| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τρίτη, 00:01 - 07/03/2023

 

 

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα θέματα της έκδοσης ατομικών ειδοποιήσεων οφειλής στους φορολογουμένους καθώς και αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της είσπραξής τους.

 

 

Σε περίπτωση μη καταβολής από τον φορολογούμενο των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου ή στην πράξη επιβολής προστίμων κ.λπ. μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία πληρωμής, η φορολογική διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νόμιμων προθεσμιών, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης. Η ατομική ειδοποίηση, η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή, κοινοποιείται στον φορολογούμενο ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή ή επίδοση.

Τονίζεται ότι δεν διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση για οφειλές, η πληρωμή των οποίων τελεί σε νόμιμη ή δικαστική ή διοικητική αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Επίσης δεν διενεργείται για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με το πρόγραμμα.

Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία του φορολογουμένου, η ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης, καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών, ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων, το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά. Επίσης ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι εφόσον δεν προβεί σε εξόφληση εντός 30 ημερών, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτήν, εκτός εάν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, η φορολογική διοίκηση μπορεί να λαμβάνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ακόμη και πριν από τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της οφειλής ή την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας που προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί επίσης να εγγράφεται υποθήκη. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που υφίσταται βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, αυτή μπορεί να συμψηφιστεί με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του Φορολογικού Τμήματος της Accounting Solutions A.E. (www.asnetwork.gr).

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum