεται να ασχολείται βασικά με τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης με ομολογιούχους πιστωτές και μόνον διαχειριστικά με τις καθημερινές εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας. Πλην, όμως, χωρίς ικανό σχεδιασμό αυτές θα συνεχίσουν να βαίνουν συρρικνούμενες, αφού οι μάρκες έχουν χαθεί και τα αποθέματα στοκ απομειωθεί.

Δεν υπάρχει συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές

Εάν πράγματι έχει παραμεληθεί, ακούσια ή εκούσια, η εμπορική δραστηριότητα της Folli Follie, όπως αναφέρουν στην «Κ» πηγές της εταιρείας, άραγε υπάρχει τουλάχιστον πραγματική πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης με τους ομολογιούχους; Η απάντηση εξαρτάται από ποια πλευρά βρίσκεται κανείς. Η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να ισχυριστεί πως με τη συμφωνία της 26ης Νοεμβρίου έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και τώρα οριστικοποιείται το τελικό κείμενο συμφωνίας. Η αγορά, όμως, λέει πως δεν υπάρχει πραγματική συμφωνία με τους πιστωτές, διότι δεν υπάρχει ακόμα ούτε καν τελικό κείμενο όρων για να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων ώστε να υπάρξει συναίνεση για υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο του άρθρου 106. Εξάλλου, ακόμα και όταν και εάν επέλθει τελική συμφωνία με τους πιστωτές, αυτή θα προϋποθέτει την άρση της δέσμευσης των ακινήτων που έχουν επιβάλει οι ελληνικές δικαστικές αρχές ώστε να αποτελέσουν αυτά εξασφάλιση για τους πιστωτές. Διότι τα ακίνητα που έχουν απομείνει ελεύθερα, όπως το Μινιόν και τα καρνάγια της Planaco στην Αίγινα, δεν επαρκούν στους πιστωτές. Υπενθυμίζεται πως οι υποχρεώσεις προς ομολογιούχους της εταιρείας τοποθετούνται στα επίπεδα των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Παραμένει, επίσης, άγνωστο κατά πόσον ελληνικό δικαστήριο θα άρει δέσμευση ακινήτων που έχει επιβληθεί από την Αρχή κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, η οποία αν και λήγει τον Μάρτιο (παρήλθε, βλέπετε, 1,5 έτος) αναμένεται να παραταθεί, ενώ παράλληλα και άλλες Αρχές έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται πιθανότερη η χρεοκοπία της Folli Follie εντός των αμέσως επόμενων μηνών, παρά η διάσωσή της. Μάλιστα, την περασμένη Τετάρτη συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα πτώχευσης της Folli Follie που κατέθεσαν δύο ομολογιούχοι πιστωτές της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά απαιτήσεις (ομόλογα) 1,5 εκατ. ευρώ εκ των εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων λήξεως 2019 (της FF Group Finance Luxembourg SA) και ομόλογα 2,5 εκατ. ελβετικών φράγκων εκ των εγγυημένων ομολόγων λήξεως 2021 (της FF Group Finance Luxembourg II SA). Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Ομως, στον χειρισμό της υπόθεσης της Folli Follie από όλους τους εμπλεκομένους ελλοχεύει ένας σοβαρός ηθικός αλλά και νομικός κίνδυνος. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσιζε να απομακρύνει το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη σχετική παρέμβασή της τον Δεκέμβριο, ή με άλλη παρέμβαση τώρα, και να μην απομακρύνει μόνον τον πρώην διευθύνοντα και υιό του ιδρυτή και βασικού μετόχου Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, υφίσταται το ενδεχόμενο σε μια πιθανή κατάρρευση της εταιρείας να κατηγορηθεί πως την προκάλεσε με τις ενέργειές της. Ταυτόχρονα, η πλευρά των βασικών μετόχων, η οικογένεια Δημήτρη Κουτσολιούτσου, θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί επικοινωνιακά αλλά και νομικά πως την κατάρρευση της εταιρείας προκάλεσαν άλλοι.

Η προσπάθεια δημιουργίας Folli Follie Νο 2 μέσω τηλεπωλήσεων και ιστοσελίδας 

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των διενεργούντων τον διαχειριστικό έλεγχο στη Folli Follie προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που τον αιτήθηκε και διέταξε δικαστήριο, υπάρχουν ενδείξεις πως μέλη του διοικητικού συμβούλιου που τρέχει την εταιρεία, τουλάχιστον κατά τον τελευταίο χρόνο (2019), δεν λειτουργούν πραγματικά ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα από τα συμφέροντα της οικογένειας Κουτσολιούτσου. «Είτε έχουν προσωπικές ατζέντες είτε και επηρεάζονταν, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, από την πλευρά Κουτσολιούτσου η οποία εντέλει τους είχε προσλάβει», αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές της «Κ». Υπογραμμίζεται, πάντως, από νομικούς κύκλους που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, πως η καταλογιζόμενη δυστοκία της προσπάθειας εξυγίανσης και της λήψης εύστοχων, γρήγορων και τολμηρών αποφάσεων προέρχεται και από τις μεγάλες νομικές και όχι μόνον ευθύνες που συνεπάγεται για τα μέλη του διοικητικού συμβούλιου η διαχείριση μιας τόσο προβληματικής εταιρείας με τόσο μεγάλες υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα προκύπτουν, πάντως, και διάφορα άλλα ευρήματα. Οπως για παράδειγμα οι επαφές την άνοιξη του 2019 της Folli Follie με Ελληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην τηλεοπτική αγορά και διατηρεί εκτενή δραστηριότητα στις τηλεπωλήσεις για τη δημιουργία νέου καναλιού πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας.

Ακόμα άλλες επαφές έγιναν για τη δημιουργία δικτυακής σελίδας πωλήσεων καλλυντικών μέσω της οποίας θα διοχετευόταν το στοκ της εταιρείας. Αυτά τα σχέδια, που από ορισμένες πλευρές αποδίδονται στην «προσπάθεια εξασφάλισης ρευστότητας» και από άλλες σε «απόπειρα δημιουργίας παράλληλης δραστηριότητας εκτός ελέγχου της εισηγμένης» παρήλθαν χωρίς να εφαρμοστούν. Ομως τώρα προκύπτει μια άλλη μάλλον απρόσμενη εξέλιξη: η διαδικασία εκκαθάρισης στη Βρετανία μέσω του εκεί πτωχευτικού κώδικα της θυγατρικής της Folli Follie, Links of London φαίνεται πως θα καταλήξει στην απόδοση του εμπορικού σήματος της Links και πάλι στη Folli Follie. Και αυτό διότι η τελευταία εμφανίζεται ως κυρίαρχος πιστωτής με απαιτήσεις που κατά πληροφορίες ανέρχονται στα 90 εκατομμύρια, αποθαρρύνοντας κάθε άλλη σοβαρή πρόταση.

Παράλληλα, εκκρεμούν σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονται με την οικογένεια Κουτσολιούτσου. Σοβαρότερη όλων είναι η άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος κατά της οικογενείας των βασικών μετόχων που διέταξε στα μέσα Δεκεμβρίου ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας, Γιάννης Δραγάτσης. Ειδικότερα άσκησε νέες διώξεις κατά 16 συνολικά προσώπων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία από κοινού, καθώς επίσης και χειραγώγηση.

Στους 16 περιλαμβάνονται ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης και η σύζυγός του Κατερίνα, μέλη του παλαιού διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie, καθώς επίσης και συνεργάτες στη θυγατρική της Ασίας. Οι διώξεις αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα της πολύμηνης έρευνας του οικονομικού εισαγγελέα και αφορούν την περίοδο από το 2009 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2018. Επίσης εκκρεμεί η είσπραξη των προστίμων ρεκόρ που έχουν επιβληθεί σε δύο φάσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα μέλη της οικογενείας Κουτσολιούτσου και στην επί των ημερών της διοίκηση που αθροιστικά προσεγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Απόφαση περιμένει και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) που έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τις 15.11.2018 κατά των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Folli Follie με την οποία ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν 12,3 εκατομμύρια χρηματική ικανοποίηση, καθώς το υπερταμείο είναι μέτοχός της με ποσοστό 0,96%.

 

Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων 26% το 2019

Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 26% κατέγραψε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2019, σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων της Παπουτσάνης κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται σε νέες συνεργασίες και διεύρυνση υφισταμένων στον τομέα παραγωγής προϊόντων για τρίτους και σε συνεργασίες στον κλάδο των ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θετική επίδραση στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας είχε και η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων σαπωνόμαζας σε αγορές του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ το 2019, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 18% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 30% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 38% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Σημειώνεται ότι η Παπουτσάνης, την πρόσφατη δεκαετία και μεσούσης της οικονομικής κρίσης, υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις, σημειώνοντας την τελευταία τετραετία διψήφια ποσοστά ανάπτυξης που ξεπερνούσαν το 15% ετησίως. Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων της εταιρείας το 2010 άγγιζε τα 12,9 εκατ. ευρώ ενώ το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πορεία του 2019. Το συνεχώς εξελισσόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο μας, οι εμπορικές πρωτοβουλίες και οι σημαντικές συνεργασίες που αναπτύσσουμε σε διαφορετικούς τομείς, συνεισέφεραν στη σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα χρονιά. Με σταθερή και επιτυχημένη την εξωστρεφή στρατηγική των τελευταίων ετών, εστιάζουμε στην ανάπτυξη όλων των προϊοντικών κατηγοριών της Παπουτσάνης. Παράλληλα, επιδιώκουμε τη διατήρηση της δυναμικής της εταιρίας, με στόχο την συνεχή επέκταση του κύκλου εργασιών με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο».

 

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του ομίλου Κοπελούζου στην SENFLUGA

Ολοκληρώθηκε σήμερα η εξαγορά του ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της SENFLUGA από την εταιρεία DAMCO ENERGY, του Ομίλου Κοπελούζου, μετά από τη λήψη όλων των σχετικών εγκρίσεων.

Η SENFLUGA εξαγόρασε όπως είναι γνωστό, τον Δεκέμβριο του 2018 το 66% των μετοχών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ). 

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η DAMCO: 

-Η επένδυση είναι το αποτέλεσμα ενός μακρύ και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών και έχει δομηθεί σύμφωνα με τους ίδιους όρους και συνθήκες με την απόκτηση του ΔΕΣΦΑ από την SENFLUGA και σε συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
-Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος Κοπελούζου αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική οικονομία και στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της χώρας, δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι ελληνικοί Όμιλοι επενδύουν στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι της SENFLUGA είναι τρεις Ευρωπαίοι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και συγκεκριμένα η ιταλική εταιρεία Snam, η ισπανική Enagas και η βελγική Fluxys, οι οποίοι είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑP).

Μετά τη συναλλαγή, η μετοχική δομή της SENFLUGA έχει ως εξής: Snam με ποσοστό 54%, Enagás και Fluxys με ποσοστό 18% η καθεμία και DAMCO με ποσοστό 10%.

 

13/01/20

 

 

Περισσότεροι από 110.000 καταναλωτές ρύθμισαν τις οφειλές τους στη ΔΕΗ

 

Βελτίωση της εισπραξιμότητας και περιορισμός της διαρροής καλών πελατών της ΔΕΗ προς τον ανταγωνισμό καταγράφεται το τελευταίο τρίμηνο, με την εφαρμογή του νέου συστήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από κατανάλωση ρεύματος.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την επιχείρηση, πάνω από 110.000 καταναλωτές έχουν ρυθμίσεις τις οφειλές τους, ύψους 155 εκατ. ευρώ, με το νέο σύστημα που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου.

 

Η ρύθμιση οδήγησε σε σταθεροποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και βελτίωση της εισπραξιμότητας, καθώς στα ταμεία της ΔΕΗ εισρέουν πλέον περισσότερα από όσα τιμολογούνται, κάτι που σημαίνει ότι εξοφλούνται και παλαιότερες οφειλές. Επίσης, έχει περιοριστεί ο ρυθμός μείωσης των καλών πελατών που μετακινούνται σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών προβλέπει χαμηλότερη προκαταβολή (10-20% της οφειλής) και μέχρι 18 δόσεις ενώ για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού και σε 24 δόσεις αλλά με μεγαλύτερη προκαταβολή (30%). Η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται με αυτοματοποιημένη διαδικασία, με την υποβολή της αίτησης ενώ υπάρχει και η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 11770.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση, να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση). Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις και τους τρέχοντες λογαριασμούς ενώ οι πελάτες που είναι συνεπείς στη τήρηση του διακανονισμού, δικαιούνται και την έκπτωση συνέπειας στους τρέχοντες λογαριασμούς.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Lamda: o Οδυσσέας Αθανασίου συνεχίζει τις αγορές μετοχών…

 

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη

 

στις 7 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,686385 ευρώ και συνολική αξία 868.638,50 ευρώ

 

στις 8 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,680237 ευρώ και συνολική αξία 868.023,70 ευρώ

 

στις 9 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 70.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,739138 ευρώ και συνολική αξία 611.739,66 ευρώ.

 

10/01/20

 

Οι μετοχές που «συστήνουν» οι αναλυτές για το 2020 

Αν το 2019 ήταν για το Χρηματιστήριο σε όρους αποτίμησης η χρονιά της βελτίωσης του συντελεστή προεξόφλησης (μείωσης του «risk premium»), το 2020 αναμένεται, όπως εκτιμούν διαχειριστές κεφαλαίων, να αποτελέσει ένα έτος που η εταιρική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές θα καθορίσουν περισσότερο τις τελικές αποδόσεις, ενώ ορισμένες μετοχές από νευραλγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, το real estate, οι κατασκευές, αλλά και από εταιρείες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποιήσεων, μπορεί να υπεραποδόσουν.

Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία το Βήμα αναφέρει:

Οι 10 τοπ επιλογές της Κύκλος Χρηματιστηριακή για το 2020 αφορούν τις μετοχές των ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Lamda Development, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Aegean, Quest και Ευρωπαϊκή Πίστη. Σύσταση «απόδοσης καλύτερης της αγοράς» (Outperform) διατηρεί για την Coca-Cola HBC η Credit Suisse, δίνοντας τιμή-στόχο για τη μετοχή τις 3.050 πένες (είναι εισηγμένη και στο Λονδίνο). Η Axia Research συστήνει «αγορά» για τις μετοχές των Lamda Development και ΔΕΗ με τιμές-στόχους τα 14,2 ευρώ και τα 7,3 ευρώ αντίστοιχα. Τιμή-στόχο τα 14,5 ευρώ δίνει για τη μετοχή της Μυτιληναίος η Edison, ενώ νέα τιμή-στόχο στα 13,4 ευρώ εξέδωσε για τον ΟΠΑΠ η NBG Securities. «Αύξηση θέσεων» δίνει μεταξύ άλλων η Euroxx σε Aegean Airlines (με τιμή-στόχο τα 11,20 ευρώ), Alpha Bank (2,30 ευρώ), Eurobank (1,3 ευρώ), Εθνική (3,80 ευρώ), ΟΤΕ (16 ευρώ), Lamda Development (12,6 ευρώ), ElvalHalcor (2,4 ευρώ), Μυτιληναίος (13,40 ευρώ), Motor Oil (29 ευρώ) και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (9,20 ευρώ).

Η Eurobank Equities συστήνει αγορά με τις μετοχές των Εθνική με τιμή-στόχο τα 3,50 ευρώ και Alpha Bank με τιμή-στόχο τα 2,30 ευρώ και «διακράτηση» για την Πειραιώς με τιμή-στόχο τα  3,35 ευρώ, ενώ η Bank of America Merrill Lynch διατηρεί σύσταση «αγοράς» για τη Eurobank, με τιμή-στόχο τα 1,09 ευρώ.

Σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο τα 22,5 ευρώ εξέδωσε για τη μετοχή της Jumbo η Optima Bank, ενώ «αγορά» με τιμή-στόχο τα 17 ευρώ διατηρεί για τον ΟΤΕ η Barclays.

Καθώς οι αποτιμήσεις δεν είναι πια στη ζώνη της ευκαιρίας, αναλυτές εκτιμούν πως η επενδυτική οπτική θα πρέπει γίνει πιο επιλεκτική.

Οι φοροελαφρύνσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση στηρίζοντας τις εισηγμένες επιχειρήσεις της αποκαλούμενης ομάδας GRECO (Coca- Cola HBC, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Aegean, Sarantis και Fourlis), των εταιρειών δηλαδή που σχετίζονται με την κατανάλωση, εκτίμησε η Eurobank Equities. Η χρηματιστηριακή συστήνει πλέον «αγορά» για τους τίτλους των ΟΠΑΠ με τιμή-στόχο τα 13 ευρώ, Jumbo με τιμή-στόχο τα 20,30 ευρώ, Aegean με τιμή-στόχο τα 9,80 ευρώ και Φουρλής με τιμή-στόχο τα 6,4 ευρώ, ενώ συστήνει «διακράτηση» για τις ΟΤΕ, Coca-Cola HBC και Σαράντης.

Τιτάν: Με πάνω από 5% η Fidelity

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η Titan Cement International SA (εισηγμένη στα χρηματιστήρια Euronext Brussels, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Paris, με το σύμβολο «TITC») ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τον εκδότη, με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020, που αναφέρει ότι η FMR LLC την 1 Ιανουαρίου 2020, κατείχε το 6,70% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

 

09/01/20

 

Στα 30,2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Lamda Development στο 9μηνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στο Χ.Α. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού της Lamda Development το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 40,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 12,7%, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 30,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε κατά 9,2% σε 479,2 εκατ.ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών στα τρία εμπορικά κέντρα παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και η μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%. Ειδικότερα, ο τζίρος των τριών εμπορικών κέντρων ανήλθε στα 409,9 εκατ. ευρώ (166,1 το The Mall Athens, 134,6 το Mediterranean Cosmos και 109,2 το Golden Hall). Aντίστοιχα η λειτουργικών κερδοφορία των εμπορικών κέντρων αυξήθηκε κατά το εξεταζόμενο διάστημα κατά 7,9% στα 47,6 εκατ. ευρώ ( 21,1 το The Mall Athens, 13,6 το Mediterranean Cosmos και 12,9 το Golden Hall).

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθε σε 40,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,7%, αποτυπώνοντας σύμφωνα με τη διοίκηση την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων, καθώς και τη θετική επίπτωση της εφαρμογής του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου που αφορά την απεικόνιση της δαπάνης της λειτουργικής μίσθωσης του Mediterranean Cosmos. Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 30,2 εκατ. έναντι 26,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 13,5%, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε την 30/09/2019 σε 479,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 38,1%.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας την 31/12/2019 ανήλθε σε 8,23 ευρώ , παρουσιάζοντας άνοδο 53,4% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018. «Η άνοδος αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή δεδομένης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 650 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2019 με τιμή διάθεσης 6,70 ανά μετοχή», αναφέρει η διοίκηση.

Αναφορικά με την επένδυση του Ελληνικού, η εταιρεία επισημαίνει πως έχουν αρθεί οι περισσότερες εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ βρίσκονται εν εξελίξει η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η χορήγηση της άδειας καζίνο, η τακτοποίηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς και η έκδοση αποφάσεων επί των εκκρεμών αιτήσεων ακύρωσης. Με τη διευθέτηση και των εν λόγω ζητημάτων, η Lamda θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού έργου της σύγχρονης Ελλάδας.

Τον Δεκέμβριο του 2019 ξεκίνησε επίσης η λειτουργία του μεγαλύτερου τμήματος της επέκτασης του Golden Hall, επένδυση της τάξεως των 25 εκατ. περίπου. Στον νέο αυτό χώρο λειτουργεί, εκτός των νέων καταστημάτων, εστιατορίων και καφέ, και ο μεγάλος χώρος παιδικής αναψυχής και εκπαίδευσης XPLORE.

 

09/01/20

 
 
 

 

ΟΛΘ: Αυξημένα μεγέθη διακίνησης το 2019

 

Με αυξημένα μεγέθη διακίνησης, τόσο στα εμπορευματοκιβώτια, όσο και στο γενικό και χύδην φορτίο, έκλεισε το 2019 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης: από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) διακινήθηκαν 448.766 TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευματοκωτίων) και από το συμβατικό λιμάνι 4.470.881 τόνοι γενικού και χύδην φορτίου, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6% και 19% αντίστοιχα στους δύο τομείς, σε σχέση με το 2018.

 

"Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται σταθερά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, επεκτείνοντας τις συνεργασίες του, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις γειτονικές χώρες. Η υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης της Επέκτασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, θα παράσχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας και θα καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ουσιαστικό μεταφορικό κέντρο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η σταθερή αύξηση της ζήτησης παροχής λιμενικών υπηρεσιών και η αύξηση του μεγέθους των εξυπηρετούμενων πλοίων αποδεικνύει ότι η προσπάθεια αυτή σταδιακά ευοδώνεται" υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονικης (ΟΛΘ).

 

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρώτο στάδιο (προεπιλογή) του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την επέκταση της 6ης προβλήτας του λιμένος της Θεσσαλονίκης, ενός έργου ενδεικτικού προϋπολογισμού υποβολής προσφορών 130 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτού του πρώτου σταδίου, η "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης" (ΟΛΘ ΑΕ) αναμένεται να διαβιβάσει στις προεπιλεγείσες εργοληπτικές εταιρείες την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, για συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αφορά στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων, τις οποίες ανέλαβε η ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων του πρώτου σταδίου έχει οριστεί η 7η Φεβρουαρίου (ενώ η ενδεικτική προθεσμία για το δεύτερο λήγει τον Απρίλιο του 2020). Το έργο -που θα επιτρέψει την προσέγγιση μεγαλύτερων πλοίων στο λιμάνι- περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες: πρώτον, την κατασκευή ενός νέου επιπρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθείας προέκτασης του ήδη υφιστάμενου (κρηπιδότοιχου 26), με ελάχιστο συνεχές μήκος 440 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -17.60 μέτρων από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (ΜΣΘ), δεύτερον την κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων, παράλληλα με τον πιο πάνω νέο κρηπιδότοιχο και τρίτον την εκτέλεση όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής, που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων: της βυθοκόρησης του διαύλου ναυσιπλοΐας και του κύκλου ελιγμών των πλοίων με ελάχιστο βάθος - 17,60 μέτρα από ΜΣΘ, τα δάπεδα του χερσαίου χώρου, καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα επικοινωνιών και υπηρεσιών.

 

Νέα εμπλοκή στην εξυγίανση της Creta Farms

Εμπλοκή στη διαδικασία σωτηρίας της Creta Farms φαίνεται ότι προκαλεί η επαναφορά από μερίδα των πιστωτών του σεναρίου ορισμού ειδικού εντολοδόχου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης. Το σενάριο αυτό το οποίο είχε απορριφθεί, μετά τις διαφωνίες που είχε εκφράσει ο επικείμενος επενδυτής Δημήτρης Βιντζηλαίος σε συνάντηση των εμπλεκομένων πλευρών πριν από τα Χριστούγεννα, επανήλθε χθες επί τάπητος από μία τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Βιντζηλαίος, επικεφαλής του επενδυτικού fund Impala Invest, φέρεται να εξέφρασε πάλι έντονες διαφωνίες και από χθες αργά το απόγευμα αναζητείται κοινός τόπος. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, πάντως, διέψευσαν, μιλώντας στην «Κ», τις φήμες ότι η Impala Invest έχει ήδη αποχωρήσει από την υπόθεση σωτηρίας της Creta Farms.

Όπως γράφει η Καθημερινή. Ακόμη, πάντως, και εάν υπάρξει η συναίνεση του κ. Βιντζηλαίου, το νέο χρονοδιάγραμμα που συζητήθηκε σε συνάντηση των εμπλεκόμενων πλευρών χθες το μεσημέρι, προκαλεί αναμφίβολα νέες καθυστερήσεις στο όλο εγχείρημα.  Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» κατά τη χθεσινή συνάντηση προτάθηκε η συμφωνία εξυγίανσης να εγκριθεί πρώτα από έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων και στη συνέχεια να κατατεθεί προς επικύρωση στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου. Εάν διαπιστωθεί δυστροπία των μετόχων να ψηφίσουν κατά τη γενική συνέλευση  –την πλειονότητα των δικαιωμάτων ψήφου κατέχουν πλέον οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που αποτελούν και τους πιστωτές της Creta Farms–  τότε θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο ειδικός εντολοδόχος. Η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της συμφωνίας προτάθηκε να συγκληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν κατατεθεί αμέσως μετά τη γενική συνέλευση στο δικαστήριο, είναι σχεδόν απίθανο να ορισθεί δικάσιμος πριν από τον Μάρτιο.

Η κατάρτιση των νομικών κειμένων της συμφωνίας εξυγίανσης θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, εξάλλου, η προσωρινή διοίκηση της Creta Farms έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο του ορισμού ειδικού εντολοδόχου για την υπερψήφιση της συμφωνίας επικύρωσης, αντί της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου από τις τράπεζες, είχε τεθεί αρχικά από τις τελευταίες, καθώς διατηρούσαν αρκετές επιφυλάξεις για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις επικείμενες γενικές συνελεύσεις. Η πλευρά Βιντζηλαίου είχε διατυπώσει έντονες αντιρρήσεις και είχε καλέσει τις τράπεζες να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν. Στη συνάντηση της 27ης Δεκεμβρίου 2019 και αφού είχαν ενημερωθεί και αρμόδια κυβερνητικά στελέχη που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Creta Farms, είχαν αποφασισθεί τα εξής: υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης στις 15 Ιανουαρίου 2020 και στη συνέχεια κατάθεσή της άμεσα στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου με στόχο να ορισθεί δικάσιμος εντός του Φεβρουαρίου. Οι χρονικοί αυτοί στόχοι με βάση τα όσα αποφασίστηκαν χθες προφανώς δεν είναι εφικτοί. Ως προς τη διαδικασία είχε αποφασισθεί να εγκριθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τη γενική συνέλευση των μετόχων –όχι από ειδικό εντολοδόχο– μετά την κατάθεσή της στο δικαστήριο, αλλά πριν από την επικύρωσή της από αυτό. 

Χθες, τέλος, με καθυστέρηση πολλών εβδομάδων, η Creta Farms ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση της τριμελούς προσωρινής διοίκησης που είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2019, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα. Πρόεδρος έχει ορισθεί ο κ. Λ. Παπαγιαννόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Δ. Τσίρμπας και απλό μέλος ο κ. Στ. Ξενάκης.

 

08/01/20

 
 

ΟΠΑΠ: Έκτακτο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή !!!!

Στη διανομή έκτακτου μερίσματος μαμούθ, ύψους 1 ευρώ προχωράει η εταιρεία του ΟΠΑΠ, όπως ανακοίνωσε στο Χ.Α. Σημειώνεται πως η ημερομηνία αποκοπής είναι η 16η Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ στην ανακοίνωση του αναφέρει τα ακόλουθα:

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού δεκατριών εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€13.094.668,80), με έκδοση μέχρι σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (43.648.896) νέων κοινών, ονομαστικών και αδιαίρετων, μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8 ης Ιανουαρίου 2020, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο έγκρισης από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα: Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους Μετόχους της τη δυνατότητα να λάβουν το ποσό του εκτάκτου μερίσματος (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8 ης Ιανουαρίου 2020), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά, ως ακολούθως: · Οι μέτοχοι που είναι δικαιούχοι του εκτάκτου μερίσματος, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, δικαιούνται να λάβουν το σύνολο του εκτάκτου μερίσματος μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου επί αυτού, είτε σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 95% του εκτάκτου μερίσματος (στην τελευταία περίπτωση, το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του εκτάκτου μερίσματος θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή καταβολής σε μετρητά). · Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του ως άνω εκτάκτου μερίσματος, είτε υπό μορφή μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής, 17.01.2020 (record date), ενώ από την Πέμπτη, 16.01.2020, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του εκτάκτου μερίσματος (cut-off date). · Οι δικαιούχοι του εκτάκτου μερίσματος μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του ως άνω μέρους του εκτάκτου μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από τη Δευτέρα, 20.01.2020, έως και τη Δευτέρα, 03.02.2020, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στον χειριστή τους. · Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και εξ αυτού του λόγου η επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό εκτάκτου μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του εκτάκτου μερίσματος. · Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες, μετά ψήφου μετοχές, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». · Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου επιλογής (δηλαδή από 20.01.2020 έως και 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. · Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών. · Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του εκτάκτου μερίσματος, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 10.02.2020. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη. Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του εκτάκτου μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε εν όλω είτε εν μέρει, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του εκτάκτου μερίσματος σε μετρητά. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι ο κ. Pavel Mucha, Επικεφαλής Οικονομικών (CFO) και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Eταιρείας (www.opap.gr). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Eταιρείας, στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).

 

Autohellas: H Fidelity αύξησε το ποσοστό της

Η εταιρεία «AUTOHELLASATEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η εταιρεία “FMRLLC”, με την από 6.1.2020 γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι από την 1.1.2020, η “FidelityManagement & ResearchCompany» άλλαξε την επωνυμία της σε «FidelityManagement & ResearchCompanyLLC», οι δε εταιρείες FMRCoInc, FIMM και SelectCo έχουν επίσης συγχωνευθεί με την “Fidelity Management & Research Company LLC”. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της AutohellasATEE, που κατείχε έμμεσα η “FMRLLC”, κατά την 01.01.2020, ήταν 2.654.072 ή ποσοστό 5,43%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 5,02%. Στην εν λόγω γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της “FidelityManagement & ResearchCompanyLLC ” ανέρχεται σε 5,33% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η “ FMRLLC ”

 

Ποδαρικό επαφών για την Creta Farms

Συνεχίζονται τα τετ α τετ των εκπροσώπων των εμπλεκομένων στην προσπάθεια εξυγίανσης της αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms (πιστώτριες τράπεζες, επενδυτής, σύμβουλος αναδιάρθρωσης EY), καθώς σήμερα έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση για τη νέα χρονιά. Ο στόχος των συναντήσεων είναι να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες που εκκρεμούν ώστε να «κλειδώσει» το τελικό κείμενο του σχεδίου εξυγίανσης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου.

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται μια μάχη με τον χρόνο, καθώς επιδιώκεται η συζήτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της αλλαντοβιομηχανίας στο δικαστήριο να γίνει άμεσα, ει δυνατόν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.

Θολό τοπίο

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα απαιτητική εάν προσμετρηθεί ότι το τοπίο παραμένει θολό για αρκετά ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά της Creta Farms, ενώ βέβαια κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πόσο σκληρό είναι το «μπρα ντε φερ» σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με το φερόμενο ως προτιμητέο επενδυτή ώστε να οριστικοποιηθεί το κείμενο της συμφωνίας.

Να υπενθυμιστεί ότι ουδέποτε έχει ανακοινωθεί επίσημα το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας των τραπεζών για την ανάδειξη αναδόχου επενδυτή στην Creta Farms. Επίσης δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν η δεσμευτική πρόταση που κατέθεσε η Impala Invest, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Δημ. Βιντζηλαίος, εμπεριέχει ρήτρα χρονικής ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξαγοράς, εάν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής των όρων ακόμα και το αν οι τράπεζες έχουν δυνατότητα να συνομιλήσουν και με άλλον ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο νέος εν δυνάμει προτιμητέος επενδυτής εμφανίζεται να έχει αναλάβει ήδη τα ηνία της διοίκησης της αλλαντοβιομηχανίας στην Κρήτη, εξέλιξη που ενδέχεται να εγείρει και θέμα νομιμότητας.

Σειρά συναντήσεων

Πάντως, το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση εξακολουθεί να είναι ανοιχτή και στο πλαίσιο αυτό οι νομικοί εκπρόσωποι των εμπλεκομένων αναμένεται να πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων στο επόμενο διάστημα προκειμένου μετά τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2020 και η οποία έχει ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, να καταστεί εφικτό να υπογραφεί η συμφωνία εξυγίανσης και έπειτα να κατατεθεί στο δικαστήριο. Αστερίσκος στην υπόθεση εξακολουθεί να είναι και η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα στο πλαίσιο των ενδείξεων κακοδιαχείρισης που εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην κρητική αλλαντοβιομηχανία που προέκυψαν τόσο από τις καταγγελίες στις οποίες προέβη ο Κ. Δομαζάκης εις βάρος κυρίως του αδελφού του Μάνου και άλλων μελών της διοίκησης, όσο και από το πόρισμα ελέγχου που διενήργησε η PwC.

Πηγή: Ναυτεμπορική

 

Jumbο – Μείωση ποσοστού της Fidelity

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η εταιρεία “FMR LLC”, με την από 6.1.2020 γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι από την 1.1.2020, η “Fidelity Management & Research Company» άλλαξε την επωνυμία της σε «Fidelity Management & Research Company LLC», οι δε εταιρείες FMR Co. Inc, FIMM και SelectCo έχουν επίσης συγχωνευθεί με την “Fidelity Management & Research Company LLC”. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo ΑΕΕ, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC”, κατά την 01.01.2020, ήταν 15.778.004 ή ποσοστό 11,60%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 13,18%. Στην εν λόγω γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της “Fidelity Management & Research Company LLC ” ανέρχεται σε 11,58% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η “ FMR LLC ”.

 

07/01/20

 

 

ΟΤΕ: Μηνύσεις για τον αποκλεισμό κτηρίων από συνδικαλιστές

 

Με μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχώρησε σήμερα ο ΟΤΕ μετά από σειρά αποκλεισμών σε κτήρια και εμπορικά καταστήματα ανά την Ελλάδα από εκπροσώπους των εργαζομένων, μέλη της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στο πλαίσιο της διάρκειας 3 εβδομάδων απεργίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην εταιρεία.

 

Μάλιστα, στην ανακοίνωση του ΟΤΕ γίνεται λόγος για πρακτικές που πάνε την εταιρεία 20 χρόνια πίσω, σημειώνοντας ότι οι μηνύσεις γίνονται για να αντιμετωπιστεί «το αντιδημοκρατικό φαινόμενο του αποκλεισμού κτηρίων από μερίδα συνδικαλιστών και της παρεμπόδισης εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασία τους».

 

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν ανακοινωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν στις 21 Δεκεμβρίου 2019 και διαρκούν μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2020, χωρίς μέχρι σήμερα πάντως να έχει παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο παράλυσης. Παρόλα αυτά, αρρυθμίες μέσα στην περίοδο των εορτών προκλήθηκαν συνυπολογισμένων των αδειών αλλά και των αργιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το νέο Προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ ανακοίνωσε απεργία πρωτοφανούς διάρκειας τριών εβδομάδων, εν μέσω εορταστικής περιόδου, προκειμένου να πιέσει καταστάσεις και να επιβάλλει όρους που θα φέρουν τον ΟΤΕ 20 χρόνια πίσω, σε ένα μοντέλο που η εταιρεία έχει αφήσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν».

 

«Από τις 21/12/19, που ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις της ΟΜΕ-ΟΤΕ, οι συνδικαλιστές προσπαθούν να επιβάλλουν με εκβιαστικό τρόπο την απεργία στους εργαζομένους κι έτσι παρατηρούνται φαινόμενα αποκλεισμού κτηρίων και καταστημάτων της εταιρείας και παρεμπόδισης εργαζομένων να εισέλθουν στους χώρους για να εργαστούν».

 

Από την πλευρά της, η ΟΜΕ-ΟΤΕ υποστηρίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις είναι καθολική. Μάλιστα, όσον αφορά τις σημερινές δράσεις της Ομοσπονδίας, σημειώνεται σε ανακοίνωση ότι «οι εργαζόμενοι απέκρουσαν τις απεργοσπαστικές προσπάθειες της Διοίκησης και με αξιοπρέπεια έστειλαν το μήνυμα πως στον ΟΤΕ δεν είναι δουλοπάροικοι. Συνεχίζουμε και αύριο έξω από τα κτήρια να ενημερώνουμε την κοινωνία για το δίκαιο των αιτημάτων μας».

 

Η εταιρεία δηλώνει με την ανακοίνωση που απέστειλε στον τύπο τα εξής:

 

· Όπως σέβεται το δικαίωμα στην απεργία, θα διαφυλάξει το δικαίωμα των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν, έχοντας ήδη καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.

 

· Η παρεμπόδιση των εργαζομένων να μπουν στους χώρους της δουλειάς τους, με κλείσιμο θυρών-περιφρούρηση και εκφοβισμό, είναι παράνομη και προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων σε μια δημοκρατική κοινωνία.

 

· Η τακτική αυτή αναγκάζει, όσους εργαζόμενους επιθυμούν να εργαστούν, να υποστούν οικονομική ζημία και τους στερεί το δημοκρατικό δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής.

 

· Η παρεμπόδιση των εργαζομένων που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα να εργαστούν είναι αντιδημοκρατική και υποβαθμίζει τον ΟΤΕ και την χώρα μας.

 

Το ιστορικό της σύγκρουσης Διοίκησης – Συνδικαλιστών με φόντο τη ΣΣΕ

 

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η διαπραγμάτευση με τη νεοεκλεγείσα διοίκηση της Ομοσπονδίας για τη νέα Συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συνέδεσαν πριν τις γιορτές τις διαπραγματεύσεις ευθέως με την κατάργηση των οργανικών θέσεων 8 φυλάκων, τους οποίους όμως πολλοί χαρακτηρίζουν «Ιφιγένειες» που θυσιάζονται στον βωμό του συνδικαλιστικού αγώνα.

 

Η απόφαση ανάθεσης εξολοκλήρου του έργου της φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΟΤΕ σε εταιρείες ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ειλημμένη εδώ και δύο χρόνια, με ορίζοντα κατάργησης του συνόλου των οργανικών θέσεων το τέλος του 2019. Μέχρι τον Μάρτιο του 2019, το 80% του έργου φύλαξης είχε γίνει outsourcing, με συνολικά 74 υπαλλήλους να απομένουν στην εταιρεία.

 

Όπως έχει ενημερώσει ο ΟΤΕ, εξ αυτών, οι 66 συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα ειδικής μέριμνας που προβλέφθηκε. Αυτό περιλαμβάνει ενισχυμένο κίνητρο αποχώρησης που ισοδυναμούσε με καθαρούς μισθούς 4 έως 8 ετών (έως 270.000 ευρώ μικτά), σε συνδυασμό με θέσεις εργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες υπηρεσιών φύλαξης για τουλάχιστον 3 χρόνια, καθώς και κάλυψη των εξόδων εκπαίδευσής τους για την απόκτηση άδειας security.

 

Οι 8 φύλακες που δεν αποδέχθηκαν το πρόγραμμα, η διοίκηση του ΟΤΕ είχε ξεκαθαρίσει ότι επέρχετο η λύση της σύμβασή τους στις 31/12/2019, μόνο με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση.

 

Οι διαπραγματεύσεις και η νέα διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ

 

Ένα δεκαήμερο μετά την επεισοδιακή ανάδειξη της νέας διοίκησης της ΟΜΕ-OΤΕ, έπειτα από αρκετές εβδομάδες διεργασιών, ξεκίνησαν στις 5 Δεκεμβρίου οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προσήλθαν με σειρά αιτημάτων που θεωρήθηκαν μάλλον μαξιμαλιστικά μεταξύ των οποίων ουσιαστικές αυξήσεις για όλους, υπογραφή ΣΣΕ στις θυγατρικές, ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων στα μισθολόγια πριν το 2015 και επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων.

Από την άλλη, η πρόταση της διοίκησης της εταιρείας για τη διατήρηση της υφιστάμενης ΣΣΕ για ένα ακόμη έτος, δεν συγκίνησε την άλλη πλευρά. Υπενθυμίζεται ότι η υφιστάμενη Σύμβαση προέβλεπε για τους εργαζόμενους προ του 2015 επτάωρη ημερήσια απασχόληση, με μείωση μισθού της τάξεως του 10%.

 

Εξι εργάσιμες ημέρες από την πρώτη συνάντηση, κι αφού έγινε μια ακόμη συνάντηση, η ΟΜΕ-ΟΤΕ προχώρησε στην κήρυξη απεργιών μεγάλης διάρκειας, εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

 

 

ΕΥΔΑΠ – Ανακοίνωση για την τιμολόγηση του νερού

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της: Σε συνέχεια δημοσιεύματος στον τύπο (Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020), αναφορικά με την τιμολόγηση του αδιύλιστου νερού και τις επιπτώσεις της στα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος, πριν τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Εταιρείας και Ελληνικού Δημοσίου, με χρήση αποσπασματικών, ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων, είναι πρόωρη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

 

Όπως έχει ανακοινωθεί στις 22 Οκτωβρίου 2019, η σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο παρατάθηκε για έξι μήνες. Ο προσδιορισμός τυχόν επιδράσεων στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας θα είναι εφικτός όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις και υπάρχει συμφωνία. Η ΕΥΔΑΠ θα ενημερώσει υπεύθυνα το επενδυτικό κοινό μόλις υπάρξουν αξιόπιστα και οριστικά δεδομένα.

 

Ιντρακάτ: Απόσχιση κλάδου 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (δ.τ. INTRAKAT) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31.12.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "FRACASSO HELLAS" (η "Επωφελούμενη Εταιρεία").

Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού / λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2019, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Πρόθεση της εταιρείας είναι να ολοκληρωθεί η απόσχιση εντός της εταιρικής χρήσης 2020.

Με την απόσχιση του κλάδου επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου INTRAKAT για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργικών μονάδων και  τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Η εν λόγω απόσχιση δεν θα επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου INTRAKAT, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη Εταιρεία, ως  θυγατρική κατά ποσοστό 100%, ενοποιείται πλήρως.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση λήψης των αποφάσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την INTRAKAT για την πορεία της διαδικασίας απόσχισης.

 

05/01/20

Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο & Την Ελλάδα

Η τραπεζική ένωση έχει ήδη συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης του ισολογισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημειώνει η Citi σε έκθεσή της. Ειδικότερα, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η Citi εστιάζει στο υψηλό ποσοστό των επισφαλειών, που παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των τραπεζών της Ευρώπης και παρότι έχει υποχωρήσει (στο 39,2% από 44,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2018).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Citi. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPE) για τις ελληνικές τράπεζες ανέρχεται στο 50,1% (από 52,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2018) και παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (56,3%), σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η αμερικανική τράπεζα στην έκθεσή της για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2020.

Ως προς τις τάσεις συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, η Citi παρατηρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρώπης. Ακολουθούν οι τράπεζες σε Ολλανδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Ισπανία. Δεδομένων των προκλήσεων στην κερδοφορία των τραπεζών –αρνητικά επιτόκια, χαμηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης και αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο– η Citi θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική για τη βελτίωση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση underweight για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. «Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επενδυτές των ευρωπαϊκών τραπεζών περίμεναν μια αύξηση επιτοκίων, η οποία όμως δεν ήλθε ποτέ», αναφέρει η Citi στην έκθεσή της, επικαλούμενη τις συνθήκες των πολύ χαμηλών –έως και αρνητικών– επιτοκίων ως έναν από τους βασικούς λόγους για τη σύσταση underweight. Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαϊκές τράπεζες προσφέρουν ελκυστικές αποτιμήσεις, επισημαίνει στην έκθεση.

 

04/01/20

 

 

Αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 139,57 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις

 

Αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν στο τέλος Νοεμβρίου οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν σε 139,57 δισ. ευρώ και αυξάνονται σχεδόν σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια.

 

Ειδικά οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν σε 114,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ενώ αυξάνονται οι καταθέσεις σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως, μειώνονται –από τον περασμένο Σεπτέμβριο– αυτές των προθεσμιακών λογαριασμών. «Οι καταθέσεις προθεσμίας των νοικοκυριών, αν και ακόμη προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε σύγκριση με τον μέσον όρο των αντίστοιχων αποδόσεων της Ζώνης του Ευρώ, υποχώρησαν (...) Στην υποχώρηση των καταθέσεων προθεσμίας συνέβαλε την περίοδο αυτή και η περαιτέρω συρρίκνωση της διαφοράς επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας σε σύγκριση με εκείνο των καταθέσεων μιας ημέρας. Συγκεκριμένα, η διαφορά αυτή, αφού διατηρήθηκε περίπου σταθερή μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019 στις 50 μονάδες βάσης, στη συνέχεια υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 40 περίπου μονάδων βάσης», επισήμαινε η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, τον Δεκέμβριο.

 

Είναι γεγονός πως οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς τα επιτόκια διαμορφώνονται στα επίπεδα του 0,6% και ίσως χαμηλότερα. Λαμβανομένου υπόψη και του πληθωρισμού, η πραγματική απόδοση για τους αποταμιευτές – ακόμη κι αυτούς που θα αποφασίσουν να «κλείσουν» τα χρήματά τους για έναν χρόνο σε μια τράπεζα είναι αρνητικές. Ετσι, πολλοί επιλέγουν να μην ανανεώσουν την προθεσμιακή κατάθεσή τους και να διατηρήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε έναν απλό λογαριασμό, ώστε να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν σε όποια επενδυτική ευκαιρία παρουσιαστεί.

 

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες μειώνονται σταθερά από την αρχή του 2019. «Η υποχώρηση των επιχειρηματικών καταθέσεων το 2019 πιθανόν αντανακλά τη μείωση του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (-4,6%), λόγω της ισχυρής αύξησης του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας (8,7%), ή και τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ενδιάμεσων αγαθών το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους», εκτιμά η ΤτΕ.

 

Η επιστροφή των καταθέσεων που έχουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό –υπολογίζονται σε 12 δισ. ευρώ– είναι από τους βασικούς στόχους των ελληνικών τραπεζών. Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία διατηρούν σε ξένα πιστωτικά ιδρύματα πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις κυρίως του τουριστικού κλάδου, οι οποίες μετά την επιβολή των capital controls πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω λογαριασμών που διατηρούν σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι επιχειρήσεις αυτές λόγω της δραστηριότητάς τους διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό, τους οποίους χρησιμοποιούν προκειμένου να κάνουν πληρωμές, αλλά και εισπράξεις, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς, αλλά και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που επιβλήθηκαν την τελευταία τετραετία μετά την επιβολή των capital controls. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν πως η πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσουν στη σταδιακή επιστροφή αυτών των κεφαλαίων.

 

03/01/20

 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Ζήτησε συγγνώμη για την χρέωση των 5 ευρώ

 

Μέσω SMS ενημερώνει τους πελάτες της η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρέωση 5 ευρώ που έγινε σε πελάτες που κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας της. «Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε ο αντιλογισμός της χρέωσης "τέλος σύνδεσης Winbank" που έγινε εκ παραδρομής. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση», αναφέρει στο μήνυμά της η Τράπεζα Πειραιώς. 

 

Για το θέμα πάντως με την χρέωση είχε τοποθετηθεί και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Twitter. Είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για λάθος του συστήματος.  

 

Έρχονται αναβαθμίσεις για Ελλάδα – Πορτογαλία

Όπως έγραψε την Πέμπτη η Wall Street Journal, η Πορτογαλία και η Ελλάδα αναμένεται  να γνωρίσουν "αρκετές αναβαθμίσεις [της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης] αυτό το έτος", εκτίμησε η Puja Sawant, strategist της Citi.

Η πρώτη ημερομηνία αξιολόγησης για την Πορτογαλία, η οποία έχει θετικό outlook από τις Moody's Investors Service, S&P Global Ratings και Fitch Ratings, είναι στις 17 Ιανουαρίου.

Η Citi περιμένει επίσης αρκετές αναβαθμίσεις για την Ελλάδα, με την πρώτη προγραμματισμένη ημερομηνία αξιολόγησης να είναι στις 24 Ιανουαρίου από την Fitch.

Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες αξιολόγησης είναι πάντα Παρασκευή, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε. Ωστόσο μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές εκτός προγράμματος, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Το 2020 φέρνει νέους δείκτες στο Χρηματιστήριο

Με στόχο την ενδυνάμωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Σωκράτης Λαζαρίδης προανήγγειλε χθες τη δημιουργία νέων δεικτών, στο περιθώριο της πανηγυρικής πρώτης χρηματιστηριακής συνεδρίασης του 2020. 

Όπως γράφει ο Ανέστης Ντόκας στην Ναυτεμπορική. Ως πρώτο βήμα αναμένεται η δημιουργία Δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης καθώς και άλλων δεικτών που πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Ειδικότερα, εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η εισαγωγή ανώτατου ορίου στάθμισης (πλαφόν) 10% για τις μετοχές που συνθέτουν τον δείκτη FTSE 25.

Οι αλλαγές θα ανακοινωθούν άμεσα, ώστε να προετοιμαστεί η αγορά εν όψει της αναθεώρησης του δείκτη που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Μάρτιο και θα τεθεί σε ισχύ στις 4 Ιουνίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι μετοχές που έχουν σήμερα βαρύτητα 23% στον εν λόγω δείκτη, θα πέσουν στο 10% και θα ενισχυθεί αναλογικά η συμμετοχή των υπόλοιπων μετοχών που συμμετέχουν στον FTSE 25. Επιπρόσθετα, ετοιμάζεται δείκτης υψηλής μερισματικής απόδοσης, ενώ προεργασία υπάρχει και για νέους δείκτες, με κριτήριο την εμπορευσιμότητα.

Οι αλλαγές θα δρομολογηθούν σταδιακά μέσα στη χρονιά και εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για αναζωογόνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος κυρίως από πλευράς εγχώριων ιδιωτών επενδυτών. Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι «μία σημαντική χρονιά μόλις ξεκίνησε για την εγχώρια αγορά», σημειώνοντας πως το 2020 εκκινεί με παρακαταθήκη την απόδοση του γενικού δείκτη το 2019 που έφερε το Χρηματιστήριο στην πρώτη θέση παγκοσμίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ έκανε ειδική μνεία στην πρόσφατη επέκταση της οργανωτικής δομής του Ομίλου ώστε να ανταποκριθεί στις διαφαινόμενες ευκαιρίες, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία νέων δεικτών, οι οποίοι ευχήθηκε να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αρχίσουν σύντομα να διαπραγματεύονται νέα ETFs. Ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε πως η νέα χρονιά περιλαμβάνει σημαντικά ορόσημα για την εγχώρια κεφαλαιαγορά, μεταξύ των οποίων και η λειτουργική ενδυνάμωση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Εκτίμησε, δε, πως το 2020 θα υπάρξει σημαντική άντληση πόρων από τις εισηγμένες μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία νέων δεικτών από πλευράς ΕΧΑΕ, ώστε να δημιουργηθούν αντίστοιχα νέα προϊόντα (ETFs). 

Παράλληλα, η ουσιαστική ενεργοποίηση του προγράμματος Roots κατά τους τελευταίους μήνες του 2019 μοιάζει βέβαιο, σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, πως θα αρχίσει να αποδίδει τους πρώτους καρπούς εντός του έτους.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου ευχήθηκε η ελληνική κεφαλαιαγορά να έχει το 2020 μια ανοδική πορεία και να καταστεί δυναμική στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή. Το «παρών» στην εορταστική έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσαν επίσης ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, εκπρόσωποι φορέων της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, επικεφαλής και στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών και δεκάδες άλλοι προσκεκλημένοι.

Χρηματιστήριο Ενέργειας

Στην προγραμματισμένη, εντός του καλοκαιριού, ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΧΕ Αθανάσιος Σαββάκης, ευχόμενος το νέο έτος να φέρει «διπλούς δείκτες ανταγωνιστικότητας και διπλές αποδόσεις». Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιώργος Χαντζηνικολάου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «στη διάρκεια του 2020 θα ανδρωθεί η ελληνική οικονομία. Το Χρηματιστήριο από την πλευρά του θα πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών, τόσο με τα υφιστάμενα εργαλεία του όσο και με νέα προϊόντα ή κίνητρα στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων».

Το φορονομοσχέδιο

Στα σταθερά αλλά και γρήγορα βήματα που η χώρα πραγματοποιεί στο πλαίσιο ανασυγκρότησής της αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός μίλησε για το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, τονίζοντας πως μεταξύ άλλων «μειώνει τον συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων, ενθαρρύνει με φορολογικά κίνητρα τη δημιουργία εταιρειών συμμετοχών, αλλά εξορθολογίζει και τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων.

Επίσης, θεσπίζει εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης, ενώ προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά». Ο κ. Σταϊκούρας εστίασε και στα κίνητρα που έχουν δοθεί για την επανεκκίνηση κλάδων της οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα πως δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός: «Κατά την περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας, την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα, οφείλουμε να κινηθούμε πιο συστηματικά, πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ώστε να πετύχουμε την ολόπλευρη ισχυροποίηση της οικονομίας και της χώρας μας». Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία καθώς και την ενίσχυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

 

02/01/20

 

Χρ. Σταϊκούρας στο Χ.Α.: Η ελληνική οικονομία αξιολογείται θετικά από εταίρους, αγορές και πολίτες

Η ελληνική οικονομία αξιολογείται πλέον θετικά από τους εταίρους μας, τους επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης και τους Έλληνες πολίτες, γεγονός που αποδεικνύεται και από την μεγάλη άνοδο του δείκτη του χρηματιστηρίου το 2019, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου για το 2020, χτυπώντας και το παραδοσιακό καμπανάκι. Ο υπουργός Οικονομικών έθεσε τους στόχους για το 2020 οι οποίοι είναι:

-Υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη

-Aναδιανομή του εισοδήματος με στόχο την κοινωνική συνοχή

-Bελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών μέσω κυρίως της μεγαλύτερης από την αρχικά σχεδιαζόμενη μείωση της φορολογίας

-Eνίσχυση της ρευστότητας

-Αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων

-Ενίσχυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου-

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του oμίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σ. Λαζαρίδης, αφού τόνισε την παγκόσμια πρωτιά σε απόδοση του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2019 επεσήμανε ότι ο στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η άντληση σημαντικών κεφαλαίων από την κεφαλαιογορά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Τέλος, τόνισε ότι στόχος της διοίκησης του Χ.Α είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής δομής του και η εισαγωγή νέων δεικτών, όπως είναι ο δείκτης μερισματικής απόδοσης.

 

Χρέωση 5 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς από λάθος - Γεωργιάδης: «Θα επιστραφούν τα χρήματα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την χρέωση των 5 ευρώ που επιβλήθηκε σε χιλιάδες πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς για την «προμήθεια εγγραφής» που χρέωσε αυτόματα όσους έχουν e-banking, ενώ στη συνέχεια τους ενημέρωσε με σχετικό e-mail για τη χρέωση χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας, καθώς χιλιάδες συνδρομητές πελάτες προσπαθούσαν να μάθουν περί τίνος πρόκειται. Στο διαδίκτυο πολλοί εξέφραζαν την απορία και την οργή τους για το συμβάν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός τονίζοντας ότι θα επιστραφούν άμεσα αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας.

«Ως προς αυτό, ερευνήθηκε και από εμένα και από τις υπηρεσίες μας. Επρόκειτο περί λάθους του συστήματος θα υπάρξει αντιλογισμός του ποσού άμεσα σε όσους υπήρξε χρέωση και δεν θα υπάρχει καμμία νέα επιπλέον χρέωση».

 

LAMDA: Αγορές μετοχών από τον Οδυσσέα Αθανασίου

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη:

-  στις 27 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 8,152 ευρώ και συνολική αξία 815.200,00 ευρώ.
- στις 30 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 8,2442 ευρώ και συνολική αξία 824.420,00 ευρώ.
- στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 58.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 8,2324 ευρώ και συνολική αξία 477.481,87 ευρώ.

 

31/12/19

 

Με μηδενικό επιτόκιο η σημερινή έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων

Με μηδενική απόδοση το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε 1,75 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 

 

Casino ελληνικού: Όλα δείχνουνε Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στην πλευρά της κοινοπραξίας Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δείχνει σύμφωνα με πληροφορίες να καταλήγει η πρώτη διαδικασία του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό.

Το πρώτο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού παραδόθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τον έτερο υποψήφιο, την εταιρεία Hard Rock, να αναμένεται να τεθεί εκτός διαδικασίας.

Με βάση το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, το ελάχιστο τίμημα που μπορούν να προσφέρουν οι διεκδικητές είναι τα 30.000.000 ευρώ. Η οικονομική προσφορά έχει βαρύτητα 60% στη συνολική αξιολόγηση. Η τεχνική αξιολόγηση, που επίσης γίνεται με βάση μαθηματικό τύπο, έχει βαρύτητα 40% και λαμβάνει υπόψη τέσσερα σημεία της προσφοράς των υποψηφίων. Το ξενοδοχείο που πρέπει να είναι πέντε αστέρων, με τουλάχιστον 2.000 κλίνες και να καταλαμβάνει επιφάνεια τουλάχιστον 60.000 τετραγωνικών μέτρων, το συνεδριακό κέντρο, το μικρό στάδιο (χωρητικότητας τουλάχιστον 3.000 θεατών) και το καζίνο (τουλάχιστον 1.200 VLTs, 120 τραπέζια για άλλα τυχερά παιχνίδια κ.λπ.).

 

30/12/19

 

OTE: Συνεχίζεται η απεργία

Με παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σήμερα Δευτέρα στις 10 το πρωί, συνεχίζει τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις της, για την υπογραφή τριετούς ΣΣΕ και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 21 Δεκεμβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 12 Ιανουαρίου 2020.

«Ο αγώνας των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ συνεχίζεται. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις για το δίκαιο των αιτημάτων μας.

 

Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου διάσωσης της Creta Farms

Εντός του πρώτου διμήνου του 2020 επιθυμούν πιστωτές, προτιμητέος επενδυτής, αλλά και η κυβέρνηση που παρακολουθεί στενά την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συμφωνίας εξυγίανσης της Creta Farms. Χθες οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών, το οποίο είχε τεθεί επί τάπητος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών, ενώ οι πιστωτές φαίνεται ότι συμφώνησαν τελικά να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου –και σε ό,τι αφορά την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης– χωρίς τον ορισμό ειδικού εντολοδόχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μετά τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2020 και η οποία έχει ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, θα υπογραφεί η συμφωνία εξυγίανσης και θα κατατεθεί στο δικαστήριο. Στόχος είναι να μην υπάρξει καμία νέα καθυστέρηση και δη να υπογραφεί ει δυνατόν στις 15 Ιανουαρίου 2020 και να κατατεθεί στο δικαστήριο άμεσα. Το γεγονός ότι η αίτηση θα υποβληθεί στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, μια και εκεί είναι η έδρα της Creta Farms, και όχι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, επιτρέπει την εκτίμηση ότι μπορεί να ορισθεί δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης εντός του Φεβρουαρίου.

Τελικώς, η φόρμουλα που επελέγη είναι η έγκριση της συμφωνίας από τη γενική συνέλευση των μετόχων –όπου πλέον την πλειονότητα των δικαιωμάτων ψήφου έχουν οι τράπεζες– μετά την κατάθεσή της στο δικαστήριο, αλλά πριν από την επικύρωσή της από αυτό. Η γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τη συμφωνία εξυγίανσης αναμένεται να προγραμματισθεί 20 ημέρες μετά τη συζήτηση της αίτησης στο δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά οι τράπεζες εμφανίζονταν αρκετά επιφυλακτικές στο να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου για την έγκριση της συμφωνίας και πρότειναν τον ορισμό ειδικού εντολοδόχου. Το σενάριο αυτό όμως προσέκρουσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Impala Invest που αποτελεί τον προτιμητέο επενδυτή για την απόκτηση της Creta Farms. Το γεγονός δε ότι η νέα συμφωνία θα εγκριθεί από γενική συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί από το νέο διοικητικό συμβούλιο και όχι από την προσωρινή διοίκηση, θεωρείται ότι ξεπερνά το νομικό εμπόδιο που υπήρχε. Ποιο ήταν αυτό; Η προσωρινή διοίκηση, η οποία είχε ορισθεί με δικαστική απόφαση, δεν είχε αρμοδιότητα σύγκλησης γενικής συνέλευσης μετόχων με θέμα την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Το πόσο, βεβαίως, γρήγορα θα προχωρήσει και πρακτικά η σωτηρία της Creta Farms εξαρτάται αφενός από την ταχύτητα έκδοσης της σχετικής δικαστικής απόφασης για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και αφετέρου από τη στάση που θα τηρήσουν οι παλιοί μέτοχοι, οι αδερφοί Δομαζάκη. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης δεν φαίνεται διατεθειμένος να παραιτηθεί της αξίωσης που έχει από την εταιρεία και δη τα 11,6 εκατ. ευρώ που ισχυρίζεται ότι την έχει δανείσει. Σε εξέλιξη, τέλος, βρίσκεται ακόμη η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα που ερευνά το ενδεχόμενο κακοδιαχείρισης αλλά και υπεξαίρεσης στην κρητική αλλαντοβιομηχανία.

Πηγή: Καθημερινή

 

28/12/19

 

H αερομαχία Aegean Airlines - Air Nostrum στην Κροατία

Στη βαλκανική αγορά επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, καταθέτοντας μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Croatia Airlines, η Aegean Airlines. Η κρατική αεροπορική εταιρεία της Κροατίας ανακοίνωσε ότι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει τις προσφορές τους στους συμβούλους ιδιωτικοποίησης, Privredna Banka Zagreb (PBZ) και DVB Bank SE (θυγατρική του γερμανικού ομίλου DZ BANK), η Aegean και η ισπανική Air Nostrum.

Όπως σχολιάζει η Φάνη Ζώη στην Ναυτεμπορική. Αξίζει να αναφερθεί ότι διεθνείς επενδυτικές εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με τοπικούς fund managers δεν προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Η κυβέρνηση της Κροατίας έχει ορίσει προθεσμία έως τον Ιούνιο του 2020, είτε για να αποκρατικοποιήσει πλήρως είτε για να ανακεφαλαιοποιήσει την Croatia Airlines.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι σύμβουλοι επεξεργάζονται τώρα τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια θα ενημερώσουν τη διοίκηση της εταιρείας. Μία επιτροπή που θα συστήσει το κράτος, το οποίο ελέγχει ποσοστό 99% του αερομεταφορέα, θα επιλέξει την καλύτερη προσφορά.

Ο υπουργός Μεταφορών της Κροατίας, Oleg Butkovic, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο έως 70% της Croatia Airlines. Υπενθυμίζεται ότι η Aegean είχε ενδιαφερθεί για την κροατική εταιρεία και το 2015 και μάλιστα είχε προκριθεί στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του IFC, ωστόσο ο διαγωνισμός δεν είχε προχωρήσει τότε λόγω της αλλαγής κυβέρνησης στην Κροατία.

Ο ελληνικός αερομεταφορέας, η διοίκηση του οποίου επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, έχει επεκτείνει το δίκτυό του στην Κροατία τα προηγούμενα χρόνια συνδέοντας την Αθήνα με το Ζάγκρεμπ για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, ενώ τα δρομολόγιά του προς το Ντουμπρόβνικ διατηρήθηκαν φέτος και για το μεγαλύτερο μέρος της χειμερινής περιόδου. Προσφέρει επίσης εποχικά δρομολόγια προς το Σπλιτ.

Για το 2020 η Aegean θα «πετάξει» σε 155 προορισμούς με 65 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα έξι είναι Airbus A320/321neo που θα παραληφθούν το πρώτο εξάμηνο. Θα αυξήσει έτσι τις αεροπορικές θέσεις κατά 1,5 εκατ. σε σύγκριση με τη χρόνια που διανύουμε. Ταυτόχρονα θα διευρύνει τη δραστηριότητά της στη Θεσσαλονίκη και θα δημιουργήσει νέα βάση στην Κέρκυρα και νέο lounge στη Θεσσαλονίκη.

Στα διεθνή δρομολόγια θα εντάξει στο δίκτυό της τους προορισμούς Μπέρμιγχαμ, Πάφο, Μπιλμπάο, Νυρεμβέργη, ενώ θα μπει και στις charter πτήσεις. Από την άλλη πλευρά, η Air Nostrum, που ανήκει στο franchise της Iberia Regional και είναι μέλος της Oneworld alliance, παραχωρούσε με leasing αεροσκάφη και πλήρωμα στην Croatia Airlines τους καλοκαιρινούς μήνες την προηγούμενη τριετία.

H ίδια η Iberia έχει επεκτείνει σημαντικά τα δρομολόγιά της προς την Κροατία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η κυβέρνηση της Κροατίας αποφάσισε να παρέχει στην αεροπορική εταιρεία 34 εκατ. ευρώ, με σκοπό να τη βοηθήσει να σταθεροποιήσει τις δραστηριότητές της εν όψει της προγραμματισμένης ανακεφαλαιοποίησης. Η Croatia Airlines είναι μέλος της Star Alliance και το 2018 διακίνησε 2,17 εκατ. επιβάτες, έχοντας έσοδα 229 εκατ. ευρώ και ζημιές 11 εκατ. ευρώ, με το μερίδιο αγοράς της στην Κροατία να υπολογίζεται στο 25%. 

 

27/12/19

 

ΑΔΜΗΕ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150kV 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει τους επενδυτές ότι η συγγενής της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ηλεκτρική Διασύνδεση της Σκιάθου στο Σύστημα των 150kV μέσω της Εύβοιας (Μαντούδι).

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση υποθαλάσσιων και υπόγειων καλωδιακών γραμμών στην Εύβοια και τη Σκιάθο και την κατασκευή Υποσταθμού στη Σκιάθο. Συγκεκριμένα:

1. Για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων 150 kV για την καλωδιακή Γραμμή Μεταφοράς 150 kV στο τμήμα «Μαντούδι – Σκιάθος», υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες Prysmian και Ελληνικά Καλώδια. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Ελληνικά Καλώδια με σύμβαση ύψους 42,8 εκατ. ευρώ.

2. Για τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στη Σκιάθο, υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες ABB, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-GE, TOMI-HYOSUNG και NARI-ELECTROMEC. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ABB με σύμβαση ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή της Διασύνδεσης θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2020 με διάρκεια υλοποίησης 20 μήνες. Η Σκιάθος συνδέεται για πρώτη φορά στο Σύστημα Υψηλής Τάσης 150kV. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση θα διασφαλίσει την ευστάθεια της ηλεκτροδότησης του συμπλέγματος των Βορείων Σποράδων και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ιντρακάτ: Απόκτηση μετοχών της Μορέας από την Ιντρακόμ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ιντρακάτ σε ανακοίνωση της στο Χ.Α. Η εταιρεία ανακοινώνει συμπληρωματικά της από 23/12/2019 σχετικής ανακοίνωσής της ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και μετά από τη λήψη των κατά Νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, απέκτησε  στις 20.12.2019 από την  εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS"), το σύνολο της συμμετοχής της στη "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." δηλ. ποσοστό 13,33% επί του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας μετά των επ' αυτού αναλογουσών κοινών ομολογιών, έκδοσης της "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.". Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών έγινε, ως είχε αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών (Αγοράστριας και Πωλήτριας), στην αξία αποτίμησής τους από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ 20.652.534.  Η σχετική Έκθεση αποτίμησης και η Ανακοίνωση της καταχώρησής της στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της INTRAKAT (http://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/).

 

 

ΟΤΕ: Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων

 

«Το απόλυτο άγγιξαν τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία» ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 23/12, τρίτη ημέρα των κινητοποιήσεων διαρκείας, η ΟΜΕ – ΟΤΕ, με την Ομοσπονδία να προσθέτει πως οι εργαζόμενοι έδωσαν «με περηφάνια και αξιοπρέπεια δυναμικό παρών».

 

Κάνει λόγο για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση που έλαβε χώρα στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ και κάνει ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ότι «οι εργαζόμενοι δεν θα υποστείλουν τη σημαία του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση».

 

Μάλιστα, η ομοσπονδία, σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη 24/12, καταγγέλλει «τρομοκρατία και εκφοβισμό από γνωστά στελέχη της διοίκησης» καθώς και «ψευδείς καταγγελίες στην αστυνομία», ενώ στηλιτεύει τα «στοχευμένα δημοσιεύματα» που έχουν στόχο να κάμψουν τους εργαζόμενους και να στρέψουν την κοινωνία εναντίον τους.

 

Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν οι δράσεις των εργαζόμενων ως εξής:

 

– Την Παρασκευή, 27/12/2019 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στο κτίριο του ΟΤΕ στην Παιανία.

– Τη Δευτέρα  30/12/2019 και ώρα 10:00 προγραμματίζεται παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας.

 

Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων στον ΟΤΕ

 

Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 24/12, τονίζει ότι στηρίζει τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων στον ΟΤΕ για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα αντικατοπτρίζει την μεγάλη κερδοφορία της επιχείρησης και την ακύρωση των προγραμματισμένων απολύσεων.

 

Όπως επισημαίνει:

 

«Η συνεχής αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης (88% μεταξύ 2012 -2018) και τα συνεχώς αυξανόμενα κέρδη και μερίσματα για τους μετόχους, δεν μπορεί παρά να  συμβαδίζουν με καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά το 2012 είδαν σημαντικές μειώσεις στις συνολικές αποδοχές τους.

 

Αντίθετα, η   διοίκηση  της εταιρείας, εκμεταλλευόμενη  τις αντεργατικές  πολιτικές της κυβέρνησης  με τον περιορισμό  των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων και την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης,  αρνείται να συμφωνήσει στην υπογραφή  νέας 3ετούς Συλλογικής Σύμβασης, που να αντανακλά την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης και να εγγυάται την προστασία από απολύσεις, ενώ συγχρόνως εμμένει  στην απόφαση να απολύσει τους φύλακες που δεν αποδέχτηκαν την εκβιαστική “εθελούσια έξοδο”.

 

Συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των εργαζομένων και καλούμε τη διοίκηση της εταιρείας να σταματήσει  την επίδειξη αυταρχισμού και αδιαλλαξίας και να προχωρήσει άμεσα σε  διάλογο με το σωματείο των εργαζομένων για την ικανοποίηση των αυτονόητων και δίκαιων αιτημάτων τους.»

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις 20/12 ερώτηση για το θέμα στη Βουλή θέτοντας στο επίκεντρο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την επαναφορά – τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 

25/12/19

 
 

Επιταχύνει τους ρυθμούς της στα διεθνή έργα η ΔΕΠΑ

Σε βασικό μοχλό για την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας αλλά και για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, εξελίσσεται η ΔΕΠΑ μέσα από ένα μπαράζ κινήσεων σε πολλαπλά μέτωπα αγωγών και υποδομών.

   Αυτό σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ενώ υπογραμμίζεται ότι στίγμα δίνουν μια σειρά από μεγάλα διεθνή έργα τα οποία εδραιώνουν τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή, όπως η επιτάχυνση κατασκευής του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, η συμμετοχή στην ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας μέσω του IGI Poseidon καθώς και η δέσμευση ποσοτήτων στον TAP, που από το 2020 και μετά, θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της Κασπίας στην Ευρώπη.

   Ραγδαίες επίσης, όπως επισημαίνεται είναι και οι εξελίξεις γύρω από τον East Med, με πιο πρόσφατη την απόφαση του Δ.Σ. του ΥΑΦΑ Ποσειδών, όπου συμμετέχουν σε ποσοστά 50%-50% η ΔΕΠΑ και η ιταλική Edison, να επισπευσθεί η ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών σταδίων για την ωρίμανση του αγωγού East Med. Στην ουσία επιταχύνεται η ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας ύψους περίπου 70 εκατ ευρώ, μαζί με κάθε άλλο στάδιο ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό του αγωγού EastMed, γεγονός που θα ανοίξει και τον δρόμο για την λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.

   «Τα παραπάνω αποτελούν μια μόνο πτυχή από την πολυσχιδή διεθνή δραστηριότητα της ΔΕΠΑ. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο, η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας στη Σόφια για την έναρξη κατασκευής του Ελληνοβουλγαρικού Διασυνδετηρίου Αγωγού (IGB), που αναπτύσσεται με ευθύνη της εταιρείας ICGB AD, στην οποία η ΔΕΠΑ μετέχει με ποσοστό 25%» όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση,

   Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2021, με αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κυβικά μέτρα αερίου. Σε πρώτη φάση, οι ποσότητες θα προέρχονται από τον αγωγό TAP, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει το 2020, μεταφέροντας αζέρικο αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές, και στον οποίο η ΔΕΠΑ έχει δεσμεύσει χωρητικότητα ύψους 1 δισ. κ.μ. Στην ουσία, με τον αγωγό IGB, η εταιρεία πρόκειται να τροφοδοτήσει την βουλγαρική αγορά με φυσικό αέριο από την Κασπία, "σπάζοντας" για πρώτη φορά το ρωσικό μονοπώλιο στη γειτονική χώρα.

   Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη είναι ότι χθες το Δ.Σ. της επιχείρησης ενέκρινε τη συμμετοχή με 20%, της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE Α.Ε., της εταιρείας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του Τερματικού Σταθμού LNG Βόρειας Ελλάδας, στην Αλεξανδρούπολη.

   Ο Σταθμός είναι συμπληρωματικός του IGB και αποτελείται από την FSRU (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG) με αποθηκευτική ικανότητα LNG έως και 170.000 κυβ. μέτρα και δυναμικότητα αεριοποίησης 22,7 εκ. κ.μ. ημερησίως (8,3 δισ. κ.μ. ετησίως), η οποία θα αγκυροβοληθεί 10 χλμ ανοιχτά της παράκτιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης, καθώς και από ένα σύστημα υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών συνολικού μήκους 28 χλμ.

   Το στίγμα της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, συμπληρώνουν επίσης η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας μέσω του αγωγού IGI Poseidon, αλλά και το πρόγραμμα CYNERGY για την δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας φυσικού αερίου στη Κύπρο, μια πρωτοβουλία που "σπάει" την ενεργειακή απομόνωση της χώρας.

   «Εκτός φυσικά, από τη συμμετοχή της σε διεθνή projects, βαρόμετρο για την εταιρεία να αποτελούν οι μακροχρόνιες συμβάσεις με τη ρωσική Gazprom, την τουρκική BOTAS, την αλγερινή Sonatrach, την IGSC (Αζερμπαϊτζάν), μέσω του αγωγού ΤΑΡ, αλλά και οι ανταγωνιστικές αγορές LNG από την παγκόσμια αγορά SPOT» όπως επισημαίνεται.

   Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το στίγμα της ΔΕΠΑ είναι έντονο και στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, όπου πρόσφατα κέρδισε, τον διαγωνισμό για την προμήθεια της ΔΕΗ με φυσικό αέριο για το 2020.

   Η εταιρεία ανακηρύχθηκε ένας από τους δύο μειοδότες στο διαγωνισμό, με δυνατότητα να προμηθεύσει τη ΔΕΗ με 2 εκατ. μεγαβατώρες.

   Συνοψίζοντας τον διεθνή ρόλο της επιχείρησης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, τόνισε:

   «Εδώ και τριάντα χρόνια, η ΔΕΠΑ πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις των Βαλκανίων, ενώ αποτελεί και οργανικό τμήμα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και της Ευρώπης.

   Την ίδια στιγμή, με την πλούσια ενεργειακή διπλωματία που αναπτύσσει και τη συμμετοχή της σε μεγάλα διεθνή project, καθιστά την Ελλάδα περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, αναβαθμίζοντας την οικονομική και γεωστρατηγική της σημασία.»

 

24/12/19

 

Είσοδος της ΔΕΠΑ στον πλωτό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, έργο–σταθμός για την ενεργειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης

Εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΠΑ η συμμετοχή της στον πλωτό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην Αλεξανδρούπολη, έργο που αποτελεί αποφασιστικό βήμα στην πορεία για την ανάδειξη της χώρας μας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

   Όπως επισημαίνουν αρμόδιες ενεργειακές πηγές, ο εν λόγω σταθμός αποτελεί μια νέα πηγή εισόδου φυσικού αερίου όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, «σπάζοντας» το μονοπώλιο των αγωγών και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανταγωνισμού στην περιφερειακή αγορά. Πρόκειται για μια υποδομή που εντάσσεται στη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ ενώ υποστηρίζεται σθεναρά και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Με αυτά τα δεδομένα, η προώθηση του έργου ενέχει και πολιτικές- διπλωματικές πλευρές ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον στις αρχές Ιανουαρίου.

   Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, η ΔΕΠΑ θα συμμετάσχει με ποσοστό 20%, στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE η οποία αναπτύσσει τον Τερματικό Σταθμό. Από την πλευρά της ΔΕΠΑ επισημαίνεται ακόμη ότι:

   Ο Τερματικός Σταθμός LNG Βορείου Ελλάδας είναι σημαντικός πυλώνας της ενεργειακής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και έργο με υψηλή εθνική και ευρωπαϊκή σημασία. Αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνδεση της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC) στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου μέσω της ανάπτυξης Κάθετου Διαδρόμου και έχει ενταχθεί στην επικαιροποιημένη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).

   Ο Σταθμός αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, καθιστώντας τη πύλη εισόδου ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

   Πρόκειται για συμπληρωματικό έργο του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου IGB, που συνδέει την ελληνική αγορά με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας και την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης.

   Ο Σταθμός αποτελείται από την FSRU (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG) με αποθηκευτική ικανότητα LNG έως και 170.000 κυβ. μέτρα και δυναμικότητα αεριοποίησης 22,7 εκατ. κ.μ. ημερησίως (8,3 δισ. κ.μ. ετησίως), η οποία θα αγκυροβοληθεί στον θαλάσσιο χώρο 10 χλμ ανοιχτά της παράκτιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης, καθώς και από ένα σύστημα αγωγών συνολικού μήκους 28 χλμ (υποθαλάσσιος αγωγός 24 χλμ και χερσαίος αγωγός 4 χλμ).

   Για την τυπική ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE απομένουν ακόμη δύο στάδια: α) Η έγκριση της συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και β) η οριστική λήψη της Τεχνικής Επενδυτικής Απόφασης (FID). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η Τελική Επενδυτική Απόφαση αναμένεται να ληφθεί το 3ο τρίμηνο του 2020 και η έναρξη λειτουργίας του το Σεπτέμβριο του 2022.

   Πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΔΕΠΑ προχώρησε στην επικαιροποίηση του λεπτομερούς οικονομικού, φορολογικού, νομικού και ρυθμιστικού ελέγχου (Financial, Tax, Legal and Regulatory Due Diligence) καθώς και στον καθορισμό της Εύλογης Αποτίμησης Αξίας (Fair Value Valuation) της Gastrade.

   Με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE, η ΔΕΠΑ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου.

 

23/12/19

 

Creta Farms: Στο 31,17% αυξήθηκε το ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας λόγω ενεχύρων

Σε 31,17%, από 12,17%, αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας στην Creta Farms, όπως γνωστοποιεί η τελευταία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Αιτία η καταγγελία της σύμβασης σύστασης ενεχύρου που είχε η τράπεζα έναντι εξασφαλίσεων για ομολογιακό δάνειο.

Πλέον, όπως αναφέρεται η τράπεζα θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου στις γενικές συνελεύσεις με το παραπάνω ποσοστό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 20.12.2019 γνωστοποίησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί ότι :

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (η «Τράπεζα») έχει συνάψει την από 14.3.2018 Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο (η «Σύμβαση Ενεχύρου») με την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Εταιρία») και τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη (από κοινού οι «Ενεχυραστές»), δυνάμει της οποίας συστάθηκε ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας (υπό την ιδιότητα αυτής ως εκπροσώπου των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου) αρχικώς επί συνολικά 5.601.200 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συγκεκριμένα 2.800.600 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.800.600 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, και σε συνέχεια της επέκτασης του ανωτέρω ενεχύρου λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στις αρχές του έτους 2019, επί συνολικά 5.993.284 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συγκεκριμένα 2.996.642. μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.996.642 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη (από κοινού οι «Ενεχυριασμένες Μετοχές»), για την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου.

Την 19 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη νομίμως δια δικαστικού επιμελητή στην Εταιρία και τους Ενεχυρστές η από 16.12.2019 επιστολή της Τράπεζας προς την Εταιρία και τους Ενεχυραστές με θέμα «Γνωστοποίηση Επέλευσης Γεγονότων Καταγγελίας και το άρθρο 14 της από 14.3.2018 Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο», δια της οποίας επιστολής η Τράπεζα γνωστοποίησε στην Εταιρία και τους Ενεχυραστές την επέλευση γεγονότων καταγγελίας κατά τους όρους της Συμβάσεως Ενεχύρου και ότι ως εκ τούτου, σε εκτέλεση του όρου 14 της Σύμβασης Ενεχύρου, τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της Εταιρίας, τα οποία απορρέουν από τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.993.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, θα ασκούνται εφεξής από την Τράπεζα.

Την 20 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (η «ΕΛΚΤΑ») η από 20 Δεκεμβρίου 2019 επιστολή της Τράπεζας προς την ΕΛΚΑΤ με θέμα «Γνωστοποίηση Μεταβολής στην Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου Κινητών Αξιών της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΙΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με το αρ. 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.» διά της οποίας επιστολής η Τράπεζα ενημέρωσε την ΕΛΚΑΤ ως προς τα ανωτέρω υπό σημείο 2 αναφερόμενα και αιτήθηκε από την ΕΛΚΑΤ, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της μεταβολής στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ως προς τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.99.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, διαμορφώθηκε από 12,17 % σε 31,17% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε συνολικά 9.832.266 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 9.832.266 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας. Κρυονέρι 23/12/2019.

Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού υπέβαλε η Euromedica

Εuromedica ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της διασφάλισης και της προστασίας των δραστηριοτήτων της, κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας χορηγήθηκε η από 23.12.2019 προσωρινή διαταγή.

Με την εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές, αναστέλλονται προσωρινά τα ατομικά και συλλογικά καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της Εταιρείας, εκκρεμή ή μη (άρθρο 106α παρ. 6 σε συνδ. με άρθρο 106 παρ. 1 Πτωχευτικού Κώδικα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης. Δικάσιμος για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης περί λήψης προληπτικών μέτρων ορίστηκε η 31.01.2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, την ισορροπία στον ταμειακό της προγραμματισμό και θα της επιτρέψει να σχεδιάσει απρόσκοπτα και να προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης, με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Σημειώνεται ότι κυρίαρχο στοιχείο του πλάνου αναδιοργάνωσης θα αποτελέσει η κεφαλαιακή ενίσχυση και η πλήρης αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας, με γνώμονα και αποκλειστικό στόχο την προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών και εν γένει πιστωτών της καθώς και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Η Εταιρεία, με τη δέουσα υπευθυνότητα, άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης, καταλήγει.

 

22/12/19

 
 

Στην Dromeus Capital τέσσερα ακίνητα της Prodea έναντι 93 εκατ.

Στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Dromeus Capital κατέληξε το χαρτοφυλάκιο τεσσάρων κτιρίων γραφείων της Prodea Investments. Το τίμημα ανήλθε σε 93 εκατ. ευρώ, δείγμα του υψηλού ανταγωνισμού που επικράτησε μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς η εκτιμηθείσα αξία ανερχόταν σε 74 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη επένδυση είχε ο επενδυτικός όμιλος Blackstone, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς ξένους θεσμικούς επενδυτές που έχουν τοποθετήσει κεφάλαια στην Dromeus Capital.

Η Blackstone έχει επενδύσει στην Dromeus μέσω συγκεκριμένου επενδυτικού οχήματος, το οποίο τοποθετείται σε κτίρια γραφείων, με στόχο τις υψηλές αποδόσεις.

Όπως σχολιάζει και η Καθημερινή, η κίνηση αυτή καταδεικνύει το γεγονός ότι η αγορά της Αθήνας βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των σημαντικών ξένων θεσμικών επενδυτών λόγω των ευκαιριών που προσφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια του ομίλου Blackstone στην παγκόσμια αγορά ακινήτων ανέρχονται σε 157 δισ. δολάρια (επί συνόλου 554 δισ. δολαρίων) και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως.

Τα ακίνητα που ανήκαν στην Prodea είναι όλα μισθωμένα στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και είναι συνολικής επιφάνειας 37.000 τ.μ. Το πλέον χαρακτηριστικό είναι ο «πράσινος» πύργος που δεσπόζει στη Λ. Κηφισίας 178, στο ύψος της Αγ. Βαρβάρας Ψυχικού, ένα κτίριο επιφάνειας 10.300 τ.μ. Επίσης, στο πακέτο των προς πώληση κτιρίων περιλαμβάνονται αυτοτελή γραφεία στη Λ. Μεσογείων 1 (συμβολή με Λ. Βασ. Σοφίας), επιφάνειας 8.642 τ.μ., στην οδό Πειραιώς 74-76, επιφάνειας 12.443 τ.μ., και στην Ακαδημίας 68. Το τελευταίο ακίνητο είναι επιφάνειας 5.500 τ.μ. και εκτείνεται μέχρι τη Ζωοδόχου Πηγής από τη μία πλευρά και τη Χαριλάου Τρικούπη από την άλλη.

Η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της διοίκησης της Prodea να περιορίσει τη μεγάλη έκθεση που εξακολουθεί να έχει στην Εθνική Τράπεζα. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 47% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας από μισθώματα προέρχεται από την τράπεζα. Μέσω της πώλησης των παραπάνω ακινήτων, το εν λόγω ποσοστό θα υποχωρήσει στο 44,6%, ενώ πρόθεση της εταιρείας είναι το σχετικό ποσοστό να έχει μειωθεί σε περίπου 20% έως το τέλος του 2021.

Παράλληλα, η Dromeus Capital βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμα σημαντικής κίνησης, η οποία αφορά την απόκτηση πέντε ακινήτων της Bain Capital αντί ποσού 25 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται κτίριο γραφείων στην πλατεία Συντάγματος, επί της οδού Οθωνος 6, στο οποίο στεγάζονται διεθνούς φήμης εταιρείες, όπως η McKinsey, η EBRD και το πρακτορείο Bloomberg. Τα εν λόγω ακίνητα ανακτήθηκαν από την Bain στο πλαίσιο του πακέτου κόκκινων δανείων που απέκτησε το 2018 από την Τράπεζα Πειραιώς (Project Amoeba).

Με την προσθήκη των νέων αυτών κινήσεων, η Dromeus Capital θα έχει επενδύσει στην ελληνική αγορά ακινήτων κεφάλαια της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ. Η πιο πρόσφατη κίνηση αφορούσε την απόκτηση του κτιρίου γραφείων Maroussi Plaza στην οδό Φραγκοκλησσιάς, αντί ποσού που προσέγγισε τα 40 εκατ. ευρώ. Στο συγκεκριμένο ακίνητο των 10.000 τ.μ. ανωδομής στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Deloitte, που θα παραμείνει μισθωτής για τα επόμενα χρόνια. Το 2018 είχε πλειοδοτήσει σε διαγωνισμό για την εξαγορά τριών κτιρίων γραφείων συνολικού κόστους 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η διαθέσιμη ρευστότητα που έχει συγκεντρώσει η Dromeus Capital από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι προς διάθεση είναι επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, χωρίς μάλιστα σε αυτά να υπολογίζεται τυχόν μόχλευση μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Εν ολίγοις, η εταιρεία αποκτά πρωταγωνιστική θέση στην εγχώρια αγορά ακινήτων, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται να τοποθετηθεί και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

 

21/12/19

 

Άνοδος 4,7 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών

Άνοδο κατά 4,7 δισ. ευρώ (ή κατά 4,3% σε σύγκριση με το τέλος του 2018) σημείωσαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους διατηρήθηκε περίπου σταθερός γύρω από το 6%. Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση για το 2019 της Τραπέζης της Ελλάδος, η ανοδική πορεία των καταθέσεων των νοικοκυριών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος, υποβοηθήθηκε από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της απασχόλησης και του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός τους. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα παρά την περαιτέρω συρρίκνωση των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις μίας ημέρας των νοικοκυριών (δηλ. οι καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου, οι καταθέσεις όψεως και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί) αυξήθηκαν συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 κατά 5,4 δισ. ευρώ ή 8,5% και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιταχύνθηκε, φθάνοντας τον Οκτώβριο το 12,7%.

Οι καταθέσεις προθεσμίας των νοικοκυριών, αν και ακόμη προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε σύγκριση με το μέσο όρο των αντίστοιχων αποδόσεων της ζώνης του ευρώ, υποχώρησαν κατά 737 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο (ή κατά 1,5%). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων προθεσμίας των νοικοκυριών επιβραδύνεται σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και εξής, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2019 έγινε αρνητικός.

Στην υποχώρηση των καταθέσεων προθεσμίας συνέβαλε την περίοδο αυτή και η περαιτέρω συρρίκνωση της διαφοράς επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας σε σύγκριση με εκείνο των καταθέσεων μίας ημέρας. Συγκεκριμένα, η διαφορά αυτή, αφού διατηρήθηκε περίπου σταθερή μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019 στις 50 μονάδες βάσης, στη συνέχεια υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 40 περίπου μονάδων βάσης.

Στην Έκθεση της Τ.τ.Ε. σημειώνεται ότι οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, που αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου, σημείωσαν κατά την υπό εξέταση περίοδο μικρή μείωση κατά 167 εκατ. ευρώ (ή κατά 0,8% σε σύγκριση με το τέλος του 2018) και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου τους υποχώρησε σταδιακά στη διάρκεια του έτους και διαμορφώθηκε σε 3,7% τον Οκτώβριο του 2019, έχοντας μετριαστεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Σε αντίθεση με τον τομέα των νοικοκυριών, η θετική καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις την υπό εξέταση περίοδο (622 εκατ. ευρώ) λειτούργησε υποστηρικτικά για τις καταθέσεις αυτές.

Για τις επιχειρηματικές καταθέσεις προθεσμίας, προστίθεται στην Έκθεση, περιορίστηκαν ελαφρά (-25 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους μεταστράφηκε από τις αρχές του έτους σε αρνητικό και διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο σε -3,6%. Η υποχώρηση των επιχειρηματικών καταθέσεων το 2019 πιθανόν αντανακλά τη μείωση του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (-4,6%), λόγω της ισχυρής αύξησης του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας (8,7%), ή και τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ενδιάμεσων αγαθών το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην εξέλιξη των επιχειρηματικών καταθέσεων προθεσμίας συνέβαλε και η υποχώρηση του επιτοκίου αυτής της κατηγορίας καταθέσεων κατά 36 μονάδες βάσης μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Οκτωβρίου 2019. Η υποχώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα των αυξημένων υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την αποπληρωμή χρεολυσίων στη διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με τη μείωση των συμφωνιών επαναγοράς (repos) με τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, του αποθέματος των εντόκων γραμματίων.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης στις εμπορικές τράπεζες υποχώρησαν την εξεταζόμενη περίοδο κατά 4,4 δισεκ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που μαζί με την κεντρική κυβέρνηση αποτελούν τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, παρέμειναν σχεδόν σταθερές.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι προοπτικές εξέλιξης των τραπεζικών καταθέσεων εκτιμώνται γενικά ως θετικές, καθώς η συνεχής βελτίωση της εμπιστοσύνης όσον αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος και η περαιτέρω άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη ζήτηση τραπεζικών καταθέσεων το επόμενο διάστημα.

 

19/12/19

 

 

METKA EGN: Νέα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ισχύος 150MW

 

Η MYTILINEOS ανακοινώνει τη σύναψη μίας σειράς συμβάσεων που αφορούν  νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS) για τη θυγατρική της METKA EGN, με την Gresham House στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία έχουν μακρόχρονη συνεργασία.

 

Οι νέες συμβάσεις αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή τεσσάρων νέων μονάδων, καθώς επίσης και την επέκταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες σε τέσσερις λειτουργικές μονάδες. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων υπερβαίνει τα 150MW με περισσότερες από 275MWh αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.  

 

Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Συγκεκριμένα, παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του δικτύου. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ενέργεια σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, ενώ όταν η ζήτηση είναι αυξημένη, μπορούν να την αποδεσμεύσουν και πάλι στο δίκτυο, κερδίζοντας επιπλέον έσοδα. 

 

Η αξία των νέων συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 105 εκ. ευρώ.

 

Τα συγκεκριμένα νέα έργα BESS αποτελούν τη συνέχεια ανάλογων έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2017 και το 2018 για τον ίδιο πελάτη, παρέχοντας Απόκριση Ταχείας Συχνότητας (FFR) και άλλες επικουρικές υπηρεσίες προς τον  Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Δικτύου του Ηνωμένου Βασίλειου.

 

Η εκτέλεση των έργων έχει προχωρήσει και έχει ήδη ολοκληρωθεί μία από τις νέες μονάδες και οι σχετικές επεκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η METKA EGN θα έχει εγκαταστήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, συνολικής ισχύος 230MW με αποθήκευση ενέργειας 315MWh, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας σε μπαταρίες.

 

MYTILINEOS
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.380  άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 

Gresham House
Η Gresham House plc, είναι όμιλος εταιρειών εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με ειδίκευση στην εναλλακτική διαχείριση χαρτοφυλακίου (GHE.LN) παρέχοντας κεφάλαια, άμεσες επενδύσεις και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεπενδύσεων. Ο Όμιλος εστιάζει σε πέντε τομείς μακροπρόθεσμων εναλλακτικών επενδύσεων σε δύο κλάδους: Στρατηγικό Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο και Ακίνητη Περιουσία με σκοπό τη δημιουργία υψηλών αποδόσεων σε ένα φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα επενδύσεων.

Η Gresham House Energy Storage Fund plc επενδύει σε χαρτοφυλάκια λειτουργικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας (ESS) στη Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιώντας κυρίως μπαταρίες για την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές εσόδων διαθέσιμων στην αγορά.

Η Gresham House έχει αναλάβει δέσμευση υπεύθυνης και αειφόρου επιχειρηματικής λειτουργίας και θεωρεί ότι η μακρόπνοη προοπτική στην παροχή αειφόρων επενδυτικών λύσεων θα αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης για την ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά.  Οι  κατηγορίες του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων, οι στρατηγικές υποδομές του ΗΒ και η δασοκομία ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα καθώς και τους παγκόσμιους στόχους αειφορίας, ενώ η προδραστική διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών κριτηρίων σε όλο το φάσμα των επενδύσεών μας συνδράμει τόσο στη δημιουργία όσο και στην προστασία της αξίας των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

 

Briq: Από Παρασκευή 20/12/19 προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 20.12.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 23.843.062 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την από 06.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 12.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 18.12.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 23.843.062 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφόρησης Επενδυτών στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ. 176 71 Καλλιθέα Αττικής (κ. Δημήτρης Παπαδιαμαντόπουλος, τηλ.: 211 999 4762).

Alpha Bank: Παραίτηση Δημήτριου Μαντζούνη

Η Alpha Bank Α.Ε. ανακοίνωσε στο Χ.Α. ότι ο Κύριος Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του μη Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

18/12/19

 

ΤτΕ: Στα 6,3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο του 2019 

Στα 6,3 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου από 5,4 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε έλλειμα 1,26 δισ. ευρώ από 15,1 δισ. ευρώ πλεόνασμα την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πιο αναλυτικά, κατά το 11μηνο του 2019, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 637 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 218 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 45,052 δισ. ευρώ, από 45,259 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 45,014 δισ. ευρώ, από 44,870 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου -Νοεμβρίου 2018.

 

Η Fourlis ανοίγει κατάστημα IKEA στη Βουλγαρία

Τη σύναψη συμφωνίας για τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους στην πόλη Βάρνα, στη Βουλγαρία ανακοίνωσε ο Όμιλος Fourlis.

Το κατάστημα θα ανοίξει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και θα είναι μεγέθους 8.000 τμ.

Είναι το πρώτο, από το δίκτυο καταστημάτων της νέας φιλοσοφίας μεσαίου και μικρού μεγέθους, που σκοπεύει να αναπτύξει ο Όμιλος Fourlis.

Με βάση το πλάνο ανάπτυξης στις τρείς χώρες που ο Όμιλος Fourlis λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, θα ανοίξουν 5 καταστήματα ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους 5.000 - 12.000 τ.μ. και 10 καταστήματα μικρού μεγέθους 1.000 - 2.000 τ.μ την επόμενη πενταετία.

 

17/12/19

 

Folli – Follie: Και επίσημα παραίτηση Γ. Κουτσολιούτσου

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Δ. Κουτσολιούτσος υπέβαλε στις 16.12.2019 την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Folli Follie Α.Ε.Β.Τ.Ε. και το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Κουτσολιούτσου, όρισε δε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα την 19.12.2019, 15:00 μ.μ.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον  Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και  του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα  Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 

 

Επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Lamda Development - Άντληση 650 εκατ. ευρώ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που διενήργησε και την άντληση ποσού 650 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές η Lamda Development. 

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.10.2019, εξειδικεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 21.11.2019 και πραγματοποιήθηκε από τις 02/12/2019 έως και τις 16/12/2019, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με άντληση κεφαλαίων ποσού € 650.000.098,00, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η αύξηση καλύφθηκε κατά 1,1 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 105.737.572 μετοχές. Ποσοστό 99,14% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 644.415.560,90 που αντιστοιχεί σε 96.181.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 0,86% με την καταβολή συνολικού ποσού € 5.584.537,10 που αντιστοιχεί σε 833.513 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν (σύμφωνα και με την απόφαση του ως άνω Δ.Σ. της 21.11.2019) αναλογικά με βάση τον αριθμό των 9.556.145 αδιάθετων νέων μετοχών που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Παγκρήτια και Praxia

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα, βρίσκονται η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και η Praxia Bank, μετά την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς από την Παγκρήτια.

Το due diligence, οπως αναφέρεται σε ανακοινωαη, αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τις 31.01.2020.

Οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχουν υπογράψει μεταξύ τους οι δύο πλευρές και ως εκ τούτου καμία άλλη πληροφορία δεν μπορεί στην παρούσα φάση να δημοσιοποιηθεί.

 

16/12/19

 

Θέμα ωρών ο εξοστρακισμός του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από τη Folli Follie

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσφύγει μέσα στην εβδομάδα στην Δικαιοσύνη για την αλλαγή διοίκησης στη Folli Follie, με βασικό σκοπό την εκδίωξη του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου.

Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα γράφει το CNN Greece, η ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη αποκρυσταλλώσει την τελική μορφή της προσφυγή της στη Δικαιοσύνη, η οποία αποβλέπει στο να δοθεί η καλύτερη δυνατόν ευκαιρία στην εταιρεία να πετύχει την ολοκλήρωση της προσπάθειας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και την υπαγωγής της Folli Follie σε καθεστώς εξυγίανσης με γνώμονα το συμφέρον όλων των μετόχων.

Στη βάση αυτή, η ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τους συμβούλους της την αξιολόγηση υποψηφίων για την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη καταλήξει στα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τα μέλη που θα αποχωρήσουν. Ένα εξ’ αυτών φέρεται να προέρχεται από το χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Εκτός από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Folli Follie Τζώρτζη Κουτσολιούτσο εκτιμάται πως θα αντικατασταθεί και άλλο ένα πρόσωπο που συνδέεται στενά με το περιβάλλον της οικογένειας.

Το αίτημα της Επιτροπής βασίζεται στην εκτίμηση πως η διοίκηση της προβληματικής εταιρείας δεν λειτουργεί όλη προς το συμφέρον της επιχείρησης αλλά προς το συμφέρον της οικογένειας Δημήτρη Κουτσολιούτσου, που ελέγχει περίπου το 41% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

14/12/19

 

ΔΕΗ Πωλητής η Silchester International

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 12.12.2019 από την εταιρία «Silchester International Investors LLP» («Silchester») με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες:

-     Silchester International Investors International Value Equity Trust

-     Silchester International Investors International Value Equity Group Trust

-     Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust

-     Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust

-     The Calleva Trust

στις 11.12.2019 η συνολική συμμετοχή των παραπάνω διαμορφώθηκε σε 23.010.805 μετοχές ή 9,92% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ από 13,02% στις 30.11.2011.

Η Silchester έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια από τους πελάτες της για τις επενδύσεις τους και εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν τηρούνται  στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη.

Η μεταβολή της συμμετοχής της Silchester οφείλεται σε μια σειρά από συναλλαγές σε διάφορες ημερομηνίες. Η συμμετοχή της Silchester κατήλθε κάτω του ορίου του 10% και μεταβλήθηκε σε ποσοστό άνω του 3% σε σχέση με τη γνωστοποίηση του 2011.

 

13/12/19

 

ΟΠΑΠ: Επιστροφή διαφοράς φόρου προμερίσματος χρήσης 2018

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι συνέπεια της μείωσης του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε 10% από 15% (ισχύον συντελεστής κατά την πληρωμή του προμερίσματος χρήσης 2018 στις 19.10.2018), μετά την τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Ν.4172/2013 με το άρθρο 65 του Ν.4603/2019, προέκυψε επιπλέον καθαρό ποσό μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ύψους €959.812,26 ή 0,005 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό των Ευρώ 0,005 ανά μετοχή αντιστοιχεί στον επιπλέον φόρο που παρακρατήθηκε κατά τη διανομή του προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους ευρώ 0,10 ανά μετοχή και το οποίο θα αποδοθεί ως ακολούθως: Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2018 ήτοι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 15.10.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record-date). Η πληρωμή του επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 23.12.2019, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 03.01.2020, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 4. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Η είσπραξη του επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930. Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942

 

Trastor: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 όπως ισχύει και τον Κανονισμό 596/2014 και σε συνέχεια της από 12/12/2019 TR1 ληφθείσας γνωστοποίησης που υπέβαλαν στην Εταιρεία τα νομικά πρόσωπα Värde Partners Inc., για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό κάθε μίας από τις εταιρείες Värde Partners L.P., Wert LLC, Wert Investment Holdings S.a.r.l., Wert Red S.a.r.l. και WRED LLC, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής: Την 12/12/2019 η εταιρεία WRED LLC απέκτησε άμεσα 61.760.434 μετοχές της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που έπαψε να κατέχει η εταιρεία Wert Red S.à.r.l. Συνεπεία της ως άνω μεταβολής, την 12/12/2019 οι εταιρείες Wert LLC και Wert Investment Holdings S.à.r.l. έπαψαν να κατέχουν έμμεσα 61.760.434 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία εξακολουθούν να κατέχουν έμμεσα οι εταιρείες Värde Partners, Inc. και Värde Partners, L.P. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σήμερα άμεσα η εταιρεία WRED LLC και έμμεσα οι εταιρείες Värde Partners, Inc. και Värde Partners, L.P., ανέρχεται σε ποσοστό 56,57% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

 

Άνοδος για τη στερλίνα και τα χρηματιστήρια έφερε η αυτοδυναμία Τζόνσον

Η αυτοδυναμία που εξασφαλίζει ο Μπόρις Τζόνσον τού ανοίγει τον δρόμο για να περάσει τη συμφωνία για το Brexit από το κοινοβούλιο, αμβλύνοντας τους φόβους των επενδυτών για μια ασύντακτη έξοδο.

Η βρετανική στερλίνα ανήλθε σε υψηλό πολλών ετών έναντι των πιο βασικών της αντιπάλων αφότου οι Συντηρητικοί εξασφάλισαν μία ισχυρή νίκη στις βρετανικές εκλογές, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πολιτικό αδιέξοδο του Brexit, το οποίο ζει η Βρετανία.

Το βρετανικό νόμισμα ενισχύεται 2,32% έναντι του δολαρίου στις 1,3465 στερλίνες ανά δολάριο, ενώ σε σχέση με το ευρώ «αλλάζει χέρια» τις 0,8290 λίρες ανά ευρώ, με άνοδο 1,87%.

Υπενθυμίζεται ότι την επομένη του δημοψηφίσματος για το Brexit, τον Ιούνιο του 2016, είχε κάνει βουτιά 10%. Έκτοτε θύμιζε ασανσέρ, αφού άλλαζαν συνεχώς τα σενάρια για την έξοδο της Βρετανίας από την κοινότητα, το πότε, πώς ακόμη και εάν αυτή θα έρθει. Τελικά όπως όλα δείχνουν αυτή θα είναι γεγονός στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Με κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με κέρδη άνω του 1% κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία για το εμπόριο και ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Συντηρητικός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξασφάλισε μια εντυπωσιακή νίκη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Συντηρητικοί κυριάρχησαν στις εκλογές με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να οδηγεί το κόμμα του στη μεγαλύτερη νίκη από την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Στο ταμπλό ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 1,6% στις 414,15 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,3% στις 13.385,99 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται επίσης 1,3% στις 5.960,22 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 1% στις 7.343,14 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 1,1%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται 1,5%. 

 

12/12/19

 

PRIORITY και ΟΤΕ ανέλαβαν το μεγαλύτερο GDPR έργο στην Ελλάδα για την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 

H PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr), εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής, αναλαμβάνει, ως Ένωση Εταιρειών με τον ΟΤΕ, το έργο «Εναρμόνιση του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με την οδηγία GDPR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», κατόπιν της ολοκλήρωσης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και η παροχή υπηρεσιών DPO.
 
Πρόκειται για ένα έργο αξίας 229.575 € που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, τον μεγαλύτερο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας.
 
Ο κ. Παναγιώτης Αναστασάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PRIORITY, δήλωσε σχετικά: «Το έργο στην “ Ελληνικό Κτηματολόγιο” είναι ένα εμβληματικό έργο GDPR, που σηματοδοτεί τη συμμόρφωση του Δημόσιου Τομέα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Με περισσότερες από 4000 επιτυχείς υλοποιήσεις έργων της PRIORITY έως σήμερα και έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, βλέπουμε στρατηγικά τον τομέα της δημόσιας διοίκησης, προσφέροντας τεχνογνωσία, λύσεις και αξία στους φορείς του Δημοσίου».
 
Η PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr) εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις βέλτιστες πρακτικές, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα (ISO, κ.α.). Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση στους εξής τομείς: στην ασφάλεια πληροφοριών, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITSM), στην επιχειρησιακή συνέχεια, στο GDPR, στο Data Governance, στην ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων, στην διαπίστευση, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην υγεία και ασφάλεια και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.

 

Γεκτερνα: Σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας στο 9μηνο….

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο Χ.Α.:

 Σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου κατά 71,2% στα 32,7 εκατ.   Ευρώ

-   Αύξηση των εσόδων από Ανανεώσιμες & Θερμικές Πηγές κατά 19,3% στα 195,6 εκατ. Ευρώ

-    Διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου στα υψηλά επίπεδα των 1,7 δις. Ευρώ

Η σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 71,2% στα 32,7 εκατ. ευρώ, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων Παραχωρήσεων και Ενέργειας και η διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου στα υψηλά επίπεδα των 1,7 δις. ευρώ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το εννεάμηνο του 2019.   

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 837,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.020 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, μειωμένες κατά 17,9%, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων του κατασκευαστικού τομέα.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA)[1] του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 209,4 εκατ. ευρώ, έναντι 221,7 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο, μειωμένη κατά 5,5% λόγω της επίδρασης των μειωμένων κατασκευαστικών εσόδων. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 70,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 59,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο 2018, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 32,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 19,1 εκατ. ευρώ το περσινό έτος, αυξημένα κατά 71,2%,  επηρεασμένα θετικά και από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων.

Η επίδραση στην καθαρή θέση των ζημιών κυρίως λόγω αποτιμήσεων των παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε σε μείον 5,4 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα της Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, τα έσοδα ανήλθαν σε 195,6 εκατ. ευρώ, έναντι 164 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 19,3%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 του τομέα  ανήλθε σε 132,3 έναντι 114,9, αυξημένη κατά 15,1%.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 141 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 72,4 εκατ. ευρώ έναντι 72,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον το 100% των μετοχών των Παραχωρήσεων  «Νέα Οδός - Ιόνια Οδός» και «Κεντρική Οδός - Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας» και διατηρεί συμμετοχή 17%  στην Ολυμπία Οδό.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 494 εκατ. ευρώ έναντι 700 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018. Το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,7 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας  και υψηλών ταμειακών ροών στις επόμενες περιόδους. 

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός1  διαμορφώθηκε στα 1.430 εκατ. ευρώ έναντι 1.327 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018 κυρίως λόγω των επενδυτικών δαπανών στον τομέα των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα μη συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ποσού 47 εκατ. ευρώ  στο τέλος του εννεαμήνου, ανέρχονταν σε 517 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1.947 εκατ. ευρώ.

 

 

 

Γ. Ζαββός: Το σχέδιο «Ηρακλής» είναι για τον Έλληνα πολίτη που γονάτισε στην κρίση

 

«Το σχέδιο «Ηρακλής», δεν είναι σχέδιο μόνο για τις τράπεζες. Είναι σχέδιο για τον Έλληνα πολίτη που γονάτισε τα τελευταία χρόνια, έχοντας στερέψει η ρευστότητα από την αγορά», υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων». Με το σχέδιο «Ηρακλής» θα δοθεί, όπως τόνισε, η δυνατότητα, απαλλαγμένες οι τράπεζες από ένα μεγάλο κομμάτι του βάρους των κόκκινων δανείων, να στηρίξουν την πραγματική οικονομία.

 

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπέρ τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύλαξη δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Καταψήφισε το ΚΚΕ. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε το ΜέΡΑ 25.

 

«Η τιτλοποίηση δεν αφορά την πώληση δανείων σε funds. Η σχέση δανειολήπτη με το δάνειο και τις υποχρεώσεις του, δεν αλλάζει με τον «Ηρακλή»», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι υπάρχει μηχανισμός ώστε το δημόσιο να γνωρίσει ποια είναι η πορεία των τιτλοποιήσεων.

 

«Η προστασία των δανειοληπτών ήδη καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τον Κώδικα της ΤτΕ και το ειδικό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των δανείων και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», διαβεβαίωσε ο κ. Ζαββός και πρόσθεσε ότι «δεν πωλούνται δάνεια. Πωλείται το ομόλογο το οποίο έχει ως εχέγγυο δάνειο».

 

Ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι με τον «Ηρακλή» δίνεται η δυνατότητα για μια συστημική λύση. Όχι για μια λύση βήμα-βήμα. Αλλά μια συστημική λύση όπου, με βεβαιότητα, δίνεται η εγγύηση των 12 δισ., με σκοπό να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, σε ύψος, τουλάχιστον, 30 δισ. Κάθε τράπεζα θα μπορεί να προσαρμόσει τα στοιχεία που θέλει, ανάλογα με την τιτλοποίηση και να μπει στο σχέδιο.

 

«Δίνουμε τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες, βασιζόμενοι στις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, να προβούν στη μείωση των κόκκινων δανείων, μειώσεις που δεν θα μπορούσαν οι τράπεζες να πετύχουν μόνες τους, σε μεγάλο βαθμό, και ενώ δεν έπρεπε να επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος», είπε ο κ. Ζαββός.

 

«Η εγγύηση που δίνει το ελληνικό δημόσιο έχει σιγουριά. Εγγυάται το καλύτερο κομμάτι της τιτλοποίησης, δηλαδή, το ανώτερο τμήμα που έχει ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας. Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής θα ξέρει ότι αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της τιτλοποίησης και θα μπορεί να επενδύσει, με εμπιστοσύνη, στο ομόλογο του «Ηρακλή»», ανέφερε ο υφυπουργός και επισήμανε ότι για να λειτουργήσει η τιτλοποίηση θα πρέπει να πουληθεί το 50+1, «γιατί τότε έχουμε μια απόδειξη, ειδικά για τη συμμόρφωση στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, ότι έχουμε μια λειτουργία της αγοράς. Δηλαδή, η αγορά τραβάει αυτή την τιτλοποίηση».

 

Ο υφυπουργός απάντησε και σε όσους δηλώνουν ότι την εγγύηση θα την πληρώσει και πάλι ο φορολογούμενος. «Ακόμη και στην απομακρυσμένη περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ο κίνδυνος υπάρχει στο ασφάλιστρο. Έχει δηλαδή τιμολογηθεί. Άρα πρόκειται για μια από τις καλύτερες εγγυήσεις που έχει δώσει το ελληνικό Δημόσιο», είπε ο κ. Ζαββός και επισήμανε ότι ήδη οι συστημικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει πλήρη συμμετοχή στο σχέδιο «Ηρακλής».

 

Αναφερόμενος στο σχέδιο που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να προχωρήσει διότι για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο, όπως αυτό του «Ηρακλή», πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στις αγορές, «δηλαδή, χαμηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων, κάτι που έγινε κατορθωτό με την κυβερνητική αλλαγή, ώστε οι τράπεζες να πληρώσουν χαμηλές εισφορές για την εγγύηση και παράλληλα να γίνει η κατάλληλη διαπραγμάτευση ώστε να στεφθεί με επιτυχία».

 

11/12/19

 

BriQ: Προσύμφωνο για το «Mr & Mrs White Corfu» έναντι 3 εκατ. ευρώ

Στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την αγορά του τουριστικού καταλύματος “Mr & Mrs White Corfu” έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ προέβη σήμερα η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. – επένδυση που θα χρηματοδοτήσει από το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της που είναι σε εξέλιξη. 

Σημειώνεται ότι το “Mr & Mrs White Corfu” βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, στην περιοχή της Αχαράβης και απέχει 600μ. από την ομώνυμη παραλία. Αποτελείται από 38 επιπλωμένα δωμάτια και σουίτες συνολικής επιφάνειας 1.237 τ.μ. και ανακαινίσθηκε πλήρως το 2018. Το συγκρότημα διαθέτει πισίνα εμβαδού 150 τ.μ., jacuzzi και γήπεδο τένις. Είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 13.876 τ.μ. 

Πρόκειται για το τρίτο ακίνητο της αλυσίδας boutique hotels Mr & Mrs White που αποκτά η BriQ Properties, η οποία, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διαθέτει πλέον συνολικά 147 δωμάτια σε Πάρο, Τήνο και Κέρκυρα. 

Το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ και η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για την απόκτηση του ανωτέρω ακινήτου που αναμένεται να λάβει χώρα στις αρχές του 2020 τελεί υπό την αίρεση νομικού και τεχνικού ελέγχου καθώς και εκτίμησης του ακινήτου.

Κατά την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου, η εταιρεία θα εκμισθώσει το ακίνητο στην Hotel Keys Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική της HotelBrain Α.Ε..

Οι επενδύσεις

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η εταιρεία, από τον Σεπτέμβριο 2019 μέχρι σήμερα έχει επενδύσει συνολικά 10,7 εκατ. ευρώ για την αγορά 5 ακινήτων τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από τις υφιστάμενες γραμμές δανεισμού της εταιρείας (bridge finance) και θα αποπληρωθούν από τα καθαρά έσοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού προσυμφώνου, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα καθαρά έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 13,7 εκατ. ευρώ. 

H Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties, δήλωσε σχετικά ότι η αγορά του Mr & Mrs White Corfu ενισχύει το χαρτοφυλάκιο boutique hotels της εταιρείας και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα υψηλής εισοδηματικής απόδοσης που παρουσιάζουν και δυνατότητα υπεραξίας. Έμφαση έδωσε και στην επέκταση της συνεργασίας με την HotelBrain.

 

TΕΝΕΡΓ: Αύξηση 55,8% των καθαρών κερδών στο 9μηνο

Αύξηση κατά 55,8% των καθαρών κερδών στα 40,3 εκατ. ευρώ

-          Στα 210,7 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του Ομίλου

-          Στα 1512 MW η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε Ευρώπη και Αμερική

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Η σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά 55,8% στα 40,3 εκατ. ευρώ αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Αναλυτικά, τα ενοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου 2019 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 210,7 εκατ. ευρώ, έναντι 208,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Πιο συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 169,3 εκατ. ευρώ έναντι 154,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 9,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της ολοκλήρωσης της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου («ΜΕΑ Ηπείρου»).

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 132,7 εκατ. ευρώ, έναντι 120 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, αυξημένη κατά 10,6%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ έναντι 84,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 41,8 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, αυξημένα κατά 49,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 40,3 εκατ. ευρώ, έναντι 25,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55,8%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ,  αλλά και εξαιτίας κερδών από συναλλαγματικές διαφορές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις) στο τέλος του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ, έναντι 689 εκατ. ευρώ στο τέλος εξαμήνου του 2019, αυξημένη κατά περίπου 22 εκατ. την τελευταία περίοδο, καθώς συνεχίζονται οι επενδύσεις του Ομίλου.

Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

 

10/12/19

 
 

 

Moodys: Αυτές είναι οι δύο αδυναμίες που κρατάνε την Ελλάδα μακριά από την αναβάθμιση

 

Τους δύο βασικούς λόγους που κρατούν την αξιολόγηση της Ελλάδας σε χαμηλά επίπεδα και μακριά από την επενδυτική βαθμίδα αναφέρει σε νέο της σχόλιο η Moody's. Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις:

 

1) Στο μέτωπο της βιωσιμότητας της ανάπτυξης καθώς και

2) Στον τραπεζικό της κλάδο. 

 

Σύμφωνα με τα όσα σχολιάζουνε οι αναλυτές της Moody’s. Μετά τις εκλογές στις αρχές Ιουλίου, η Ελλάδα έχει ένα πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον, με την πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2009. Ωστόσο όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Moosy’s, το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει αδύναμο, καθώς αντανακλά τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών μετά τον μηδενισμό του ELA και την πλήρη άρση των capital controls, ωστόσο, αντανακλά επίσης τις πολύ αδύναμες πιστωτικές συνθήκες που συνεχίζουν να υπάρχουν στην οικονομία, και οι οποίες χαρακτηρίζονται από το ακόμα υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων των τραπεζών τα οποία και εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο.

 

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 8%....

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του Ομίλου JUMBO ετοιμάζονται πυρετωδώς και με ενθουσιασμό για την πλέον κρίσιμη -εμπορικά- περίοδο του έτους, τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Τα μηνύματα της αγοράς και η ανταπόκριση των καταναλωτών, μέχρι σήμερα είναι αισιόδοξα.

Στο χρονικό διάστημα Ιουλίου – Νοεμβρίου 2019 ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του Ομίλου κινήθηκε αυξητικά, σε σχέση τόσο με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα που ήταν +8% όσο και με το προηγούμενο τρίμηνο (Ιούλιος- Σεπτέμβριος).

Τον Νοέμβριο, ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος (14.000 τμ περίπου) στο Brasov της Ρουμανίας, η οποία αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στα μεγέθη του Ομίλου JUMBO.

Όπως αποφάσισε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων (6 Νοεμβρίου 2019), από το έτος 2020, η  εταιρική χρήση στον Όμιλο JUMBO θα ξεκινά τον Ιανουάριο και θα λήγει το Δεκέμβριο κάθε έτους.

Ειδικά για φέτος, η οικονομική χρήση ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2019.

H διοίκηση της εταιρείας είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της ότι και για τη φετινή και για την επόμενη χρήση η μερισματική πολιτική της εταιρείας να είναι αυξημένη κατά 20%.

Επομένως, οι μέτοχοι για την 6μηνη χρήση (Ιουλίου-Δεκεμβρίου) προϋπολογίζεται ότι θα δικαιούνται μερίσματος που θα αντιστοιχεί στο 1/2 του ετήσιου μερίσματος της χρήσης, που έληξε την 30.6.2019, προσαυξημένο κατά 20%, δηλαδή μεικτό ποσό 0,282 Ευρώ ανά μετοχή.   

Ακριβώς λόγω της σταθερής και αυξημένης εμπιστοσύνης που δείχνουν οι καταναλωτές στα JUMBO και εν αναμονή των αποτελεσμάτων της -καταλυτικής για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου- περιόδου των γιορτών, σε συνδυασμό και με την παραδοσιακά αυξημένη διαθέσιμη ρευστότητα μετά τις γιορτές, πρόθεση της διοίκησης είναι να εισηγηθεί:

στην επερχόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την άμεση σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός του Ιανουαρίου 2020, με αντικείμενο την έκτακτη διανομή του 80% περίπου του φετινού μερίσματος (μεικτό ποσό 0,22 Ευρώ/μετοχή), το οποίο θα ληφθεί από φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, χωρίς να περιμένει την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων την Άνοιξη του 2020.

Μετά την λήψη της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση της πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την έγκριση της πρότασης της έκτακτης διανομής.

Το τέλος της φετινής χρονιάς θα βρει τον Όμιλο JUMBO με δίκτυο 80 καταστημάτων.

Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr  στην Ελλάδα. 

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο  κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου) και ένα νέο υπερ- κατάστημα στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου).

Επίσης, θα λειτουργήσει στην Craiova (12.000 τ.μ. περίπου), στη Ρουμανία ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και οι υπηρεσίες για το  e - jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 26 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο).

 

Ιντρακόμ:  Επέκταση της Μακροχρόνιας Συνεργασίας μεταξύ IDE και RAYTHEON στους PATRIOT

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) επεκτείνει τη συνεργασία της με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, στην κατασκευή βασικών συγκροτημάτων για το σύστημα αεράμυνας PATRIOT, με την υπογραφή νέας σύμβασης.

Το νέο έργο που ανέλαβε η IDE ανέρχεται σε 10,8 εκατομμύρια δολάρια, θα ολοκληρωθεί εντός του 2022 και θα καλύψει ανάγκες τρίτης χώρας. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει περαιτέρω τη μακρόχρονη και πολύ επιτυχημένη συνεργασία των δύο εταιρειών στη συμπαραγωγή των συστημάτων PATRIOT.

Σύμφωνα με την πολιτική της IDE, σημαντικό μέρος του έργου θα ανατεθεί σε άλλες ελληνικές εταιρείες, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική στήριξη της χώρας μας και στην ενίσχυση των Ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών.

#                    #                    #

Σχετικά με την IDE

Η IDE είναι εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας και ανήκει στον όμιλο της Intracom Holdings, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας της Ελλάδας. Η IDE κατέχει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες, ασφάλεια πληροφοριών, συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών (C3I), συστήματα επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένα οχήματα (UAVs και USVs) καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των πελατών και χρηστών προϊόντων της IDE είναι η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο (NATO/NSPA), Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

 

09/12/19

 

ΕΤΕ: Ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη διάθεση του πρώτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (Project Symbol) με εμπράγματες εξασφαλίσεις

Ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη διάθεση του πρώτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (Project Symbol) με εμπράγματες εξασφαλίσεις

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2019, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς την Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors (UK) Limited).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το 3ο τρίμηνο του 2019).

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.

Κέκρωψ: To Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Αίτηση Αναίρεσης της απόφασης για το οικόπεδο στο ψυχικό 

Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή "Λατομείου"), γνωστοποιεί ότι, την 6-12-2019, το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Αίτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου για την Αναίρεση της με αριθμό 3039/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε κατ' ουσίαν την έφεση της Εταιρείας και απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό δικασίμου και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.

 

Ιντραλότ: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει την ανάληψη από τον κ. Λάμπρο Κληρονόμο (μέχρι σήμερα Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου) της θέσης του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της 100% θυγατρικής INTRALOT Inc. στις ΗΠΑ. Με την από 03.12.2019 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, επέλεξε για τη θέση της Διευθύντριας (Επικεφαλής) Εσωτερικού Ελέγχου την κα Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη. Η τοποθέτηση του κ. Κληρονόμου στην INTRALOT Inc. αποτελεί μέρος της πολιτικής και των ενεργειών αναβάθμισης της Διοίκησης της θυγατρικής, η οποία κατέχει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Ο κ. Κληρονόμος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις ΗΠΑ κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων από το νόμο διαδικασιών.

 

08/12/19

 

Ελληνικό: Τι απαντά ο Κωνσταντάτος για την προσφυγή στο ΣτΕ

Συζητήθηκε στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που έχει ασκήσει ο Δήμος Αλίμου κατά του «Φορέα Κοινοχρήστων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά» η λειτουργία του οποίου αποτελεί αναβλητική αίρεση για την εκκίνηση των εργασιών της Επένδυσης στο Ελληνικό.

Κατά της αίτησης ακύρωσης κατέθεσαν υπόμνημα, οι νομικοί εκπρόσωποι του “Φορέα”, του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αλίμου, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

– O Δήμος Αλίμου πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο «Φορέας» αποτελεί νόμο του κράτους και έχει την αποδοχή τόσο της Ελληνικής Πολιτείας και των οργάνων της, όσο και του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στον οποίο, στα χωροταξικά του όρια, θα πραγματοποιηθεί το 90% της Επένδυσης.

– Ο Δήμος Αλίμου δείχνει να αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας και τους σκοπούς του “Φορέα”. Τον ενημερώνουμε λοιπόν ότι ο “Φορέας” θα λειτουργήσει, όχι από την στιγμή που θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες, καταστήματα, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, αλλά από την επόμενη ημέρα της μεταβίβασης των μετοχών, καθώς δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, (Μαρίνα Ελληνικού, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αγ. Κοσμά) θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

– Επίσης αγνοεί ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του «Φορέα» είναι η κατάρτιση μελετών και η ανάπτυξη συνεργασιών με τους δήμους, στα χωροταξικά τους όρια θα πραγματοποιηθεί η “Επένδυση του Ελληνικού”, προκειμένου να “διαχυθεί” το σύγχρονο αστικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί, στις ήδη διαμορφωμένες γειτονιές των δήμων, ενέργειες που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το οικονομικό κλείσιμο της επενδυτικής διαδικασίας. Αν επιθυμεί ο Δήμαρχος Αλίμου μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες λεπτομέρειες στο Δ.Σ. του»Φορέα» .

– Ο Δήμος Αλίμου επίσης, εντέχνως αποκρύπτει, ότι η λειτουργία του «Φορέα» αποτελεί αναβλητική αίρεση για το ξεκίνημα των εργασιών. Οποιαδήποτε αλλαγή στην λειτουργία του θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στην επενδυτική διαδικασία.

Εντύπωση έκανε επίσης και η δήλωσή του, ότι είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει(;;;) την λειτουργία του, προσφεύγοντας με συνεχείς αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ.

Οι παρελκυστικές αυτές τακτικές του Δημάρχου Αλίμου, θεωρούνται αναμενόμενες, καθώς στις 5/6/2016, με τον Δήμαρχο Γλυφάδας δίνουν συνέντευξη στην REAL NEWS για την επένδυση του Ελληνικού και μεταξύ των άλλων αναφέρουν στον δημοσιογράφο ότι » … ετοιμάζονται να εμποδίσουν με κάθε νόμιμο μέσο την μεταβίβαση της έκτασης στη Lamda Development».

Ο Δήμαρχος Αλίμου επίσης, κατά δήλωσή του, τόνισε ενώπιον της ολομέλειας του ΣτΕ, ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο, ώστε να αλλάξει ή να καταργηθεί ο “Φορέας”, η λειτουργία του οποίου αποτελεί αναβλητική αίρεση για την εκκίνηση των έργων.

Ο πρόεδρος του «Φορέα» και δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος θα σταθεί απέναντι σε όποιους επιχειρήσουν να αλλάξουν το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Φορέα, προκειμένου να φρενάρουν την επένδυση στο Ελληνικό, ικανοποιώντας προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελή συμφέροντα.

Υ.Σ.: Σε αντίθεση με όσα ψέματα διακινεί ο Δήμαρχος Αλίμου, τον ενημερώνουμε ότι ο «Φορέας» λειτουργεί και συνεδριάζει κανονικά σχεδιάζοντας το επιχειρησιακό του πλάνο για τα επόμενα χρόνια.

 

07/12/19

 

EXAE: Νέα οργανωτική δομή Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου που θα τεθεί σε ισχύ από την 7η Ιανουαρίου 2020.

H νέα δομή λαμβάνει υπόψη τις τάσεις που διαφαίνεται να διαμορφώνονται και να καθορίζουν τη στρατηγική άλλων διεθνών Λειτουργών Αγοράς και ανταποκρίνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του σε εμπειρία και γνώση. Υποστηρίζει τη στρατηγική που υιοθετεί ο Όμιλος και τη δυναμική που διαμορφώνεται στις νέες συνθήκες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης των σημαντικών έργων που βρίσκονται εν εξελίξει.

Ειδικότερα διαμορφώνονται οι ακόλουθες τέσσερις Επιτελικές Διευθύνσεις που θα στελεχωθούν αντίστοιχα:

Η Επιτελική Διεύθυνση Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών θα επιβλέπει τις δραστηριότητες Listing και Τrading/Market Monitoring αναλαμβάνοντας παράλληλα την εποπτεία και το συντονισμό του 2ου στρατηγικού άξονα του Ομίλου που αφορά στην αύξηση δραστηριότητας/εσόδων υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τις οριζόντιες συντονιστικές αρμοδιότητες Market Interface και Operations. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος. Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Σχέσεων με Εκδότριες, ο οποίος θα εστιάσει στις υπηρεσίες προς τις εκδότριες καθώς και στο συντονισμό του σχεδιασμού και υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων για την ανάπτυξη εργασιών στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Τη θέση της Αναπληρώτριας Επιτελικής Διευθύντριας Σχέσεων με Εκδότριες θα αναλάβει η κα Γεωργία Μουρλά, η οποία κατείχε τη θέση της Διευθύντριας στη Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Επιτελική Διεύθυνση Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών και Διεθνών Δραστηριοτήτων θα επιβλέπει τις δραστηριότητες Post-Τrading (Risk Management, Εκκαθάριση, Διακανονισμός & Κεντρικό Μητρώο), δηλαδή τις λειτουργίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένες οι θυγατρικές εταιρείες «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» και «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» αντίστοιχα. O Επιτελικός Διευθυντής αναλαμβάνει το risk management της Εταιρείας Εκκαθάρισης και επιπλέον, την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στον 3ο στρατηγικό άξονα του Ομίλου και αφορούν στην αξιοποίηση υποδομών, ανάπτυξη αγορών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τις οριζόντιες συντονιστικές δράσεις του International Business Development και Regulatory & Legal. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Πορφύρης, ο οποίος επί σειρά ετών, παράλληλα με την συνεισφορά του στην υλοποίηση της στρατηγικής του Χρηματιστηρίου εντός Ελλάδος, προσφέρει εξίσου πολυσήμαντο έργο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές εκτός των γεωγραφικών συνόρων της χώρας μας. Η Διεύθυνση υποστηρίζεται από Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, ο οποίος αναλαμβάνει τις λειτουργίες της Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Κεντρικού Μητρώου και την επίβλεψη του στρατηγικού άξονα του Ομίλου που αφορά στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας οριζοντίως. Τη θέση αυτή θα αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καρανάσιος, ο οποίος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Κεντρικού Μητρώου, εκτελών χρέη και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου και Εκκαθάρισης, με πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Η Επιτελική Διεύθυνση Τεχνολογίας θα επιβλέπει την Ανάπτυξη Συστημάτων και τη Διαχείριση των Κεντρικών Υποδομών εστιάζοντας στην εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης των εν εξελίξει έργων εγκατάστασης υποδομών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε νέες αγορές. Παράλληλα, θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση μίας νέας γενιάς συστημάτων και υποδομών για τις core υπηρεσίες (Trading, Clearing, Settlement) προκειμένου ο Όμιλος να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας αναλαμβάνει o κ. Δημήτριος Καραϊσκάκης, ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Τεχνολογίας, απαραίτητες για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων.

Η Επιτελική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών θα έχει την ευθύνη για την χρηματοοικονομική διαχείριση, προϋπολογισμό και παρακολούθηση απόδοσης, προμήθειες και επενδυτικές σχέσεις (IR), όπως ισχύει σήμερα. Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Κοσκολέτος μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ανάλυσης της Eurobank Equities, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κ. Βασίλειος Γκόβαρης, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα συνεχίσει την πολύτιμη συνεισφορά του στις δραστηριότητες του Ομίλου, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας με την πολύχρονη εμπειρία και τη σφαιρική γνώση και αντίληψη που διαθέτει, τον ουσιαστικό ρόλο συντονισμού των αμυντικών λειτουργιών της διοικητικής διάρθρωσης. Με το ρόλο αυτό, αναμένεται ότι θα συνδράμει στην ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δομών του Ομίλου.

Οι Επιτελικοί Διευθυντές με τη συνδρομή του συμβούλου θα μεταφέρουν και θα προσθέσουν όπου απαιτείται οργανωτικές μονάδες για την εύρυθμη λειτουργία του οργανωτικού σχήματος και την υποστήριξη των οριζόντιων δράσεων που υιοθετούνται.

 

06/12/19

 

Jumbo: Έχασε τη δικαστική διαμάχη για το σήμα «UNIVERSITY»

Nα μην χρησιμοποιήσει στο μέλλον το σήμα University της SKAG και να αποσύρει όλα τα επίμαχα προϊόντα υποχρεώθηκε η Jumbo με δικαστική απόφαση. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Skag, η Jumbo με την υπ. αριθμ. 32212/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταδικάστηκε για την παράνομη χρήση του σήματος «UNIVERSITY» της SKAG και υποχρεώθηκε να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.

Το δικαστήριο υποχρέωσε επίσης την Jumbo να αποσύρει από την ελληνική αγορά όλα τα σπιράλ τετράδια πολλαπλών θεμάτων που φέρουν τη σύνθετη λεκτική ένδειξη «University Book» καθώς και να καταβάλλει στην SKAG το ποσό των 6.815,25 ευρώ.

Όπως λέει ο νομικός σύμβουλος της SKAG, Δημήτρης Μάρκου, το παραπάνω ποσό που δίδεται ως αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει, τη ζημιά που έχει υποστεί η εταιρεία που εκπροσωπεί για την επί δύο έτη παράνομη χρήση του σήματος με πωλήσεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τεμαχίων. Σπεύδει μάλιστα να τονίσει πως η αποζημίωση που οφείλει να καταβάλει η Jumbo στην SKAG κοστολογείται στα 2 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό.

Για αυτό το λόγο, συνεχίζει ο κ. Μάρκου, η SKAG δεσμεύεται να προχωρήσει «μέχρι την πλήρη δικαίωση της SKAG και την παραδειγματική τιμωρία και καταδίκη τόσο του αντιδίκου όσο και κατά αυτών που θεωρούμε ότι χειραγωγήθηκαν, προχωρώντας ακόμη και σε αγωγές κακοδικίας (έστω και αν η τελευταία καταδίκη δικαστή έγινε πριν 50 χρόνια!). Για να συμπληρώσει πως: «Θα ζητήσουμε δε η υπόθεσή μας να φτάσει μέχρι την υπέρτατη δικαστική εξουσία και εάν δεν βρούμε δικαίωση στην Ελλάδα θα προχωρήσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Το χρονικό της υπόθεσης

Να σημειωθεί πως η SKAG, η οποία διαθέτει ισχυρή παρουσία στον χώρο των τετραδίων προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον της Jumbo, υποστηρίζοντας πως η αλυσίδα του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη από το 2016 συστηματικά πουλάει προϊόντα που εισάγει είτε από την Κίνα είτε από την Τουρκία, τα οποία απομιμούνται το σήμα University που είναι κατοχυρωμένο από την Skag από το 1980 (πρωτοκυκλοφόρησε το 1978), τα οποία διέθετε σε πολύ φθηνότερες τιμές.

Παράλληλα, η SKAG ισχυρίζεται πως η Jumbo απομιμείται και όλη τη σχεδιαστική αποτύπωση πολλών ακόμη προϊόντων της ενώ παράλληλα την κατηγορεί ότι χρησιμοποιούσε το σήμα University της SKAG σε δικά της προϊόντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να βρίσκεται σε σύγχυση και να θεωρεί ότι και τα δυο προϊόντα ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της SKAG.

Τι απαντά η Jumbo για τη διαμάχη με την SKAG

Κύκλοι προσκείμενοι στη διοίκηση της Jumbo αναφέρουν πως η Jumbo σκοπεύει να προσφύγει στο Εφετείο ακόμη και για το ποσό των 6.815 ευρώ που επιδικάστηκε στην SKAG, γιατί θεωρεί πως έχει δίκιο. Μάλιστα, δηλώνουν πεπεισμένοι ότι η Jumbo θα δικαιωθεί στο επόμενο στάδιο.

Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν πως ο επικεφαλής της Jumbo προτού η υπόθεση φθάσει στα δικαστήρια, -σε μια κίνηση καλής θέλησης- είχε απευθύνει πρόταση στη διοίκηση της SKAG, την οικογένεια Σκαγιά να συνεργαστούν, πρόταση που όμως δεν έχει έγινε αποδεκτή από την άλλη πλευρά.

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο τύπου της SKAG:

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/12/2019

Η JUMBO AE καταδικάστηκε για την παράνομη χρήση του σήματος «UNIVERSITY» της SKAG!

Με την υπ. αριθμ. 32212/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η JUMBO AE καταδικάστηκε για την παράνομη χρήση του σήματος «UNIVERISTY» της SKAG και υποχρεώθηκε να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.

Εντούτοις το «σοφό» δικαστήριο έκρινε πως η αποζημίωση που οφείλει να καταβάλει η JUMBO ΑΕ, πλήρως κοστολογημένη σε ποσό άνω των 2.000.000 € προς στην SKAG, για την επί δύο έτη παράνομη χρήση του σήματος με πωλήσεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τεμαχίων, ανέρχεται στο «ιλιγγιώδες» ποσόν των €6.815 !!!!

Τελικά δεν είχε άδικο ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων όταν είπε : «Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος συμφέρον» (το δίκαιο είναι το συμφέρον του δυνατού)!

Και η χειραγώγηση δεν σταμάτησε εκεί, αφού η JUMBO την Παρασκευή 29.11.2019, με επιστολή της ζήτησε να προχωρήσει σε συναντήσεις ενδεχόμενης συνεργασίας με την SKAG, αμέσως μετά την δυνατότητα λήψης αντιγράφου της απόφασης, για δύο λόγους; πρώτον για να προλάβει να χειραγωγήσει την SKAG πριν βγει σε ανακοινώσεις και από την άλλη να μην ζημιωθεί η φήμη της JUMBO, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Ο εμπαιγμός έχει και τα όριά του, για αυτόν τον λόγο δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε μέχρι την πλήρη δικαίωση της SKAG και την παραδειγματική τιμωρία και καταδίκη τόσο του αντιδίκου όσο και κατά αυτών που θεωρούμε ότι χειραγωγήθηκαν, προχωρώντας ακόμη και σε αγωγές κακοδικίας (έστω και αν η τελευταία καταδίκη δικαστή έγινε πριν 50 χρόνια!). Θα ζητήσουμε δε η υπόθεσή μας να φτάσει μέχρι την υπέρτατη δικαστική εξουσία και εάν δεν βρούμε δικαίωση στην Ελλάδα θα προχωρήσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Δυστυχώς, η δικαιοσύνη σε αυτήν την χώρα έχει καταστεί βορά στα χέρια των ισχυρών και δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα έχει την πρωτιά στην διαφθορά παγκοσμίως. Το ήθος, η αξιοπρέπεια και η συνείδηση μας δεν μας επιτρέπουν να κλείνουμε τα μάτια στην αδικία.

Για την SKAG AE

O ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Π. Μάρκου»

 

 

Ελλάκτωρ: Στο 6,375% το επιτόκιο της έκδοσης

 

Στο 6,375% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο πλαίσιο της της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης των senio) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατ. με λήξη το 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

 

Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν:
 

(i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
 

(ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και
 

(iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

 

Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

 

 

LAMDA: Αγορές δικαιωμάτων από στελέχη της εταιρείας

 

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2019:

 

- o κ. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη εκτελεστικό μέλος, προέβη σε αγορά 5.800 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,388 ευρώ, συνολικής αξίας 2.248,26 ευρώ
 

- ο κ. Βασίλειος Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 5.000 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,37 ευρώ, συνολικής αξίας 1.850,00 ευρώ
 

- η κα Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, HR Director της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 11.750 δικαιωμάτων προτίμησης για τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 0,39 ευρώ, συνολικής αξίας 4.582,34 ευρώ

 

05/12/19

 

Ελλάκτωρ – Υπέρ-κάλυψη για το ομόλογο της Ελλάκτωρ…

Σε διπλάσια κάλυψη έκλεισε το book building  για το ευρωομόλογο της Ελλάκτωρ, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ έναντι των 600 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν από τον όμιλο.

Τα 2/3 της προσφοράς προέρχονται από ξένα χαρτοφυλάκια καθιστώντας την εν λόγω έκδοση πραγματική έξοδο στις διεθνείς αγορές. Το επιτόκιο που τώρα διαμορφώνεται αναμένεται να κινηθεί κάτω από το 6,5%, όταν οι  αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 6,75% έως 7%.

 

ΑΔΜΗΕ: Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δ' τρίμηνο του 2020, η γ΄ φάση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Εντός χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2020, προχωρά η υλοποίηση της τρίτης Φάσης της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την εγκατάσταση του δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV στο τμήμα Λαυρίου-Σύρου, διασφαλίζεται η αξιόπιστη και οικονομική ηλεκτροδότηση των νησιών Σύρος, Πάρος, Νάξος και Μύκονος. Επιπλέον, διπλασιάζεται η ικανότητα μεταφοράς ισχύος από και προς τα νησιά των Κυκλάδων, το οποίο θέτει τις βάσεις για υψηλότερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ανέρχεται στα 111 εκατ. ευρώ.

Εκπρόσωποι των διοικήσεων του ΑΔΜΗΕ και της NEXANS, η οποία αποτελεί τον ανάδοχο του έργου, επισκέφθηκαν το ειδικό πλοίο που εκτελεί τις εργασίες πόντισης στο Λαύριο. Η πόντιση του πρώτου τμήματος του υποβρύχιου καλωδίου (28 χλμ), θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ το δεύτερο τμήμα (80 χλμ) θα ποντιστεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 από την ανάδοχο εταιρεία.

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ δήλωσε σχετικά: «Ο Διαχειριστής υλοποιεί τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του. Η Γ΄ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει επισπευστεί κατά δύο έτη, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδότηση των Κυκλάδων ακόμα και σε περιπτώσεις -προγραμματισμένης ή μη- θέσης εκτός λειτουργίας οποιασδήποτε εκ των υφιστάμενων διασυνδέσεων».

Η κ. Ragnhild Katteland, διευθύνουσα σύμβουλος της Nexans Norway ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συνεχιστεί η συνεργασία μας με τον καλό μας εταίρο, τον ΑΔΜΗΕ. Δεσμευόμαστε για την έγκαιρη ολοκλήρωση της Γ' Διασύνδεσης των Κυκλάδων που αποτελεί πολύ σημαντικό έργο».

 
 

Παλαιότερα Σχόλια

 

   

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....